İletişim +90 312 267 16 11

Ravzatü`l-Ebrâr Zeyli (Tahlil ve Metin) 1732, 2003

₺26.00 ₺15.60
  • Yazar: Nevzat KAYA
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III. Dizi, Sayı: 23
  • Dil :
  • ISBN : 9751616727
  • Barkod : 9751616727
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ  
BİBLİYOGRAFYA 
I. BÖLÜM
KARA ÇELEBİ-ZADE ABDÜLAZİZ EFENDİNİN HAYATI   
Karakteri  
İlmî ve Edebî Kişiliği 
Hayratı     
II. BÖLÜM
ABDÜLAZİZ EFENDİNİN ESERLERİ   
1 -Tarihe Ait Eserleri 
a. Ravzatü'l-ebrâri'l-mübîn bi-vekayi'i selefi'l-mâziyye ve'1-ahbâr
b. Ravzatü'l-ebrâr zeyli
c. Süleymân-name  
d. Zafer-nâme
2 - Siyere Ait Eserleri 
a. Mir'âtü's-safâ   
b. Hilyetu 1-enbiyâ  
c. Fevâyihu'n-Nebeviyye fi siyeri'l-Mustafaviyye   
3 - Edebiyata Ait Eserleri  
a. Gülşen-i niyaz   
b. Dîvân   
c. Risâle-i kalemiyye  
d. Münâca'ât  
4 - Fıkha Ait Eserleri  
a. Nefahâtu 1-üns fî-şerhi ravzati'1-Kuds   
b. Hallu 1-iştibâh 'an ukadi'l-eşbâh   
c. Kitâbu'l-elgâz fi-fıkhı'1-Hanefi   
d. el-Kâfî  
e. Fetevâ   
5 - Tefsire Ait Eseri  
a. Risâletün fî-kavli'1-Beyzâvî ve li'l-mu'teber tahsis hâze'l-hükm 
6 -Ahlâka Ait Eserleri
a. Ahlâk-ı muhsini tercemesi   
III. BÖLÜM
KARAÇELEBİ-ZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİNİN TARİHÇİLİĞİ   
IV. BÖLÜM
RAVZATÜ'L-EBRÂR ZEYLİ'NİN TE'SİRLERİ     
1 - Mustafa Na'îmâ Efendi, "Ravzatü'l-Huseyn fî Hulasatı Ahbâri'1-Hâfı-keyn"  
a. Muhtevanın meâlen aktarılması  
b. Müellif isminin zikredilmesi  
2-Abdurrahman Abdi Paşa (V. 11031 1692), Vekâyi-name  
a. Muhtevanın aynen aktarılması  
b. Muhtevanın me'âlen aktarılması  
c. Takdim te'hirler yapılması  
d. Abdi Paşa'nın kendi tasarrufları  
e. Tarih, lakap ve ba'zı isimlerin hazfı  
3 - Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa, Silahdâr Tarihi  
a. Muhtevanın aynen aktarılması 
b. Muhtevanın me'âlen aktarılması 
c. Tarih ve isimlerin hazfı 
d. Müellifin kendi tasarrufları  
V. BÖLÜM
RAVZATÜ'L-EBRÂR ZEYLİ'NİN NÜSHALARININ TAVSİFİ  
1 -Birinci te'lif nüshaları   
2 - İkinci te'lif nüshaları   
VI. BÖLÜM
KARA ÇELEBİ-ZADE'NİN "RAVZATÜ'L-EBRÂR ZEYLİ'' İSİMLİ ESERİNİN MUHTEVASI   
SONUÇ  
METİN  
ARAPÇA VE FARSÇA METİNLERİN TERCÜMELERİ   
İNDEKS