İletişim +90 312 267 16 11

Tevarih-i Âl-i Osman X, 1996

₺15.00 ₺9.00
  • Yazar: Doç. Dr. Şerafettin SEVERCAN
  • Basım Yılı: 1996
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVIII. Dizi, Sayı13
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975160818X
  • Barkod : 975160818X
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 387 Sayfa + Tıpkıbasımlar

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER
İçindekiler 
Kısaltmalar 
Transkripsiyon sistemi 
Önsöz 
Giriş 
KEMAL PAŞA-ZÂDE'NİN HAYATI 
İLMİ ŞAHSİYETİ 
ESERLERİ 
TEVÂRİH-İ ÂL-İ OSMAN 
TEVÂRİH-İ ÂL-İ OSMAN'IN KAYNAKLARI 
X. DEFTERİN KAYNAKLARI 
X. DEFTERİN NÜSHALARI 
KEMAL PAŞA-ZÂDENİN TARİHÇİLİĞİ 
I   - DİL VE ÜSLUBU 
1- Kullandığı bazı Türkçe kelime ve tâbirler 
2- Cinaslar ve seciler 
3-Tasvirler 
4-Şiirler 
5-Tekr arlar 
6- Atasözleri ve Darb-ı meseller 
II   - TARİH METODOLOJİSİ
1- Kaynakları kullanma şekli 
2- Konuyla ilgili tarihî bilgiler vermesi 
3- Osmanlı Sultanlarına ve devlet adamlarına bakışı 
4- Ordu'ya bakışı 
III   -   KEMAL   PAŞA-ZÂDE'YE   GÖRE   OSMANLI   FETİH POLİTİKASI
1- Savaş sebepleri ve savaştan önce yapılanlar 
a)- Dînî telakkiler 
b)- Siyasi sebepler 
c)-İnsanî sebepler 
2- Fetihten sonra yapılanlar 
a)- Fethedilen ülke halkına eman verilmesi 
b)- Fethedilen ülkelerdeki halkın Ehl-i Zimmet statüsüne
alınmaları 
c)- Fetholunan yerlere İslam bayrağının dikilmesi 
d)-   Cami   yapılıp   Osmanlı   Sultanları   adına   hutbe
okunması ve kiliselerin mescidlere çevrilmesi 
e)- Fethedilen kaleye;kale komutanı tayini, gerekli asker
ve silahların konması ve vergi tayini 
f)-  Fetihden   sonra  divan  toplanması,  yapılan   ödül
törenleri ve verilen mükâfatlar 
g)- Fetih-nâmeler gönderilmesi 
IV   - TARİH FELSEFESİ 
1-Bazı yorumları 
a)- Osmanlı Devleti'nin kuruluşu 
b)- Osmanlı    Devleti'nin    kısa    zamanda    inkişâfının sebepleri
c)- Düşmanını küçümsememesi 
d)- Mukaddes yerlere bakışı    
e)- Fransa    Kralı'nın,    Kanunî    Sultan    Süleyman'a gönderdiği mektubu değerlendirmesi   
2-Sebep-sonuç ilişkisi 
3- Kaderciliği  
4- İnsana ve dünyaya bakışı 
5- Hilafet'e bakışı , 
6- Olayları anlatırken Kur'an'dan âyetler kullanması 
X. DEFTER'İN ÖZETİ
Sultan Selim'in Vefatı 
Sultan Süleyman'ın Cülusu ve İlk Uygulamaları 
Belgrad Seferi 
Seferin Sebeplen 
Sefer Hazırlıkları 
İstanbul'dan Hareket ve Böğürdelen'in Fethi 
Belgrad'a Yöneliş 
Begrad'ın Fethi  
İstanbul'a Dönüş  
Rodos Seferi 
Seferin Sebepleri 
Sefer Hazırlıkları 
İstanbul'dan hareket ve Kütahya'da toplanma 
Şehsüvar Oğlu Ali Bey'in katli 
Savaşın başlaması 
Hendekler kazılması ve topraktan siperler yapılması  
Kalenin fethi  
Rodos'a bağlı diğer kalelerin alınması 
İstanbul'a dönüş  
Mohaç Seferi  
Osmanlı-Macar münasebetleri 
Seferin hazırlıkları 
Sefer sebepleri  
İstanbul'dan hareket 
Macaristan'ın durumu 
Sava'dan Sirem Adası'na geçiş 
Petervaradin Kalesi'nin fethi 
İyluk Kalesi'nin fethi 
Mohaç Meydan Savaşı  
Feth-nâmeler gönderilmesi 
Sultan Süleyman Budapeşte'de 
Segedin, Titil ve Bac hisarlarının fethi 
Bozoklu İsyanı  
Sultan Süleyman'ın Tuna'dan geçerek İstanbul'a yönelmesi
METNİN İÇİNDEKİLER 
METİN 
SONUÇ  
BİBLİYOGRAFYA 
SÖZLÜK 
İNDEKS 

a- Şahıs adları 
b- Yer, kavim ve topluluk adları
c- Tabirler ve ıstılahlar