İletişim +90 312 267 16 11

Tanzimat Döneminde BOSNA HERSEK (Siyasi, İdari, Sosyal ve Ekonomik Durum), 0

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Zafer GÖLEN
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-2.12. Dizi, Sayı: 1
  • Dil :
  • ISBN : 9789751622990
  • Barkod : 9789751622990
  • Fiziksel Özellikleri : 520 Sayfa, metin dışında 64 Resim ve 8 Harita vardır.

  • Ürün Barkodu

TABLO LİSTESİ 
GRAFİK LİSTESİ 
BELGE LİSTESİ 
RESİM LİSTESİ 
HARİTA LİSTESİ 
TEŞEKKÜR 
ÖNSÖZ 
KISALTMALAR 

KONU VE KAYNAKLAR
A) KONU 
B) KAYNAKLAR 

1- Arşiv Vesikaları 
a) Vesika Tasnifleri 
b) Defter Tasnifleri 
c) Yayınlanmış Arşiv Vesikaları 

2- Gazete ve Salnameler 
a) Gazeteler 
b) Salnameler 

GİRİŞ
A) TANZİMAT 
B) BOSNA HERSEK 
1-Coğrafi Yapı 
Nehirler: 
İklim: 
2- Etnik Yapı 
3- Demografik Yapı 
4- Tanzimat'a Kadar Bosna Hersek Tarihi 

a) Osmanlı Öncesi 
b) Osmanlı Dönemi 

I. BÖLÜM SİYASÎ GELİŞMELER (1800-1878)
A) TANZİMAT'A GİDEN YOL 

1- III. Selim Dönemi 
2- II. Mahmud Dönemi 
B) TANZİMAT'IN UYGULANMASI 

1- Tanzimat'ın Uygulanmasına Dair İlk Çalışmalar 
2- Kargaşa Dönemi (1840-1843) 
3- Kararsızlık Dönemi (1843-1847) 
4- Silahlı Tepki Dönemi (1847-1851) 

a) Mehmed Tahir Paşa'nın Faaliyetleri 
b) 1849-51 İsyanı 
5- Tanzimat'ın Uygulanması (1851) 

C) TANZİMAT'IN UYGULANMASINDAN SONRAKİ GELİŞMELER 
1- Silahların Toplanması 
2- Avusturya'ya Yapılan İlticalar 
3- Sırbistan - Karadağ Sorunu 
D) 1857-62 AYAKLANMALARI 
 
E) AH MED CEVDET PAŞA'NIN BOSNA MÜFETTİŞLİĞİ

1- Hersekli Çiftçiler ile Çiftlik Sahipleri Arasındaki Problemlerin Halli
2- Asker Toplama Meselesinin Halli
3- Hersek'teki Karışıklıkların Önlenmesi
F) 1875 HERSEK AYAKLANMASI
G) AVUSTURYA İŞGALİ ve OSMANLI HÂKİMİYETİNİN SONU

II. BÖLÜM
İDARÎ TAKSİMAT ve YÖNETİM
A) EYALET DÖNEMİNDE İDARÎ TAKSİMAT 
B) VİLÂYET TEŞKİLATI 
1- Vilâyet Döneminde İdarî Taksimat 
a) Saray Sancağı 
b) Banaluka Sancağı
c) İzvornik Sancağı
d) Bihke Sancağı 
e) Travnik Sancağı 
f) Yenipazar Sancağı
g) Hersek Sancağı 

C) EYALET YÖNETİMİ 

1- Vali
2- Vali Muavinliği 
3- Kapı Kethüdası 
4- Mektupçu 
5- Mutasarrıf 
6- Kaymakam 
7- Müdür 
D) EYALET MECLİSLERİ
1- Eyalet Meclisi 
2- Vilâyet İdare Meclisi 
3- Meclis-i Umûmî 

III. BÖLÜM SOSYAL ve KÜLTÜREL KURUMLAR
A) EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI 

1- Tanzimat Döneminde Eğitim-Öğretimin Genel Durum
2- Bosna Hersek'te Eğitim-Öğretim 
3- Okullar 

a) Sıbyan Okulları (İlkokul) 
b) Rüştiye Okulları (Ortaokul) 
c) Askerî İdadi (Askerî Lise) 
d) Darü'l-Muallimin (Erkek Öğretmen Okulu) 
e) Medreseler 
f) Dârüşşafaka (Islahhane) 
g) Sabah Mektebi 
B) BASIN-YAYIN 

1- Vilâyet Matbaası 
2- Gazeteler 

a) Bosna Gazetesi (Bosanski Vjesnik): 1866  
b) Bosna: 1866-1878 
c) Gütşen-i Samy~(Sarajevski Cvjetnik): 1868-1872 
d) Nereiva: 1876-1878 
3- Salnameler: 1866-1878 
C) SAĞLIK KOTUMLA!! 

1- Hastahaneler 

a) Gazi Hüsrev Bey Vakıf Gureba Hastahanesi 
b) Mostar Gureba Hastahanesi 
c) Kızılay Hastahaneleri 
d) Saraybosna Merkez Askerî Hastahanesi 
e) İzvornik Askerî Hastahanesi 
f) Travnik Askerî Hastahanesi 
2- Karantinalar 

a) Storina Karantinası 
b) Klek Karantinası 
3- Eczaneler 
D) DİNÎ KURUMLAR 

1- Camiler 
2- Tasavvuf ve Tekkeler 
3- Kiliseler 

a) Kilise İnşasında Dikkat Edilecek Noktalar 
b) Kilise İnşa ve Onarım Faaliyetlerinden Örnekler
4- Havralar
 
IV. BÖLÜM
EKONOMİ, ULAŞIM ve HABERLEŞME
A) GENEL EKONOMİ 
1- Tarım... 
2- Hayvancılık 
3- Madencilik 
4- Ticaret 
5- Sanayi 
6- Ormancılık 

B) VERGİ 

1- Vergi 
2- Aşar 
3- Cizye 
4- Bedel-i Askerî 
5- İâne-i Askeriye 
6- Ağnam Resmi (Koyun Vergisi) 
7- Canavar Resmi {Domuz Vergisi) 
8- Gümrük Vergileri 
9- Müskirat (Sarhoşluk Veren Maddeler) Vergisi
10- Damga Resmi (Vergisi) 
11- Mahkeme Harçları 
12- Kontrat Harçları 
13- Müteferrik Vergileri 

C) ÜRETİM İLİŞKİLERİ 
1- Angarya 
2- Kontrat Uygulaması 
3- Çiftlik Nizâmnâmesi 
4- Tımar 

D) ULAŞIM 
1- Karayolu 
2- Demiryolu 

E) HABERLEŞME 
1- Posta Teşkilatı 
2- Telgraf Şebekesi 

SONUÇ
TABLOLAR 
BİBLİYOGRAFYA 
DİZİN 
EKLER 
EK: 1-ARŞİV BELGELERİ
EK: 2- RESİMLER 
EK: 3- HARİTALAR 

<P>TABLO LİSTESİ&nbsp;<BR>GRAFİK LİSTESİ&nbsp;<BR>BELGE LİSTESİ&nbsp;<BR>RESİM LİSTESİ&nbsp;<BR>HARİTA LİSTESİ&nbsp;<BR>TEŞEKKÜR&nbsp;<BR>ÖNSÖZ&nbsp;<BR>KISALTMALAR&nbsp;</P> <P>KONU VE KAYNAKLAR<BR>A)&nbsp;KONU&nbsp;<BR>B)&nbsp;KAYNAKLAR&nbsp;</P> <P>1-&nbsp;Arşiv Vesikaları&nbsp;<BR>a)&nbsp;Vesika Tasnifleri&nbsp;<BR>b)&nbsp;Defter Tasnifleri&nbsp;<BR>c)&nbsp;Yayınlanmış Arşiv Vesikaları&nbsp;</P> <P>2-&nbsp;Gazete ve Salnameler&nbsp;<BR>a)&nbsp;Gazeteler&nbsp;<BR>b)&nbsp;Salnameler&nbsp;</P> <P><STRONG>GİRİŞ</STRONG><BR>A)&nbsp;TANZİMAT&nbsp;<BR>B)&nbsp;BOSNA HERSEK&nbsp;<BR>1-Coğrafi Yapı&nbsp;<BR>Nehirler:&nbsp;<BR>İklim:&nbsp;<BR>2-&nbsp;Etnik Yapı&nbsp;<BR>3-&nbsp;Demografik Yapı&nbsp;<BR>4-&nbsp;Tanzimat'a Kadar Bosna Hersek Tarihi&nbsp;</P> <P>a)&nbsp;Osmanlı Öncesi&nbsp;<BR>b)&nbsp;Osmanlı Dönemi&nbsp;</P> <P><STRONG>I. BÖLÜM SİYASÎ GELİŞMELER (1800-1878)</STRONG><BR>A)&nbsp;TANZİMAT'A GİDEN YOL&nbsp;</P> <P>1-&nbsp;III. Selim Dönemi&nbsp;<BR>2-&nbsp;II. Mahmud Dönemi&nbsp;<BR>B)&nbsp;TANZİMAT'IN UYGULANMASI&nbsp;</P> <P>1-&nbsp;Tanzimat'ın Uygulanmasına Dair İlk Çalışmalar&nbsp;<BR>2-&nbsp;Kargaşa Dönemi (1840-1843)&nbsp;<BR>3-&nbsp;Kararsızlık Dönemi (1843-1847)&nbsp;<BR>4-&nbsp;Silahlı Tepki Dönemi (1847-1851)&nbsp;</P> <P>a)&nbsp;Mehmed Tahir Paşa'nın Faaliyetleri&nbsp;<BR>b)&nbsp;1849-51 İsyanı&nbsp;<BR>5-&nbsp;Tanzimat'ın Uygulanması (1851)&nbsp;</P> <P>C) TANZİMAT'IN UYGULANMASINDAN SONRAKİ GELİŞMELER&nbsp;<BR>1-&nbsp;Silahların Toplanması&nbsp;<BR>2-&nbsp;Avusturya'ya Yapılan İlticalar&nbsp;<BR>3-&nbsp;Sırbistan - Karadağ Sorunu&nbsp;<BR>D) 1857-62 AYAKLANMALARI&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>E)&nbsp;AH MED CEVDET PAŞA'NIN BOSNA MÜFETTİŞLİĞİ</P> <P>1-&nbsp;Hersekli Çiftçiler ile Çiftlik Sahipleri Arasındaki Problemlerin Halli<BR>2-&nbsp;Asker Toplama Meselesinin Halli<BR>3-&nbsp;Hersek'teki Karışıklıkların Önlenmesi<BR>F)&nbsp;1875 HERSEK AYAKLANMASI<BR>G)&nbsp;AVUSTURYA İŞGALİ ve OSMANLI HÂKİMİYETİNİN SONU</P> <P><STRONG>II. BÖLÜM</STRONG><BR>İDARÎ TAKSİMAT ve YÖNETİM<BR>A)&nbsp;EYALET DÖNEMİNDE İDARÎ TAKSİMAT&nbsp;<BR>B)&nbsp;VİLÂYET TEŞKİLATI&nbsp;<BR>1- Vilâyet Döneminde İdarî Taksimat&nbsp;<BR>a)&nbsp;Saray Sancağı&nbsp;<BR>b)&nbsp;Banaluka Sancağı<BR>c)&nbsp;İzvornik Sancağı<BR>d)&nbsp;Bihke Sancağı&nbsp;<BR>e)&nbsp;Travnik Sancağı&nbsp;<BR>f)&nbsp;Yenipazar Sancağı<BR>g)&nbsp;Hersek Sancağı&nbsp;</P> <P>C)&nbsp;EYALET YÖNETİMİ&nbsp;</P> <P>1-&nbsp;Vali<BR>2-&nbsp;Vali Muavinliği&nbsp;<BR>3-&nbsp;Kapı Kethüdası&nbsp;<BR>4-&nbsp;Mektupçu&nbsp;<BR>5-&nbsp;Mutasarrıf&nbsp;<BR>6-&nbsp;Kaymakam&nbsp;<BR>7-&nbsp;Müdür&nbsp;<BR>D) EYALET MECLİSLERİ<BR>1-&nbsp;Eyalet Meclisi&nbsp;<BR>2-&nbsp;Vilâyet İdare Meclisi&nbsp;<BR>3-&nbsp;Meclis-i Umûmî&nbsp;</P> <P><STRONG>III. BÖLÜM SOSYAL ve KÜLTÜREL KURUMLAR</STRONG><BR>A)&nbsp;EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI&nbsp;</P> <P>1-&nbsp;Tanzimat Döneminde Eğitim-Öğretimin Genel Durum<BR>2-&nbsp;Bosna Hersek'te Eğitim-Öğretim&nbsp;<BR>3-&nbsp;Okullar&nbsp;</P> <P>a)&nbsp;Sıbyan Okulları (İlkokul)&nbsp;<BR>b)&nbsp;Rüştiye Okulları (Ortaokul)&nbsp;<BR>c)&nbsp;Askerî İdadi (Askerî Lise)&nbsp;<BR>d)&nbsp;Darü'l-Muallimin (Erkek Öğretmen Okulu)&nbsp;<BR>e)&nbsp;Medreseler&nbsp;<BR>f)&nbsp;Dârüşşafaka (Islahhane)&nbsp;<BR>g)&nbsp;Sabah Mektebi&nbsp;<BR>B)&nbsp;BASIN-YAYIN&nbsp;</P> <P>1-&nbsp;Vilâyet Matbaası&nbsp;<BR>2-&nbsp;Gazeteler&nbsp;</P> <P>a)&nbsp;Bosna Gazetesi (Bosanski Vjesnik): 1866 &nbsp;<BR>b)&nbsp;Bosna: 1866-1878&nbsp;<BR>c)&nbsp;Gütşen-i Samy~(Sarajevski Cvjetnik): 1868-1872&nbsp;<BR>d)&nbsp;Nereiva: 1876-1878&nbsp;<BR>3-&nbsp;Salnameler: 1866-1878&nbsp;<BR>C)&nbsp;SAĞLIK KOTUMLA!!&nbsp;</P> <P>1-&nbsp;Hastahaneler&nbsp;</P> <P>a)&nbsp;Gazi Hüsrev Bey Vakıf Gureba Hastahanesi&nbsp;<BR>b)&nbsp;Mostar Gureba Hastahanesi&nbsp;<BR>c)&nbsp;Kızılay Hastahaneleri&nbsp;<BR>d)&nbsp;Saraybosna Merkez Askerî Hastahanesi&nbsp;<BR>e)&nbsp;İzvornik Askerî Hastahanesi&nbsp;<BR>f)&nbsp;Travnik Askerî Hastahanesi&nbsp;<BR>2-&nbsp;Karantinalar&nbsp;</P> <P>a)&nbsp;Storina Karantinası&nbsp;<BR>b)&nbsp;Klek Karantinası&nbsp;<BR>3-&nbsp;Eczaneler&nbsp;<BR>D)&nbsp;DİNÎ KURUMLAR&nbsp;</P> <P>1-&nbsp;Camiler&nbsp;<BR>2-&nbsp;Tasavvuf ve Tekkeler&nbsp;<BR>3-&nbsp;Kiliseler&nbsp;</P> <P>a)&nbsp;Kilise İnşasında Dikkat Edilecek Noktalar&nbsp;<BR>b)&nbsp;Kilise İnşa ve Onarım Faaliyetlerinden Örnekler<BR>4-&nbsp;Havralar<BR>&nbsp;<BR><STRONG>IV. BÖLÜM</STRONG><BR><STRONG>EKONOMİ, ULAŞIM ve HABERLEŞME</STRONG><BR>A) GENEL EKONOMİ&nbsp;<BR>1-&nbsp;Tarım...&nbsp;<BR>2-&nbsp;Hayvancılık&nbsp;<BR>3-&nbsp;Madencilik&nbsp;<BR>4-&nbsp;Ticaret&nbsp;<BR>5-&nbsp;Sanayi&nbsp;<BR>6- Ormancılık&nbsp;</P> <P>B)&nbsp;VERGİ&nbsp;</P> <P>1-&nbsp;Vergi&nbsp;<BR>2-&nbsp;Aşar&nbsp;<BR>3-&nbsp;Cizye&nbsp;<BR>4-&nbsp;Bedel-i Askerî&nbsp;<BR>5-&nbsp;İâne-i Askeriye&nbsp;<BR>6-&nbsp;Ağnam Resmi (Koyun Vergisi)&nbsp;<BR>7-&nbsp;Canavar Resmi {Domuz Vergisi)&nbsp;<BR>8-&nbsp;Gümrük Vergileri&nbsp;<BR>9-&nbsp;Müskirat (Sarhoşluk Veren Maddeler) Vergisi<BR>10-&nbsp;Damga Resmi (Vergisi)&nbsp;<BR>11-&nbsp;Mahkeme Harçları&nbsp;<BR>12-&nbsp;Kontrat Harçları&nbsp;<BR>13-&nbsp;Müteferrik Vergileri&nbsp;</P> <P>C)&nbsp;ÜRETİM İLİŞKİLERİ&nbsp;<BR>1-&nbsp;Angarya&nbsp;<BR>2-&nbsp;Kontrat Uygulaması&nbsp;<BR>3-&nbsp;Çiftlik Nizâmnâmesi&nbsp;<BR>4-&nbsp;Tımar&nbsp;</P> <P>D)&nbsp;ULAŞIM&nbsp;<BR>1-&nbsp;Karayolu&nbsp;<BR>2-&nbsp;Demiryolu&nbsp;</P> <P>E)&nbsp;HABERLEŞME&nbsp;<BR>1-&nbsp;Posta Teşkilatı&nbsp;<BR>2-&nbsp;Telgraf Şebekesi&nbsp;</P> <P><STRONG>SONUÇ</STRONG><BR>TABLOLAR&nbsp;<BR>BİBLİYOGRAFYA&nbsp;<BR>DİZİN&nbsp;<BR>EKLER&nbsp;<BR>EK: 1-ARŞİV BELGELERİ<BR>EK: 2- RESİMLER&nbsp;<BR>EK: 3- HARİTALAR&nbsp;</P>