İletişim +90 312 267 16 11

Mirza Şahruh ve Zamanı (1405-1447), 1994

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Prof. Dr. İsmail AKA
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIX. Dizi, Sayı: 14
  • Dil :
  • ISBN : 9751606551
  • Barkod : 9751606551
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ONSOZ
KISALTMALAR  XI
KAYNAKLARA DÂİR XIH-XXVIH
GİRİŞ  1-31
Timur'dan Önceki Durum ve Çağatay Devleti 1-4; Timur'un Or¬taya Çıkışı ve İlk Faaliyetleri 4-9; Harezm Üzerine Seferler 9; Mo¬ğollar ve Deşt-i Kıpçak Üzerine Seferler 9-11; Mirza Şahruh'un Doğumu 11; Timur'un Horasan Üzerine Seferleri 12-13; Üç Yıl¬lık Sefer (1386-1388) 13-14; Toktamış Üzerine Birinci Sefer 14-16; Beş Yıllık Sefer (1392-1397) 16-19; Hindistan Seferi (1398-1399) 20; Yedi Yıllık Sefer (1399-1404) 20-28; Timur'un Son Seferi ve Ölümü 29-31.
I. BÖLÜM
TİMUR'UN ÖLÜMÜNDEN HALİL SULTANİN ÖLÜMÜNE KADAR
TAHT MÜCADELELERİ         33-97
Timur'un Ölümünden Sonra Mâverâünnehr ve Horasan 33-42; Timur'un Ölümünden Sonra Azerbaycan, Irak-ı Acem ve Irak-ı Arab 43-49; Ömer Mirza'nm Azerbaycan'dan Ayrılmasından Son¬ra Bu Bölgedeki Olaylar 49-51; Emirzâde Miranşah ve Ebube-kir'in Kara Yusuf Beg ile Savaşmaları 51-53; Emirzâde Ebube-kir'in Kara Yusuf Beg ile İkinci Defa Karşılaşması ve Miranşah'-ın Ölümü 54-55; Timur'un Ölümünden Sonra Fars ve Kirman 55-56; Miranşah'ın Oğlu Ömer Mirza'nın Şiraz'dan Ayrılmasın¬dan Sonra Fars, Kirman ve Huzistan Bölgeleri 56; Mirza İsken¬der ve Rüstem'in Şiraz'ı Kuşatmaları 56-57; Pîr Muhammed'in Kardeşlerinden İntikam Almak İçin İsfahan'a Hareketi 57-58; Pîr Muhammed'in Huzistan Taraflarına Seferi 58; Mirza İskender'¬in Horasan'daki Faaliyetleri 58; Mirza Ebubekir'in Kirman'a Git¬mesi ve Öldürülmesi 59; Mirza İskender'in Horasan'dan Şiraz'a Dönmesi 59-60; Celâyirli Sultan Ahmed ve Onun Huzistan Ta¬raflarına Hareketi 60; Mirza Pîr Muhammed'in Öldürülmesi ve İskender'in Fars'a Hâkim Olması 60-62; Halil Sultan'ın Semer-kand'ı Ele Geçirmesinden Sonra Mâverâünnehr ve Horasan 62-64; Pîr Muhammed'in Mâverâünnehr'e Gelmesi 64-67; Emir¬zâde Pîr Muhammed ile Halil Sultan Arasında Savaş ve Şahruh'-
un İkinci Defa Olarak Mâverâünnehr'e Hareketi 67-71; Said Hoca'nın Muhalefeti 71-72; Ömer Mirza'nın Ayaklanması ve ölü¬mü 72-75; Mirza Pîr Muhammed Bahadır'ın Ölümünden Sonra Horasan ve Mâverâünnehr Olayları 75-76; Şahruh'un Mâzende-rân'a İkinci Yürüyüşü 76; Emir Cihan Melik-i Milket'in Ayaklan¬ması 77; Şahruh'un Sistan Seferi ve Mirza Ebubekir'in Ölümü 77-78; Emirzâde Pîr Muhammed Bahadır'ın Öldürülmesinden Sonra Halil Sultanın Faaliyetleri 78-81; Şahruh'un Semerkand Üzerine Yürümesi ve Halil Sultan'ın Emir Hudaydâd Hüseynî Tarafından Tutsak Alınması 81-86; Mirza Şahruh'un Semerkand'ı Ele Geçirmesinden Sonra Semerkand ve Mâverâünnehr'in Du¬rumu 86-88; Bâzı Bölgelerin Emirzâdelere Tefviz Edilmesi 88-89; Merv Şehrinin Yeniden İnşası 89-90; Emir Şeyh Nureddin'in Ayaklanarak Emirzâde Uluğ Beg ve Emir Şah Melik'e Karşı Ga¬lebesi ve Şahruh'un Yeniden Semerkand'a Hareketi 90-94; Emir Şeyh Nureddin'in Yeniden Ayaklanması, Şahruh'un Mâverâün¬nehr'e Hareketi ve Şeyh Nureddin'in Öldürülmesi 94-97.
II. BÖLÜM
ŞAHRUH ZAMANINDA TİMURLU DEVLETİ'NİN SİYASÎ
DURUMU       99
Halil Sultan'ın Acem Irak'ına Gönderilmesi ve Bu Sırada Ömer Şeyh'in Oğulları Arasındaki Mücadeleler 99-100; Şahruh'un Acem Irak'ına Yürümesi ve Mirza İskender'in Kardeşi Rüstem Tarafından Öldürülmesi 100-102; Şahruh'un Yeniden Fars Böl¬gesine Gelerek Ömer Şeyh'in Oğullarının Hâkimiyetine Son Ver¬mesi 103; Timur'un Ölümünden Sonra Kara Koyunlular İle İlk Münasebetler 103-106; Timur'un Ölümünden Sonra Altın Or¬da İle İlk Münasebetler ve Harezm'in Geri Alınması 106-107 Uluğ Beg'in Fergana ve Kaşgar'da Hâkimiyeti Ele Geçirmesi 107-109; Uluğ Beg'in Moğollar Üzerine Seferi 109; Mirza Kaydu'nun Gaz-neli Mahmud Tahtı'nda Mevkiini Koruması ve Mirza Suyurgat-mış'a Bedehşan'ın Tefvizi 110; Moğollar ve Özbekler İle Münasebetler 111; Uluğ Beg'in Özbeklere Karşı Seferi 112; Uluğ Beg'in Moğollar Üzerine Seferi 112-113; Afganlar ve Bedehşan Şahları'nın Baş Kaldırmaları 113-115; Mirza Kaydu'nun Ayaklan¬ması ve Ülkesinin Mirza Suyurgatmış'a Tefvizi 115; Şahruh'un I. Azerbaycan Seferi 115-123; Eleşkird Meydan Savaşı 123-125; Şahruh'un Herat'a Dönmesi 125-126; Fars Hâkimi İbrahim Mir¬za'nın Hûzistan Seferi 126; Uluğ Beg'in Herat'a Gelmesi 126-127; Altın Orda'dan Elçilerin Gelmesi 127; Şahruh'un Avlanmak üzere Çeşitli Yörelere Seyahati 127-128; Uluğ Beg'in Moğollar Üzeri¬ne Seferi 128-135; Uluğ Beg'in Özbekler ile Savaşı, Yenilmesi ve Şahruh'un Semerkand'a Gelmesi 135-138; Hurufîler'in Şahruh'u
Öldürme Teşebbüsü 138-140; Şahruh'un II. Azerbaycan Seferi 140-142; Selmas Savaşı 142-145; Özbekler'in Harezm'e Hücumu 146-147; Şahruh'un Serahs Taraflarında Avlanması ve Mirza Bay-sungur'un Ölümü 147-148; İskender'in Azerbaycan'a Yeniden Hâkim Olması, Şirvanşah Halilullah'ın İskender'in Oğlu Yar Ali'¬yi Herat'a Göndermesi ve Şahruh'un III. Azerbaycan Seferi 149-152; Şahruh'un Oğlu İbrahim Sultan'ın Ölümü 152-153; He-rat'ta Salgın Hastalığın Başgöstermesi 153; Şahruh'un Azerbay¬can'a Gelmesi, İskender'in Kaçarak Osmanlı Topraklarına Girmesi ve Azerbaycan'ın Kara Koyunlu Cihanşâh'a Tefvizi 153-157; Hürmüz Hâkimleri Arasında Geçimsizlik Çıkması ve Herat'ın Müdahalesi 157-158; Şahruh'un Meşhed'i Ziyarete Git¬mesi 158; Mirza Karaçar'ın Kabil ve Gaznin Hâkimliğine Tâyi¬ni, Hükümdarın Serahs Taraflarında Avlanması 159; Emir Alike Kükeltaş'ın Ölümü ve Özbekler'in Harezm'e Taarruzu 159-160; İbrahim Sultan'ın Ölümünden Sonra Fars Bölgesi 160; Melik Ke-yûmers'in Ayaklanması ve Mirza Baysungur Oğlu Sultan Muham-med'in Acem Irak'ına Tâyini 161-162; Şahruh'un Herat'taki Son Günleri 162-164; Baysungur Oğlu Sultan Muhammed'in Ayak¬lanması, Şahruh'un Onun Üzerine Gitmesi ve Ölümü 164-169; Şahruh'un Cesedinin Önce Herat'a, Oradan da Semerkand'a Nakli ve Bu Arada Timurlu Mirzaları Arasındaki Mücadeleler 169-172; Çin ile Münasebetler 172-174; Memlûkler İle Münase¬betler 174-182; Şahruh'un Şahsiyeti 182-185.
III. BÖLÜM
ŞAHRUH ZAMANINDA DEVLETİN İDARÎ, İKTİSADÎ VE KÜLTܬ
REL DURUMUNA UMUMÎ BİR BAKIŞ     187-216
1- DEVLET TEŞKİLÂTI       187-193
a) Hükümdar Ailesi 187-188; b) Ordu 188-189; c) Maliye 189-192; ç) Hâkim ve Daruga 192; d) Diğer Memuriyetler 192-193.
2- İMAR FAALİYETLERİ  193-200
3- İKTİSADÎ-ZÎRAÎ FAALİYETLER VE HALKIN DURUMU  200-208
4- DİNÎ HAREKETLER  208-211
5- ÇAĞATAY EDEBİYATI  211-213
6- RESİM VE SÜSLEME  213-214
7-MUSİKÎ   214-216
SONUÇ  217-219
BİBLİYOGRAFYA  221-231
DİZİN  233
SOY KÜTÜĞÜ