İletişim +90 312 267 16 11

Şarkî Rumeli Vilâyeti, 1992

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Mahir AYDIN
  • Basım Yılı: 1992
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV. Dizi, Sayı: 12
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751605199
  • Barkod : 9751605199
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 328 Sayfa + Ekler + Resimler

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

ŞARKÎ RUMELİ VİLÂYETİ'NİN TEŞEKKÜLÜ

A) Berlin Antlaşması ve Şarkî Rumeli Vilâyeti

B) Şarkî Rumeli Vilâyeti'nin Teşekkülüne Tepkiler

C) Rodoplardaki Türk Ahâlinin Vaziyeti,

D) Şarkî Rumeli Türklerinin Vaziyeti

E) Şarkî Rumeli Komisyonu

F) İstanbul Antlaşması

G) Şarkî Rumeli Vilâyeti'nin İşgali Meselesi

H) Şarkî Rumeli Vilâyeti'ne Vali Tâyini ,

 

İKİNCİ BÖLÜM

ŞARKÎ RUMELİ VİLÂYETİ'NİN TEŞKİLÂTI

A)       Şarkî Rumeli Vilâyeti'nin Umûmî Hukuku

B)       Şarkî Rumeli Ahâlisinin Umûmî Hukuku

C)   Şarkî Rumeli Valisi

D)   Şarkî Rumeli Vilâyeti'nin Merkezî İdaresi

I) Umûmî Müdirler

II)Husûsî Meclis

III) Dîvân-ı Âlî

E)Vilâyet Umûmî Meclisi 

I) Umûmî Meclis'in Teşekkülü 

II) Seçim, Seçme ve Seçilme Hakkı

III)Umûmî Meclis'in İdaresi

IV)Umûmî Meclis'in Vazifeleri

V) Umûmî Meclis'in Vilâyet Büdcesi Üzerindeki Hukuku

VI) Encümen-i daimî

F) Şarkî Rumeli Vilâyeti'nin Mülkî Taksimatı ..

I) Sancaklar

II)Kazalar

III) Nahiyeler

G) Şarkî Rumeli Vilâyeti'nin Mâliyesi

I) Osmanlı Devleti'ne Âit Olan Varidat
II) Mâliye İdaresi

IV) Doğrudan Doğruya Alman Vergiler

V) Vasıtalı Olarak Alınan Vergiler

VI) Oktrova Resmi

H) Şarkî Rumeli Vilâyeti'nde Ziraat, Ticâret ve Nâfıa
İ) Şarkî Rumeli Vilâyeti'nde Adliye

I) Umûmî Maddeler

II) Hususî Maddeler

J) Şarkî Rumeli Vilâyeti'nde Umûmî Maarif

I) Mektepler

II) Muallimler

III) Müfettişler

K) Milis Teşkilâtı

I) Milis Askerinin Teşkili

II) Kur'a

III)   Askerlik Hizmeti

IV)   Teşkilât

 

V) Tâlim

VI) Gönüllü Milis

VII) Seferberlik Hâli

VIII) İdaresi

IX) Umûmî Hükümler

L) Jandarma

I) Teşkili

II)Teşkilâtı

III) Umûmî Hükümler

M) Mezhepler

N) Mülk Araziler

O) Hükümet Memurları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞARKÎ RUMELİ VİLÂYETİ'NİN İDARESİ

A) Şarkî Rumeli Vilâyeti'nin İdare Heyeti

I) Valiler

II) Dâhiliye Müdirleri 

III)Mâliye Müdirleri

IV) Adliye Müdirleri

V) Nâfîâ Müdirleri

VI) Maarif Müdirleri

VII) Milis ve Jandarma Kumandanian

VIII) Mutasarrıflıklar

IX) Kaymakamlıklar

B) Mâlî Meseleler

I) Şarkı Rumeli Vilâyeti'nin Büdcesi

II) Memur Maaşları 

III)Vergi Meselesi

IV)Şarkî Rumeli Vilâyeti'nin Gümrükleri

V) Telgraf ve Posta İdaresi

C) Umûmî Meclis'in Faaliyetleri

I) Umûmî Meclis'in Müzâkereleri

II) Umûmî Meclis Seçimlerinin Yenilenmesi

III) Umûmî Meclis'te Hazırlanan Kanun Lâyihaları

D)Şarkî Rumeli Vilâyeti'ndeki Türk Ahâlinin Vaziyeti

I) Türk Göçmenlerin Şarkî Rumeli Vilâyeti'ne Dönüşleri
II) Osmanlı Devleti'nin Göç Konusundaki Siyâseti

III)   Türk Ahâliye Yapılan Muameleler

IV)   Emlâk Vekâleti

V) Şarkî Rumeli Vilâyeti'nin Kapukethüdâlan

VI) İslâm Cemaat Meclisleri

VII) Müftiler

VIII) Nâibler

IX) Türk Ahâlinin Emlâki

X) İslâmî Eserlerin Vaziyeti

XI) Ramazan Topu Gönderilmesi

XII) Giraylar

E) Diğer Meseleler

 I) Nüfûs

II) Maarif

III) Güney Hududunun Yeniden Tespiti

IV)Milis ve Jandarma

V) Âsâyiş

VI) Rütbe ve Nişan Tevcihâtı

VII) Filibe-Bergos Demiryolu Meselesi

VIII) Konsoloslar

IX) Gazeteler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ŞARKÎ RUMELİ VİLÂYETİ'NİN İLHAKI

A) Filibe İsyanı

I) Filibe İsyânı'nm Meydana Gelişi

II) Filibe İsyânı'nm Akisleri

B) Diplomatik Yollara Müracaat

I) Osmanlı Devleti'nin Protestosu

II) Babıâli'nin Tedbirleri

III) Avrupa Devletleri'nin Beyannâmesi

C) Bulgar - Sırp Harbi

I) Telgraf Muhâberâtı

II) Şarkî Rumeli'ye Komiser Tâyini Meselesi

III) Bükreş Antlaşması

D) Osmanlı - Bulgar Yakınlaşması

I) Bulgar Ahâliye Beyanname

II) Şarkî Rumeli Memurlarına Beyanname

III)   Bulgaristan Komiserliği

IV)   Mösyö Canof un İstanbul'a Gelişi 

V) Osmanlı - Bulgar İtilâfnâmesi 

E)İstanbul Konferansı

I) Babıâli'nin Talepleri

II) Mukarrerât Lâyihası

III)   İngiltere'nin Muhalefeti

IV)   Konferans Kararnamesi

F)Şarkî Rumeli Meselesinin Sona Ermesi

I) Yunanistan'ın Teskini

II) Dahilî Nizamnâme'nin Tâdili

III) Rodop ve Kırcaali'nin Osmanlı Devleti'ne Geçişi

a)   Rodop ve Kırcaali'nin İşgali Meselesi

b)   Osmanlı İdaresine Bırakılan Mahaller

SONUÇ

İNDEKS

EKLER