İletişim +90 312 267 16 11

Mütareke Döneminde Ordunun Durumu ve Yeniden Yapılanması (1918-1920), 2001

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Dr. Zekeriya TÜRKMEN
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751613728
  • Barkod : 9751613728
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 385 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
BİBLİYOGRAFYA

GİRİŞ

I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE ORDUNUN DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ

I.BÖLÜM

I. DÜNYA SAVAŞI VE MONDROS MÜTÂREKESİ DÖNEMİNDE ORDU

A. I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI ORDUSU
B. MONDROS MÜTAREKESİNDEN SONRA OSMANLI ORDUSU

I. MONDROS MÜTAREKESİNE GÖRE ORDULARIN DURUMU
     a. Mütareke Şartlarına Göre Orduların Kuruluş, Konuş ve Mevcudu

II. MONDROS MÜTAREKENÂMESİNİN TATBİKATI
     a. Ordu Komutalarının Mütareke Karşısındaki Tutumları

 l. IX. Ordu Komutanı Yakup Şevki (Subaşı) Paşâ’nın Mütareke Karşısındaki Tutumu
 2. VI. Ordu Komutanı Ali İhsan (Sabis) Paşâ’nın Mütareke Karşısındaki Tutumu
 3. Yıldırım Ordular Grubu Komutanı Mustafa Kemal (Atatürk) Paşâ’nın Mütareke Karşısındaki Tutumu
 4. II. Ordu Komutanı Nihat (Anılmış) Paşâ’nın Mütareke Karşısındaki Tutumu
 5. VII. Ordu Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşâ’nın Mütareke Karşısındaki Tutumu
 6. Fevzi (Çakmak) Paşâ’nın Mütareke Karşısındaki Tutumu.
 7. Diğer Cephelerdeki Komutanların Mütarekeye Karşı Tutumları

     b. Osmanlı Ordusunun Silahtan Arındırılması Meselesi

     c. Ordunun Terhis Edilmesi

II.BÖLÜM
KUVA-YI MİLLİYE DÖNEMİNDE ORDUNUN YENİDEN DÜZENLENMESİ FAALİYETLERİ

A. MÜTAREKE DÖNEMİNDEN KUVA-YI MİLLİYE DÖNEMİNE GEÇİŞTE OSMANLI ORDUSUNU AYAKTA TUTMA GAYRETLERİ

I. OSMANLI ORDUSUNU YENİDEN DÜZENLEME ÇABALARI 
II. NASİHAT HEYETLERİ'NİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ
     a. Nasihat Hey'etleri’nin Kuruluşu
     b. Nasihat Hey'etleri’nin Faaliyetleri 

 III. OSMANLI ORDUSUNDA MÜFETTİŞLİK TEŞKİLÂTINA GEÇİLMESİ
     a. Mütareke Döneminden Önce Osmanlı Ordusunda      Müfettişlik Uygulaması
     b. Mütarekeden Sonra Orduda Müfettişlik Teşkilatına      Geçiş ve Uygulamalar 
IV. ASKERÎ MÜFETTİŞLİKLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
     a. I. Ordu Kıt'aâtı Müfettişliği
     b. Yıldırım Kıt'aâtı (II. Ordu) Müfettişliği
     c. IX. Ordu Kıt'aâtı (III. Ordu) Müfettişliği
     d. Müstakil XIII. Kolordu Komutanlığı
     e. Rumeli Kıt'aâtı Askeriyesi Müfettişliği
V. MÜFETTİŞLERİN DEVLET MERKEZİ İLE MÜNASEBETLERİ
VI. MÜFETTİŞLİK TEŞKİLÂTINA KARŞI İŞGAL DEVLETLERİNİN TUTUMU
VII. III. ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN ANADOLU'DAKİ ORDUNUN YENİDEN TEŞKİLÂTLANMASINDA ROLÜ VE ETKİNLİĞİ
     a. Mustafa Kemal Paşa’nın IX.Ordu (III.Ordu) Müfettişliğine      Atanması ve Bunu Takip Eden Dönemde Meydana Gelen      Gelişmeler
 1. Mustafa Kemal Paşa’nın Mütâreke Devrinde İstanbul’daki Faaliyetleri
 2. Mustafa Kemal Paşa’nın IX.Ordu (III.Ordu) Müfettişliğine Atanması, İstanbul'daki Askerî ve Mülkî Makamlarla Münâsebetleri
     b. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Hareketi,      Mıntıkasındaki Faaliyetleri
     c. Mustafa Kemal Paşa’nın Müfettişlik Mıntıkasından Geri      Çağrilmasına Sebep Olan Gelişmeler
 1. Hükumet ile Mustafa Kemal Paşa Arasındaki Telgraf Savaşı ve Sonuçları
 2. Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum'a Gidişi, Müfettişlik Görevine Son Verilmesi ve Kongre Çalışmaları
VIII. ORDU MÜFETTİŞLİKLERİNİN KALDIRILMASI
B. KUVA-YI MİLLİYENİN KURULUŞU VE ORDU İLE İLİŞKİLERİ
   I. İZMİR'İN İŞGALİNİN ARDINDAN MEYDANA GELEN GELİŞMELER
     a. İşgal Öncesinde Meydana Gelen Gelişmeler ve İşgal      Olayı, İşgalin Batı Anadolu'daki Etkileri
     b. İzmir’in İşgali'nin İstanbul'da ve Memleket Sathında      Yarattığı Etkiler
   II. KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİNİN OLUŞUMU VE KUVA-YI MİLLİYE-ORDU İLİŞKİLERİ
     a. Batı Anadolu'da Kuva-yı Milliye Hareketinin Ortaya Çıkışı      ve Kuva-yı Milliyenin Yunan İşgal Olayları Karşısındaki      Tutumu
     b. Kuva-yı Milliye Hareketinin Ortaya Çıkışında Osmanlı      Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti ve Ordunun Tutumu
C. HÜKÛMETİN, ORDUNUN YENİDEN TEŞKİLÂTLANMASI YÖNÜNDEKİ FAALİYETLERİ
   I. ŞURÂ-YI ASKERÎ'NİN KURULMASI VE ÇALIŞMALARI
     a. Mütâreke Döneminde Askerî Şura’nın Kuruluşu
     b. Askerî Şurâ’nın Görev ve Yetkileri
     c. Mütâreke Döneminde Askeri Şura’nın Faaliyetleri.
   II. ANADOLU'DAKİ ORDUNUN YENİDEN DÜZENLENMESİ ÇABALARI
     a. Hükûmetin Anadolu'daki Orduyu Kontrol Altına Alma ve      Ayakta Tutma Gayretleri
     b. Hükûmet Merkezindeki Gelişmeler; Anadolu'daki Kongre      Faaliyetleri Karşısında Hükumetin Takip Ettiği Siyaset
   III. HÛKÛMET, HALK VE ORDU İLİŞKİLERİ
     Erzurum Kongresinden Sonra Hükûmetin Anadolu’da Otoriteyi Yeniden Sağlama Çabaları
   IV. TAHKİK HEYETLERİNİN KURULMASI VE FAALİYETLERİ
     a. III.Damat Ferid Paşa Kabinesi Döneminde Tahkik Hey'etlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri
 l. Trabzon-Erzurum (Mirliva Ali Fevzi Paşa) Tahkik Hey'etinin Faaliyetleri
 2. Konya-Afyon-Antalya (Süleyman Şefik Paşa) Tahkik Hey'etinin Faaliyetleri
 3. Ankara-Kastamonu (Galip Paşa) Tahkik Hey'etinin Faaliyetleri
 4. Damat Ferid Hükumeti Döneminde Faaliyette Bulunan Tahkik Hey'etlerinin Genel Bir Değerlendirmesi
     b. Ali Rıza Paşa Hükûmeti Döneminde Kurulan Tahkik Hey'etlerinin Faaliyetleri
V. ALİ RIZA PAŞA KABİNESİ DÖNEMİNDE KUVA-YI MİLLİYE İLE MÜNASEBETLER
     a. Salih Paşa Hey'eti ve Amasya Mülâkatı, Kuva-yı Milliye ile      İlişkiler
     b. Mustafa Kemal Paşa’ ya İade-i İtibar Meselesi ve İstanbul-     Anadolu Münasebetlerinde Yumuşama Dönemine Geçiş.
     c. Ali Rıza Paşa Kabinesinin Kuva-yı Milliye ile      Münasebetleri
     d. Harbiye Nezareti ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye      Riyaseti'nin Kuva-yı Milliyenin Desteklenmesi Yolunda Gizli      Emir ve Uygulamaları
     e. Batı Anadolu'daki Yunan İlerleyişi Karşısında Kuva-yı      Milliye'nin Tavır ve Hareketleri, Hükûmetle Olan      Münasebetleri

III. BÖLÜM
KUVA-YI MİLLİYE'DEN DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞ VE ORDUNUN YENİDEN YAPILANMASI

A. YENİ ORDUNUN ALT YAPISINI KURMA ÇABALARI
   I. KUVA-YI MİLLİYE'DEN DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞ SÜRECİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
   II. MİLLÎ MÜCADELE HAREKETİNİ DESTEKLEYEN GİZLİ GRUPLARIN ANADOLU'NUN ASKERÎ AÇIDAN GÜÇLENMESİNDEKİ ROL VE ETKİNLİKLERİ
     a. Karakol Cemiyeti ve Faaliyetlerine Kısaca Bir Bakış
     b. Müdafaa-i Milliye (M.M) Grubu’nun Faaliyetleri
     c. İmalât-ı Harbiye Grubu ve Faaliyetleri.
     d. Felâh (Hamza, Mücâhid, Muharip, Felâh) Grubu’nun      Faaliyetleri
     e. Muavenet-i Bahriye Grubu’nun Faaliyetleri
     f. Namık Grubu’nun Faaliyetleri
     g. İhtiyat Grupları; Ferhat ve Kerimî
B. DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞ SIRASINDA, İNGİLİZLER'İN VE İSTANBUL HÜKÛMETİNİN MUHALEFETLERİ
   I. ANZAVUR İSYANI, İNGİLİZLER'İN DESTEĞİ İLE KUVA-YI MİLLİYE HAREKETİNİ DAĞITMA ÇABALARI
   II. KUVA-YI İNZİBATİYE'NİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ
   III. İSTANBUL HÜKÛMETİ'NİN ANADOLU'DA ORDUNUN KONTROLÜNÜ YENİDEN ELE GEÇİRME ÇABALARI, ANADOLU FEVKALÂDE MÜFETTİŞLİĞİNİN KURULMASI VE FAALİYETLERİ
C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÛMETİNİN KURULMASI VE ORDUNUN YENİDEN TEŞKİLÂTLANMASI
   I. ERKÂN-I HARBİYE-İ UMUMİYE RİYASETİ (EHUR)'NİN YENİDEN TEŞKİLÂTLANMASI
   II. MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİNİN KURULUŞU VE ÇALIŞMASI
   III. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE ORDUNUN YENİDEN TEŞKİLÂTLANMASI
   IV. KUVA-YI MİLLİYEDEN DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞTE MALÎ KAYNAKLARIN TEMİNİ MES'ELESİ
     a. Batı Anadolu’da Malî Düzeni Sağlama Çabaları
     b. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin Malî      Kaynaklarını Arttırma Gayretleri

SONUÇ
DİZİN
EKLER