İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek :Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, 2000

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Ömer DEMİREL
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751612934
  • Barkod : 9751612934
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ: KONU VE KAYNAKLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

SİVAS ŞEHRİNİN FİZİKİ YAPISI VE VAKIFLAR

I- Sivas Şehrinin Doğal Görünümü ve İklim

II- Kale, Saray, Mahkeme Binası, Konaklar ve Evler

III- Sivas Şehrinde Kurulan Vakıflar ve Mahallelerin Oluşumu

A- Kültürel Coğrafya ve Mahalleler

1- Mescid-Mahalle İlişkisi

a- İlk Mescidler ve İlk Mahalleler

b- l6.Yüzyılda Mahalleler

c- l7-l8.Yüzyılda Mahalleler

d-19.Yüzyılda Mahalleler

2- Zaviye-Mahalle İlişkisi

3- Medrese, Mektep ve Mahalleler

B- Ekonomik Coğrafya ve Mahalleler

1- Bedesten

2- Çarşılar

C- Çeşme, Hamam ve Mahalleler

İKİNCİ BÖLÜM

SİVAS VAKIFLARININ EKONOMİK YAPISI

I- Vakıf Sayısı ve Hukuki  Durumları

II- Gelir Kaynakları

A- Şehir Dahili

1- Meskenler

2- İktisadi  Kuruluşlar

3- Nakit Para

4- Sular

5- Tahıl ve Hayvanlar

6- Diğerleri

B- Şehir Harici

1- Karye ve Mezraalar

2- Çiftlik

3- Bağ-Bahçe ve Bostan

4- Tuzlalar

III- Vakıf Gelir Kaynaklarının İşletilme Usulleri  ve Karşılaşılan Prob-lemler

A- Kiralama ve Diğerleri

B- Karşılaşılan Problemler

IV- Vakıf   Gelirleri

V- Vakıf Gelirlerinin Şehir Ekonomisindeki Yeri

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

GÖREVLİLER, İDARİ ORGANİZASYON VE VAKIFLARIN FONKSİYONLARI

I- Vakıf Kurucuları

II- Görevlilerin Sosyo-Ekonomik ve Demoğrafik Özellikleri

A- Görevli Ünvan ve Lakapları

B- Görevlilerin Tevcih, Azil ve  Görev Süreleri

C- Görevli Sayısı ve Şehir Nüfusu

D- Görevli Ücretleri ve Enflasyon

E- Görevlilerin Sosyal Hayatları

1-  Eş ve  Evlâd Sayıları

2-  Maddî  Durumları

III- İdarî  Organizasyon

IV- Vakfın Fonksiyonları

A- İbadet ve Eğitim

1- Cami ve Mescidler

2- Zaviyeler

3- Medrese, Mektepler  ve Kütüphâneler

B- Beledî  Hizmetler

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

GENEL DİZİN

EKLER