İletişim +90 312 267 16 11

Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi, 2006

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Salim AYDÜZ
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 215
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751618614
  • Barkod : 9751618614
  • Fiziksel Özellikleri : 559 Sayfa

  • Ürün Barkodu

TAKDİM
ÖNSÖZ 
KISALTMALAR 
TABLOLAR 
GİRİŞ 
I. Kaynaklar 
A. Kaynak Kitaplar 
1. Top Dökümü ve Topçuluk Konusunda İlk Eserler
2. Osmanlılarda Top Dökümüve Topçuluk Konusunda Eserler 
B. Arşiv Belgeleri 
C. Konu Üzerine Günümüze Kadar Yapılan Çalışmalar
II. Osmanlılar ve Ateşli Silahlar 
1. Diğer İslâm Devletlerinin Ateşli Silahlar Konusundaki Tutumu 
2. Safevîler ve Ateşli Silahlar 
BİRİNCİ BÖLÜM
TOPHÂNE-İ ÂMİRE
I. Tophane ve Tophâne-i Âmire Terimleri Üzerine
II. Osmanlı Tophaneleri 
A. Seyyar Top Dökümü 
B. İstanbul Haricinde Bulunan Tophaneler 
1. Tophâne-i Âmire'den Önce Kurulanlar 
a. Bursa 
b. Edime Tophanesi 
2. Tophâne-i Âmire'den Sonra Kurulanlar 
a. Avlonya Tophanesi 
b. Semendire Tophanesi 
c. Nova Brdo Tophanesi 
d. İskenderiye Tophanesi 
e. Belgrad Tophanesi 
f. Budin Tophanesi 
g. Erzurum Tophanesi 
h. Mısır Tophanesi 
i. Basra Tophanesi 
j. Birecik Tophanesi 
k. Van Tophanesi 
III. Tophâne-i Âmire ve Binaları 
A. Tophâne-i Âmire'nin İnşası ve Tarihî Seyri 
B. Tophâne-i Âmire Müştemilâtı 
1. İmalathane (Dökümhane) 
2. Kışlalar (Âsitâneler) 
3. Ambar ve Mahzenler 
a. Tophâne-i Âmire Mahzeni 
b. Galata Mahzeni 
c. Tophane Meydanı 
d. Bağçe-i Hâs Mahzeni 
e. Galata Surları Kulelerinde Bulunan Mahzenler
f. Unkapanı Ambarı 
g. Demir Ambarı (ambar-ı âhen) 
h. Kömür Ambarı (ambar-ı engişt) 
i. Kereste ve Tomruk Ambarı 
4. Talimhane 
IV. Tophâne-i Âmire'nin Personeli 
A. Topçu Ocağı 
B. İdarî Personel 
1. Topçubaşı 
2. Nazır 
3. Emin 
4. Kâtip 
C. Teknik Personel ve Sanatkârlar 
1. Dökücübaşı 
2. Dökücübaşı Kethüdası 
3. Bölükbaşılar 
4. Dökücübaşının Maiyyetindeki Sanatkârlar 
a. Dökücüler (Rintegân) 
b. Haddâdlar 
c. Neccârlar 
d. Errekeşler 
e. Bennâlar 
f. Eğeciler 
g. Kalemkârlar ve Mücellitler 
h. Kefçeciler 
i. Şebkârlar 
j.Sengtraşlar 
5. Diğer Çalışanlar 
a. Gemiciler ve Peremeciler
b. Hammallar 
c. Irgatlar 
d. Arabacılar 
e. Bekçiler 
f. Vardiyanlar 
g. Duagû 
h. İmam 186
i. Muvakkit 
D. Yaya, Müsellem ve Piyade Gibi Askerî Bir Teşkilâta Bağlı Bazı Askerî Zümrelerin "Nöbetli'lerinden Oluşan Hizmet
Grubu 

İKİNCİ BÖLÜM
TOP DÖKÜMÜ İÇİN MALZEME TEMİNİ VE TOP DÖKÜM FAALİYETLERİ
I. Top Döküm Teknolojisi 
A. Döküm Teknolojisinin Tarihi Seyri 
B. Top Dökümünde Çan Dökümcülüğünün Etkisi 
C. Osmanlılarda Top Döküm Teknolojisi 
D. Asya ve Afrika Ülkelerine Silah Yardımı ve Teknoloji
Transferi 
II. Top Dökümü İçin Gerekli Malzemeler ve Temini 
A. Top Döküm Malzemeleri 
1. Bakır 
2. Kalay 
3. Mayalık Malzeme 
4. Demir 
5. Çelik 
6. Kurşun 
7. Kükürt 
8. Toprak 
9. Kereste 
10. Ateş Taşı 
B. Dökümhanede Kullanılan Diğer Malzemeler 
C. Yakacak (Ocaklık) Malzemeler 
III. Tophâne-i Âmire'de Top Dökümü 
A. Top Dökümü İçin Yapılan Ön Hazırlıklar
B. Kalıpların Hazırlanması 
C. Döküm Zamanı 
D. Döküm Sonrası Faaliyetler 
1. Namlu Ucunun Kesilmesi 
2. Falya Deliğinin Açılması 
3. Topların Perdahlanması 
4. Topların Kontrolleri 
E. Top Dökümü Merasimi: 
IV. Diğer Faaliyetler 
A. Kundak ve Top Arabası İmali 
B. Barut Üretimi 
C. Gülle Yapımı 
D. Kumbara (Humbara) Yapımı 
E. Muhtelif Müesseselerin İşlerinin Yapılması 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOP ÇEŞİTLERİ, ÖZELLİKLERİ VE KULLANILDIKLARI
YERLER
I. Yapıldıkları Malzemelere Göre Toplar 
A. İlk Toplar 
1. Taş Toplar 
2. Ağaç Toplar 
B. Tek Metalden Yapılan Toplar 
1. Demir Toplar 
a. Osmanlılarda Demir Top 
b. Demir Top Yapımcıları: Cemâ'at-i Topçuyan-ı
Ahengerân 
c. Âhengerân-ı Yahudiyan ; 
d. Tophâne-i Âmire'de Demir Top Yapımı 
e. Yavuz Sultan Selim Zamanında Yapılan
Demir Toplar 
2. Baku- Toplar 
3. Kurşun Toplar 
C. Metal Alaşımlarından Yapılan Toplar 
1. Tunç Toplar 
a. Tunç Topların Dezavantajları 
b. Tunç Topların Avantajları 
2. Pirinç Toplar 
D. Diğer Toplar 
1. Vidalı (İki parçalı) Toplar 
2. Deri Toplar 
II. Tophâne-i Âmire'de Üretilen Toplar 
A. Ağır ve Orta Toplar 
1. Şayka 
2. Balyemez 
3. Bacaluşka 
a. Bacaluşka 
b. Kanon 
4. Kolomborna 
B. Hafif Toplar 
1. Darbzen 
a. Büyük Darbzen (Darbzen-i Büzürg) .
b. Şâhi Darbzen 
c. Miyâne Darbzen 
d. Küçük Darbzen 
2. Prangı 
3. Şakaloz/Çakaloz 
C. Havan 
D. Humbara 
III. Osmanlı Toplarının Özellikleri 
A. Şekil Özellikleri 
B. Kimyasal ve Teknik Özellikleri 
IV. îlk Osmanlı Toplan 
V. Topların Kullanıldığı Yerler 
A. Savaşlarda Kullanılan Toplar 
B. Kalelerde Kullanılan Toplar 
C. Gemilerde Kullanılan Toplar 
1. Sivil (Tüccar) Gemilere Ait Toplar
2. Donanma Topları 
D. Merasim ve Şenliklerde Kullanılan Toplar

SONUÇ  
BİBLİYOGRAFYA 
A. Arşiv Vesikalan 
B. Yayımlanmış Arşiv Vesikalan 
C. Kaynak Eserler 
D. Seyahatnameler 
E. Araştırma ve İncelemeler 
F. Ansiklopediler ve Sözlükler 
DİZİN      
EKLER