İletişim +90 312 267 16 11

Meclis-i Kebîr-i Maârif 1869-1922, 2008

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Uğur ÜNAL
  • Basım Yılı: 2008
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 233
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751620798
  • Barkod : 9789751620798
  • Fiziksel Özellikleri : 166 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
KISALTMALAR 
GİRİŞ
MECLİS-İ KEBÎR-İ MAÂRİFTEN ÖNCE OSMANLI DEVLETİ'NDE EĞİTİM MECLÎSLERİ 
I. BÖLÜM MECLİS-İ KEBÎR-İ MAÂRİF'İN KURULUŞU VE TEŞKİLÂTLANMASI
A. Meclis-i Kebîr-i Maârifin Kuruluşu (20 Eylül 1869) 
1. İlmî Dâire (Dâire-i İlmiye) 
2. İdarî Dâire (Dâire-i İdare) 
B. Kuruluşundan 1922'ye Kadar Meclis-i Kebîr-i Maârif Kurumu 
1. 1912'ye Kadar Meclis-i Kebîr-i Maârifin Yapısındaki Değişiklikler 
2. 1912 Tarihli "Maârif-i Umûmiye Nezâreti Teşkîlâtı Hakkında Nizâmnâme" ile Maârif Meclisi'nin Yeniden Teşkîlatlandırıl-ması
a. Daimî Kısım 
b. Senevî Kısım 
3. I. Dünya Savaşı Yıllarında (1914-1918) Meclis-i Kebîr-i Maârif 
4. Mütâreke Yıllarında (1919-1922) Meclis-i Kebîr-i Maârif 

MECLİS-İ KEBÎR-İ MAÂRİF BAŞKANLARI VE ÜYELERİ 
A. Kuruluşundan 1922'ye Kadar Meclis-i Kebîr-i Maârifin Başkan ve Üyeleri
B. Meclis-i Kebîr-i Maârifin Osmanlı Eğitim Sistemine Yön Veren Başkan ve Üyeleri
1. İz Bırakan Meclis-i Kebîr-i Maârif Başkanları 
a. Münif Efendi -Paşa 
b. Ali Haydar Efendi 
2. İz Bırakan Meclis-i Kebîr-i Maârif Üyeleri 
a. Selim Sabit Efendi 
b. Aristokli(s) Efendi 
c. Mehmed Süreyya Efendi 
d. Mehmed (Hacı) Zihnî Efendi 
e. Emrullah Efendi 
f. Abdurrahman Şeref Efendi
g. Mehmed Efdalüddin (Tekiner) Bey 
h. Selim Sırrı (Tarcan) Efendi 
III. BÖLÜM
MECLİS-İ KEBÎR-İ MAÂRİF'İN OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ (1869-1922)
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
EKLER