İletişim +90 312 267 16 11

Bulgarlar ve Bulgaristan Üzerine Yüzyıllık Türkçe Kaynakça (1878-1978) Bibliographie Turque Centennale Sur Les Bulgares Et La Bulgarie, 1997

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: M. Türker ACAROĞLU
  • Basım Yılı: 1997
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XII. Dizi, Sayı: 8
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751608791
  • Barkod : 9751608791
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 202 Sayfa

  • Ürün Barkodu

 SINIFLANDIRMA ŞEMASI (İÇİNDEKİLER)
SCHEMA DE CLASSEMENT (TABLE DES MATIERES)
ÖNSÖZ 
PREFACE  
NOTLAR
NOTES  
KISALTMALAR 
ABREVIATIONS
GENEL KONULAR  
GENERALITES
KAYNAKÇA. KATALOGLAR 
BIBLIOGRAPHIE. CATALOQUES
GAZETECİLİK. SİYASAL GAZETELER 
JOURNALISME. JOURNAUX POLITIQUES
DİN. TANRIBİLİM 
RELIGION. THEOLOGIE
SİYASAL VE TOPLUMSAL BİLİMLER 
SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES
TOPLUMBİLİM 
SOCIOLOGIE
İSTATİSTİK 
STATISTIQUE
POLİTİKA 
POLITIQUE
İç politika. Ulusal azınlıklar 
Politique interieure. Minorites nationales
Göç  
Emigration
Esirlik, kölelik, serflik 
Esclavage
Uluslararası (dış) politika 
Politique internationale (exterieure)
Siyasal ve toplumsal partiler 
Partis politiques et socialistes
EKONOMİ 
ECONOMIE
Kooperatifçilik. Kooperatifler 
Cooperatisme. Cooperatives
Sosyalizm. Sosyalist sistemler 
Socialisme. Systemes socialistes
Vergiler, resimler, harçlar 
Impots, depens
Gümrükler 
Douanes
HUKUK. HUKUK BİLİMİ. YASALAR 
DROIT. SCIENCES JURIDIQUES. LEGISLATION
Devletler hukuku. Dünya hukuku 
Droit international
KAMU YÖNETİMİ. ASKERLİK 
ADMINISTRATION. ART MILITAIRE
Askerlik 
Art militaire
Türk-Rus savaşı, 1877-1878 
Guerre turco-russe, 1877-1878
Bulgar-Sırp savaşı, 1885 
Guerre bulgaro-serbe, 1885
Balkan savaşı, 1912-1913 
Guerre balkanique, 1912-1913
EĞİTİM. ÖĞRETİM 
EDUCATION. ENSEIGNEMENT
TİCARET. HABERLEŞME. ULAŞTIRMA 
COMMERCE. INFORMATION. TRANSPORT
TOPLUMSAL YAŞAM. BUDUNBETIM. HALKBİLİM ....
ETHNOGRAPHIE. FOLKLORE
Feminizm. Kadının yaşam koşulları 
Feminisme
Halkbilim 
Folklore
FİLOLOJİ. DİLBİLİM
PHILOLOGIE. LINGUISTIQUE 
SLAV DİLLERİ 
LANGUES SLAVES
BULGAR DİLİ 
Langue bulgare
TÜRK DİLİ 
Langue turque
UYGULAMALI BİLİMLER 
TIR SAĞLIK KORUMA 
MEDECINE
TARIM. HAYVANCILIK 
AGRICULTURE. ELEVAGE
TİCARET. ULAŞTIRMA. ÖRGÜTLENME 
COMMERGE. TRANSPORT. ORGANISATION
ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİ, ZANAAT VE FABRİKALAR 
INDUSTRIES DIVERSES
GÜZEL SANATLAR. UYGULAMALI SANATLAR.
OYUN VE SPORLAR 
BEAUX-ARTS. ARTS APPLIQUES. JEUX ET SPORTS
ŞEHİRCİLİK 
URBANISME
MİMARLIK 
ARCHITECTURE
HEYKELTRAŞLIK 
SCULPTURE
Ortaçağ heykeltraşlığı 
Sculpture du Moyen-âge
DESEN. SÜSLEME SANATLARI 
DEŞSİN. ARTS DECORATIFS
RESİM 
PEINTURE
FOTOĞRAFÇILIK. SİNEMA 
PHOTOGRAPHIE. CINEMA
MÜZİK 
MUSIQUE
OYUN VE SPORLAR 
JEUX ET SPORTS
EDEBİYAT
UTTERATURE
SLAV EDEBİYATI 
LITTERATURE SLAVE
Bulgar edebiyatı 
Litterature bulgare
Bulgar şiiri 
Poesie bulgare
Bulgar tiyatro yapıtları 
Oeuvres theâtrales bulgares
Bulgar romanları, büyük ve küçük öyküleri 
Romans, nouvelles et contes bulgares
Karışık Bulgar edebî yapıtları 
Melanges bulgares
DİĞER EDEBİYATLAR 
AUTRES LITTERATURES
Türk edebiyatı 
Litterature turque
Türk şiiri 
Poesie turque
Türk tiyatro yapıtları 
Oeuvres theâtrales turques
Türk romanları, büyük ve küçük öyküleri 
Romans, mouvelles et contes turques
Karışık Türk edebî yapıtları 
Melanges turques
COĞRAFYA. YAŞAMÖYKÜSÜ. TARİH 
GEOGRAPHIE.BIOGRAPHIE. HISTOIRE
COĞRAFYA. GEZİLER. TURİZM 
GEOGRAPHIE. VOYAGES. TOURISME
Haritalar. Kent planları. Atlaslar 
Cartes. Cartographie. Atlas
YAŞAMÖYKÜSÜ 
BIOGRAPHIE
Genel yaşamöyküleri 
Biographies generales
 (Ahmet Muhtar Paşa, Gazi) 
 (Atatürk, Gazi Mustafa Kemal) 
 (Balkan, Ethem Ruhi) 
 (Baykurt, Fakir) 
 (Bersie, Pavel) 
 (Cem Sultan) 
 (Conk, Cemil) 
 (Dimitrov, Georgi) 
 (Kiril ile Metodiy kardeşler) 
 (Lenin, Vladimir İlyiç Ulyanov) 
 (Mehmet Arif) 
 (Mustafa Paşa, Alemdar) 
 (Niyazi, Resneli Ahmet) 
 (Osman Paşa, Gazi) 
  (Ran, Nâzım Hikmet) 
 (Rodoplu, Hasan Vehbi) 
 (Sokrates) 
 (Stamboliyski, Aleksandr) 
 (Süleyman Hüsnü Paşa) 
 (Washington, Booker) 
 (Yunus Bey, Miralay) 
TARİH 
HISTOİRE
AVRUPA TARİHİ (genel olarak) 
HISTOİRE DE L'EUROPE (en general)
Türkiye (Avrupa bölümü) tarihi 
Histoire de la Turquie (part europeenne)
Makedonya ve Doğu Rumeli tarihi 
Histoire macedonienne et de la Roumelie est
Balkan ülkeleri tarihi (genel olarak) 
Histoire des pays balkaniques (en general)
Bulgaristan tarihi 
Histoire de la Bulgarie
EKLER (1978-1995) SUPPLEMENTS  


C  
Ç 
H
I
İ
J

Ö Ş 

U
Ü
Süreli yayınlar dizini 
Index des periodiques
Tüzel kişiler ve yayınevleri dizini 
Index des personnes morales et des editeurs
Yazar adları dizini 
Index des auteurs