İletişim +90 312 267 16 11

Delhi Türk Sultanlığı`nda Teşkilat (1206 - 1414), 2006

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: S. Haluk KORTEL
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VIII. Dizi, Sayı: 21
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975161855X
  • Barkod : 975161855X
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR
ÖNSÖZ
KAYNAKLAR
GİRİŞ
I. BÖLÜM 
DELHİ TÜRK SULTANLIĞI’NDA HÜKÜMDARLIK
ANLAYIŞI  VE ESKİ TÜRK  HÂKİMİYET
TELÂKKÎSİYLE İLGİSİ
A) HÂKİMİYET ANLAYIŞI
1-HâkimiyetAnlayışı
2-Hükümdar ve Yetkileri
B) HÜKÜMDARLIK  ALÂMETLERİ
1-Unvân ve Lâkaplar
2-Hutbe
3-Para  Bastırma (Sikke)
4-Tırâz
5-Taht
6-Taç (Tâc)
7-Tevkî‘ ve Tuğrâ
8-Çetr
9-Gaşiye
10-Nevbet
11-Yüzük
12-Saray
13-Saltanat  Çadırı
14-Bayrak
15-Başkent
16-Fil
II. BÖLÜM
SARAY TEŞKİLÂTI
A) SARAY  GÖREVLİLERİ
1-Vekîl-i  Der
2-Emîr-i  hâcib
3-Has-hâcib
4-Hâcibler
5-Nakîbler
6-Cândâr
7-Silâhdâr
8-Emîr-i  âhûr
9-Emîr-i  şikâr
10-Şahne-i  Fil
11-Filbânlar
12-Hazînedâr
13-Emîr-i  meclis
14-Çâşnigîr
15-Taştdâr
16-Çetrdâr
17-Câmedâr
18-Ferrâşlar
19-Harîtadâr
20-Ser-devâtdâr
21-Resûldâr
22-Şahne-i  bârgâh
23-Çavuşlar
24-Sehmü’l-haşemler
25-Perdedârlar
26-Kilitdâr
27-Şarâbdâr
28-Sâkîler
29-Sakalar
30-Mühürdâr
31-Bâzdâr
32-Yûzbân
33-Debîr-i  hâss
34-Meş‘aledâr
35-Emîr-i  tüzük
36-Kurbeg
37-Hâssadâr
38-Rikâbdâr
39-Mushafdâr
40-Musallâdâr
41-Saray aşçısı
42-Tenbûldâr
43-Şeb-nüvîs
44-Başmakdâr
45-Behledâr
46-Saray  nöbetçileri
47-Şahne-i ‘imâret
48-Emîr-i bahr
49-‘Itrdâr
50-Sultân  hocaları
51-Tabipler
52-Müneccimler
53-Nedîmler
54-Mutribler
55-Saray  kârhâneleri
56-Sarayda çalışan diğer görevliler
B) SARAY HAYATI
1-Özel  Kabul (Meclis-i  hâss/Bâr-ı  hâss)
2-Genel  Kabul (Bâr-ı  ‘âmm)
3-Olağan  Kabuller
4-Danışma  Meclisleri
5-Hükümdarın Âilesi ve Özel Hayatı
C) SARAY ÂDETLERİ VE TÖRENLERİ
1-Tahta Çıkma
2-Velîahd Tayini
3-Sarayda Rehineler Bulundurma
4-Elçi Teâtîsi
5-Fetihnâme
6-Hediye
7-Karşılama ve Uğurlama Merâsimleri
8-Düğün  Törenleri
9-Bayram  Merâsimleri
10-Doğum Kutlamaları
III. BÖLÜM
HÜKÜMET  TEŞKİLÂTI
A) MERKEZ  TEŞKİLÂTI
1-Dîvân-ı  Vezâret
2-Dîvân-ı  Risâlet
3-Dîvân-ı  İnşâ
4-Dîvân-ı  ‘Arz
5-Dîvân-ı  İstîfâ
6-Dîvân-ı  İşrâf
7-Dîvân-ı  Berîd
8-Hükümdar  Nâibi
9-Dîvân-ı  Siyâset
10-Dîvân-ı  Müstahrec (Dîvân-ı  Müsâdere)
11-Dîvân-ı  Riyâset
12-Dîvân-ı  Emîr-i  kûhî
13-Dîvân-ı  Bendegân
14-Dîvân-ı  Hayrât
15-Dîvân-ı  İstihk®k
16-Delhi  Kûtvâli
17-Şeyhü’l-İslâm
B) TAŞRA TEŞKİLÂTI
1-Vâli
2-Hâce
3-Âmil
4-Müşrif
5-Serheng (Çavuş)
6-Şıkdâr
7-Fevcdâr
8-Emîr-i sade
9-Hindû  memurlar
10-Kûtvâl
11-Muhtesib
12-Şahne
IV. BÖLÜM
ASKERΠ TEŞKİLÂT
A) ORDUYU MEYDANA GETİREN UNSURLAR
B) ORDUDAKİ  SINIFLAR
C) ORDUDAKİ  RÜTBELER
D) ORDUNUN  SAVAŞ  DÜZENİ
E) ORDUDA  KULLANILAN  SİLÂHLAR
F) ASKERLERİN MAAŞI
V. BÖLÜM
ADÂLET  TEŞKİLÂTI
A) DÎVÂN-I  MEZÂLİM
B) DÎVÂN-I  KAZÂ
C) K§DI-YI  LEŞKER
D) EYÂLETLERDEKİ  ADÂLET  TEŞKİLÂTI 
     GÖREVLİLERİ
1-Kadı
2-Emîr-i dâd
VI. BÖLÜM
TOPRAK  İDARESİ
A) HÂLİSA  ARÂZİ
B) İKT  ARÂZİ
C) VAKIF ARÂZİ
D) MÜLK ARÂZİ
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
DELHİ TÜRK SULTANLARI’NIN SOY KÜTÜKLERİ
HARİTA