İletişim +90 312 267 16 11

Fars Atabegleri Salgurlular, 1991

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIX. Dizi - zSayı: 6a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751603374
  • Barkod : 9751603374
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 162 Sayfa + Harita

  • Ürün Barkodu

Önsöz     IX-X
Kaynaklar ve bibliyografya        XI - XXVI
a) Farsça kaynaklar            XI - XVII
b) Arapça kaynaklar XVII-XVIII
c) Coğrafî ve diğer kaynaklar          XVIII - XIX
d) Bibliyografya ve kısaltmalar       XXI - XXVI
GİRİŞ
Salgurlular'dan   önce   Fars  bölgesi  ve  burada   ilk
Türk hâkimiyeti devri     1-26
BİRİNCİ BÖLÜM
A.    Salgurlularhn menşeli, Fars'da devlet kurmaları ve ilk atabegler
1) Salgurlular'm   kuruluşu ve Atabeg   Sungur ...  27-40
a) Salgurlu hanedanının menşei     27 — 29
b) Salgur (Salur) boyu     29-30
c) Salgurlular'm Fars bölgesine gelişleri     30-34
d) Salgurlu Devleti'nin kuruluşu     34-35
e) Atabeg Sungur devri     35-40
2) Atabeg  Zengî  devri   41-56
a) Atabeg Zengî'nin Irak Selçuklu Devleti'ne itaati     42-45
b) Şumla'nm Fars'a hâkim olması   45
c) Kirman Selçuklu Şehzadeleri arasındaki saltanat mücadelesi
ve Atabeg Zengî   45-49
d) Irak  Selçuklu Sultanı Arslan-şâh'ın  ölümü ve  kardeşi Mu-hammed'in isyanı     49-51
e) Atabeg Zengî ve Kirman'm durumu        51-55
f) Atabeg Zengî'nin ölümü   55 — 56
3) Atabeg Tekle Devri      57-62
a) Kutb ed-dîn Tuğrul b. Sungur'un isyanı      57-59
b) Oğuzlar'm Horasan'dan Fars ve Kirman'a gelişleri      59-60
c) Atabeg Tekle devrinde Kirman'ın durumu     60-62
d) Atabeg Tekle'nin ölümü     62
İKİNCİ BÖLÜM
B.    Saîgurlu Devlet?nin Gelişmesi
1) Atabeg   Sa'db.Zengî       63-84
a) Sa'd b. Zengî ve Kirman'm zabtı     63-66
b) Salgurlular'm İsfahan'ı zabtı       66
c) Saîgurlu idaresinde Kirman'm durumu      67-70
d) Atabeg Sa'd'ın Kirman'da Oğuzlar ve Kezlik Han ile mü¬cadelesi     70-73
e) Harezmşâhlar'm Kirman'ı zabtı        73-74
f) Atabeg Sa'd b. Zengî devrindeki diğer olaylar      74 — 76
g) Atabeg Sa'd'ın Sultan Harezmşâh 'Alâ'ed-din Muhammed'e
esir düşmesi     76-78
h)  Ebû Bekr'in babası Atabeg Sa'd'a karşı isyanı       78-79
ı)   Atabeg   Sa'd'ın Harezmşâhlar'dan Giyâs ed-dîn Pîr-şâh ve
Sultan Celâl ed-dîn ile münasebetleri    79 — 81
i)   Lur-ı Büziirg Emîri ile savaşlar       81 — 82
k) Atabeg Sa'd'ın ölümü      82-84
2) Atabeg  Ebû  Bekr    85-98
a) Salgurlu-Şebânkâre münasebetleri       85-86
b) Atabeg Ebû Bekr'in Sultan Celâl ed-dîn  Harezmşâh'a yar¬dımı       86
c) Salgurlular'm Moğollar'a tâbi olması     86-88
d) Atabeg Ebû Bekr'in Basra (Fars) körfezindeki faaliyetleri .  88-91
e) Sultan Celâl ed-dîn Harezmşâh'm ölümü      91
f) Salgurlu-Kirman münasebetleri      91-93
g) Atabeg Ebû Bekr ve kardeşi Salgur-şâh     93-94
h) Atabeg Ebû Bekr'in Moğollar ile münasebetleri      94-95
ı)   Atabeg Ebû Bekr devrindeki diğer olaylar     95-96
i)   Vergi kanunlarının çıkarılması      97
j)   Atabeg Ebû Bekr'in Ölümü      98
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
C.    Saîgurlu Devletinin inkırazı ve Fars'da Moğol hâkimiyet devresi
1) înkırâz  Devresi     99-112
a) Atabeg Muzaffer ed-dîn II. Sa'd     99-100
b) Atabeg Adud  ed-dîn Muhammed  devri  ve annesi Terken Hâtûn'un nâibeliği       100-102
c) Atabeg Muzaffer ed-dîn Muhammed-şâh b. Salgur-şâh   . . 102
d) Atabeg Muzaffer ed-dîn Selçuk-şâh . ..  103
e) Hulâgû'nun Selçuk-şâh üzerine kuvvet yollaması      105
f) Kâzerûn savaşı ve Selçuk-şâh'm ölümü  106
g) Atabeg Abis Hâtûn     108
ı)   Kadı Seyyid Şeref ed-dîn İbrahim'in isyanı     109
i)   Atabeg Abiş'in izdivacı     110
2) Moğol  hâkimiyet   devresi     112
a) Soğuncak Noyan'm Fars valiliği  113
b) Nikûdârlılar'm Fars'a hücumu   114
c) Soğuncak Noyan'm tekrar Fars'a gelişi  115
d) Emîr Tagâcâr Noyan'm Fars'a gönderilmesi  115
e) Buluğan'ın isyanı  116
f) Atabeg Abiş'in Şiraz'a dönüşü  117
g) Seyyid 'İmâd ed-dîn Ebû Ya<lâ'nm Fars'a tayini     118
h)  Seyyid 'îmâd ed-dîn'in öldürülmesi     119
ı)   Atabeg Abiş'in Sultan Argun'un huzuruna çağrılması ve
muhakemesi     120
i)   Atabeg Abiş'in ölümü  122
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
D.    Salgurlu Devlet teşkilâtı, Kültür ve Pmâr faaliyetleri .... 125
1) Teşkilât
a) Atabeg   125
b) Saray teşkilâtı     126
c) Büyük dîvân     128
d) Adliye teşkilâtı     129
e) Ordu      129
2) İ'mâr ve  Kültür  Faaliyetleri
a) İ'mâr faaliyetleri       131
b) Din adamları ve âlimler     135
c) Kültür faaliyetleri  140
SONUÇ     145
Soy kütüğü  146
DizİN  147
Düzeltmeler   163
Harita     164