İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı İmparatorluğu`nun Güney Siyaseti HABEŞ EYALETİ, 1996

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Cengiz ORHONLU
  • Basım Yılı: 1996
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 175
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751607981
  • Barkod : 9751607981
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 317 Sayfa + Haritalar

  • Ürün Barkodu


Sözbaşı Bibliyografya Kısaltmalar GîRîş
XVI. yüzyılın ilk yarısında Kızü-deniz sahillerinde Osmanlılar
A — Kızü-deniz ticaret yolu
B — Kızü-deniz'de Portekiz faaliyeti
C — Osmanlılar devrinde Kızıl-deniz-Hindistan ticareti
D — Osmanlıların Portekizlüere taarruzları
E — Hadım Süleyman Paşa'nın Hint seferi
F — Mısır'ın güney ve Sudan'm kuzeyinde yapılan fetihler
G — Habeşistan'da Osmanlı-Portekiz mücadelesi
BtRlNCt BÖLÜM
Habeş eyâleti'nin kurulması, 1554-1560
A — özdemir Paşa
B — Habeş fethi için birinci teşebbüs
C — Habeş beylerbeyliğinin fülen kurulması
İKİNCİ BÖLÜM
Habeşistan topraklarında yapılan askerî harekât
A — özdemiroğlu Osman Paşa'nın beylerbeyliği (1561-1567)
B — özdemiroğlu Osman Paşa'nm halefleri (1567-1573)
C — Rıdvan Paşa'nm beylerbeyliği (1573-1574)
D — Mustafa ve Süleyman Paşaların beylerbeylikleri
E — Ahmed Paşa'nın beylerbeyliği   ve   Addi   Qarro    yenilgisi
(1579) F — Hızır Paşa'nm beylerbeyliği (1579-1582)
a — Arkiko zaferi
b — Debarva zaferi G — Mustafa Paşa'nm beylerbeyliği   (1582-1589/1590) H — Hüdaverdi Paşa (1589/1590-1593) ve halefleri
VIII
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Habeş beylerbeylerinin diğer Afrika emirlikleri ile Uişkileri
A — Harar Emirliği
B — Galla aşiretleri
C — Funç devleti ile ilişkiler
D — Beylül Emirliği ile ilişkileri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
XVII. yüzyılda Habeş eyâleti
BEŞİNCİ BÖLÜM
Habeş eyâletinin teşkilâtı ve idaresi A — Beylerbeyler B — Eyâlet maliyesi
a — Liman hasılatı
b — Esir  ticareti
c — sâlyâne C — Eyâletin idarî teşkilâtı
a — Mısır eyâletinden Habeş eyâletine arazi ilhakı
b — îbrim sancağı D — Habeş  kadılığı E — Defterdar F — Askerî   teşkilât
a — Kale inşası
b — Sahil muhafazası ve donanma
ALTINCI BÖLÜM 1
XVIII. yüzyılda Habeş (Cidde ve Sevvakin) eyâleti
A — Kızıl-deniz ticaretinin inhitatı ve büyük denizci devletlerin
Kuzey-doğu Afrika'ya nüfuzları B — Habeş  eyâletinin   «Mekke-i  Mükerreme   şeyhü'l-haremliği
ve Cidde sancağı ühakı» ile tevcih edilişi C — ingilizlerin Kızıl-deniz'e nüfuz etme teşebbüsleri D — Habeş eyâletinin genel durumu ve güney kısmının kendi
kaderine terk edilişi
YEDİNCİ BÖLÜM ı<
Kuzey-doğu   Afrika   memleketlerinde   Osmanlı-Mısır  siyâseti  ve sömürgeci devletlerin fülen bölgeye girmeleri A — Ingütere'nin Mısır ve Sudan'a fiüen yerleşmesi B — italya'nın  Kızıl-deniz  sahillerine yerleşip Habeşistan  üze¬rinde himaye tesis etmesi
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Osmanlı-Habeşistan  siyasî  ilişkilerinin  fiilen  başlaması
A — II. Abdülhamid ile II. Menelik arasında karşılıklı sefaret
hey'etlerinin gönderilmesi B — 1912 de Habeşistan'da daimî bir maslahatgüzarlığın tesis
edilişi C — Mazhar Bey'in Baş şehbenderliği D — I. Dünya Savaşı  sırasında  Habeşistan'da  Osmanlı  siyaseti
(1914-1917)
SONUÇ
EKLER
A — Habeş beylerbeyleri listesi B — Belgeler
DİZİN
Haritalar
Kuzey-dogu Afrika bölgesi ve ticaret yolları
Ortelius'un eserinde tersim edilmiş olan Habeşistanın veya Prester John'un imparatorluğunu gösteren harita
XVI. yüzyılda çizilmiş olan Kızıl-deniz, Arabistan ve Ha¬beşistan bölgelerini gösteren anonim harita
Massava limanı XVI. yüzyılda  Massava limanı XVI. yüzyılda Sevvakin limanı Habeş eyâleti haritası