İletişim +90 312 267 16 11

Yılların İçinden Makaleler, Anılar, İncelemeler, 1991

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Uluğ İĞDEMİR
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi, Sayı: 31a
  • Dil :
  • ISBN : 9751602939
  • Barkod : 9751602939
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 427 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Önsöz  IX
I. ATATÜRK VE DEVRİM
İnşallah Yok     3
Gazi'nin Seyahati     4
Medenî Olacağız     6
Gazi'nin Nutku     7
Tekkeler  9
Son Karar     11
İnkılâp ve Köylü   12
İsmet Paşa'nm Beyanatı  13
Atatürk Sevgisi     16
Atatürk ve Belleten  16
Bir Nutuk Münasebetiyle  18
Atatürk'ün Tarih Anlayışı  24
Atatürk Akademisi      27
Devlet Adamı, Düşünür ve İnsan Atatürk'ten Bazı Anılar  28
Atatürk'ün Günceleri     34
Türk Tarih Kurumu Binasının Giriş Holündeki Atatürk Büstü¬
nün Öyküsü     36
Atatürk'ün  Anafartalar  Gurubu  Komutanlığından  İstifasına
Dair Bazı Belgeler  38
Birinci Dünya Savaşında Atatürk'le Mareşal Falkenhayn Ara¬
sında Çıkan Anlaşmazlığa Dair Yeni Belgeler  44
Cumhuriyetin 50. Yıldönümünde Yapacağımız En Büyük Yatırım 55
II. TOPLUMSAL KONULAR
Sefil Çocuklar     61
Niçin Gelmiyorlar ?   62
Bedhâhlar     63
Hayâsızlar    65
Adana Hapishanesi     66
Külhanbeyliği      68
Şehrin Güzelliği     70
Türk İstanbul'un Beşyüzüncü Yılı  71
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine İndirilen Darbe  75
Son Faciadan Alınacak Ders  81
Bir Köy Doktoru  83
Aydınlara Düşen Görev  85
Ayasofya Müzesi      88
Tarihî Bir Törenin Düşündürdükleri   89
III. ANILAR VE ANMALAR
Kaybolan Bir İdealist      95
20 Yıl Önce Türk Sözü Nasıl Kuruldu?  100
Mehmet Emin Yurdakul   103
Ahmet Hikmet'in Millî Şaire Yazdığı İki Mektup  107
Ruşen Eşref Ünaydın     111
Kurtuluş Savaşının Kahramanlarından Orgeneral Zeki Doğan 114
Fikir ve Ülkü Adamı Günaltay  117
Yücel'in Arkasından      119
Atatürk'ün Fese Düşmanlığı      120
Üniversite Reformu ve Bazı Anılar  123
İş Bankasının Kuruluşuna Dair Bazı Anılar  125
Büyük İnsan ve Büyük Devrimci Cevat Dursunoğlu  128
İsmet İnönü     131
Ahmet Selâhattin Bey     135
Mansel'in Ardından      140
Ölümünün Birinci Yıldönümünde Orgeneral Fahrettin Altay'ı
Amyoruz  142
Ferit Celâl Güven    146
IV. SİYASAL KONULAR
İngiliz Manevrası      155
Nokta-i Nazarımız     156
Lahey'e Havale     157
Musul Hududunda      159
Emery'nin Hezeyanları   160
Beklenen Karar      161
Yunan Milletini Tenzih Ederiz  163
Bize Vatanperverlik Dersi Vermek İsteyen Yazara  164
V. EKONOMİ
Mersin Limanında Dizbarko Meselesi  167
Şimendifer Yılı    170
Mahsulât-ı Arziye Vergisi     171
Adana Borsası    173
Borsa Telgrafları     175
Mersin Limanı      176
Adana'nın Pamuk Kongresi  178
Petrol Meselesi      180
Ticarî Servisler   183
Ticaret Birliği      184
Yine Mersin Limanı   186
Dörtyol Portakalları    188
VI. TÜRK TARİH KURUMU
Bir Tenkidin Tenkidi   193
Tarih Kongresi Toplanırken   195
III. Türk Tarih Kongresi  199
Son 25 Yılda Modern Tarih Çalışmaları  202
İbni Sina'nın Yıldönümü Meselesi  204
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi   205
Belleten Yirmi Beş Yaşında  207
Atatürk'ün Buyruğiyle Türk Tarih Kurumu İçin Hazırlanan Bir
Program Tasarısı      209
VII. HALKEVLERİ
Ankara Halkevinin Türk El İşlemeleri Sergisi  223
Ankara Halkevinin Beş Yeni Eseri  226
Ankara Halkevinin Eski Türk Kumaşlan Sergisi  234
Halkevleri Üzerine     237
VIII. İNCELEMELER
Cumhuriyetin Muvaffak Olmuş Bir Eseri, Türkiye İş Bankasmm
Teessüs ve İnkişafının Tarihçesi  241
Merhum Halil Ethem Eldem'in Türk Tarih Kurumu'na Armağan
Ettiği Türk-İslâm Devri Kitabe Estampajları  257
Mehmed Emin Yurdakul      277
Halkevleri ve Halkodaları   283
Doktor Reşid Galip    291
Mimar Koca Sinan      297
Ahmet Cevdet Paşa    302
19 Mayıs     306
Türk Tarih Kurumu   309
Kuleli Vak'ası     316
Atatürk, Gazi Mustafa Kemal   317
Çardak'ta Evlenme Âdetleri   341
IX. KONUŞMALAR
19 Mayıs'm 25. Yıldönümü  351
Mimar Sinan     355
Ziya Gökalp      360
Türk Tarih Kurumu'nun Son Bir Yıllık Çalışmaları  365
Çanakkale Savaşları     368
Halkevlerinin Kuruluşu      372
Cumhuriyet'in Düşün Yaşantımıza Getirdikleri   376
EK
Düşmanlığın Böylesi      381
Bu Yoksullar Varken   385
Sözlük     387
Dİzin     403