İletişim +90 312 267 16 11

Hazine-i Hassa Nezareti, 2000

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Arzu T. TERZİ
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751612543
  • Barkod : 9751612543
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 177 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

BİBLİYOĞRAFYA

KISALTMALAR

GİRİŞ

TANZİMAT ÖNCESİ OSMANLI HAZİNELERİNE GENEL BİR BAKIŞ

 

A.TEK HAZİNELİ DÖNEM, İÇ VE DIŞ HAZİNELER

B. ÇOK HAZİNELİ DÖNEM

1. İrâd-ı Cedîd Hazinesi

2. Zahire Hazinesi

3. Tersane Hazinesi

4. Mukataat/Mansûre Hazinesi

5. Redif Hazinesi

C. HAZİNELER ARASINDA YAPILAN BAZI DÜZENLEMELER VE TEK  HAZİNELİ DÖNEME GERİ DÖNÜŞ

I. BÖLÜM

HAZİNE-İ HASSA NEZÂRETİ'NİN KURULUŞU VE İDÂRİ YAPISI

A. HAZİNE-İ HASSA NEZÂRETİNİN KURULUŞUNA DOĞRU

1. Tanzimat Öncesi Darphane-i Âmire ve Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi İlişkisi

2. Tanzimat'ın İlânıyla Darphane ve Ceyb-i Hümâyûn'da Yapılan Değişiklikler

a) Padişah ve hanedân mensuplarına maaş bağlanması

b) Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi Tâbirinin Hazine-i Hassa'ya Dö-nüştürülmesi

B. HAZİNE-İ HASSA NEZÂRETİ'NİN KURULUŞU

C. HAZİNE-İ HASSA'NIN İDÂRÎ ÂMİRİ: HAZİNE-İ HASSA NÂZIRI

1. Nezâretin Teşkilinden Önceki Durum

2. Hazine-i Hassa Nâzırları ve Görevleri

D. HAZİNE-İ HASSA NEZÂRETİ'NDE KURULMUŞ OLAN KOMİS-YON VE MECLİSLER

1. Hazine-i Hassa Komisyonu

2. Hazine-i Hassa Levâzım Meclisi

3. Hazine-i Hassa İdâre Meclisi

4. Hazine-i Hassa Hey'et-i İdâresi

5. Hazine-i Hassa Encümen-i İdâresi

E. HAZİNE-İ HASSA DÂİRESİ

II. BÖLÜM

HAZİNE-İ HASSA NEZÂRETİ'NİN TEŞKİLÂTI VE NEZÂRETE BAĞLI  BİRİMLER

A. HAZİNE-İ HASSA NEZÂRETİ'NİN KALEM VE PERSONELİ

(Kuruluşundan  Sultan II. Abdülhamid Devrinin Sonuna Kadar)

1.Tanzimat'tan Nezâret'in Kuruluşuna Kadar Teşkilât

a) Zimmet Kalemi

b) Varidât Kalemi

c) Darphane Muhasebeciliği

d) Tahrirât Kalemi

e) Ceyb-i Hümâyûn Kâtipliği/Sergi Kalemi

2. Kuruluşundan Sultan Abdülhamid Devrine Kadar Nezâretin Kalem ve Personeli

a) Muhasebe Kalemi

b) Sergi Kalemi

c) Tahrirat Kalemi

3. Nezâretin Sultan Abdülhamid Dönemi Teşkilâtı

a) Muhasebeci

b) Muhasebe Kalemi

c) Vezne İdâresi

d) Yoklama ve Kuyudât Kalemi

e) Tahrirat Kalemi

f) Evrak Kalemi

g) Sicill-i Ahvâl Kalemi

h) Depo Müdürlüğü

ı) Hazine-i Hassa Dava Vekilliği

B. HAZİNE-İ HASSA'YA BAĞLI BİRİMLER

1. Ebniye-i Seniyye Anbarı

2. Erzak Anbarı

3. Hatab Anbarı

4. Hubûbât Anbarı

5. Istabl-ı Âmire

6. Karhâne İdâresi

7. Matbah-ı Âmire   

8. Mefrûşât-ı Hümâyûn İdâresi

9. Tamirhâne-i Hümâyûn

C. MALİ YÖNDEN HAZİNE-İ HASSA'YA BAĞLI CEYB-İ HÜMÂ-YUN HAZİNESİ

III. BÖLÜM

EMLÂK-I HÜMÂYUN

A. TANZİMAT'TAN II. ABDÜLHAMİD'İN SALTANATININ SONU-NA KADAR EMLÂK-I HÜMÂYUN

1. Tanzimat'tan 1293 yılına kadarki dönemde Emlâk-ı Hümâyûn

a) Maliye Hazinesi'ne Devr Olunan Emlâk-ı Hümâyûnun Duru-mu (1256-1293)

b) Hazine-i Hassa'nın Gelir Kaynaklarının Arttırılması

2. Sultan II. Abdülhamid Döneminde Emlâk-ı Hümâyûn

B. SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE EMLÂK-I HÜMÂ-YUN'UN ALIMI VE TASARRUF TARZI

1. Hazine-i Hassa Tarafından Emlâk-ı Hümâyûnun Alım Tarzı

2. Emlâk-ı Hümâyûnun Tasarruf Tarzı

C. EMLÂK-I HÜMÂYUN'UN TEŞKİLÂTI

1. Emlâk-ı Hümâyûnun İdârî Üniteleri

a) Emlâk-ı Hümâyûn Kalemi

b) Emlâk-ı Hümâyûn Senedât Kalemi

c) Emlâk-ı Hümâyûn Komisyonu

d) Emlâk-ı Hümâyûn Teftiş Heyeti

e) Emlâk-ı Hümâyûn Hendesehânesi

2. Emlâk-ı Hümayûn Teşkilâtı

a) Dersaadet'teki Durum

aa) Birinci Dersaadet Şubesi

ab) İkinci ve Dördüncü Dersaadet Şubesi

ac) Emlâk-ı Hümâyûn Dersaadet Üçüncü Şubesi

b) Emlâkın Taşradaki Teşkilâtı

ba) Vilâyet Merkezindeki Komisyon

bb) Müdür

bc) Müfettişler

bd) Başmühendis

be) Kalem

bf) Şube memurları

IV. BÖLÜM

HAZİNE-İ HASSA NEZARETİ’NİN GELİR VE GİDER KALEMLERİ

A. HAZİNE-İ HASSA'YA  ÂİT GELİR VE GİDERLER

1. Hazine-i Hassa’nın Gelir Kaynakları

2. Hazine-i Hassa'nın Gider Kalemleri

B. EMLÂK-I HÜMÂYUNA ÂİT GELİR VE GİDERLER

1. Emlâk-ı Hümâyûnun Gelir Kalemleri

2. Emlâk-ı Hümâyûn Hasılâtından Yapılan Harcamalar

C. HAZİNE-İ HASSA NEZÂRETİ'NİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI BAZI MALİ SIKINTILAR VE BAŞVURULAN ÇÖZÜMLER

 

V. BÖLÜM

II. MEŞRUTİYET'İN İLÂNINDAN SONRA  HAZİNE-İ HASSA NEZÂRETİ

A. II. MEŞRUTİYETTEN SONRA EMLÂK-I HÜMÂYUNUN DURUMU

1. Sultan Abdülhamid Zamanında Bir Kısım Emlâk-ı Hümâyûnun Maliye Hazinesi'ne Nakli

a. Emlâk ve Arazinin Nakli

b. Mâdenlerin Maliye Hazinesi'ne devr edilmesi

2. Sultan Mehmed Reşad Döneminde Emlâk-ı Hümâyûnun Tamamının Maliye Hazinesi'ne Devri

B. HAZİNE-İ HASSA'NIN İDÂRESİNDEKİ EMLÂK-I HÂKANÎ

C. HAZİNE-İ HASSA'NIN İDÂRİ YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİLER VE ORTADAN KALKMASI

1. Hazine-i Hassa Nezâreti'ne âit Personelin Açığa Çıkarılması

2. Hazine-i Hassa Müdürlüğü, Yeni Teşkilâtı ve Ortadan Kaldırılışı

SONUÇ

DİZİN

EKLER