İletişim +90 312 267 16 11

Fezleketü Akvâli`l-Ahyâr fî `İlmi`t-Târih ve`l-Ahbâr (Fezleketü`t-Tevârih), 2009

₺35.00 ₺21.00
  • Yazar: Kâtip ÇELEBİ, Seyyid Muhammed es-Seyyid (Takdim İnceleme ve Lahikaları Terc.)
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III-2. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Arapça, Osmanlı Türkçesi
  • ISBN : 9789751621832
  • Barkod : 9789751621832
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Takdim  
MEDHAL 

İLK FASIL: Hacı Halife Mustafa b. Abdullah: Hayatı, Şahsiyeti ve
Eserleri 
İKİNCİ FASIL: Fezleketü't-Tevârih 
Muhtevası 
Kaynakları 
Yegâne Nüshası 
"Târîhu Mülûki Âl-i 'Osman" Bölümü Üzerinde Tahlilî Bir
Sunum 
Sonuç 
TAFSİLİ FİHRİST 
METİN 

Osmanlı Padişahları 
Osman Gazi'nin Sultanlığı 
İkinci Sultan: Orhan Gazi
Üçüncü Sultan: Murad Hüdavendigâr 
Dördüncü Sultan: Yıldırım Bayezid 
Beşinci Sultan: Çelebi Mehmed 
Altıncı Sultan: II. Murad 
Yedinci Sultan: Fatih Sultan Mehmed 
Sekizinci Sultan: II. Bayezid 
Dokuzuncu Sultan: Yavuz Sultan Selim 
Onuncu Sultan: Kânûnî Sultan Süleyman 
On Birinci Sultan: II. Selim 
On İkinci Sultan: III. Murad 
On Üçüncü Sultan: III. Mehmed
On Dördüncü Sultan: I. Ahmed 
On Beşinci Sultan: I. Mustafa 
On Altıncı Sultan: Genç Osman 
I. Mustafa (İkinci Defa) 
On Yedinci Sultan: IV. Murad 
Osmanoğulları Şeceresi
Muhteva Fihristi
Vezirler, Beyler ve Âlimlerin Tercüme-i Hâlleri 
Vezirler 
Anadolu'da Şeyhülislâmlar 
Kazaskerler 
Rumeli Kazaskerleri 
Anadolu Kazaskerleri 
İstanbul Kadıları 
Padişah Lalaları 
Nakîbü' 1-Eşrâflar 
Diğer Vezir ve Emirü'l-Ümerâlar 
LAHİKALAR (Tarihî Vesikalar) 
Birinci Lahika (Ebussuud Efendi'nin fetvası) 
İkinci Lahika (Fatih'in İstanbul'un fethini müjdeleyen  
hitabesi) 
Üçüncü Lahika: (Galata sakinlerine Fatih'in ahidnâmesi) 
Dördüncü Lahika (Şehzade Korkud'un babası Bayezid'e
mektubu) 
Beşinci Lahika (Çaldıran Savaşında Sadullah Emir Han'ın vasfı
hakkında) 
Altıncı Lahika (Yavuz Sultan Selim'in İdris-i Bitlisi'ye fermanı)..
Yedinci Lahika ("Fetihnâme-i Mısır") 
Sekizinci Lahika (Şehzade Bayezid'in babası Kanunî'ye arzıhâli).
Dokuzuncu Lahika (Sultan Murad'ın Hudabende'ye gönderdiği
hitabe) 
Onuncu Lahika (IV. Murad'ın devlet işlerinin tanzimiyle ilgili
fermanı) 
On Birinci Lahika (Kızılbaşlara karşı IV. Murad'dan yardım
talebi)

KAYNAKLAR 
Arapça ve Osmanlıca Kaynaklar 
Türkçe ve Batı Dillerindeki Kaynaklar 
İndeks