İletişim +90 312 267 16 11

Son Osmanlı Meclis-i Mebusan Seçimleri, 2004

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Taha Niyazi KARACA
  • Basım Yılı: 2004
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi- Sayı: 97
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751616972
  • Barkod : 9751616972
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 366 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA

GİRİŞ

I.BÖLÜM

MECLİS-İ MEBUSAN'IN KAPATILMASINDAN (21 ARALIK 1918) BİRİNCİ DAMAT FERİT HÜKÜMETİ'NE KADAR SEÇİM SORUNU VE UYGULANAN POLİTİKALAR

A. Meclis-i Mebusan'ın Kapatılmasını Hazırlayan Etkenler ve Meclis'in Kapatılması

1. Meclis'in Kapatılmasına Değin Gelişen Olaylar ve Saray Nüfuzunun Canlanması

a) Saray ve Meclis

2. Meclis-i Mebusan'ın Kapatılması (21 Aralik 1918)

a) Meclis'in Kapatılması ve Kamuoyunun Tepkileri

b) Yeni Meclis İçin Yapılacak Seçimlerin Ertelenmesi Kararı ve Kamuoyunun Tepkileri

3. Mütareke Döneminin İlk Aylarında Siyasi Gelişmeler

a) Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın Yeniden Doğuşu

B. Parti Dışı Oluşumlar ve Siyasi Ortama Hakim Olma Çabaları

1. Milli Kongre Cemiyeti'nin Kurulması

2. Vahdet-i Milliye Heyeti ve Ahmet Rıza

II. BÖLÜM

DAMAT FERİT HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE SEÇİM SORUNU VE UYGULANAN POLİTİKALAR

A. Birinci Damat Ferit Hükümeti'nin Kurulması ve Seçim Politikası

1. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın İktidar Mücadelesi ve Birinci Damat Ferit Hükümeti'nin Kurulması

2. Birinci Damat Ferit Hükümeti ve Kamuoyunun Düşünceleri

3. Hükümet-Hürriyet ve İtilaf Fırkası İlişkileri

4. Hükümetin Seçim Politikası

5. Hükümetin Siyasi Ortama Hakim Olma Çabaları

B. İkinci Damat Ferit Hükümeti'nin Kurulması ve Seçim Politikası

1. İkinci Damat Ferit Hükümeti'nin Kurulması

2. Hükümetin Seçim Politikası

a) Meclis Dışı Oluşum Arayışları ve Şura-yı Saltanat

b) Hükümetin Şura-yı Milli Çalışmaları ve Kamuoyunun Görüşleri

c) Hükümetin Paris Konferansı'na Katılmadan Önce Yaptığı Bir Manevra

3. Hükümet Seçim Kararını Erteliyor

a) Hükümetin Kararı Karşısında Fırka ve Cemiyetlerin Tutumu

b) Hükümetin Uyguladığı Politikaya Saray İçinden Gelen Tepki: Veliaht Abdülmecit Efendi'nin 16 Temmuz Layihası

C. Üçüncü Damat Ferit Hükümeti'nin Kurulması ve Seçim Politikası

1. Üçüncü Damat Ferit Hükümeti'nin Kurulmasını Gerektiren Olaylar ve Hükümetin Kurulması

2. Hükümetin Kurulması Karşısında Kamuoyu ve Fırkaların Durumu

3. Hükümetin Seçim Kararı ve Bu Karar Üzerindeki Etkenler

4. Hükümetin Seçim Kararı Karşısında Kamuoyunun Durumu

5. Siyasi Fırka ve Cemiyetlerin Yaptığı Seçim Hazırlıkları

6. Seçim Kararı Üzerinde Duran Engeller

a) Hükümetin Aldığı Mülkî ve Askerî Tedbirler

D. Hükümetin Seçimler Konusunda Yaptığı Propagandalar ve Tahkik Heyetleri

1. Hükümetin Propaganda Yapmaya Duyduğu İhtiyaç

2. Tahkik Heyetlerinin Oluşturulması

3. Süleyman Şefik Paşa Heyeti'nin Yaptığı Propagandalar ve İç Siyasete Etkileri

4. Galip Paşa Heyeti

5. Ali Fevzi Paşa Heyeti

6. Hükümetin Seçim Kararının Kısa Bir Değerlendirmesi

a) İtilaf Devletlerinin Seçim Tartışması Karşısındaki Tutumları ve Damat Ferit'in Beklentileri

III.BÖLÜM

ALİ RIZA PAŞA HÜKÜMETİ'NİN KURULMASINA DEĞİN ANADOLU HAREKETİNDE SEÇİM SORUNU

A. Heyet-i Temsiliye'nin Oluşumuna Değin Anadolu'da Seçim Sorunu ve Yapılan Teşebbüsler

1. Kurtuluş İçin Milli İradeye Dayanma Tezi

2. Erzurum Kongresi Esnasında Seçim Sorunu

3. Sivas Kongresi'nde Seçim Sorunu

B. Heyet-i Temsiliye'nin Oluşumundan Sonra Seçim Sorunu ve Anadolu-İstanbul İlişkileri

1. Heyet-i Temsiliye'nin İlk Çalışmaları ve İstanbul ile İrtibatların Kesilmesi

a) Heyet-i Temsiliye'nin Anadolu'da Otorite Kurma Mücadelesi

2. Sivas Kongresi'nden Sonra Mütareke Basınında Ortaya Çıkan Tartışmalar

3. Üçüncü Damat Ferit Hükümeti'nin Düşmesi

a)Hükümetin Düşmesi ve Çeşitli Tepkiler

IV.BÖLÜM

ALİ RIZA PAŞA HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE SEÇİM SORUNU VE UYGULANAN POLİTİKALAR

A. Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin Kurulması Seçim Kararı ve Heyet- i Temsiliye İle İlişkiler

1. Hükümetin Kurulması

a)Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin Kurulmasından Sonra, İtilaf Devletlerinin Uyguladığı Politika

2. Hükümet ve Heyet-i Temsiliye'nin Anlaşma Çabaları

3. Hükümetin Seçime Gitme Kararı

a) Heyet-i Teftişiye'nin Oluşturulması

b) İntihab Komisyonu ve İntihab-ı Mebusan Talimatnamesi

4. Amasya Görüşmesi ve Yapılan Pazarlıklar

5. Seçimlerden Sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti'nin Konumu Sorunu

6. Askerî ve Mülkî Alanda Otorite Mücadelesi ve Heyet-i Temsiliye'nin Anadolu'ya Hakim Olma Çabaları

7. Meclis-i Mebusan'ın Toplanma Yeri Sorunu

B. Anadolu ve İstanbul'da Seçim Çalışmaları

1. Heyet-i Temsiliye'nin Seçim Konusundaki Çalışmaları

a) Kara Vasıf Bey'in İstanbul Temsilciliği ve Çalışmaları

2. İstanbul'da Fırka ve Cemiyetlerin Seçim Çalışmaları

a) Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın Seçim Politikası ve Çalışmaları

b) Milli Kongre Cemiyeti ve Çalışmaları

bb) Milli Kongre Cemiyeti'nin Heyet-i Temsiliye'ye Gönderdiği Mektup

bbb) Milli Kongre'nin Aday Tespiti Çalışmaları ve Dağılması

c) İngiliz Muhibleri Cemiyeti ve 1919 Seçimleri

d) Milli Türk Fırkası ve Seçimler

e) Milli Ahrar Fırkası ve Seçimler

f) Ahali-i İktisat Fırkası ve Seçimler

g) Vahdet-i Milliye Heyeti

h) Sosyal Demokrat Fırkası ve Seçimler

ı) Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası-Türkiye Sosyalist Fırkası-Sosyalist Birliği ve Seçimler

i) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası ve Seçimler

j) Osmanlı Çiftçiler Derneği ve Seçimler

C. Hükümetin Seçimleri Kontrol Etme Girişimi ve Teftiş Heyetleri

1. Teftiş Heyetlerinin Oluşturulmasına Duyulan İhtiyaç

2. Teftiş Heyetlerinin Oluşturulması

3. Fevzi Paşa Teftiş Heyeti ve Anadolu'daki Çalışmaları

a) Fevzi Paşa Heyeti'ne Atfedilen Bir İddia: Heyet, Mustafa Kemal Paşa’yı Tutuklamak İçin Gelmişti

4. Hurşit Paşa Teftiş Heyeti ve Çalışmaları

V. BÖLÜM

ANADOLU'DA VE İSTANBUL'DA SEÇİM SONUÇLARI VE SEÇİMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

A. Anadolu'da ve İstanbul'da Seçim Sonuçları

1. Anadolu Seçim Sonuçları

2. İstanbul Seçim Sonuçları ve Mütareke Basınının Seçim Değerlendirmesi

a) Lütfi Fikri Bey'in İstifası ve Boşalan Mebusluklar İçin Yapılan Seçimler

3. Seçimlerde Yolsuzluk İddiaları ve Şaibeli Mebusluklar

B. Seçimlerin İcrasında Karşılaşılan Sorunlar

1. Müslüman Olmayan Unsurların Seçime Katılma Sorunları

a) Rumlar ve Seçimler

b) Ermeniler ve Seçimler

c) Museviler ve Seçimler

cc) Osmanlı Musevileri İntihab-ı Milli Cemiyeti

2. İşgal Edilen Bölgelerde Seçim Sorunu

a) İzmir Livası

b) Adana Vilayeti

3. Meclis-i Mebusan'ın Açılmaması Hususundaki Gayretler ve Aded-i Mürettep Sorunu

SONSÖZ

DİZİN

EKLER