İletişim +90 312 267 16 11

Amerikan Board`ın Merzifon`daki Faaliyetleri ve Anadolu Koleji, 2008

₺60.00 ₺36.00
  • Yazar: Gülbadi ALAN
  • Basım Yılı: 2008
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi, Sayı: 112
  • Dil :
  • ISBN : 9789751620934
  • Barkod : 9789751620934
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ  XI
ÖNSÖZ  XVII
KISALTMALAR  XIX
GİRİŞ  I
BİRİNCİ BÖLÜM AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN MERZİFON'A YERLEŞMELERİ VE MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN KURULMASINI SAĞLAYAN GELİŞMELER
A. AMERİKAN       BOARD MİSYONERLERİNİN
MERZİFON'A YERLEŞMELERİ  30
1. İlk Amerikan Misyonerlerinin Merzifon'a İlk
Gelişleri  33
a. Merzifon 'da Misyoner İstasyonunun Kuruluşu.... 35
b. Amerikan Board'ın Teşkilatlanması İçinde
Merzifon İstasyonu ve Dış-İstasyonlarının
Gelişimi  38
c. Merzifon İstasyonunda Görevli Misyonerler  42
d. Merzifon İstasyonuna Atanan Misyonerlerin
Görevlerinin Sona Erme Sebepleri   51
2. Merzifon İstasyonunda Amerikan Board'ın Yaptığı
Harcamalar  61
B. MERZİFON İSTASYONUNDA MİSYONERLER
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER  68
1. Dinî Alanda Yürütülen Çalışmalar  69
a. Merzifon'da Protestan Kilisesinin Kurulması  69
2. Merzifon İstasyonunda Amerikan Board'ın Eğitim
Alanındaki Çalışmaları  87
a. Merzifon   İstasyonu'nda   Amerikan Board'ın
Pazar Okulu ve İlkokul Çalışmaları  87
b. Merzifon Ruhban Okulu 'nun Eğitim Faaliyetlerine
Başlaması  91
c. Merzifon İstasyonunda Amerikan Board
Misyonerlerinin Yatılı Kızlar Okulunda
Yürüttükleri Eğitim Faaliyetleri  161
3. Merzifon'da Amerikan Board Misyonerlerine Bağlı
Yetimhane İnşası 216
İKİNCİ BÖLÜM MERZİFON İSTASYONUNDA ANADOLU KOLEJİ'NİN EĞİTİM FAALİYETLERİNE BAŞLAMASI
A. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN AÇILMASINI
SAĞLAYAN GELİŞMELER 222

1. Merzifon'da Harbinger Yüksek Okıılu'un Açılması.... 222
2. Merzifon Anadolu Koleji'nin Eğilim Faaliyetlerine
Başlaması 226

a. Anadolu Koleji'nin Yönetimi 229
b. Anadolu Koleji'nin Tesis ve Finansmanı 236
c. Anadolu Koleji'nde Eğitim Gören Öğrenciler 253
d. Anadolu Koleji'nde Görev Yapan Öğretmenler 279
e. Anadolu Koleji'nin Osmanlı Devleti Tarafından
Resmen Tanınma Süreci 294
B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER  303
1. Anadolu   Koleji'nde   Yürütülen Eğitim-Öğretim
Faaliyetleri 304
a. Anadolu Koleji'nin Müfredat Programı ve Ders
Dağıtım Çizelgesi 304
b. Anadolu Koleji'nin Eğitim-Öğretiminde İzlenen
Kurallar 308
c. Anadolu Koleji'nde Eğitimde Kullanılan Ders
Araç-Gereçleri 310
2. Anadolu Koleji'nde Yürütülen Sosyal Faaliyetler 317

a. Anadolu Koleji'nde Kendine-Yardım (Self-Help)
Uygulaması 317
b. Anadolu Koleji'nde Öğrenciler Tarafından Kurulan
Kulüpler 324
c. Anadolu Koleji'nde Öğrenciler Tarafından
Yürütülen Diğer Sosyal Faaliyetler 328
3. Anadolu Koleji'nin Sağlık Alanındaki Faaliyetleri 331

a. Merzifon Anadolu Hastanesi'nin Kuruluşu 333
b. Merzifon Anadolu Hastanesi'nde Çalışan Personel. 337
c. Merzifon Anadolu Hastanesi'nde Yürütülen Sağlık
Hizmetleri 340
d. Merzifon Anadolu Hastanesi'nin Bütçesi, Bina ve
Donanımı 353
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİ VE ANADOLU KOLEJİ'NİN MERZİFON VE ANADOLU'DAKİ SOSYOEKONOMİK, KÜLTÜREL VE SİYASÎ ETKİLERİ
A. ANADOLU KOLEJİ'NİN BÖLGEDEKİ SOSYO-
EKONOMİK VE KÜLTÜREL ETKİLERİ 363
1. Anadolu Koleji'nin Azınlıklar Üzerindeki Sosyal
Etkileri 363
a. Amerikan Board Misyonerlerinin Merzifon'
daki Azınlıklar Üzerinde Dinî Alanda
Sağladıkları Gelişmeler 363
b. Amerikan Board Misyonerlerinin ve Anadolu
Koleji'nin Azınlıkların Eğitiminde Sağladıkları
Gelişmeler 374
c. Sağlık Alanında Amerikan Board Misyonerleri
ve Anadolu Hastanesi'nin Etkileri 377
2. Anadolu Koleji'nin Kültürel Etkileri 379
a. Azınlıkların Fikir ve Kültür Hayatlarını
Yönlendirmede Anadolu Koleji 'nin Etkisi 379
b. Türk Halkı Üzerinde Amerikan Board
Misyonerleri ve Anadolu Koleji'nin Etkileri 386
3. Azınlıkların İktisadî Hayatlarını Yönlendirmede
Amerikan Board Misyonerlerinin ve Anadolu
Koleji'nin Etkisi 392
B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NİN ANADOLU'
DAKİ SİYASÎ ETKİLERİ 397
1. Ermeniler ve Rumlar Arasında Lider Kadroların
Yetiştirilmesi 399
2. Amerikan Board Misyonerleri ve Anadolu Koleji
Bünyesinde Yürütülen Siyasî Faaliyetler 401

a. 1893 Yılında Meydana Gelen Merzifon Ermeni
Olayları, Amerikan Board Misyonerleri ve
Anadolu Koleji 403
b. 1895-1896  Yıllarında Anadolu'daki Ermeni
İsyanları, Anadolu Koleji ve Öğretmenleri 476

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MERZİFON İSTASYONUNDA MİSYONER FAALİYETLERİNE SON VERİLMESİ VE AMERİKAN KOLEJİ'NİN KAPATILMASI
A. BİRİNCİ   DÜNYA   SAVAŞI'NIN AMERİKAN BOARD     MİSYONERLERİ     VE ANADOLU
KOLEJİ'NİN FAALİYETLERİNE ETKİLERİ 491
1. Birinci Dünya Savaşı'nın Başladığı Sıralarda
Anadolu Koleji'nin Durumu 495

a. 1915 Ermeni Tehcir Olayı ve Anadolu Koleji 497
b. Osmanlı Hükümeti Tarafından Kolej
Binalarına El Konulması 502
c. Anadolu Koleji Binalarına El Konulmasından
Sonra Meydana Gelen Gelişmeler 508
2. Birinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi ve Savaş
Sonrasında Anadolu Koleji'nin Tekrar Eğitim-
Öğretime Başlaması 518
3. Merzifon Bölgesinde İngiliz İşgalinin Sona
Ermesi ve Amerikan Board Misyonerleri 533
B. MERZİFON ANADOLU KOLEJİ'NE ANKARA
HÜKÜMETİ TARAFINDAN YAPILAN BASKIN
VE KOLEJİN KAPATILMASI 541

1. Ankara Hükümeti Tarafından Anadolu Kolej i'ne
Baskın Yapılmasının Sebepleri 543
2. Bölgeyi İşgal Eden İngilizler, Amerikan Board
Misyonerleri ve Azınlıklar Arasında Gelişen
Münasebetler 545
3. Pontus Cemiyetinin Kolejdeki Faaliyetleri 547
4. Anadolu Koleji'nin Türkçe Öğretmeni Mehmet
Zeki Ketani Efendi'nin Öldürülmesi 552
5. Anadolu Koleji'nin Aranması ve Ele Geçirilen
Belgeler 554

a. Aramalarda Ele Geçirilen Raporlar ve Belgeler. 555
b. Anadolu Koleji Öğretmenleri Tarafından
Yazılan İsyana Kışkırtıcı Özel Mektuplar ve
İçerikleri 558
6. Anadolu Koleji'nin Aranması Sonuçlan İle İlgili
İki Hükümet Yetkililerine Bilgi Verilmesi 564
7. Anadolu Koleji'nin Aranması ve Sonucunda Ele
Geçirilen Belgeler Hakkında Amerikan Board
Misyonerlerinin İfadeleri 568
8. Anadolu Koleji Öğrencileri ve Öğretmenlerinin
Tutuklanması ve İstiklâl Mahkemeleri'nde
Yargılanmaları 569
C. KOLEJ HAKKINDA KAPATILMA KARARININ
VERİLMESİ 571

1. Anadolu Koleji'nin Kapatılması, Öğretmen ve
Öğrencilerinin Merzifon'dan Uzaklaştırılmaları 571
2. Anadolu Koleji'nin Yeniden Hayata Geçirilmesi
Arayışları 575
3. Anadolu Koleji Öğretmenlerinin Rumlar Lehine
Yürüttükleri Diğer Çalışmalar 577
SONUÇ 581
BİBLİYOGRAFYA 597
DİZİN  609
EKLER 625