İletişim +90 312 267 16 11

XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, 1991

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Nejat GÖYÜNÇ
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV. Dizi- Sayı: 13
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751604028
  • Barkod : 9751604028
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur

  • Ürün Barkodu

Önsöz   
Kısaltmalar
Giriş 
Coğrafî yeri, 2. Tarihî isim ve yazılışları, 8. Mardin isminin menşei hakkındaki rivayetler, 4. Mardin ve havalisinin Osmanlılara kadar kısa ta¬rihçesi.
I. Bölüm: Osmanlılar   tarafından fetih 
Fetihten önceki olaylar, 18. Mardin'in ilk zaptı, 20. Kumandanlar arasında ihtilâf ve safevîlerin şehri tekrar zaptı, 21. Kuvvetlerin takviyesi, alınan tedbirler, 23. Osmanlı ordugâhında müşavere ve Bıyıklı Mehmed Paşa¬nın plânı, 25, Bıyıklı Mehmed Paşa ve Karahan arasındaki nihâî muharebe, 32. Mardin'in nihâî olarak zaptı.
II. Bölüm: İlk idarî taksimat ve sonrası 
Diyarbekir vilâyeti ve Mardin, 37. İlk idarî taksimat, 40. 1526 (932)'de Mardin sancağı, 43- 1540 (947)'da Mardin sancağı, 44. 1540'dan sondaki du¬rum, 47. Mardin'in idaresi hakkında (kadı, kadı naibi, dizdar, alay-beyi, kale muavini, azaplar ağası, Berriye ağzı muhafızlığı, nâzır-ı emval, kale kethüdası, zuemâ ve sipahiyân, kale muhafızları ve azaplar, kale mehterleri, cizye emini,  voyvoda, ümerâ-i aşâir ).
III*   Bölüm: İskân   yerleri ve   topluluklar 
Başlıca iskân yerleri, Nusaybin, 59. Savur, 60. Köyler, 73. Mezraalar, 75. Yerleşik ve göçebe topluluklar (müslümanlar, hristiyanlar, yahudiler, şemsîler), 80. İskânla ilgili başlıca olaylar, 81. Nüfus dağılışı, 86. Tah¬minî nüfus.
IV. Bölüm : Mardin şehri 
Kale, 95. Şehrin surları, 97. Şehrin mahalleleri, 101. Şehrin nüfusu, 106. Şehirdeki anıtlar ve evkafı (camiler, mescidleı, kiliseler, medreseler, zaviyeler, hamamlar, kervansaraylar).
V. Bölüm : İktisadî hayat ve  faaliyetler 
Ticarî mallar ve bunlardan alınan vergiler, 136. Tarım ürünleri ve bun¬lardan alınan vergiler, 137. Dokumacılık ve bununla ilgili vergiler, 138. Diğer vergiler, 139. Mardin ve çevresindeki sınaî tesisler.
VI*   Bölüm: Haslar,   zeamet ve   timarlar. 
Padişah hasları, 148. Diyarbekir Beylerbeyigi hasları, 151. Diğer haslar, 152. Zeametler,  153. Timarlar.
EKLER 
924 (1518) Tarihli Mardin livası kanûn-nâmesi, 162. 924 (1518) Tarihli Berriyecik livası kanûn-nâmesi, 164. 932 (1526) Tarihli Mardin livası kanûn-nâmesi, 169. 932 (1525) Tarihli Nusaybin kanûn-nâmesi, 170- 947 (1540) Tarihli Mardin livası kanûn-nâmesi, 173. 972 (1564) Tarihli Mardin kanûn-nâmesi.
Bibliyografya 
Dizin 
Haritaya    dâir
Harita... 
Şehirplânı 

Önsöz&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Kısaltmalar<BR>Giriş&nbsp;<BR>Coğrafî yeri, 2. Tarihî isim ve yazılışları, 8. Mardin isminin menşei hakkındaki rivayetler, 4. Mardin ve havalisinin Osmanlılara kadar kısa ta¬rihçesi.<BR>I.&nbsp;Bölüm: Osmanlılar&nbsp;&nbsp; tarafından fetih&nbsp;<BR>Fetihten önceki olaylar, 18. Mardin'in ilk zaptı, 20. Kumandanlar arasında ihtilâf ve safevîlerin şehri tekrar zaptı, 21. Kuvvetlerin takviyesi, alınan tedbirler, 23. Osmanlı ordugâhında müşavere ve Bıyıklı Mehmed Paşa¬nın plânı, 25, Bıyıklı Mehmed Paşa ve Karahan arasındaki nihâî muharebe, 32. Mardin'in nihâî olarak zaptı.<BR>II.&nbsp;Bölüm: İlk idarî taksimat ve sonrası&nbsp;<BR>Diyarbekir vilâyeti ve Mardin, 37. İlk idarî taksimat, 40. 1526 (932)'de Mardin sancağı, 43- 1540 (947)'da Mardin sancağı, 44. 1540'dan sondaki du¬rum, 47. Mardin'in idaresi hakkında (kadı, kadı naibi, dizdar, alay-beyi, kale muavini, azaplar ağası, Berriye ağzı muhafızlığı, nâzır-ı emval, kale kethüdası, zuemâ ve sipahiyân, kale muhafızları ve azaplar, kale mehterleri, cizye emini,&nbsp; voyvoda, ümerâ-i aşâir ).<BR>III*&nbsp;&nbsp; Bölüm: İskân&nbsp;&nbsp; yerleri ve&nbsp;&nbsp; topluluklar&nbsp;<BR>Başlıca iskân yerleri, Nusaybin, 59. Savur, 60. Köyler, 73. Mezraalar, 75. Yerleşik ve göçebe topluluklar (müslümanlar, hristiyanlar, yahudiler, şemsîler), 80. İskânla ilgili başlıca olaylar, 81. Nüfus dağılışı, 86. Tah¬minî nüfus.<BR>IV.&nbsp;Bölüm : Mardin şehri&nbsp;<BR>Kale, 95. Şehrin surları, 97. Şehrin mahalleleri, 101. Şehrin nüfusu, 106. Şehirdeki anıtlar ve evkafı (camiler, mescidleı, kiliseler, medreseler, zaviyeler, hamamlar, kervansaraylar).<BR>V.&nbsp;Bölüm : İktisadî hayat ve&nbsp; faaliyetler&nbsp;<BR>Ticarî mallar ve bunlardan alınan vergiler, 136. Tarım ürünleri ve bun¬lardan alınan vergiler, 137. Dokumacılık ve bununla ilgili vergiler, 138. Diğer vergiler, 139. Mardin ve çevresindeki sınaî tesisler.<BR>VI*&nbsp;&nbsp; Bölüm: Haslar,&nbsp;&nbsp; zeamet ve&nbsp;&nbsp; timarlar.&nbsp;<BR>Padişah hasları, 148. Diyarbekir Beylerbeyigi hasları, 151. Diğer haslar, 152. Zeametler,&nbsp; 153. Timarlar.<BR>EKLER&nbsp;<BR>924 (1518) Tarihli Mardin livası kanûn-nâmesi, 162. 924 (1518) Tarihli Berriyecik livası kanûn-nâmesi, 164. 932 (1526) Tarihli Mardin livası kanûn-nâmesi, 169. 932 (1525) Tarihli Nusaybin kanûn-nâmesi, 170- 947 (1540) Tarihli Mardin livası kanûn-nâmesi, 173. 972 (1564) Tarihli Mardin kanûn-nâmesi.<BR>Bibliyografya&nbsp;<BR>Dizin&nbsp;<BR>Haritaya&nbsp;&nbsp;&nbsp; dâir<BR>Harita...&nbsp;<BR>Şehirplânı&nbsp;