İletişim +90 312 267 16 11

Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi (498-511 / 1105-1118), 1990

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN
  • Basım Yılı: 1990
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIX. Dizi, Sayı: 11
  • Dil :
  • ISBN : 9751602408
  • Barkod : 9751602408
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Önsöz  
Kısaltmalar  X
Kaynaklar   XII
Giriş   
Birinci Bölüm
MUHAMMED    TAPAR'IN    ÇOCUKLUK    VE    MELİKLİK
DEVRİ   
i.    Muhammed Tapar'ın Çocukluğu ve Gence Melikliğine Tayini  
2.    Melik Muhammed Tapar-Sultan Berkyaruk Mücadelesi   
a. Muhammed Tapar'ın Saltanat Davasıyla Ortaya Atılması 
b. Mecdü'l-Mülk'ün Öldürülmesi   
c. Muhammed Tapar'ın Halife Tarafından Sultan İlân Edilmesi  
d. Hutbenin Tekrar Berkyaruk Adına Çevrilmesi   
e. Muhammed Tapar'a Bağlı Emirlerin Berkyaruk Tarafına Geçmesi   
f. Muhammed Tapar ile Berkyaruk Arasındaki İlk Savaş
g. Halife'nin Veziri Amîdü'd-Devle'nin Azli   
h.   Muhammed Tapar'ın Öz Kardeşi Sencer ile Berkyaruk Arasındaki Savaş  
i.    Muhammed Tapar ile Berkyaruk Arasındaki İkinci Savaş 
j.    Muhammed Tapar-Sencer İttifakı   
k. Hille Emîri Seyfü'd-Devle Sadaka'nın Sultan Berkyaruk Adına Okunan Hutbeyi Muhammed Tapar Adına Çevir mesi   
1. Muhammed Tapar ile Berkyaruk'un Üçüncü Defa Karşılaşmaları ve Barış  
m. Muhammed Tapar İle Berkyaruk Arasındaki Dördüncü Karşılaşma  
n. Muhammed Tapar'ın Berkyaruk Tarafından İsfahan'da Kuşatılması   
o. Muhammed Tapar ile Sultan Berkyaruk'a Bağlı Emîrlerin Bağdad ve Çevresindeki Mücadeleleri
p. Muhammed Tapar ile Berkyaruk Arasındaki Beşinci Karşılaşma ve Son Savaş  
r.    Muhammed Tapar ile Berkyaruk Arasındaki Anlaşma
ikinci Bölüm
MUHAMMED TAPAR'IN HÜKÜMDARLIK DEVRİ  
i. Berkyaruk'un Ölümü ve Muhammed Tapar'ın Büyük Selçuklu Sultanı Olması  
2. Sultan Muhammed Tapar'ın Merkezî Otoriteyi Yeniden Tesis Etmek İçin Verdiği Mücadeleler 
a. Emîr Ayaz'ın Öldürülmesi  
b. Mengüpars'ın İsyanı ve Bastırılması  
c. Bir Yalancı Peygamberin Ortadan Kaldırılması  
d. Sultan Muhammed Tapar-Seyfü'd-Devle Sadaka Mücadelesi  
e. Sultan Muhammed Tapar-Emîr Çökürmüş Mücadelesi
f. Sultan Muhammed Tapar-Emîr Çavlı Mücadelesi ve Emîr Mevdûd'un Musul Valiliği  
Üçüncü Bölüm
SULTAN MUHAMMED TAPAR DEVRİNDE ANADOLU VE
KILIÇ ARSLAN İLE MÜCADELE  
Dördüncü Bölüm
SULTAN MUHAMMED TAPAR DEVRİNDE BÂTINÎLER
i.   Bâtınîliğin Tarihçesi  
2. Sultan Muhammed Tapar Devrinde Bâtınî Faaliyetleri   
3. Sultan Muhammed Tapar'ın Bâtınîlerle Mücadelesi  
a. Bâtınîlere Karşı Tertip Edilen İlk Sefer ve Şahdiz Kalesinin Elegeçirilmesi  
b. Bâtınîlere Karşı Tertip Edilen İkinci Sefer ve Birinci Alamut Kuşatması
c. Bâtınîlere Karşı Tertip Edilen Üçüncü Sefer  
d. Bâtınîlere Karşı Tertip Edilen Dördüncü Sefer, İkinci
Alamut Kuşatması ve Sonuçlan   
e. Sultan Muhammed Tapar'ın Emriyle Haleb'de Yapılan
Bâtınî Katliamı   
f. Sultan Muhammed Tapar'ın Bâtınî Keykubâd'ın Hakim
Olduğu Tekrit Kalesi Üzerine Tertip Ettiği Sefer   
g. Sultan Muhammed Tapar'ın Bâtınîler'e Karşı Taberistan
Hakimi Hüsâmü'd-Devle Şehriyâr'a Yaptığı İşbirliği Tek¬
lifi ve Bâvendîlerle Selçuklular Arasında Akrabalık Tesisi 
Beşinci Bölüm
SULTAN MUHAMMED TAPAR'IN HAÇLILARLA MÜCADE¬
LESİ   89
1. Sultan Muhammed Tapar'ın Emîr Çavlı Sakavu'yu Haçlılara
Karşı Cihad ile Görevlendirmesi    93
2. Trablus  Emîri  Fahru'1-Mülk  ile  Atabeg Tuğtekin'in  Oğlu Emîr Börü'nün Yardım Talebiyle Sultan  Muhammed Tapar'ı Ziyareti   
3. Sultan Muhammed Tapar'ın Gerçekleşmeyen Bir Sefer Emri ve Atabeg Tuğtekin  
4. Tell-Bâşir Savaşı  
5. Büyük Selçuklu Ordusunun Haçlılara Karşı Gerçekleştirdiği
ilk Sefer ve Mevdûd'un Birinci Urfa Kuşatması    
6. Mevdûd'un Haçlılara Karşı İkinci Seferi  
7. Mevdûd'un Urfa Bölgesinde Üçüncü Seferi  
8. Taberiyye Savaşı
9. Mevdûd'un Öldürülmesi   

10. Aksungur  el-Porsukî'nin   Musul   Valiliğine  Tayini   ve   Urfa Bölgesine Taarruzu   126
11. Aksungur-İlgazi Mücadelesi ve İlgazi-Tuğtekin İttifakı   
12. Emîr Porsukoğlu Porsuk'un Haçlılar Üzerine Gönderilmesi ve Tell-Danis Mağlubiyeti  
13. Tuğtekin'in Sultan Muhammed Tapar'ı Ziyaret Etmesi   
14. Aksungur el-Porsukî ve Tuğtekin'in Bika Vadisinde Haçlıları Hezimete Uğratması   
Altıncı Bölüm
SULTAN MUHAMMED TAPAR DEVRİNDE BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNİN DİĞER BAZI DEVLETLERLE MÜNASEBETLERİ  
i.     Sultan Muhammed Tapar Devrinde Büyük Selçuklu-Karahanlı Münasebetleri   
2. Sultan Muhammed Tapar Devrinde Büyük Selçuklu-Gazneli Münasebetleri  
3. Sultan Muhammed Tapar'ın Gürcülerle Mücadelesi  
4. Sultan Muhammed Tapar Devrinde Büyük Selçuklu-Abbâsî Münasebetleri  
Yedinci Bölüm
SULTAN MUHAMMED TAPAR'IN ÖLÜMÜ VE ŞAHSİYETİ.
1. Ölümü  
2. Şahsiyeti  
BİBLİYOGRAFYA 
SUMMARY 
İNDEKS