İletişim +90 312 267 16 11

Türk Yılı 1928, 2009

₺25.00 ₺15.00
  • Yazar: Akçuraoğlu YUSUF (Toplayan), Arslan TEKİN (Haz.), Ahmet Zeki İZGÖER (Haz.)
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-3.8. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751622082
  • Barkod : 9789751622082
  • Fiziksel Özellikleri : 696 Sayfa

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ: Türk Yılı, Prof. Dr. Ali Birinci 
ÖN SÖZ 
BAŞLANGIÇ
 

GAZİ HAZRETLERİNİN GENÇLİĞE HİTABI 
TÜRK YILI'NIN TAKVİMİ
 
Memleketimizde Resmî Takvimin Islâhına ve Beynelmilel Saatin
Kabulüne Dair Kanunlar 
Hâdisât-ı felekiye 
Tahvîl-i Takvim Cetvellerinin Tarz-ı İstimali 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
I. Türkler'in Anadolu'da Yerleşmesi 
II. Türk Kudreti: Mustafa Kemal 
III. Yeni Türkiye Devleti 
IV. Türkiye Cumhuriyeti'nin Teşkilât-ı Esasiyesi 
V. Türkiye Cumhuriyeti Müdafaa-i Milliye Teşkilâtı 
VI. Türkiye Cumhuriyeti'nde Adliye İşleri 
VII. Türkiye'de Maarif 
VIII. Türkiye'de İktisat İşleri 
IX. Türkiye Cumhuriyeti'nde İdare İşleri (Dâhiliye Vekâleti) 
X. Türkiye Cumhuriyeti'nin Malî İdaresi 
XI. Hatime 
 
ANKARA ŞEHRİ 
Coğrafî ve Topoğrafî Mevkii ve İklimi 
Ankara'nın İktisadî Yeri 
Tetkik ve Tetebbu Ankara'sı 
Şehrin Eski Tarihinden Bir Nebze 
İstiklâl Mücadelesi Günlerinde Ankara 
Bugünkü Ankara 

EDEBİYAT TARİHİMİZE UMÛMÎ BİR NAZAR VE BİZDE EDEBÎ HAREKETLER 
Birinci Kısım 
İKTİSADÎ TÜRKİYE 
TÜRK MESLEKİ MİMARÎSİNDE YANLIŞ TELÂKKÎLER
TÜRKİYE'DE HARF İNKILÂBI 
TÜRKÇÜLÜK 
Türkçülük Fikri, Türkçülük Cereyanı, Türk Ocakları 
I. Bir Mesele
Türk'ün Tarifi
Milliyet Fikri 
"Millef'in Tarifi 
Milliyet Fikrinin Türkler Arasında İntişarı 
Milliyet Fikrinin Sûret-i Tezahürü 
Garp Türklerinin Avrupa İle Münasebetleri 
"Tanzimat" ve "Yeni Osmanlılar" 
Tanzimatçılarla Yeni Osmanlılar'da Milliyet Mefhumu 
Tanzimat Edebiyatında Türkçülük İzleri: Şinasi ve Ziya Paşa 
Lisanda Bütün Türkçülüğün İlk Emareleri: Ahmed Vefık Paşa
Filolocya ve Tarihte Türkçülük: Mustafa Celâleddin Paşa 
İlk Türkçülerin Umûmî Vasıfları 
Türkçülüğe Müsteşriklerin Tesiri 
Türkçülük Fikri ve İngiliz-Rus Münasebâtı 
II. Azerî Türkleri'nde Türkçülük: Ahundzâde Mirza Fethali 
III. Garp Türklerinde Türkçülüğün İkinci Devresi 
Süleyman Paşa 
Buharalı Şeyh Süleyman Efendi 
Ahmed Midhat Efendi 
Ahmed Cevdet Paşa 
IV. Şeyh Cemâleddin Afganî 
V. Kafkas, Kırım ve Kazan Türklerinde Milliyet Fikri 
Rusya'da İlk Türkçe Gazete: Hasan Bey Zerdabî'nin Ekinci'si
Ünsîzâdeler Matbuatı 
İsmail Bey Gasprinski: Tercüman 
"Dilde, Fikirde, İşte Birlik" 
Kazan Türklerinde İlk Milliyetçilik Sesi: Şahabeddin Mercanî 
Türklük Şubeleri Arasında Münasebât 
VI. Türkçülüğün Üçüncü Faal Devresi 
Ş. Sami Bey 
Necib Âsim Bey 
Veled Çelebi 
İkdamcı Cevdet Bey 
Abdülhamid Devrinin Türkçülüğe Karşı Aldığı Vaziyet 
Emrullah Efendi 
Bursalı Tahir Bey 
Raif Fuad Bey 
Necib Bey 
Yunan Harbi: Şiir ve Edebiyatla Türkçülük 
Müftüoğlu Ahmed Hikmet Bey 
Millî Şair Emin Bey 
VII. Siyasî Türkçüler 
Tunalı Hilmi 
Akçuraoğlu Yusuf 
Hüseyinzâde Ali Bey 
VIII. Ağaoğlu Ahmed Bey 
Türkçülükte Taazzî Devresi 
Türk Derneği 
Türk Ocağt 
Hamdullah Subhi Bey 
Türkiye Cumhuriyeti

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÂRİCİNDE BULUNAN TÜRKLER 
GARBÎ TRAKYA TÜRKLERİ 
Tarihçe 
Coğrafî Vaziyet 
Nehirler 
Mahsulât 
Maâdin 
İklim 
Mesaha-i Sathiye ve Nüfus 
Mülkî Taksimat 
Bulgar İşgalinde Kalan Garbî Trakya 
Yunan Hâkimiyetinde Bulunan Garbî Trakya 
Gümülcine 
İskeçe 
Dedeağaç Mıntıkası 
Sofulu 

KAFKASYA TÜRKLERİ 
I. Tarihe Bir Bakış 
II. Rus İstilâsında Yüz Sene 
III. Azerbaycan Cumhuriyeti 
IV. Dağıstan Cumhuriyeti

KIRIM VE KIRIM TÜRKLERİ 
Mukaddime 
Kırım'ın Coğrafî Vaziyeti 
Kırım'da Maden Zenginliği 
Kırım'da Sanayi ve Ticaret 
Kırım Etnografyası 
Altınordu Devrinde Kırım 
Kırım Hanlığı Yahut Giraylar Devri 
Kırım-Türkiye Münasebeti 
Kırım Hanlığı'nin Bazı Siyasî-Millî Teşebbüsleri
Giraylar Devrinde Kırım Ordusu 
Girayların İdarî ve Medenî Faaliyetleri 
Giraylar Devrinde Kırım İktisadiyatı: Ziraat 
Maarif ve Ahlâk-ı Umûmiye 
Giraylar Devrinde Kırım Edebiyatı 
Giraylar Devrini Hulâsa Ve Rus İşgali 
Rus İşgali 
Camiler ve Âsâr-I Nefîsenin Tahribi 
Toprakların Zapt ve Müsaderesi 
Vakıfların Müsaderesi 
Muhaceret Faciası 
Rus İşgalinde Kırım'da Maarif. 
1917 Rus İnkılâbı 
Kırım'ın Hâl-İ Hâzırdaki Vaziyeti 

KIRIM KARAÎ TÜRKLERİ
Yomakbaşı - Tekerleme

KAZAN TÜRKLERİ 
I. Uzak Maziden Bir Nebze: Bulgar Türkleri Hakkında
Altınorda Devrinde 
Kazan Hanlığı 
Rus İstilâsı 
Moskof Devletinin Siyaseti 
II. XVIII'ine i Asırdaki Vaziyet 
III. XIX'uncu Asırdaki Vaziyet 
IV. 1905 İnkılâbı'ndan Sonra 
V. 1917 Senesi İnkılâbından Sonra 
VI. Kazan (Tataristan) Cumhuriyeti 
VII. Kazan Türkleri 
IX. Bugünkü Müspet Faaliyetler

SON SÖZ 
İNDEKS 
HARİTALAR