İletişim +90 312 267 16 11

Anadolu`da Tanîn I - II (Takım), 1999

₺25.00 ₺15.00
  • Yazar: Mehmet Çetin BÖREKÇİ
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: Takım Olarak Satılmaktadır.
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751612047
  • Barkod : 9751612047
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur

  • Ürün Barkodu

Ön Söz

Ahmed Şerîf Bey'in Vefâtı Vesilesi ile Son Saat ve Vakit Gazetelerinde Hak-

kında Çıkan Yazılar

Ahmed Şerîf Bey'in Mezâr Taşı Kitâbesi ve Mezârının Fotoğrafı

Ahmed Şerîf Bey'in 1909 Yılında Anadolu'da Yaptığı İlk Gezinin,

Bursa-Balıkesir-Kütahya-Isparta-Konya Gezisinin Notları

Tanîn Gazetesi'nin Önsözü

Bursa

Mihâliç (Karacabey)

 Kirmâsti (Mustafakemalpaşa)

Balıkesir

Bigadiç

Bigadiç

Sındırgı

Simâv

Gediz

Gediz Kaymakamının Kanûna Aykırı ve Eşitliği Bozan Bir Hareketi

Akşehir

Yalvaç

Yalvaç-Üyüklü Köyü

Şarkîkaraağaç

Kıreli Köyü, Beyşehri

Seydişehir

Ilgın

Ahmed Şerîf Bey'in 1909 Yılında Anadolu'da Yaptığı İkinci Gezinin, Eskişe-

hir-Ankara Gezisinin Notları

Eskişehir

Alpu Köyü

Anadolu Meb'ûslarına,

Ankara

Ayaş

Beypazarı

Nallıhan

Çayırhan Köyü

Mihaliççık

Sivrihisâr

Ahmed Şerîf Bey'in 1910-1911 Yıllarında Anadolu'da Yaptığı Üçüncü Gezi-

nin, Mersin-Adana-Konya Gezisinin Notları

Mersin

Şimdiki Durumu ve Geleceği Tehdîd Eden Tehlikeler, Hükümetin,

Millet Meclisi'nin Dikkatine (Hayvan Hastalıkları ve Hayvan Hır-

sızlığı Hakkında)

Adana

Hayvân Hastalıklarına Karşı Bir Şey Yapılamıyor

Tarsus

Örfiyye

Erzin (Yeşilkent)

Dörtyol

İskenderun

Hâssa

Islâhiye

Me'mûrlara Kefil Olma ve Nüfûz Ticâreti

Bahçe

Osmâniye

Kars  (Kadirli)

Sis

Feke

Haçin (Saimbeyli)

Adana

Mersin

Silifke

Taşucu

Gilindir (Aydıncık)

Gilindir-Ermenâk Yolunda

Ermenâk

Karaman

Ereğli

Ulukışla ve Bulgar Dağı Ma'deni-Şecâeddîn

Ahmed Şerîf Bey'in 1911 Yılında İstanbul Gezileri İle İlgili Notları

Kurbağalı Dere

Çırçır Yangın Yeri

Kasımpaşa

İplikçi Mahallesi

Hacı Hüsrev Mahallesi

Bedreddin mahallesi

Ahmed Şerîf Bey'in 1911 Yılında Yaptığı Karadeniz ve Doğu Anadolu Gezi-

leri ile İlgili Notları

İstanbul'dan Hareket, İnebolu'ya varış, Câvid Bey'in İnebolu Nutku

İnebolu'dan Samsun'a, Samsun

Câvid Bey'in Samsun Konferansı

Samsun'dan Çarşamba'ya

Çarşamba

Çarşamba'dan Terme'ye ve Terme

Terme'den Ünye'ye ve Ünye

Gül-Cemâl Vapuru

Ünye'den Giresun'a ve Giresun

Giresun'dan Trabzon'a ve Trabzon'da Karşılanış

Câvid Bey'in Trabzon Nutku

Trabzon

Trabzon'dan Polathâne'ye ve Polathâne

Trabzon'dan Doğu Anadolu'ya, Maçka Kazâsı'nın Merkezi Cevizlik

Maçka'dan Doğu Anadolu'ya, Yol Manzaraları

Hamsi Köyü

Zigana Köyü'nden Torul'a ve Torul

Torul'dan Gümüşhâne'ye, Daltaban

Gümüşhâne

Gümüşhâne'den Varzan Köyü'ne

Varzan Ermeni Köyü'nde

Baybûrd Şehri

Baybûrd'da Ermeniler ve İslâmlar, Şehir Hayâtı

Duygunun ve Görüşün Yanılması (Galat-ı His ve Rü'yet) Doğu Anadolu Durumları Hakkında.

Ahmed Şerîf Bey'in 1913-1914 Yıllarında Yaptığı Adapazarı-Bolu Gezisi

İle İlgili Notları

Adapazarı

Adapazarı: Merkez Kazâ

Adapazarı: Halk, Belediyye, Şehir

Adapazarı: Maârif:

Kız Okulu

Erkek Okulu

Adapazarı: Adliyye, Cezâ Mahkemesi

Adapazarı: Hukuk Mahkemesi, Cezâ ve İstintâk Dâireleri, Bir Ka-nûn Garîbliği

Adapazarı: Mâliyye

Adapazarı'ndan --Akyazı'ya ve Akyazı

Ilıca, Beynevit ve Hendek

Düzce Kazâsı: Halk ve Nüfûs, Cinsiyyetlerin Şimdiki Durumu

Düzce Merkez Kazâ

Düzce'de Maârif ve Okullar

Düzce Halk ve Hükümet

Düzce: Adliyye

Bolu

Bolu Sancağı, Merkez Kazâ, Bolu Şehri

Bolu: Sağlık Bakımından Görünüşü

Bolu: Frengi

Bolu: Diğer Bulaşıcı ve Beledî Hastalıklar

Bolu: Fenâ Alışkanlıklar, İçki Alışkanlığı, Afyon

Bolu: Memleket Hastahânesini Ziyâret

Bolu: Ormanlar

Bolu: Ormanlar, İdâre ve Teşkilât

Bolu: Mahallî İdâre (İl Özel İdâresi)

Bolu: Mahallî İdâre ve Maârif

Bolu: Mahallî İdâre, Yollar ve Zirâat

Bolu İl Genel Meclisi

Bolu: Maârif

Gerede Yolunda

Gerede

Gerede'nin Sıhhati

Gerede: Belediyye ve Halk

Gerede: Hükümet

Gerede: Mahkeme

Gerede'den Çerkeş'e

Çerkeş: Kazâ ve Hükümet

Ahmed Şerîf Bey'in 1912 Yılında yapılan Seçimlerde Eskişehir'de MeydânaGelen Olaylarla İlgili Notları

Dizin

Haritalar

Belgeler

**********

II. Cilt

Ahmed Şerîf Bey'in 1910 Yılında Arnavudluk Gezisi Notları 
Tanîn Gazetesi'nin Önsözü  
Arnavudluk İsyânı Hakkında  
Arnavud İsyâncıların  İttihâd ve Terakkî    Cemiyyeti Aleyhine  Yayınladıklan Beyânnâme  
Arnavudluk, Arnavudlar ve Osmanlı Ordu Karârgâhı  
Prizren, Prizrin-Yakova Yolu, Yakova  
Yakovâ dan İpek'e  
İpek  
İpek'den Mitroviçâ'ya  
Arnavudluk'un ve Arnavudların Hususiyyetleri Hakkında  
Mitroviça 
Mitroviçâ'dan Yeni Pazar'a  
Yeni Pazar 
Seniçe 
Yeni Varoş 
Prepol 
Prepol'den Taşlıcâ'ya, Taşlıca 
Hoçeşli 
Taşlıca: Maârif  
Kolaşin 
Akova  
Berâne 
Berâne-Tergovişte Yolu  
Tergovişte 
Ahmed Şerif Bey'in 1910-1911 Yıllarında SûriyeLübnân Gezisi 
Harekât-ı Mühimme  
Der'â'dan Süveyde'ye  
Beyrût'da İlk Müşâhedeler  
Beyrût'dan Şâm'a   

a) Zahle  

b) Şâm'da İlk Müşâhedeler

 
Dürzi İsyânı Hakkında, Havrân Livâsında İlân    Olunan Sıkıyönetim Beyânnâmesi, Havrân    Kolordu  Kumandanı Fârûkî Sâmî Paşâ nın    Dâhiliyye    Nezâretine Çektiği Telgraf Sûreti  
Süveyde'den Kanavat Köyüne, Yolda Dürzîlerle    Çatışma  
Dürzî İsyânını Bastırmakla Görevli Kolordunun   Süveyde'ye Girmesive Dürzîilerle Çatışmaların    Başlaması  
Dürzilerin Ahlâk ve Âdetleri  
Türk Arab Mes'elesi  
Şâm Meb'ûsu Şükrî Efendi El-Aselî Hakkında 
Sûriye Arab Basını  
Sûriye'de Mahallî İdâreler  
Sûriye'de Gelecek  Seçimler Nasıl Olacak  
Beyrût'da Osmanlı Maârifi  
Beyrût'da Yabancı Maârifi, Te'sîrleri ve Sonuçları   

a) Beyrût'da Amerikan Protestan Üniversitesi 
Yabancı Maârifine Karşı Osmanlı Maârifı- Yabancı    Terbiyesine Karşı Osmanlı Terbiyesi  
Memleketimizde Zorbalık ve Nüfûz Ticâreti  
Sûriye Seyâhati Hâtıraları   

a) İlk Duygulanmalar  

b) Beyrût'dan Şâm'a, Cebel-i Lübnân  

c)  Şâm'a Doğru, Muallaka, Zahle, Şâm'da Görülenler ve Duygular 


Şam'dan Havrân'a, Hicâz Demiryolu Hattı  
Havrân'da, Der'a İstasyonu  
Dürzî Liderlerinden Yahyâ El Atraş  
Havrân'da Der'a Şehri  
Beyrût'dan Hayf'a'ya 
Hayfâ  
Der'â'dan Cebel-i Dürüz'e, Süveyde'ye Giriş  
Süveyde, Havrân Sancağı, Cebel-i Dürüz, Dürzîler   ve Havrân Müretteb Kolordusunun İcrâati 
Dürzîlerle Çarpışmalar  
Ahmed Şerif Bey'in 1911-1912 Yıllarında   Trablusgarb Gezisi ile İlgili Notlan 
Tunus'dan Trablusgarb'e, Trablusgarb'de   Harb Manzaraları  
Harb Hâtıraları I, Trablusgarb'de İtalyâ'nın ve   Osmanlı Mücâhidlerinin Durumu 
Harb Hâtıraları II, Ayn Zâre Ric'ati ve Ahmed Şerîf   Bey'in İlk Mektûbu Hakkında  
Harb Hâtıraları III, Trablusgarb Savunması Nasıl ve   Kimler Tarafından Hâzırlandı  
Harb Hâtıraları IV, Trablusgarb'de Tabîat Manzaraları  
Harb Hâtıraları V, Uçaklar  
Harb Hâtıraları VI, Trablusgarb'de Mücâhidler   Arasında Günlük Hayât  
Harb Hâtıraları VII, İhmâl Edilen Bir Vazîfe  
Harb Hâtıraları VIII, Züvâre Kahramanı Mûsâ Bey 
Harb Hâtıraları IX, İtalya Askerlerinin Gayret ve   Vatanseverliği  
Harb Hâtıraları X, İtalyâ'nın Trablusgarb'deki   Başansızlığının Sebebleri  
Harb Hâtıraları XI, Şimdiye Kadar Trablusgarb Savaşı'nı   Devâm Ettiren ve Bundan sonra da Devâm   Ettirecek Olan Mâddi  Sebebler 
Harb Hâtıraları XII, Savaşı Devâm Ettiren ve Bundan   Sonra da Devâm Ettirecek Olan Mâ'nevî Sebebler 
Harb Hâtıraları XIII, Trablusgarb Harbi, İslâm   Dünyası  ve Osmanlı Efkâr-ı Umûmiyyesi  
Harb Hâtıraları XIV, Kırkkarış Muhârebesi   ve Mebrûke  
Dizin  
Ekler 
Harita