İletişim +90 312 267 16 11

Selâtin-Nâme (1299-1490), 2001

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Kemal
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVIII. Dizi- Sayı: 16
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751614090
  • Barkod : 9751614090
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 269 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ.

BİBLİYOGRAFYA

KISALTMALAR

GİRİŞ

1. II. Bayezid Devri Siyasî Olaylarına Genel Bir Bakış

2. II. Bayezid Devri Osmanlı Tarih Yazıcılığı

A.Yazarı Bilinen Tarihler

1. Âşık Paşa-zade

2. Oruç b. Âdil

3. Mevlânâ Mehmed Neşrî

4. Kıvâmî

5. Mehmed b. Hacı Halîl el-Konevî

6. Bayatlı Mahmud-oğlu Hasan

7. Bihiştî

8. Mevlânâ Ruhî Çelebi

B. Yazarı Bilinmeyen Tarihler (Anonim Tevârih-i Âl-i Osmanlar)

KEMAL' İN HAYATI VE ESERLERİ

a) Hayatı

b) Eserleri

c) Selâtîn-nâme'nin Kaynakları

d) Selâtîn-nâme'nin Kaynak Değeri

SELÂTÎN-NÂME (Metin)

1. Hâzâ Kitâb-ı Tevârîh

2. Medh-i Resûl

3. Medh-i Ebûbekr

4. Medh-i Ömer

5. Medh-i Osman

6. Medh-i Ali

7. Münâcât

8. Medh-i pâdişâhî

9. Âgaz-ı sühan Tevârîh-i Âl-i Osman 'ı beyan ider

10. Nâm-ı gülşen-i Selâtîn-nâme [yâhûd] Tevârîh-i Âl-i Osman

11. Dîbâce-i Tevârîh

12. Er-tugrul vatan terk idüb geldügin beyan ider .

13. Er-tugrul Sultan Alâeddîn'le buluşup cevâblaşdugın beyan [ider]

14. Sultan Alâeddîn Tatar'la ceng itdügin beyan ider

15. Er-tugrul Osman'a nasîhat itdügin beyan ider

16. Sultan, Osman'a sancak virdügin beyan ider

17. Osman düş gördügin beyan ider

18. Hudâ'dan Osman'a beşâret oldugın beyan ider

19. Osman'a Hacı Bekdaş geldügin beyan ider

20. Sultan Alâeddîn fevt olup memleket Osman'a kaldugın beyan ider

21. Pend-nâme

22. Orhan beg oldugın beyan ider

23. Feth-i Bursa

24. Süleyman Paşa b. Orhan Rum-eli'ne geçdügin beyan ider

25. Süleyman Paşa Lâz şâhı ile ceng itdügin beyan ider

26. Feth-i Gelibolı ve Bolayır ve gayri yirler[i] beyan [ider]

27. Mevt-i Süleyman Paşa

28. Gazi Murâd Han tahta geçdügin beyan [ider]

29. Feth-i Edrene

30. Murâd Gazi Karaman'la buluşdugın beyan ider

31. Gâzi Murâd Han Serf ile buluşduğın beyan ider

32. Yıldırım Sultan tahta geçdügin beyan ider

33. Yıldırım Sultan Edrene'de Serf'le buluşdugın beyan [ider]

34. Feth-i memleket

35. Feth-i memleket

36. Yusuf Han ile Ahmed-i Celâyirî hünkâra geldügin beyan ider

37. Türkmen Beg-oglı Bağdâd şâhı ile buluşdugın beyan ider

38. Hikâyet-i tama'kâr

39. Hikâyet-i tama'kârî vü kimyâkârî

40. Sultan Yıldırım Temür elçisin habs itdügin beyan ider

41. Ungurus pâdişâhile ceng itdügin beyan ider

42. Feth-i Malatıyye

43. Temür Rûm'a geldügin beyan ider

44. Sultan Yıldırım leşker cem' itdügin beyan ider

45. Temür hünkâr ile ceng itdügin beyan ider

46. Tatar vü Germiyan hıyânet oldugın beyan ider

47. Beyân-ı dil-âzârî

48. Suâl u cevâb-ı Nûşirrevan

49. Mîr Süleyman tahta geçdügin beyan ider

50. Mîr Süleyman fevt olup iki karındaş kodugın beyan ider

51. Sultan Tatar ile ceng itdügin beyan ider

52. İki birâder birbirile ceng itdügin beyan ider

53. Memleket sultana kaldugın beyan ider

54. Sultan, Karaman'un iki oglın cengde tutdugın [beyan ider]

55. Sûfî cengin beyan ider.

56. İsfendiyâr hünkârile ceng itdügin beyan ider

57. Feth-i İflak

58. Ahvâl-i dehr

59. Hikâyet-i Mecnûn

60. Sultan Murâd Han karındaşile buluşdugın beyan ider

61. Sultan Murâd Han tahta geçdügin beyan ider

62. Sultan Murâd Han Ungurus'a geçdügin beyan ider

63. Hünkâr Karaman'la ceng itdügin beyan ider

64. Murâd Han İzladi'de küffâr ile buluşdugın beyan [ider]

65. Sultan Murâd Han Varna'da küffârile ceng itdügin beyan [ider]

66. Sultan Murâd Han Kos-ova'da Ungurus ile buluşdugın beyan [ider]

67. Yanko kral oldugın beyan ider

68. Sultan Murâd küffâr üzerine yürüdügin beyan ider

69. Hikâyet-i Sultan Mahmûd

70. Sultan Muhammed Gazi tahta geçdügin beyan ider

71. Feth-i İstanbul

72. İstanbul'ı hünkâr yagma buyurdugın beyan ider

73. Medh-i kasr .

74. Sultan Muhammed Sırf ve gayri yirleri feth itdügin beyan ider

75. Feth-i Tırabozan

76. Feth-i Karaman

77. Sultan Muhammed Ungurus'un üç pâre kal'asın aldugın beyan [ider]

78. Sultan Muhammed Uzun Hasan ile buluşdugın beyan ider

79. Feth-i İskenderiye

80. Hikâyet-i Mecnûn

81. Kutbü's-selâtîn, ser-çeşme-i 'âlem sultan ibn-i sultan

82. Sultân-ı 'âlem Kara-Boğdan'ı feth itdügin beyan ider

83. Sultân-ı 'âlem binâlar yapdugın beyan ider

84. Medh-i sultan

85. Medh-i agalar

86. Suâl-cevâb

87. Yârân katına gelüp suâl-cevâb oldugın beyan [ider]

88. Hâlüme münâsib hikâyet beyan olunur

89. Niyâz-ı Bârî ta'âlâ hatm-i kitâb

90. Medh-i kadı-'askerler

91. Medh-i paşalar

92. Medh-i Davud Paşa

93. Medh-i İbrâhîm Paşa

94. Medh-i Ali Paşa

95. Medh-i İskender Paşa

96. Medh-i Nişancı Paşa.

97. [Medh-i] Rum-eli defterdâr[ı]

98. Medh-i Anatolı defterdârı

D İ Z İ N