İletişim +90 312 267 16 11

Karakalpak Türkleri ve Karakalpakistan Tarihi, 2008

₺100.00 ₺60.00
  • Yazar: Salih YILMAZ
  • Basım Yılı: 2008
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 236
  • Dil :
  • ISBN : 9789751620781
  • Barkod : 9789751620781
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ    
KISALTMALAR   
KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR
GİRİŞ
ÇARLIK RUSYASI DÖNEMİ ÖNCESİ KARAKALPAK TÜRKLERİ VE KARAKALPAKİSTAN TARİHİ
(Başlangıçtan 1873'e Kadar)
A- Karakalpakların Ortaya Çıkışı      
1- Karakalpak Adının Anlamı     
2- Karakalpakların Kökeni      
B- Altın Orda Devleti'nin Parçalanmasıyla Kurulan Türk Hanlıkları ve Karakalpakların Bunlarla İlişkileri 
1- Karakalpak- Nogay Hanlığı İlişkileri 
2- Karakalpak-Özbek Hanlığı İlişkileri 
a- Karakalpak-Buhara Özbek Hanlığı İlişkileri    
b- Karakalpak-Hive Özbek Hanlığı İlişkileri    
3- Karakalpak-Kazak Hanlığı İlişkileri    
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇARLIK RUSYASI DÖNEMİNDE KARAKALPAK
TÜRKLERİ VE KARAKALPAKİSTAN TARİHİ
(1873-1917)
A- Çarlık Rusyası'nın Hive Hanlığı'nı İşgal Etmesi ve Karakalpakların Rusya'ya Bağlanması    
1- Hive Hanlığı ve Hanlıkta Yaşayan Karakalpaklann Rusya'ya Bağlanmadan Önceki Genel Durumu 
a- Coğrafî Konum 
b- Nüfus Yapısı 
c- Yönetim Yapısı 
2- Rusya'nın Hive Hanlığı'nı İşgal Etmesi 
3- Amuderya'nın Sağ Yakasında Yaşayan Karakalpakların Hive Hanlığı'ndan Ayrılarak Rusya'ya Bağlanması 
a- Amuderya Bölümü'nün Oluşturulması 
b- Amuderya Bölümü'nün İdarî Yapısı 
c- Nüfus ve Sosyal Yapı 
B- Karakalpaklann Çarlık Rusyası ve Hive Hanlıği'na Karşı Yürüttükleri Millî Mücadeleler (1873-1917)    
1- Baba Göklen Ayaklanması (1880-1891) 
2- Kurban Kayıpnazaroğlu Ayaklanması (1877-1889) 
3- Karakul Kosmagambetoğlu Ayaklanması (1891-1900) 
4- Talhk Nahiyesi Ayaklanması (1898-1900) 
5- 1903-1907 Ayaklanmaları
6- 1908-1913 Ayaklanmaları 
7- 1916 Ayaklanmaları 
8- 1917 Ayaklanmalan 
İKİNCİ BÖLÜM
SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE KARAKALPAK
TÜRKLERİ VE KARAKALPAKİSTAN TARİHİ
(1917-1990)
A- 1917 Bolşevik İhtilâli ve Türkistan'da Sovyet Yönetimlerin Kurulması 
1-Bolşevik İhtilâli 
2- Türkistan'ın Yeniden Yapılandırılması 
3- Karakalpakistan'da Bolşevik Yönetimin Kurulması 
B- Karakalpakistan'da Sovyet Yönetimine Karşı Ayaklanmalar 
1- Türkistan'da Çıkan Ayaklanmaların Karakalpakistan'a Etkisi 
2- 1919 Halk Ayaklanması 
3- 1929 Tahtaköprü Ayaklanması 
C- Karakalpakistan Millî Devletinin Kuruluşu (1920-1936) 
1-Amuderya Vilâyetinin Kurulması (1920) 
2- Kazak-Karakalpak Vilâyeti (Oblast)nin Kurulması (1924)
3- Karakalpak Özerk Vilâyetinin Rusya Federasyonu'na Bağlanarak Özerk SSC'ye Dönüştürülmesi ve Hukukî Statüsü (1932-1936) 
4- Karakalpakistan Özerk SSC'nin Özbekistan SSC'ye Bağlanması (1936) 
Ç- Sovyetler Birliği Hükümetinin Karakalpakistan'da Uyguladığı Baskı Politikaları 
D- ikinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrasında Karakalpak Türkleri ve Karakalpakistan Tarihi (1941-1970) 
E- SSCB'nin Yeniden Kuruluş Siyaseti ve Karakalpakistan'a Etkisi (1970-1990) 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAĞIMSIZ ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE
KARAKALPAK TÜRKLERİ VE KARAKALPAKİSTAN
TARİHİ (1991-2003)
A- Sovyetler Birliği'nİn Dağılması ve Yeni Cumhuriyetlerin Kurulması  
1- SSCB'nin Başına M. Gorbaçov'un Gelişi ve Değişen Politikalar 
2- Bağımsız Devletler Topluluğu'nun Kurulması 
B- Özbekistan'ın ve Karakalpakistan'ın SSCB'den Ayrılması 
1- Özbekistan'ın Bağımsızlığını Kazanması 
2- Karakalpakistan'da Devletçiliğin Gelişmesi ve SSCB'den Ayrılma 
3- Özbekistan Cumhuriyeti İçerisinde Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin Yetki Alanları 
4-Bağımsız Özbekistan Cumhuriyeti'ne Bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde Yeniden Yapılanma Süreci
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARAKALPAK TÜRKLERİ VE KARAKALPAKİSTAN'DA
KÜLTÜR VE TEŞKİLÂTLANMA (1873-2003)
A- Coğrafî Konum ve İklim 
B-Devlet Teşkilâtı 
1- Hâkimiyet 
2-İdarî Yapı 
3-Adalet
4- Dış Politika
C- Sosyal Yapı 
1-Boy Teşkilâtı 
2-Nüfus
3-Yerleşme 
4-Aile
5-Evlilik
6- Giyim ve Kuşam 
7- Din 
8-Spor 
Ç-İktisadî Yapı
1-Ekonomi
a- Vergi Sistemi 
b-Bankacılık
2-Tarım     
a- Toprak Sistemi 
b- Sulama Sistemi
3- İpek Böcekçiliği
4-Hayvancılık 
5-Balıkçılık
6- El Sanatları ve Zanaat 
7- Sanayi     
8- Ticaret    
9- Yer Altı Kaynakları 
D- Edebî Kültür ve Sanat 
1- Dil        
2-Edebiyat 
3-Folklor 
4-Eğitim  
5- Sanat   
E- Basın ve Yayın 
F-Çevre 
G- Sağlık 
Ğ-Ulaşım 
H-İletişim 
SONUÇ
KRONOLOJİ
EKLER