İletişim +90 312 267 16 11

Câbî Tarihi 2, 2003

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Câbî ÖMER EFENDİ, Mehmet Ali BEYHAN (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III. Dizi, Sayı: 24
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975161578X
  • Barkod : 975161578X
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 2 Cilt

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
BİBLİYOGRAFYA
KISALTMALAR 
I. BÖLÜM
 
MÜELLİF VE ESERİNE DÂİR 
A- Ayasofya Câbisi Ömer Efendi
B- Eserin İsmi  
C- Te'lif Tarihi 
D- Te'lif Sebebi 
E- Câbî Târihi'nin Bilinen Nüshaları ve Husûsiyetleri 
1. Es'ad Efendi Nüshası 
2. Tarih Semineri Kütübhânesi Nüshası  
3. Marburg Devlet Kütübhânesi Nüshası 
F- Dil ve Üslûbu 
II. BÖLÜM
 
CÂBÎ TÂRİHİ'NİN KAYNAKLARI 
A- Müellifin Müşâhâdeleri
B- Yazılı Kaynaklar 
G İstimâ'î Kaynaklar 
III. BÖLÜM
 
ESERİN MUHTEVÂSI, İLMÎ KIYMETİ VE METNİN TESİSİ 
A- Muhtevâsı 
B- İlmî Kıymeti 
C- Metnin Te'sîsi'nde Uygulanan Esaslar 
D- Metnin Fihristi 
METİN 
DİZİN