İletişim +90 312 267 16 11

İstanbul`un İaşesinde Devletin Rolü - Ondalık Ağnam Uygulaması 1783-1857, 2006

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Doç. Dr. Ahmet UZUN
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 208
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975161628X
  • Barkod : 975161628X
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

BiRİNCi BÖLÜM

iSTANBUL'UN VE ASKERİ BiRLİKLERiN İAŞESi: GENEL BiR DEGERLENDiRME

iKiNCi BÖLÜM

OSMANLI DEVLETI'NDE KOYUNDAN ALINAN VERGiLERE GENEL BİR BAK

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ONDALIK AGNAM VERGiSi

T arihçe

Verginin Amaç ve Kapsamı

Verginin Tahsil Yöntemleri

Miıi. Fiyatlar

Sayıcıların Görevlendirilmesi Esasları

Tazminat'tan Sonra Vergi Tahsil Sürecinde Yapılan Değişiklikler

iltizam Usulüne Geçiş

Başkalıklar

Sancaklara Göre Maktuen ihale Sistemine Geçiş

Ondalık Ağnamda Muafiyet ve istisna

Ondalık Ağ'nam Vergisinin Kaldırılması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KLAKLAR VE SALHANELER

Kışlaklar ve işletim Sistemi

Salhaneler ve işletim Sistemi

BEŞİNCİ BÖLÜM

VERGİNİN İDARESİ: ONDALIK AGNAMLA İLGİLİ SAYISAL VERİLER VE ANALİZİ

Gelir Kalemleri

Gider Kalemleri

ALTINCI BÖLÜM

KOYUNLARIN (ETİN) DAĞITILMASI: TAYİNAT-I MİRİYE

Tayinatın Kapsamı ve İçeriği

Ondalık Ağnamdan Sonra Tayinat Uygulaması

YEDİNCİ BÖLÜM

VERGİDE ORTAYA ÇIKAN YOLSUZLUKLAR VE YENİLİK ARAYIŞLARI

Sayıcı Arnavut İsmail Ağa'nın Yolsuzluğu

Hacı Zekeriya ağa'nın Yolsuzluğu