İletişim +90 312 267 16 11

Tevârih-i Âl-i Osmân VIII, 1997

₺15.00 ₺9.00
  • Yazar: Prof. Dr. Ahmet UĞUR
  • Basım Yılı: 1997
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVIII. Dizi.-Sayı10
  • Dil : Türkçe Transkribe
  • ISBN : 9751606586
  • Barkod : 9751606586
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 296 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ  V
İÇİNDEKİLER (FİHRİST)       VII-XXVI
GiRiş xxvıı-xxxvm
METİN
(Bismillâhirrahmânirrahîm) 1-282   (V. 1)
Şâhib-kıran-ı cihan Sultân Bâyezîd Hân devletle dârü'l-mülk-i
Kostantîniyye'ye irdügini, arûs-ı pür-behcet-i cülûs-ı
hümâyûnı-yle serîr-i gerdûn-nazîr-i hilâfete zînet virdügini
beyân eyler       (V. 2a)
Nücûm-kurûm mâh-ı âsumân-bargâhun taht-gâha kudûmmı
işitdüklerini, kenâr-ı deryâ-yı semâ-misâle pervîn-vâr müc-
temi  olub, istikbâl itdüklerini beyân eyler        (V. 2b)
Merhum u mâğfûr, sa'id ü şehîd Sultân Muhammed Hânuni
kâlıb-ı mutahharı merkad-ı münevverinde medfûn olınduğı-
nı, ol Mihr-i sipihr-i azamet ü celâl, ki ziyası cihanı pür-nûr
itmişdi, hilâl-mişâl gözlerden dolanduğını beyan eyler       (V. 3b)
4
.c
Melik-i felek-kadrün eşrâf-ı evsâfı cami olan zât-ı melek-şıfâtunun ta'rîfinde ve evşâf-ı eşrâfun mecma u men-ba'ı olan tab'-ı latîfinün ve nefs-i şerîfinün tavşîfindedür ..      (V. 4a)
5
Şâh-zâde-î mu'azzam Sultân Cem, Pâdişâh-ı hilâfet-penâha
muhalefet şi'ârın izhâr itdüğini, kişver-i Karamân'un leşker-
i cerrâr-ı bî-şümârın ihzar idüb, gelüb dârü'1-mülk-i Bursa'-
da karâr itdüğini beyân eyler 
6
Ayaş Paşa iki bin yeniçeri ile Bursa'ya varub, mağlûb olduğın
çeng-i ceng-i haşm-ı peleng-âhengle libâs-ı be's ü şevketi mes-
lûb olduğın beyân eyler  
7
Hazret-i pâdişâh-ı hilâfet-penâh sipâh-ı giyâh-şümârı ihzar idüb
Sultân Cem'ün üzerine gitdüğin, ol dahî hademi haşemiyle cidal
ü kıtale ikbâl idüb, âheng-i cengi dürüst ve azm-i rezmi cezm itdü-
ğin  bildürür 
8
Selçuk Hâtûn dergâh-ı gerdûn-iştibâha mülakat itdüğini, cenâb-ı
kâm-yâbla müşâlaha babında kelimât itdüğini beyân eyler 
9
Pâdişâh-i âlem-penâhla Sultân Cem mukabele vü mukâtele itdü¬
ğini, hadem ü haşemi kınlub, kadem-i sebatı yirinden ırılub, kaçub
gitdügini beyân eyler 
10
Karamanoğh (ki) Kasım Begün bâd-ı ifsâdı-yle deryâ-yı fitne gene
cûşa geldügini, ol bâdî-yi fesâdun tahrîki-yle Sultân Cem'ün peleng-i
ahengi hurûşa geldügini beyân eyler 
11
Alî Pâşâ-yı şaf-ârây Karamanîlerle ceng itdüğini, meydân-ı maşâffı
ol bed-kirdârlarun başlarına teng itdüğini beyân eyler 
12
Hudâvendigâr-ı gerdûn-iktidâr Anatolı tarafına geçüb, sâye-i
hümâyûnı-yle Bursa'ya şeref virdügini, Sultân Cem'ün bûm-ı Rûm'a
hücûmı, hadem ü haşemi-yle kişver-i Karamana kudûmı haberi ge-
lüb irdügini beyân eyler       (V. 12a)
13
Şâhib-kırân-ı dehr hıyâm-ı âsümân-kıyâmla Yenişehr ovasında
konub ordu kurduğını, beglerbegi Dâvud Paşa Rûmili'nün cüyûş-ı
nehr-cûşi-yle Sofya'ya varub turduğını beyân eyler       (V. 12b)
14
Engürü begi Mehmed Beg izhâr-ı habaset idüb, cinâyet-i hiyânete
irtikâb  itdügini,  seylâb-haşem-i  pür-hışm-ı  kahramanı  ol  bed-
kirdârun   dârü'1-mülk-i   vücûd-ı   bî-sûdın   harâb    itdügini
beyân eyler       (V. 13a)
15
Mezkûr makhûr-ı güm-râhun râh-ı hiyânete azmi mukarrer olıcak,
cihet-i hazm ri'âyet olınduğı, Şâhzâde Sultân Abdullah ve bileşin¬
ce olan a'yân-ı sipâh ordû-yı gerdûn-pûya da'vet olınduğını beyân
eyler        (V. 14a)
16
Sultân-ı cihân-cûy hayl-i seyl-pûyla Engüri diyarına ılgar itdügini,
adû-yı tünd-hûy haberdâr olub, kâr u bâr-ı karârı saçub, kaçub
gitdügini beyân eyler       (V. 14b)
17
Zü'1-kadiroğlı Alâu'ddevle Beg serîr-i kürsî-nazîr öninde şeref-i müşûle vüşûl bulduğını, Süleymân-ı zamânun divân-ı âsümân-nişânında ferâvân pîş-keşleri çekilüb, makbul olduğını beyân eyler       (V. 15b)
18
Hazret-i şâhib-kırân Sultân Cem'e resul irsal idüb, câdde-i inkıyada
da'vet itdügini, fermân-ı vâcibü'l-imtişâle itâ'at eylemeyüb, ülü'l-
erarün buyruğma muhalefet itdügini beyân eyler 
19
Karamanoğlı Kasım Beg şi'âr-ı itâ'ati izhâr itdügini, ferman-ı
vâcibü'l-i'tibârı gûş-ı hûş ve iz'ânla işitdügini beyân eyler 
20
Gedik Ahmed Paşa bezm-i sürûrda hamr-i gururla mesrurken em¬
ri âhir olduğun sâki-yi devrân-ı bî-mihr elinden peymân-ı ömri zehr-
i kahr-ı dehr ile tolduğmı beyân eyler 
21
Şâhib-kırân-ı cihan Mihaloğullarını Kara Boğdan diyarına akına
gönderdügini, ol serâmed-i emşâl olan serdârlar hayl-i seyl-reftârla
dârü'l-küfrün altını üstüne döndürdügini beyân eyler 
22
Hazret-i Hudâvendigâr devletle Sofya nâhiyetine nehzat buyurub,
hıyâm-ı ikâmeti ol makamda kurduğını; beglerbegiler asker-i zafer-
rehber ü nuşret-şi arla varub, Tuna kenarında iki hişâr-ı üstüvâra
bünyâd urduğını beyân eyler 
23
Vaşf-ı nahcîr-gâh-ı şâh-ı cihan 
24
Sa'îd ü şehîd şahzâde-i reşîd Sultân cAbdu'llâh vefat itdügini, dâr-ı cihân-ı pür-âfâtdan göçüb, gülzâr-ı cihâna gitdügini beyân eyler
25
Kişver-i Karamanun sipehsâlârı Karagöz Paşa leşkerle Turğudoğlunun üzerine varduğını ol anûd-ı bed-kirdârun etba' u
eşyâ'ını tarumar idüb kendüyi diyarından sürüb çıkarduğmı be¬
yân eyler       (V. 23a)
26
Hilâfet dürcinün gevherlerini, sa'âdet burcmun ahterlerini beyân
eyler        (V. 23b)
27
Me'ûnet-i lmnıet-i vezâret vezîr-i a'zam u nâzır-ı mu'azzam Ishâk
Paşamın üzerinden tahfif olınduğını Selanik emareti virilüb, ol emîr-
i rûşen-tedbîrün şeref-i himâyeti-yle mezkûr nâhiyet-teşrîf olındı-
ğını beyân eyler      (V. 24b)
28
Hazret-i şâhib-kırân livâ-yı gazayı ref'a ikdam itdügini Kara Boğ-
dân diyarından a'dâ-yı bed-râyı defa ihtimam itdügini beyân eyler       (V. 25a)
29
Dest iklimimin hâkân-ı azîmü'ş-şânı Mengli Giray Hânun ta'rîfin-
de ve etbâ'u eşya-ı bî-şümârınun ki, gürûh-ı enbûh-ı Tâtârdur,
tavşîfindedur        (V. 26a)
30
Hüsrev-i Kâvûs-şevket şadâ-yı kûs-ı cihâdla bünyâd-ı dârü'l-küfre
zelzele ve diyâr-ı küffâra velvele bırakduğını hayl-i seyl-hurûşla
cüyûş-ı deryâ-cûş kahramân-ı şahrâ-yı gazada revân olub Kara Boğ-
dân üzerine akduğını beyân eyler      (V. 26b)
31
Mevâkib-i pür-'uded-i kevâkib- aded Çemşîd-i hurşîd-nişâna arz
olduğını kûh-şükûh-gürühlar ve deryâ-mevc fevclerle meydân-ı
arzuiî tûl ü 'arzı tolduğını beyân eyler      (V. 28b)
32
Sultân-ı cihânun leşker-i kişver-sitânla Kili hişârunun üzerine
konduğım pîrâmen-i sûr gülşene dönüb dâmâd-ı cihâd dâmen-i
arûs-ı pür-nigâr-ı fethe el şunduğını beyân eyler      (V. 29b)

……….,