İletişim +90 312 267 16 11

Tanzimat Döneminde BOSNA HERSEK (Siyasi, İdari, Sosyal ve Ekonomik Durum), 2010

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Zafer GÖLEN
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-2.12. Dizi, Sayı: 1
  • Dil :
  • ISBN : 9789751622990
  • Barkod : 9789751622990
  • Fiziksel Özellikleri : 520 Sayfa, metin dışında 64 Resim ve 8 Harita vardır.

  • Ürün Barkodu

TABLO LİSTESİ 
GRAFİK LİSTESİ 
BELGE LİSTESİ 
RESİM LİSTESİ 
HARİTA LİSTESİ 
TEŞEKKÜR 
ÖNSÖZ 
KISALTMALAR 

KONU VE KAYNAKLAR
A) KONU 
B) KAYNAKLAR 

1- Arşiv Vesikaları 
a) Vesika Tasnifleri 
b) Defter Tasnifleri 
c) Yayınlanmış Arşiv Vesikaları 

2- Gazete ve Salnameler 
a) Gazeteler 
b) Salnameler 

GİRİŞ
A) TANZİMAT 
B) BOSNA HERSEK 
1-Coğrafi Yapı 
Nehirler: 
İklim: 
2- Etnik Yapı 
3- Demografik Yapı 
4- Tanzimat'a Kadar Bosna Hersek Tarihi 

a) Osmanlı Öncesi 
b) Osmanlı Dönemi 

I. BÖLÜM SİYASÎ GELİŞMELER (1800-1878)
A) TANZİMAT'A GİDEN YOL 

1- III. Selim Dönemi 
2- II. Mahmud Dönemi 
B) TANZİMAT'IN UYGULANMASI 

1- Tanzimat'ın Uygulanmasına Dair İlk Çalışmalar 
2- Kargaşa Dönemi (1840-1843) 
3- Kararsızlık Dönemi (1843-1847) 
4- Silahlı Tepki Dönemi (1847-1851) 

a) Mehmed Tahir Paşa'nın Faaliyetleri 
b) 1849-51 İsyanı 
5- Tanzimat'ın Uygulanması (1851) 

C) TANZİMAT'IN UYGULANMASINDAN SONRAKİ GELİŞMELER 
1- Silahların Toplanması 
2- Avusturya'ya Yapılan İlticalar 
3- Sırbistan - Karadağ Sorunu 
D) 1857-62 AYAKLANMALARI 
 
E) AH MED CEVDET PAŞA'NIN BOSNA MÜFETTİŞLİĞİ

1- Hersekli Çiftçiler ile Çiftlik Sahipleri Arasındaki Problemlerin Halli
2- Asker Toplama Meselesinin Halli
3- Hersek'teki Karışıklıkların Önlenmesi
F) 1875 HERSEK AYAKLANMASI
G) AVUSTURYA İŞGALİ ve OSMANLI HÂKİMİYETİNİN SONU

II. BÖLÜM
İDARÎ TAKSİMAT ve YÖNETİM
A) EYALET DÖNEMİNDE İDARÎ TAKSİMAT 
B) VİLÂYET TEŞKİLATI 
1- Vilâyet Döneminde İdarî Taksimat 
a) Saray Sancağı 
b) Banaluka Sancağı
c) İzvornik Sancağı
d) Bihke Sancağı 
e) Travnik Sancağı 
f) Yenipazar Sancağı
g) Hersek Sancağı 

C) EYALET YÖNETİMİ 

1- Vali
2- Vali Muavinliği 
3- Kapı Kethüdası 
4- Mektupçu 
5- Mutasarrıf 
6- Kaymakam 
7- Müdür 
D) EYALET MECLİSLERİ
1- Eyalet Meclisi 
2- Vilâyet İdare Meclisi 
3- Meclis-i Umûmî 

III. BÖLÜM SOSYAL ve KÜLTÜREL KURUMLAR
A) EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI 

1- Tanzimat Döneminde Eğitim-Öğretimin Genel Durum
2- Bosna Hersek'te Eğitim-Öğretim 
3- Okullar 

a) Sıbyan Okulları (İlkokul) 
b) Rüştiye Okulları (Ortaokul) 
c) Askerî İdadi (Askerî Lise) 
d) Darü'l-Muallimin (Erkek Öğretmen Okulu) 
e) Medreseler 
f) Dârüşşafaka (Islahhane) 
g) Sabah Mektebi 
B) BASIN-YAYIN 

1- Vilâyet Matbaası 
2- Gazeteler 

a) Bosna Gazetesi (Bosanski Vjesnik): 1866  
b) Bosna: 1866-1878 
c) Gütşen-i Samy~(Sarajevski Cvjetnik): 1868-1872 
d) Nereiva: 1876-1878 
3- Salnameler: 1866-1878 
C) SAĞLIK KOTUMLA!! 

1- Hastahaneler 

a) Gazi Hüsrev Bey Vakıf Gureba Hastahanesi 
b) Mostar Gureba Hastahanesi 
c) Kızılay Hastahaneleri 
d) Saraybosna Merkez Askerî Hastahanesi 
e) İzvornik Askerî Hastahanesi 
f) Travnik Askerî Hastahanesi 
2- Karantinalar 

a) Storina Karantinası 
b) Klek Karantinası 
3- Eczaneler 
D) DİNÎ KURUMLAR 

1- Camiler 
2- Tasavvuf ve Tekkeler 
3- Kiliseler 

a) Kilise İnşasında Dikkat Edilecek Noktalar 
b) Kilise İnşa ve Onarım Faaliyetlerinden Örnekler
4- Havralar
 
IV. BÖLÜM
EKONOMİ, ULAŞIM ve HABERLEŞME
A) GENEL EKONOMİ 
1- Tarım... 
2- Hayvancılık 
3- Madencilik 
4- Ticaret 
5- Sanayi 
6- Ormancılık 

B) VERGİ 

1- Vergi 
2- Aşar 
3- Cizye 
4- Bedel-i Askerî 
5- İâne-i Askeriye 
6- Ağnam Resmi (Koyun Vergisi) 
7- Canavar Resmi {Domuz Vergisi) 
8- Gümrük Vergileri 
9- Müskirat (Sarhoşluk Veren Maddeler) Vergisi
10- Damga Resmi (Vergisi) 
11- Mahkeme Harçları 
12- Kontrat Harçları 
13- Müteferrik Vergileri 

C) ÜRETİM İLİŞKİLERİ 
1- Angarya 
2- Kontrat Uygulaması 
3- Çiftlik Nizâmnâmesi 
4- Tımar 

D) ULAŞIM 
1- Karayolu 
2- Demiryolu 

E) HABERLEŞME 
1- Posta Teşkilatı 
2- Telgraf Şebekesi 

SONUÇ
TABLOLAR 
BİBLİYOGRAFYA 
DİZİN 
EKLER 
EK: 1-ARŞİV BELGELERİ
EK: 2- RESİMLER 
EK: 3- HARİTALAR