İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı İmparatorluğu`nun Güney Siyaseti HABEŞ EYALETİ, 1996

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Cengiz ORHONLU
  • Basım Yılı: 1996
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 175
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751607981
  • Barkod : 9751607981
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 317 Sayfa + Haritalar

  • Ürün Barkodu


Sözbaşı Bibliyografya Kısaltmalar GîRîş
XVI. yüzyılın ilk yarısında Kızü-deniz sahillerinde Osmanlılar
A — Kızü-deniz ticaret yolu
B — Kızü-deniz'de Portekiz faaliyeti
C — Osmanlılar devrinde Kızıl-deniz-Hindistan ticareti
D — Osmanlıların Portekizlüere taarruzları
E — Hadım Süleyman Paşa'nın Hint seferi
F — Mısır'ın güney ve Sudan'm kuzeyinde yapılan fetihler
G — Habeşistan'da Osmanlı-Portekiz mücadelesi
BtRlNCt BÖLÜM
Habeş eyâleti'nin kurulması, 1554-1560
A — özdemir Paşa
B — Habeş fethi için birinci teşebbüs
C — Habeş beylerbeyliğinin fülen kurulması
İKİNCİ BÖLÜM
Habeşistan topraklarında yapılan askerî harekât
A — özdemiroğlu Osman Paşa'nın beylerbeyliği (1561-1567)
B — özdemiroğlu Osman Paşa'nm halefleri (1567-1573)
C — Rıdvan Paşa'nm beylerbeyliği (1573-1574)
D — Mustafa ve Süleyman Paşaların beylerbeylikleri
E — Ahmed Paşa'nın beylerbeyliği   ve   Addi   Qarro    yenilgisi
(1579) F — Hızır Paşa'nm beylerbeyliği (1579-1582)
a — Arkiko zaferi
b — Debarva zaferi G — Mustafa Paşa'nm beylerbeyliği   (1582-1589/1590) H — Hüdaverdi Paşa (1589/1590-1593) ve halefleri
VIII
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Habeş beylerbeylerinin diğer Afrika emirlikleri ile Uişkileri
A — Harar Emirliği
B — Galla aşiretleri
C — Funç devleti ile ilişkiler
D — Beylül Emirliği ile ilişkileri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
XVII. yüzyılda Habeş eyâleti
BEŞİNCİ BÖLÜM
Habeş eyâletinin teşkilâtı ve idaresi A — Beylerbeyler B — Eyâlet maliyesi
a — Liman hasılatı
b — Esir  ticareti
c — sâlyâne C — Eyâletin idarî teşkilâtı
a — Mısır eyâletinden Habeş eyâletine arazi ilhakı
b — îbrim sancağı D — Habeş  kadılığı E — Defterdar F — Askerî   teşkilât
a — Kale inşası
b — Sahil muhafazası ve donanma
ALTINCI BÖLÜM 1
XVIII. yüzyılda Habeş (Cidde ve Sevvakin) eyâleti
A — Kızıl-deniz ticaretinin inhitatı ve büyük denizci devletlerin
Kuzey-doğu Afrika'ya nüfuzları B — Habeş  eyâletinin   «Mekke-i  Mükerreme   şeyhü'l-haremliği
ve Cidde sancağı ühakı» ile tevcih edilişi C — ingilizlerin Kızıl-deniz'e nüfuz etme teşebbüsleri D — Habeş eyâletinin genel durumu ve güney kısmının kendi
kaderine terk edilişi
YEDİNCİ BÖLÜM ı<
Kuzey-doğu   Afrika   memleketlerinde   Osmanlı-Mısır  siyâseti  ve sömürgeci devletlerin fülen bölgeye girmeleri A — Ingütere'nin Mısır ve Sudan'a fiüen yerleşmesi B — italya'nın  Kızıl-deniz  sahillerine yerleşip Habeşistan  üze¬rinde himaye tesis etmesi
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Osmanlı-Habeşistan  siyasî  ilişkilerinin  fiilen  başlaması
A — II. Abdülhamid ile II. Menelik arasında karşılıklı sefaret
hey'etlerinin gönderilmesi B — 1912 de Habeşistan'da daimî bir maslahatgüzarlığın tesis
edilişi C — Mazhar Bey'in Baş şehbenderliği D — I. Dünya Savaşı  sırasında  Habeşistan'da  Osmanlı  siyaseti
(1914-1917)
SONUÇ
EKLER
A — Habeş beylerbeyleri listesi B — Belgeler
DİZİN
Haritalar
Kuzey-dogu Afrika bölgesi ve ticaret yolları
Ortelius'un eserinde tersim edilmiş olan Habeşistanın veya Prester John'un imparatorluğunu gösteren harita
XVI. yüzyılda çizilmiş olan Kızıl-deniz, Arabistan ve Ha¬beşistan bölgelerini gösteren anonim harita
Massava limanı XVI. yüzyılda  Massava limanı XVI. yüzyılda Sevvakin limanı Habeş eyâleti haritası

<BR>Sözbaşı Bibliyografya Kısaltmalar GîRîş<BR>XVI. yüzyılın ilk yarısında Kızü-deniz sahillerinde Osmanlılar<BR>A &#8212; Kızü-deniz ticaret yolu<BR>B &#8212; Kızü-deniz'de Portekiz faaliyeti<BR>C &#8212; Osmanlılar devrinde Kızıl-deniz-Hindistan ticareti<BR>D &#8212; Osmanlıların Portekizlüere taarruzları<BR>E &#8212; Hadım Süleyman Paşa'nın Hint seferi<BR>F &#8212; Mısır'ın güney ve Sudan'm kuzeyinde yapılan fetihler<BR>G &#8212; Habeşistan'da Osmanlı-Portekiz mücadelesi<BR>BtRlNCt BÖLÜM<BR>Habeş eyâleti'nin kurulması, 1554-1560<BR>A &#8212; özdemir Paşa<BR>B &#8212; Habeş fethi için birinci teşebbüs<BR>C &#8212; Habeş beylerbeyliğinin fülen kurulması<BR>İKİNCİ BÖLÜM<BR>Habeşistan topraklarında yapılan askerî harekât<BR>A &#8212; özdemiroğlu Osman Paşa'nın beylerbeyliği (1561-1567)<BR>B &#8212; özdemiroğlu Osman Paşa'nm halefleri (1567-1573)<BR>C &#8212; Rıdvan Paşa'nm beylerbeyliği (1573-1574)<BR>D &#8212; Mustafa ve Süleyman Paşaların beylerbeylikleri<BR>E &#8212; Ahmed Paşa'nın beylerbeyliği&nbsp;&nbsp; ve&nbsp;&nbsp; Addi&nbsp;&nbsp; Qarro&nbsp;&nbsp;&nbsp; yenilgisi<BR>(1579) F &#8212; Hızır Paşa'nm beylerbeyliği (1579-1582)<BR>a &#8212; Arkiko zaferi<BR>b &#8212; Debarva zaferi G &#8212; Mustafa Paşa'nm beylerbeyliği&nbsp;&nbsp; (1582-1589/1590) H &#8212; Hüdaverdi Paşa (1589/1590-1593) ve halefleri<BR>VIII<BR>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<BR>Habeş beylerbeylerinin diğer Afrika emirlikleri ile Uişkileri<BR>A &#8212; Harar Emirliği<BR>B &#8212; Galla aşiretleri<BR>C &#8212; Funç devleti ile ilişkiler<BR>D &#8212; Beylül Emirliği ile ilişkileri<BR>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM<BR>XVII.&nbsp;yüzyılda Habeş eyâleti<BR>BEŞİNCİ BÖLÜM<BR>Habeş eyâletinin teşkilâtı ve idaresi A &#8212; Beylerbeyler B &#8212; Eyâlet maliyesi<BR>a &#8212; Liman hasılatı<BR>b &#8212; Esir&nbsp; ticareti<BR>c &#8212; sâlyâne C &#8212; Eyâletin idarî teşkilâtı<BR>a &#8212; Mısır eyâletinden Habeş eyâletine arazi ilhakı<BR>b &#8212; îbrim sancağı D &#8212; Habeş&nbsp; kadılığı E &#8212; Defterdar F &#8212; Askerî&nbsp;&nbsp; teşkilât<BR>a &#8212; Kale inşası<BR>b &#8212; Sahil muhafazası ve donanma<BR>ALTINCI BÖLÜM&nbsp;1<BR>XVIII.&nbsp;yüzyılda Habeş (Cidde ve Sevvakin) eyâleti<BR>A &#8212; Kızıl-deniz ticaretinin inhitatı ve büyük denizci devletlerin<BR>Kuzey-doğu Afrika'ya nüfuzları B &#8212; Habeş&nbsp; eyâletinin&nbsp;&nbsp; «Mekke-i&nbsp; Mükerreme&nbsp;&nbsp; şeyhü'l-haremliği<BR>ve Cidde sancağı ühakı» ile tevcih edilişi C &#8212; ingilizlerin Kızıl-deniz'e nüfuz etme teşebbüsleri D &#8212; Habeş eyâletinin genel durumu ve güney kısmının kendi<BR>kaderine terk edilişi<BR>YEDİNCİ BÖLÜM&nbsp;ı&lt;<BR>Kuzey-doğu&nbsp;&nbsp; Afrika&nbsp;&nbsp; memleketlerinde&nbsp;&nbsp; Osmanlı-Mısır&nbsp; siyâseti&nbsp; ve sömürgeci devletlerin fülen bölgeye girmeleri A &#8212; Ingütere'nin Mısır ve Sudan'a fiüen yerleşmesi B &#8212; italya'nın&nbsp; Kızıl-deniz&nbsp; sahillerine yerleşip Habeşistan&nbsp; üze¬rinde himaye tesis etmesi<BR>SEKİZİNCİ BÖLÜM<BR>Osmanlı-Habeşistan&nbsp; siyasî&nbsp; ilişkilerinin&nbsp; fiilen&nbsp; başlaması<BR>A &#8212; II. Abdülhamid ile II. Menelik arasında karşılıklı sefaret<BR>hey'etlerinin gönderilmesi B &#8212; 1912 de Habeşistan'da daimî bir maslahatgüzarlığın tesis<BR>edilişi C &#8212; Mazhar Bey'in Baş şehbenderliği D &#8212; I. Dünya Savaşı&nbsp; sırasında&nbsp; Habeşistan'da&nbsp; Osmanlı&nbsp; siyaseti<BR>(1914-1917)<BR>SONUÇ<BR>EKLER<BR>A &#8212; Habeş beylerbeyleri listesi B &#8212; Belgeler<BR>DİZİN<BR>Haritalar<BR>Kuzey-dogu Afrika bölgesi ve ticaret yolları<BR>Ortelius'un eserinde tersim edilmiş olan Habeşistanın veya Prester John'un imparatorluğunu gösteren harita<BR>XVI. yüzyılda çizilmiş olan Kızıl-deniz, Arabistan ve Ha¬beşistan bölgelerini gösteren anonim harita<BR>Massava limanı XVI. yüzyılda&nbsp; Massava limanı XVI. yüzyılda Sevvakin limanı Habeş eyâleti haritası