İletişim +90 312 267 16 11

Ali Fethi OKYAR, 2005

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: İhsan Sabri BALKAYA
  • Basım Yılı: 2005
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi, Sayı: 96
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751617163
  • Barkod : 9789751617163
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 419 Sayfa + Resimler , Belgeler

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR.

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

ALİ FETHİ OKYAR'IN HAYATI

1. ALİ FETHİ'NİN ÇOCUKLUĞU VE EĞİTİMİ

2. ALİ FETHİ'NİN ASKERLİK HAYATI

2. 1 . Trablusgarp Harbi'nde Ali Fethi

2.2. 1912 Yılında Kara Harekâtı ve Barışı

2.3. Balkan Harbi ve Ali Fethi

3. ALİ FETHİ'NİN İTTİHAT VE TERAKKİ GÜNLERİ

3.1. Cemiyetin Kuruluşu ve Ali Fethi

3.2. Ali Fethi'nin Cemiyete Üye Olması ve Faaliyetleri

3.3. Meşrutiyetin İlanı ve Ali Fethi

3.4. Cemiyette Görüş Ayrılıklarının Ortaya Çıkması

3.5. Otuzbir Mart Olayı ve Ali Fethi'nin Sultan II. Abdülhamid'i Alâtini Köşkü'nde Muhafazası

3.6. Ali Fethi'nin Paris Ataşemiliterliğine Atanması

3.7. Ali Fethi'nin Bâb-ı Âli Baskınına Karşı Çıkması

3.8. Askerlik Mesleğinden İstifa Etmesi ve Fırka Genel Sekreterliği

4. ALİ FETHİ'NİN DİPLOMASİDEKİ İLK DURAĞI SOFYA SEFARETİ

4. 1. Atanma Sırasında Gelişen Olaylar

4.2. Ali Fethi Görev Başında

4.3. Ali Fethi'nin Evliliği ve İstanbul'a Dönüşü

5. ALİ FETHİ'NİN MECLİS-İ MEBUSAN'DAKİ FAALİYETLERİ

5.1. İkinci ve Üçüncü Dönem Milletvekilliği ve Amansız Muhalefeti

5.2. Hükümeti Devirme Kararı ve Yeni Kurulan Hükümette Dahiliye Vekilliği (İçişleri Bakanı)

5.3. Ali Fethi Parti Kuruyor, "Hürriyetperver Avam Fırkası"

5.4. Gazetecilik Deneyimi ve Minber Gazetesi Sahipliği

6. HAPİS VE SÜRGÜN HAYATI

6.1 . Bekirağa Bölüğü'ne Hapis Olması

6.2. Malta'ya Sürgün Gidişi ve Burada Geçen Çileli İki Yıl

6.3. Ali Fethi'nin Malta Sürgün Hayatından Kurtuluşu ve Ankara'ya Varması

İKİNCİ BÖLÜM

ALİ FETHİ'NİN T.B.M.M'NE KATILIŞI VE MECLİS FAALİYETLERİ

1. T.B.M.M'NE KATILIŞI VE GENEL DURUM

1. 1. TBMM'nin Yapısı ve Gruplaşmalar

1.2. Ali Fethi'nin Sakarya Savaşına Ait Bir Hatırası

1.3. Ali Fethi'nin Dahiliye Vekilliği (İçişleri Bakanlığı) ve Faaliyetleri

1.3. I . Nurettin Paşa Meselesi

1.3.2. Nihat Paşa Meselesi

1.3.3. Eğitim

1 .3.4. Harp Tamiri ve İmarlar

1.3.5. Asayiş ve Yolsuzluk

1.3.6. Sansür Meselesi

1.3.7. Memur Şikayetleri

1.3.8. Nahiyeler Kanunu

1.3.9. Belediye ve Nahiye Kanunu

1.3.10. Firarî Asker Ailelerinin Sürgünü

1.3.11.Haberleşme ve İstanbul'dan Göç Edenlerin Dönüşü Meselesi

1.4. Ali Fethi'nin Büyük Taarruz Öncesi Avrupa'ya Gönderilmesi ve Barış Girişimleri

1.5. Saltanatın Kaldırılması ve Ali Fethi'nin Düşünceleri

1.6. Ali Fethi'nin İçişleri Bakanlığı Hizmetinin Genel Bir Değerlendirmesi

1 .7. Ali Fethi'nin İslâmla İlgili Görüşleri

2. İKİNCİ DEVRE TBMM VE ALİ FETHİ'NİN BAŞBAKANLIĞI

2.1. Başbakan Ali Fethi'nin Hükümet Programı

2.1.1. Harcamalar

2.1.2. Dûyun (Borçlar)

2.1.3. İç Siyaset

2.1.4. Mülkî Taksimat

2.1.5. Şer'iye ve Evkaf

2.1.6. Maarif (Eğitim ve Öğretim)

2.1.7. Nafia (Bayındırlık)

2.1.8. Adliye

2.1.9. İktisat

2.1.10. Ziraat

2.1. I 1. Ticaret

2.1.12. Sanayi

2.1.13. Millî Müdafaa

2.1.14. Denizcilik

2.1.15. Hariciye (Dış Politika)

2.1.16. Sağlık ve Sosyal Yardım

2. 1. 17. Mübadele ve İmar

2.2. Ali Fethi'nin Hükümet İcraatları

2.3. Ali Fethi Hükümeti'nin İstifası ve Cumhuriyetin İlânı

2.4. Ali Fethi'nin TBMM Başkanlığı

2.5. Ali Fethi'nin Musul Meselesi'nde Komisyon Başkanlığı

2.5.1. Konunun Milletler Cemiyetine Götürülmesi

3. ALİ FETHİ'NİN İKİNCİ BAŞBAKANLIĞI

3. 1. Hükümet Kurmadan Önceki Gelişmeler

3.2. Hükümet Programı ve Faaliyetleri

3.2. I . Müdafaa-i Milliye (Milli Savunma)

3.2.2. Adliye

3.2.3. Dahiliye

3.2.4. Maliye

3.2.5. Eğitim

3.2.6. Nafia (Bayındırlık)

3.2.7. Ziraat

3.2.8. Ticaret

3.2.9. Sağlık

3.2.10.Hariciye (Dışişleri)

3.3. Hükümet İcraatları

3.3.1 . Baş Papaz Araboğlu Kostantin Meselesi

3.3.2. Memur Sayısını Azaltma Teklifi

3.3.3. Harcama ve Masraf Artması

3.3.4. Hayat Pahalılığı

3.3.5. Aşar Vergisi'nin Kaldırılması

3.3.6. Diyanet İşleri

3.3.7. Vatana İhanet Kanununda Değişiklik

3.3.8. Kaçakçılıkla İlgili Değişiklik

3.3.9. Yüksek Askeri Konsey

3.4. Ali Fethi Hükümeti'nin İstifası

3.4.1 . Şeyh Said İsyanı Artan Eleştiriler ve İstifa

3.5. Ali Fethi'nin Paris Büyükelçiliğine Atanması ve Faaliyetleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ALİ FETHİ'NİN SERBEST CUMHURİYET FIRKASI'NI KURMASI

1. EKONOMİK VE SİYASAL DURUM

1.1 . Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Kuruluşu ve Kamuoyun Duyuruluşu

1 .2. Fırkanın Programı ve Teşkilatlanma Çalışmaları

1.3. Ali Fethi'nin Ege Gezisi (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir)

1.4. Ali Fethi'nin Üçüncü Dönem Milletvekilliği ve Faaliyetleri

1.5. Mustafa Kemal'in Ebedî Cumhurbaşkanlığı ve Ali Fethi

1.6. Üçüncü Devre TBMM'nin Tekrar Toplanması ve Görüşmelerin Devamı

1.7. Ali Fethi'nin İsmet İnönü Hükümeti'ni Eleştirmesi ve Cevaplar

1.7.1. Adlî Siyaset

1.7.2. İktisadî Durum

1.7.3. İç Siyaset

1 .7.4. Devletçilik Siyaseti'nin Eleştirisi

1 .7.5. İspirto ve İçki Tekelciliği

1.7.6. Limanlar

j .7.7. Barut

1.8. TBMM'nin 1 Kasım 1930'da Açılışına Kadar Olan Gelişmeler

1.9. TBMM'nin Altıncı Toplantı Yılının Başlaması ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Kapanması

1.9.1. TBMM'nde 15 Kasım Görüşmeleri

1.9.2. Cumhuriyet Halk Fırkası Sözcülerinin Cevapları ve Suçlamaları

1.9.3. Ali Fethi'nin Tekrar Söz Alması

1.9.4. Serbest Fırka'nın Feshi ve Ali Fethi'nin Durumu

1.9.5. Ali Fethi'nin SCF'den Sonraki Günleri

2. ALİ FETHİ'NİN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ

3. ALİ FETHİ'NİN BEŞİNCİ VE ALTINCI DÖNEM BOLU MİLLETVEKİLLİĞİ VE ADALET BAKANLIĞI

3.1. Adalet Bakanlığı Faaliyetleri

4. ALİ FETHİ'NİN HASTALIĞI VE ÖLÜMÜ

5. ALİ FETHİ'NİN ŞAHSİYETİ VE KİŞİLİĞİ

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

EKLER