İletişim +90 312 267 16 11

XVI.-XX. Yüzyıllarda Karakalpak Türkleri Tarihi, 2006

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Salih YILMAZ
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 214
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751618703
  • Barkod : 9751618703
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 221 Sayfa

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR IX
ÖNSÖZ XI
KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ XIII
A-Arşiv Vesikaları XIII
B-Vakayinameler XIV
C- Seyahatnameler XVI
D- Kaynaklar ve Tetkik Eserler XVI
1- Rusça Kaynaklar XVI
2- Türkçe Kaynaklar XXI
3- İngilizce, Almanca, Fransızca ve Farsça Kaynaklar.... XXIV
GİRİŞ
Ar KARAKALPAKVE ÇORNIYE KLOBUKİ TERİMLERİNİN
AÇIKLANMASI  1
1- Karakalpak Teriminin Açıklanması  1
2- Çornıye Klobuki Teriminin Açıklanması 8
BİRİNCİ BÖLÜM KARAKALPAK TÜRKLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
A- KARAKALPAK TÜRKLERİNİN KÖKENİ  19
1 - Karakalpakların Peçenek ve Kıpçaklarla Akrabalığı  19
2- Karakalpakların Nogaylarla Akrabalığı 28
İKİNCİ BÖLÜM XV7I-XIX. YÜZYILLARDA KARAKALPAKLAR
A- KARAKALPAKLAR SIRDERYA BOYLARINDA 37
1- Sırderyalı Karakalpakların Rus Uyruğuna Geçmesi
(1730-1743) 39
a- Ufa   Asilzadesi   Dimitriy   Timofeyeviç   Verşinin'in Türkistan'a     Gönderilmesi     ve      Karakalpaklarla
Münasebet Kurması 39
b- Kalmuklar  (Cungarlar)'ın  Türkistan'a   Saldırısı  ve
Aktaban Şubrandı Hadisesi 41
c-  Rus Elçisi Mambet Mirza Tevkelev ve D. Gladişev'in Türkistan'a Gönderilmesi ve Karakalpaklann Rusya
Himayesine Girmesi 44
ç-  Karakalpaklann Rusya Himayesine Girmesini Kabul
Etmeyen Ebu'l Hayr Hanın Karakalpaklara Saldırısı 47
B- KARAKALPAKLAR YANIDERYA BOYLARINDA 48
1 - Küçük Cüz'ün Parçalanması ve Karakalpaklar Üzerine
Yapılan Saldırılar 48
2- Orta Cüz Hâkimi Abılay Hanın Karakalpaklara Saldırısı 51
I
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
XVI-XIX. YÜZYILLARDA KARAKALPAKLARIN
TÜRKİSTAN HANLIKLARI İLE İLİŞKİLERİ
A- KARAKALPAK-KAZAK HANLIĞI İLİŞKİLERİ 53
1- Ebu'l Hayr Han Dönemi (1693-1748) 54
2- Erali Han Dönemi (1784-1794) 55
B- KARAKALPAK- BUHARA HANLIĞI İLİŞKİLERİ 57
1- II. Abdullah Han Dönemi (1557-1598) 58
2- Bakî Muhammed Han Dönemi (1599-1605) 59
3- İmam Kulu Han Dönemi (1611-1642) 60
4- Muhammed Rahim Han Dönemi (1752-1768) 61
C- KARAKALPAK- HOKAND HANLIĞI İLİŞKİLERİ 62
1- Hudayar Han Dönemi (1845-1875) 62
D- KARAKALPAK- HİVE HANLIĞI İLİŞKİLERİ 64
1- Hive Hanlığının Kuruluşu 64
a- Hacim Han Dönemi (1558-1602) 65
b- Yadigâr Han Dönemi (1708-1714) 66
c-  Şirgazi Han Dönemi (1715-1728) 67
d- İlbars Han Dönemi (1728-1740) 68
e- Muhammed Emin İnak Dönemi (1770-1790) 69
f-   Eltuzer Muhammed Bahadır Han Dönemi (1803-1806). 71
g- Muhammed Rahim Han Dönemi (1806-1825) 74
h- Allah-Kulu Han Dönemi (1825-1842) 81
i-   Muhammed Emin (Âmin) Han Dönemi (1845-1855) 83
j-   Seyyid Muhammed Han Dönemi (1856-1865) 84
2- Rusya'nın Hive'yi İşgali 86
3- Hive Hanlığı Yönetiminde Yaşayan Kavimlerin Rusya Himayesine Geçmek İstemelerinin Nedenleri 88
DÖRDÜNCÜ BOLUM
XVI- XIX. YÜZYILLARDA KARAKALPAKLARDA
KÜLTÜR VE TEŞKİLÂTLANMA
A- HÂKİMİYET VE HANLIK 97
1- Han 97
2- Bey  100
3- Hoca ve Şeyhler  102
B-İKTİSADÎ HAYAT 104
1- Hayvancılık  104
2- Balıkçılık  106
3- Ziraat   108
4- Ticaret ve Yerleşme  111
5- Giyim   115
6- El Sanatları ve Zanaat  115
C-SOSYAL YAPI  117
D- DİL VE EDEBİYAT 121
BEŞİNCİ BÖLÜM XX. YÜZYILDA KARAKALPAKLAR
A- KARAKALPAKİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİNİN
OLUŞUMU 129
1- Rusya'da Meydana Gelen Ekim İhtilâli ve Karakalpak
Özerk Vilâyetinin Kuruluşu  129
2- Karakalpak Özerk Vilâyetinin Rusya Federasyonuna Bağlanarak Özerk SSC'ye Dönüştürülmesi ve Hukukî Statüsü (1932-1936)  133
3- Karakalpakistan Özerk SSC'nin Özbekistan SSC'ye Bağlanması (1936-1990)  135
4- SSCB'nin Dağılması ve Karakalpakistan Özerk Cumhuriyetinin Egemenliğini İlân Ederek Özbekistan Cumhuriyetine Bağlanması (1990-1993)  139
B- KARAKALPAKİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİNİN
COĞRAFÎ, İKTİSADÎ, SİYASÎ VE SOSYO-KÜLTÜREL
YAPISI  145
1- Coğrafî Konum ve İklim  146
2- Nüfûs 147
3- Din  149
4- Dil ve Edebiyat  150
5- Sanayi  154
6- Tarım ve Hayvancılık  157
7- Ulaşım 160
8- Çevre Problemleri ve Sağlık  160
9- Bankacılık 163
SONUÇ 165
BİBLİYOGRAFYA 173
DİZİN  189
EKLER 199
RESİMLER 207
HARİTALAR 213