İletişim +90 312 267 16 11

Menâzırü`l-Avâlim (I-II-III Cilt / Takım Halinde), 2007

₺100.00 ₺60.00
  • Yazar: Âşık MEHMED, Mahmut AK (Haz.)
  • Basım Yılı: 2007
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III. Dizi, Sayı: 27
  • Dil :
  • ISBN : 9789751619853
  • Barkod : 9789751619853
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 1866 Sayfa, 3 Cilt

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ  
KISALTMALAR VE İŞARETLER    
METNİ HAZIRLARKEN TAKİP EDİLEN YOL 
1. İmlâ Özellikleri  
2. Metnin Maddî Özellikleri  
3. Metnin Tertip ve Tanzimi  
GİRİŞ  
BİRİNCİ BÖLÜM
MENÂZIRÜ'L-'AVÂLİM'İN MÜELLİFİ
ÂŞIK MEHMED
I. HAYATI  
A. Çocukluğu ve Yetişmesi  
B. Seyahatleri  
C. Vazifeleri  
1. Ümerâya Hizmetleri   
2. Ulemâya Hizmetleri  
D. Vefatı  
II. ŞAHSİYETİ   
1. İlmî Yönü, Bilgisinin Sınırları 
2. Dine Düşkünlüğü ve Ehl-i tarîk Oluşu  
3. Memleketine Duyduğu Sevgi  
4. Metanet ve Azmi 
5. Çevresiyle Uyumu 
6. Serbest Düşünceye Sahip Oluşu  
7. Tevazuu  
8. Nefsine ve Boğazına Düşkünlüğü  
III. ESERLERİ  
İKİNCİ BÖLÜM MENÂZIRÜ'L-'A VALİM
I. TELİF SEBEBİ    
II. İSMİ  
III. TAHRİR SAFHALARI  
IV. TERTİP ve MUHTEVASI  
V. NÜSHALARI  
A. İstinsah Kaydı Bulunanlar   
1. Müellif Nüshasıyla İrtibatlandırılanlar  
2. Müellif Nüshasıyla İrtibatlandırılmayanlar  
B. Tarihsizler    
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MENÂZIRÜ'L-'AVÂLİM'İN KAYNAKLARI
I. SÖZLÜ KAYNAKLAR  
A. Âşık Mehmed'in Müşahede ve İntibaları        
1. Müşahedeleri        
2. İntibaları    
B. Âşık Mehmed'in Çeşitli Kişilerden
Duydukları   
II. KİTABÎ KAYNAKLAR  
A. Ortaçağ'a Âit Arapça ve Farsça Eserler
1. Mukaddimede Belirtilen Kaynaklar  
a. Ebü'l-Kasım Ubeydullah b. Abdullah Hurdadbih, Kitâbü'l-mesâlik ve'1-memâlik 
b. Zeynüddin İsmail b. Hasan el-Huseynî el-Cürcânî et-Tabîb, Zübdetü't-tıb 
c. Muhammed b. Şâhanşâh b. Behrâmşâh b. Ferruhşah
b. Eyyûb, Muhtasar-ı Mir'âtü'z-zemân  
d. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, Âsârü'l-bilâd ve Ahbârü'l-'ıbâd 
e. Ebû Abdullah Muhammed b. Ebî Tâlib ed-Dimeşkî, Nuhbetü'd-dehr         
f. Ebülfidâ İsmail b. Ali, Muhtasar-ı Ahbârü'l-beşer         
g. Ebülfidâ İsmail b. Ali, Takvîmü'l-büldân        
h. Hamdullah b. Ebî Bekr el-Müstevfî el-Kazvinî, Nüzhetü'l-kulûb        
ı. Ebû Abdullah Muhammed b. Musa Kemaleddin Demîrî, Hayâtü'l- hayvan
i. Sirâceddin Ebû Hafs Ömer b. el-Verdî, Harîdetü'l- 'acâyib 
2. Metin İçerisinde Belirtilen Kaynaklar  
a. Mecdüddin Ebussaâdet Mübarek b. Muhammed Cezerî, Tuhfetü'l-'acâyib ve Tuhfetü'l-garâyib         
b. Şihabeddin Ebû Abdullah Yâküt el-Hamavî, el-Müşterik Vaz'an ve'1-müfterik Suk'an
c. Kudâme b. Cafer, Kitâbü'l-harâc ve San'atü'l-kitâbet
d. Çeşitli Lügat Kitapları     
da. Ebû Nasr el-Cevherî, es-Sıhâh  db. Ebü'1-fazl Muhammed el-Kareşî, es-Surâh de. İzzeddin Ebü'l-Hasan İbnü'1-esîr, el-Lübâb  dd. Seyyid Muhammed, er-Râmûz  
B. Osmanlı Dönemi Türkçe Eserler  
1. Şemsüddin Ahmed b. Süleyman, Dekâyıku'l-hakâyık  
2. Ramazan-zade Nişancı Mehmed Paşa, Siyer-i Enbiyâ-i Izâm ve Ahvâl-i Hulefâ-i Kiram ve Menâkıb-ı Selâtîn-i Osman 
3. Kmalı-zade Alaaddin Ali Efendi, Ahlâk-ı Alâî
4. Sipahî-zade Mehmed b. Ali, Evzahu'l-mesâlik
5. Hoca Sa'deddin b. Hasan Can, Tâcü't-tevârîh
III. ÂŞIK MEHMED'İN KAYNAKLARINI KULLANMA METODU      
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MENÂZIRÜ'L-'AVÂLİM'İN ÖNEMİ VE TESİRLERİ
I. MENÂZIRÜ'L-'AVÂLİM'İN ÖNEMİ 
II. MENÂZIRÜ'L-'AVÂLİM'İN TESİRLERİ 
A. Osmanlı Yazarlarına Tesiri     
1. Kâtib Çelebi     
2. Ebûbekir b. Behrâm ed-Dimeşkî  
3. Evliya Çelebi  
B. Modern Araştırmacılara Tesiri 
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
EKLER
II. CİLT
MENÂZIRÜ'L-'AVÂLİM'İN FİHRİST VE METNİ
I. FİHRİST     
II. METİN