İletişim +90 312 267 16 11

XVI ve XVII. Yüzyıllarda Lâzıkıyye (Denizli) Kazâsı, 2000

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Turan GÖKÇE
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751612950
  • Barkod : 9751612950
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 489 Sayfa 

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

KAYNAKLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

A - ADI VE COĞRAFİ KONUMU     

1 -Adı     

2 - Coğrafi Konumu

B - DENİZLİ'NİN KISA TÂRİHÇESİ     

1 - Türk Fethinden Önce : Laodikeia     

2 – Türk Fethi, Selçuklu ve İnançoğulları     Devri            

3 - Germiyanoğulları Devri ve Osmanlı         İdâresine Girişi     

4 - Suhte ve Celâlî Ayaklanmaları Sırasında      Kazânın Durumu

C - KAZÂNIN OSMANLI İDÂRÎ TAKSİMÂTINDAKİ      YERİ     

1 - İdârî Taksimâtı     

2 - Kazâ İdâresi ve Lâzıkıyye Kadıları


İKİNCİ BÖLÜM

KAZÂ MERKEZİ LÂZIKIYYE (DENİZLİ) ŞEHRİ
A - ŞEHRİN FİZÎKÎ YAPISI, MAHALLELERİ VE       NÜFÛSU     

1 - Genel Fizîkî Yapılanma ve Buna Merkezlik      Eden İç Kale     

2 - Mahalleler ve Demografik Durumları     

3 - Şehrin Nüfûsunu Teşkil Eden İçtimâî      Zümreler

B - VAKIFLAR VE EVKAF KAYITLARINA GÖRE      ŞEHRİN FİZÎKÎ UNSURLARI     

1 - Câmî ve Mescidler     

2 - Zâviyeler     

3 - Diğer Eserler

C - ŞEHRİN İKTİSÂDÎ YAPISI     

1 - Ulaşım     

2 - Şehirdeki Ticârî Fonksiyonlu Yapılar:      Çarşı - Pazar ve Esnaf     

3 - Şehrin Ekonomik Bünyesi, Sanâyi ve      Ticâret

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LÂZIKIYYE KAZÂSI KIR İSKÂN MERKEZLERİ VE NÜFUS
A - KAZÂNIN GENEL İSKÂN ÖZELLİKLERİ     

1 - Kır İskân Yerlerinin Kuruluş ve Gelişmesine      Dâir Bâzı Bilgiler     

2 - Kır İskân Merkezlerinin Tasnifi ve      Toponomik Özellikleri

B - BAŞLICA KIR - İSKÂN MERKEZLERİ: KÖY VE      KÖY- ALTI İSKÂN YERLERİ     

1 - Lâzıkıyye Merkez Nâhiyesi İskân Yerleri        

a - Köyler        

b - Mezraalar     

2 - İbsili Nâhiyesi İskân Yerleri        

a - Köyler        

b – Mezraalar        

c - Çiftlikler     

3 - Kaş - Yenice Nâhiyesi İskân Yerleri        

a - Köyler        

b - Mezraalar        

c - Çiftlikler     

4 - Aydos (= Gök - Öyük) Nâhiyesi İskân      Yerleri        

a - Köyler        

b - Mezraalar        

c - Çiftlikler

C - LÂZIKIYYE KAZÂSI PİYÂDE TEŞKİLÂTI VE      YAYA ÇİFTLİKLERİ

D - KONAR - GÖÇER ZÜMRELER: YÖRÜKLER

E - KAZÂNIN GENEL NÜFUS DURUMU

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAZÂNIN ZIRÂÎ BÜNYESİ VE TOPRAK İDÂRESİ
A-ZİRÂÎ BÜNYE     

1 - Kazânın Genel Zirâî Özellikleri ve Ekilebilir       Toprak Durumu     

2 - Çifçilerin Hukûkî Statüleri     

3 - Alınan Vergilere Göre Yetiştirilen Zirâî      Mahsûller        

a - Hubûbat ve Bakliyât        

b - Pamuk ve Sâir Sınâî Bitkiler        

c - Bağ, Bahçe ve Bostan Mahsûlleri     

4 - Hayvancılık     

5 - Değirmenler ve Pazarlar

B - TOPRAK İDÂRESİ     

1 - Vakıf ve Mülkler     

2 - Mîrî Arâzi        

a - Hâslar        

b - Zeâmetler        

c - Tımârlar

SONUÇ

EKLER

I - Kütahya Livâsı Kânunnâmesi     

II - Lâzıkıyye Kazâsı Piyâde Çiftlikleri     

III - Lâzıkıyye Kazâsı Tımârları

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN     

Şehir Plânı     

Harita