İletişim +90 312 267 16 11

XX. Yüzyılda Türklüğün Tarih ve Acun Siyasası Üzerindeki Etkileri, 1989

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Hikmet BAYUR
  • Basım Yılı: 1989
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi, Sayı: 24a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751601290
  • Barkod : 9751601290
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 396 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Önsöz    
Düzeltmeler      
BİRİNCİ BÖLÜM
BATI TÜRKLÜĞÜ XX. YÜZYILIN EŞİĞİNE NE DURUMDA GETİRİLDİ
I.   GERİLERE BAKIŞ   (1 - 13)
Geçmişte Türkler: 1 — XVI ncı yüzyıla değin islâm ve Hıristiyan acunlarının karşılıklı durumları: 1 — XVI ncı yüzyıldan sonra tslâm ve Hıristiyan acunlarının ters yönlerde gelişmeleri: 10
II.   OSMANLI DEVLETİNİN ÇÖKÜŞ NEDENLERİ (13-21)
Başlıca etkenler: 13 — Osmanlı Devletinin türlü özellikleri: 14 — XVIII. nci yüzyıldan bu yana Doğu ve Batı'mn karşılıklı durumu: 19 — Japon ve Osmanlı örneklerinin kısa bir karşılaştırılması 20.
III.   OSMANLI'DA KÜLTÜREL DURUM (21-37)
Medreselere toplu bir bakış: 21 — Halk eğitimi (Sıbyan Mektepleri): 28 —Tan-zimattan sonra genel eğitim: 28 —Darülfünun (Üniversite) konusu: 30 —Basımevi: 34 — Rasathane konusu: 34 — Kültürel gerileme üzerinde düşünceler: 36
IV.   MEHMET ALİ OLAYININ ETKİLERİ (37 - 56)
İlk gelişmeler: 37 — Ekonomik kapitülasyonlar ve Osmanlı ekonomisi: 41 — Osmanlı-lngiliz tecim antlaşması (1838): 45 — İngiltere ile yapılan 1838 tecim antlaşmasının siyasal sonuçları: 55
V.   1838'DEN SONRAKİ GELİŞMELER (56-61)
Kırım savaşı, Islahat fermanı ve 1861-1862 tecim antlaşmaları: 56 — 1890 Osmanlı-Alman tecim antlaşması: 57 — Gümrük resmi konusunun XX. yüzyıldaki gelişmeleri: 58 — 1914'de Birinci Genel Savaş başlarken Osmanlı'nın durumu: 59
ÎKİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ GENEL SAVAŞ (1914-1918) SIRASINDA
TÜRKLER'İN TARİH VE ACUN SİYASASI
ÜZERİNDE ETKİLERİ
SAVAŞIN ÖNGÜNÜNDE ACUNUN DURUMU (61 - 76)
Sömürenler ve sömürülenler: 6ı — Sömürgecilik bakımından Osmanlı Dev¬letinin durumu: 63 — 1912-1913 yıllarında Balkanlılara yenildikten sonra Osmanlı durumu: 66 — Osmanlı Asyası'mn bölüşülmesi: 66 — Bu paylaşmanın genel anlamı ve özellikleri: 68 — Paylaşma Antlaşmalarını yapanlar ne diyorlardı: 70 — Pay¬laşma işinde Türklük bakımından en tehlikeli olan devletler: 70 — Irklar sorunu: 73
BİRİNCİ GENEL SAVAŞIN BAŞLAMASI (76-85)
Sömürücülerin iç savaşı: 76 — Osmanlı'nın durumu: 77 — Osmanlı'nın savaşa katılması sorunu: 81 — Osmanlı'nın savaşa girmesinin etkileri: 84
BOĞAZLARIN KAPALI TUTULMASININ ETKİLERİ (85-130)
Genel görüşler: 85 — Boğazları kapalı tutmamızın savaş üzerindeki başlıca etkileri: 88 — İnsan kayıpları: 92 — İngiliz duraksamaları ve uğranılan kayıpların türlü etkileri: 93 — Resmî yalanların etkileri: 95 — Çanakkale zaferinin ve savaşın bu yüzden uzamasının İngiltere'de doğurduğu hükümet bunalımları 97: — İngil¬tere'de malî ve ekonomik durum: 99 — 1916 sonlarında belirmeye başlayan barış eğilimleri: 108 — Savaşın 1916'da bitmemesinin Fransa ve Italya'daki etkileri: 115 — Loyt Corc'un başbakan olması: 116 — İşçilerin ve İşçi Partilerinin tutumu: 117 — Amerika'nın savaşa katılması: 120 — Rusya'daki ayaklanma ve devrim:  127
OSMANLI   İLE   SAVAŞIN   HİNDİSTAN'DAKİ    ETKİLERİ   (130-146)
Başlangıçtaki durum: 130 — Çanakkale ve Kûtül Amare zaferlerinin etkileri: 133 — Şerif Hüseyin Paşa'nm ayaklanmasının etkileri: 133 — Düzenli muhalefette aşırılıkların başlaması: 134 — Hindu-Müslüman anlaşması: 136 — Osmanlı-İngiliz savaşı: 144
MISIR'IN SÖMÜRÜLMESİ (146- 149)
OSMANLI CEPHELERİNDE FRANSIZ VE İNGİLİZ KAYIPLARI (149 - 152) Osmanlı ile savaşın İngiltere'ye yüklediği giderler: 151.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1918   BIRAKIŞMASINDAN   SONRAKİ   TÜRK   KURTULUŞ
SAVAŞININ TARİH VE ACUN SİYASASI
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Duruma genel bakış: 153 — 1918 Bırakışmasiyle ortaya çıkan durum: 153 — Türkler ve sömürgeler halkları: 155 — Türkiye, Rusya ve Yunanistan: 157 — Loyt Corc'un Rus siyasası: 159 — ilk paylaşma tasarıları: 160 — İngiltere'de Türklüğü yok etme siyasasına karşıt akımlar: 163 — Medine savunması ve Fahrettin Paşa Olayı: 164 — Fransız yabancı lejyonu sorunu: 165 —Ege ve Çukurova'da Türk karşı koymaları: 166 — Türk-Bolşevik ilişkileri: 167— İngiliz Hükümetini uyar¬malar 172 — Ermeni işleri: 176 — Yunan durumu: 179 — Venizelos'un erkden düşmesi ve Kostantin'in yeniden tahta çıkması:   185
TÜRK  KARŞI   KOYMASINDAN  FRANSA'NIN   İNGİLTERE'YE KARŞI YARARLANMAYA KOYULMASI (189-199)
Sevr antlaşmasında değişiklik istemesi: 189 — Türkler'in de çağırıldıkları Şubat-Mart 1921'de Londra'da toplanan konferansta çarpışan akımlar: 197.
TALİHİN İLK TERSLİĞİ KARŞISINDA İNGİLİZ TUTUMU (199-218) İkinci İnönü vuruşması ve sonrası: 199 — Askerlerin aracılığı: 211.
BAŞARILI YUNAN SALDIRISI VE "MEGALO IDEA'NIN YENİDEN CANLANMASI  (218-227)
Kütahya - Eskişehir vuruşmaları: 218 — Padişah ve Hükümetin hiyanet çabaları: 220 — Paris konferansı ve Loyt Corc'un Yunan'dan yana çabaları: 222 — İstanbul sorununun gazetelere düşmesi: 225.
SAKARYA VE SONRASI (227-241)
Türk-Fransız anlaşması, İtalyan denemeleri ve İngiltere'nin geçirdiği kuşkulu bunalım: 232 — İngiliz askerlerinin bir anlaşma denemesi: 239.
İNGİLİZ-FRANSIZ   BAĞLAŞMASI   VE   AVRUPA'NIN   ONARILMASI SORUNLARININ ELE ALINMASI (241 -259)
İngiliz ve Fransız başbakanlarının Paris'te buluşması 19-22 Aralık 1922: 241 — Washington Konferansı (12 Kasım 1921 - 6 Şubat 1922): 243 — Kan (Cannes) Konferansı (6-13 Ocak 1922): 244 — Türk-Yunan sorunuyla ilgili bağlaşıklar kon¬feransı anıklıkları ve İzzet Paşa layihası: 247.
PARlS KONFERANSI  (22-26 MART   1922)  VE YUSUF KEMAL TENGİRŞENK'İN AVRUPA GEZİSİ  (259 - 268)
Padişahın da işe karışması: 259 — Paris Konferansıyla ilgili bir Hint dene¬mesi: 266 — Genova konferansı (10 Nisan - 19 Mayıs 1922): 267.
T.B.M.M. HÜKÜMETİNİN MART 1922 ÖNERİLERİ KARŞISINDAKİ TUTUMUNUN TEPKİLERİ (268-278)
Yunan tasarıları: 268 — Yunan Hükümetinin Anadolu ve İstanbul'la ilgili tasarılarını resmen açıklaması: 273 — Fethi Okyar'ın Avrupa gezisi: 277.
BÜYÜK ZAFER VE SONUÇLARI (278 - 304)
Zaferden önce ve zafer sırasında: 278 — İzmir'de ilk temaslar: 281 —Boğazlar sorunu ve Doğu işleriyle ilgili Rus notaları 282 — OrdununBoğazlara doğru iler¬lemesinin ilk tepkileri: 284 — 20-23 Eylül 1922 Paris toplantıları: 288 — Türk birliklerinin Boğazlar bölgesine girmeleri ve nota alış verişleri: 298.
MUDANYA BIRAKIŞMASI (304 - 309)
ingiltere'de bir barışçı önderin ortaya çıkması: 307—Mudanya bırakışma¬sının imzalanması:  309.
TÜRK ZAFERİNİN İNGİLTERE'DE PARTİLERARASI ANLAŞMALARIN
BOZULMASINDA VE LOYT CORC HÜKÜMETİNİN DÜŞMESİNDEKİ
ETKİLERİ  (309-318)
İngiltere'de 1922 seçimleri ve İşçi Partisinin ana muhalefet partisi olması: 315 — Dominyonların bağımsızlığa gidişlerinin çabuklaşması 316: — Lozan'ın etkileri 1317.
LOZAN VE RUHR (318-323)
Türk-Ingiliz ve Fransız-İngiliz karşıtlığı ve Hitler olayı: 318 — Ruhr işinin Lozan görüşmeleri üzerindeki etkisi: 319 — Ingiliz-Fransız gerginliğinin artması ve bir Fransız ayrıbarış olasılığının belirmesi: 320.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK KURTULUŞ SAVAŞININ SÖMÜRGELERDEKÎ
ETKİLERİ
HİNDİSTAN VE AFGANİSTAN'DA DURUM (325 - 335)
Hilafet sorunu: 325 — Hindistan'da İngiltere'ye karşıtlığın nedenleri: 326 — Ulusallıkçı Hindular'la Hilafetçi Müslümanların ellerindeki kozlar: 327 —Gandi'nin ortaya çıkması: 329 — Olayların habercisi toplantılar: 330 — Rovvlatt tasarısının kanunlaşması ve kargaşalıklar: 331 — Pencap olayları ve Amritsar kırımı: 333
ORTA ASYA-AFGANİSTAN-HİNDİSTAN SORUNU (335 - 348) Cemal Paşa'nın etkisi: 335 — Veziristan olayları: 348
HİNDİSTAN'DAKİ GELİŞMELER (348-365)
Callianvalla Bağ olayından sonra: 348 — "Yeğinsiz İşbirliğinden Sakınma" devinmesi: 349 — 1921 yılı olayları: 355 — Moplah ayaklanması: 357 — Sakarya zaferinin etkileri: 358 — İngiliz Veliahdının Hindistan gezisi: 359 — Hükümet baskısının artması ve Gandi ile anlaşma denemeleri: 360 — Gandi'nin Genel Valiye ültümatomu ve sonuçları 360: — Türk Kurtuluş Savaşı'nın Hindistan'daki etki¬sinin özeti: 363
MISIR  (365-367) IRAK (367-368) BİR GÖRÜŞ (368 - 369) SURİYE VE KİLİKYA (369 - 370)
YARARLANILAN KAYNAKLAR  (371-374)
Kısaltmalar          375
Dizin         377