İletişim +90 312 267 16 11

Aydın Vilâyet Sâlnâmesi R. 1307 / H.1308, 2010

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: İbrahim CAVİD
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751623386
  • Barkod : 9789751623386
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory Kağıt, 1034 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Fihrist
Sahîfe Mündericât
Cild-i Evvel -Medhal-
1 Tahdîs
3        İlade-i Mahsûsa
Birinci Kısım
8 Nâm-ı Nâmî-i Hazret-i Pâdişâhi ve Âsâr-ı Meberrât-ı Celîle-i Hilâfetpenâhi
33       Selâtîn-i Sâlife-i 'İzâm Hazerâtı
İkinci Kısım
42       Şürefa-yı Mekke-i Mükerreme
44       Sadr-ı A'zamlar
62       Vüzerâ-yı 'İzâm ve Saltanat-ı Seniyye
Üçüncü Kısım
68 Mâbeyn-i Hümâyûn Cenâb-ı Mülûkâne Erkân-ı Kiram ve Me'mûrîni
70 Yâverân-ı Kiram Hazret-i Şehriyârî
71 Vükelâ-yı Fihâm
72 Heyet-i A'yân
73 Vulât-ı 'İzâm >
74 Eyâlât-ı Mümtâze Valileri
74 Ordu-yı Hümâyûnlar Müşîr ve Kumandanları
75 Süferâ-yı Saltanat-ı Seniyye
76 Ba'z-1 Menâsıb-ı 'Âliyede Bulunan Zevat
77 Teşekkülünden Beru Vilâyete
78 Teşekkülünden Beru Vilâyete
80 Teşekkülünden Beru Vilâyete
81 Teşekkülünden Beru Vilâyete
81 Teşekkülünden Beru Vilâyete
82 Teşekkülünden Beru Vilâyete
Dördüncü Kısım
Gelen Valiler Gelen Defterdarlar Gelen Hâkimler
Gelen Merkez Mutasarrıfları ve Mu'âvinler Gelen Mektûbcılar
Gelen Elviye-i Mülhaka Mutasarrıfları
 
[937]
Sahîfe Mündericât
Beşinci Kısım
86      Vali Paşa ve Erkân-ı Vilâyet
86       Vâli-i Vilâyet ve Terceme-i Hâlleri
89       Erkân-ı Vilâyetin Terâcim-i Ahvâli
95       Meclis-i îdâre-i Vilâyet Heyeti
110     Mülhakât-ı Vilâyet-i Mutasarrıf ve Kaimmakam ve Müdîr ve Me'mûrin ve Sâiresi (Elviye Mutasarrıflarının Terâcim-i Ahvâli)
186     İzmir Fırkası Kumandanlığı Kumandan Paşanın Terceme-i Hâli
190     Aydın Vilâyeti Dâhilinde Bulunan Mevâki'-i 'Askeriye-i Kumandan ve Ümerâ ve Zabıtanı
246 Beylik Vapurunun Süvari ve Zabıtanı
247 Rüsumat Nezâreti
250     Rüsumat Nezâreti Mülhakatı
252 Düyûn-ı 'umûmiye Nezâreti
253 Düyûn-ı 'umûmiye Nezâreti Mülhakatı
255 Telgraf ve Posta Müdîriyeti
256 Telgraf ve Posta Müdîriyet Mülhakatı
257 Reji Nezâreti
258 Reji Nezâreti Mülhakatı
Altıncı Kısım
260     Mekteb-i İ'dâdiye-i Şahane ve Mülhakat 264      Mekteb-i Rüşdiye ve Mülhakat
269 Mekteb-i İbtidâ'iye ve Mülhakat
270 Hamîd-i Mekteb-i Sânayi
277     Mekâtib-i Gayrimüslime
Yedinci Kısım
280     Hamîdiye Vapur Şirketi Heyet-i İdare ve Me'mûrin ve Ta'rifcleri ve Mukavelenamesi
291      Rıhtım Kumpanyası Hcyet-i İdare ve Me'mûrin ve Ta'rifeleri ve Mukavelenamesi
319     Aydın Osmanlı Demüryol Heyet-i İdare ve Me'mûrin ve Ta'rifeleri ve Mukavelenamesi
328     Kasaba Osmanlı Demüryol Heyet-i İdare ve Me'mûrin ve Ta'rifeleri ve Mukavelenamesi
352     Hava Gazı Şirketi Heyet-i İdare ve Me'mûrin ve Ta'rifeleri ve Mukavelenamesi
358     Göztepe Tramvay Şirketi Heyet-i İdare ve Me'mûrin ve Ta'rifeleri ve Mukavelenamesi
[938]

Sahîfe Mündericât
376     Kordon Tramvay Şirketi Heyet-i İdare ve Me'mûrin ve Ta'rifeleri ve Mukavelenameleri

Sekizinci Kısım
376     Osmanlı Bankası ve Heyet-i İdare ve Me'mûrîni
376     Cerâid-i Gayr-i Resmiye Sâhib-i İmtiyazları ve Gazetelerin Esâmi ve Sûvcr-i Neşriyeleri veMatba'alar
378     Şahâdetnâmeli Avukatlar
380     Şahâdetnâmeli Hekimler
382     Şahâdetnâmeli Eczacılar
384 Hastaneler
 
Dokuzuncu Kısım
387     İzmir'de Bulunan Fabrikalar, Sâhib-i İmtiyaz ve Müesseselerinin Nâm-ı Fabrikaların Cins ve Mevki'leri
389     İzmir'de Teşekkül İden veya Acenteleri Bulunan Vapur ve Sigorta va Sâ'ir Kumpanyalar
Onuncu Kısım
391      Düvel-i Ecnebiye-i Şehbender ve Vekîl-i Tercümanlar

Cild-i Sâni

On birinci Kısım
400     Nüfûs-ı 'umûmiye ve Liva ve Kazâ ve Nahiyelerin Nüfûsunu Mübeyyin İstatistik
426      Her Kazada ve Kasabât-ı Ma'rûfede Bulunan Mesâkin-i Husûsiye ve Emâkin-i 'umûmiye ve 460      Emîriye İstatistik i
520     Kuranın Esâmi, Nüfûs ve Emâkin İstâtistîki 526     Vesâit-i Nakliye ve Hayvanât İstâtistîki Turuk ve Me'âbir ve Şimendüferler İstâtistîki Şuhûr ve Kasâbât-ı Ma'rûfe beynindeki Bu'd ve Mesafe İstâtistîki (Beş Yüz Otuz Birinci Sahîfeden Sonra Bir Cedvel Rabt idilmiştir.)
532     Tekâlîf-i Emîriye ve Vâridât-ı Mütenevvi'a İstâtistîki
On İkinci Kısım (Coğrafya-yı İdâri)
542 Târîh-i Teşkîl-i Vilâyât
543 Vilâyetin Hudûd, Nüfûs, İdâre-i Hâzırası
544 İzmir Sancağının İdare, Hudûd, Kazâ ve Nevâhi-i Mülhaka, Kura- yı Tâbi'a ve Nüfusu 546     Nüfusu ve İzmir Kazası, İdare, Hudûd, Nevâhi-i Kazâ, Kura-1 Müştemile Nüfûsu
[939]
Sahîfe Mündericât
546      Merkez-i Vilâyet Olan İzmir Şehri ve Civarı
Burada Resim ve Harita Matbû'dur 558     Burunabâd Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
558 Nif Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
559 Seydiköy Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
559 Tiryânda Ma'a Torbalı Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
560 Karabirun Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
561 Menemen Kazası Hudûd, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûsu, Merkez-i Kazâ
561 Tire Kazası Hudûd, Kurâ-yı Müştemile, Nüfusu, Merkez-i Kazâ
562 Bayındır Kazası Hudûd, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûsu, Merkez-i Kazâ
563 Urla Kazası Hudûd, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûsu, Merkez-i Kazâ
563 Ayâsefid Nahiyesi Mevki' Kurâ-yı Müştemile, Nüfusu, Merkez-i Nahiye
564 Seferihisar Kazası, Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûsu, Merkez-i Kazâ
564 Sığacık Nahiyesi Mevki' Kurâ-yı Müştemile, Nüfûsu, Merkez-i Kazâ
565 Foçateyn Kazası, Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûsu, Merkez-i Kazâ
566 - Foça-ı Cedîd Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
566 Bergama Kazası, Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûsu, Merkez-i Kazâ ve Resimler
567 Nevâhi-i Bergama Nahiyesi mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
568 Ilıca-i Bergama Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
568 Ayazmend Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfus-ı Merkez-i Nahiye
569 Kozak Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfus-ı Merkez-i Nahiye
570 Dikili Nahiyesi Mevki, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
571 Kilise Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
572 Çandarlı Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
570 Çeşme Kazası, Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûsu, Merkez-i Kazâ
571 Yeni Nahiye Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
571 Alaçatı Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs-ı Merkez-i Nahiye
572 Kuşadası Nahiyesi Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemilesi, Nüfûs, Merkez-i Kazâ
573 Ayasluğ Nahiyesi Mevki'-i Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemilesi, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
573 Ödemiş Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemilesi, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
574 Birgi Nahiyesi Mevki'-i Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemilesi, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
574 Balyanbolu Nahiyesi Mevki'-i Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemilesi, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
575 Keleş Nahiyesi Mevki'-i Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemilesi, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
[940]

Sahîfe Mündericât
576 Saruhan Sancağı Hudûd-ı Kazâ ve Nevâhi-i Müştemile, Kurâ-yı Mülhaka, Nüfûs
577 Nefs-i Manisa Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûsu
577 Merkez Liva Manisa Şehri ve Resmi
579 Emlâk Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
579 Belek Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
580 Yunddağı Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
580 Palamut Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
580 Kasaba Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
581 Dağmarmara Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
581 Ilıca Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
582 Salihli Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
582 Adala Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
583 Alaşehir Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
583 İnegöl Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
584 Gördes Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
585 Borlu Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
585 Kayacık Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
585 Kula Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
586 Selendi Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
586 Eşme Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
587 Sirke Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
587 Güney Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
588 Kırkağaç Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
589 Gelenbe Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
590 Demirci Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
591 Ortapare Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
590 Karataş Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
590 Soma Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
591 Akhisar Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfus, Merkez-i Kâza
592 Güdük Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfus, Merkez-i Nahiye
592 Göl Marmara Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
593 Aydın Sancağı Hudûd, Kazâ ve Nevâhi-i Mülhaka, Kurâ-yı Müştemile, Nüfus
[941]

Sahîfe Mündericât
593 Nefs-i Aydın Kazası Hudûd, Nevâhi-i Mülhaka, Kurâ-yı Müştemile, Nüfus
594 Merkez-i Liva Aydın Şehri
595 İneabâd Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
596 Sobuca Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
596 Karahayt Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
596 Köşk Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
597 Nazilli Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfus, Merkez-i Kâza
597 Dallıca Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
598 Atça Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
598 Karacasu Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
598 Kuyucak Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
599 Sultan Hisarı Nahiyesi MeVki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
599 Bozdoğan Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
600 Amasya Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
600 Yenipazar Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfus, Merkez-i Nahiye
600 Arpaz Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
601 Söke Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
601 Balatcık Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
602 Mandiçe Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfus, Merkez-i Nahiye
602 Çine Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
603 Şahime Nahiyesi Mevki1, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
603 Karpuzlu Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
603 Mazun Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
604 Denizli Sancağı Hudûd, Kazâ ve Nevâhi-i Mülhaka, Kurâ-yı Müştemile, Nüfus
604 Nefs-i Denizli Kazası Hudûd-ı Nevâhi-i Mülhaka, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs
605 Merkez-i Liva Denizli Şehri
606 Honaz Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
606 Sarayköy Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
607 Kadı Nahiyesi Mevki*, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
607 Buldan Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
608 Güney Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
608 Çal Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfus, Merkez-i Kâza
[942]

Sahîfe Mündericât
608 Baklan Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
609 Tavas Kazası Hudûd-ı Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
609 Garbîkaraağaç Kazası Hudûd-ı Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
610 Irla Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
610 Menteşe Sancağı Hudûd, Kazâ ve Nevâhi-i Mülhaka, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kazâ
611 Nefs-i Muğla Kazası Hudûd, Kazâ ve Nevâhi-i Mülhaka, Kurâ-yı Müştemile. Nüfûs, Merkez-i Kazâ
611 Merkez-i Liva Muğla Şehri
612 Bozöyük Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
612 Ula Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
613 Milas Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
613 Göreme Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
614 Mandalya Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
614 Bodrum Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
615 Sırrulvâhi Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
615 Karaabad Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
616 Marmaris Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
617 Dadiye Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
618 Köyceğiz Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
619 Gülman Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
617 Mekri Kazası Hudûd, Nevâhi, Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Kâza
618 Eşen Nahiyesi Mevki', Kurâ-yı Müştemile, Nüfûs, Merkez-i Nahiye
On Üçüncü Kısım Coğrafya-yı Tabî'î -Ahvâl-ı Tabî'iye-i Dâhiliye-
622 Mevki'
622 Hudûd
623 Vüs'at-ı Arazi
625 Nüfûs
626 Tabî'at-ı İklîmiye
626 Mizâc-ı Hava
628 Dağlar
632 Göller
[943]
Sahîfe Mündericât
633 Sütûh-ı Maile
633 Nehirler
636 Miyâh-ı Ma'deniye
-Ahvâl-ı Tabî'iye-i Sâhiuye-
649
650
651
 
Tabî'at-ı Mevki'iye
Körfezler
Limanlar
 
Burunlar Boğazlar Adalar
Şibh-i Cezireler
 
-Sevâhile Mellâhi Bir Nazar-
657 Rüzgârlar ve Akıntılar
658 Körfezler, Liman, Burun, Boğaz, Ada ve Şibh-i Cezireler Hakkında Mutâla'ât Tedkîkât-ı Feniye ve Nukât-ı Muhtelifenin 'Umk ve Bu'du
680 Fenerler
-Harîta-i Coğrâfi-On Dördüncü Kısım Coğrâfyâ-yı Zirâ'î -Ahvâl-ı Tabî'iye-i Arziye
689      Ahvâl-ı Tabî'iye 689       Mevki' ve Sath-ı Mail
689 Tabî'at-ı İklîmiye
690 Arazî- i Vilâyetin Tabâkât-ı Lâzıme-i Nokta-i Nazarından Olan Hâli Arazî- i Vilâyetin Tabâkat-ı Lâzımı Nokta-i Nazarında Olan Taksimatı
697 Ma'deniyât
-Aydın Vilâyetine Fellâhi Bir Nazar-
699 Ahvâl-ı Zirâ'at
702 Mikdâr-ı Arazi
705 Enva' ve Mikdâr-ı Mahsulât
707 Ücûrât-ı 'Amele
707 Usûl-ı Hırâset
[944]

Sahîfe Mündericât
709 Envâ'-i Zirâ'at
710 Islâhât-ı Zirâ'iyye Hakkında Mutâla'ât
712 Bağcıhlk
714 Nebâtât-ı Muhtelife
717 Sebzevat
719 Ezhâr
720 Eşcâr-ı Müsmire

722 Çayırlık ve Envâ'ı
723 Çayır Yetişdirmek
724 Ormanların Mikdâr, Mevki' ve Envâ'ı

727 Orman Hâsılatı
728 Ormanlar Hakkında Mutâla'ât
731 Orman Yetişdirmek ve Ağaç Kat' îtmek Usûlü
734 Hayvanât ve Tuyûr-ı Munise
736 Tekâlîf-i Muhtelifeden Mütehassıl Vâridât-ı Vilâyet
 
738      Hayvânât-ı Vahşiye
On Beşinci Kısım Coğrafya- yı Sınaî Birinci Kısım
742      Sanayi' Nedir
744 Sanayi'in Aksamı
745 Aydın Vilâyetine Sınâ'î Bir Nazar
746 El İşleri 746 Destgâhlar
749     Alât-ı Basite, Değirmencilik ve Dolabcılık
749 Değirmenler
755      Makine Kuvveti, Fabrikalar

Onaltıncı Kısım Coğrâfyâ-i Ticari Birinci Kısım
766 Ticâret Nedir
767 Ticâretin Mâhiyeti ve Fen ve Ehemmiyeti Ne Derecedir
[945]

Sahîfe Mündericât
771 Vcsâit-i Nakliye
771 Merâkib-i Berriye
773 Merâkib-i Bahriye
773 Mu'âmelât-ı Sarrafiye
774 Rüsûm-ı Mîriyye
775 îdhâlât-ı Resmî

775 İhrâcât-ı Resmî
776 Eşyâ-yı Mütehavvele Resmî
778 Transit-i Resmî
İkinci Kısım
779 Aydın Vilâyetine Ticari Bir Nazar
781 İzmir Rüsumat Nezâretinin İdhâlât İstatistîki
782 İzmir Rüsumat Nezâretinin İhracât İstatistîki
783 Düyûn-ı 'Umûmiye Varidat Muhassasası
784 Memlehalar ve Tuz Resmi

784 Sayd-1 Bahrî
785 Ma'deniyâtın Mikdâr-ı İhracât ve Resmi
786 Vesâit-i Nakliye-i Berriye
787 Demüryollan ve Mekân
789 Vesâit-i Nakliye-i Bahriye

791 Mu'âmelât-ı Sarrafiye
792 Ehemmiyet-i Ticariye
 
On Yedinci Kısım -Târîh-i 'Umûmisi-
801 Aydın Vilâyetine Târîh-i Bir Nazar (Vilâyetin Taksimat-1 Hâzırasına Tatbîkân
Ahvâl-ı Târîhiye-i Vilâyet-i Tedkîk)
806 İzmir Şehri ve Civarının Ahvâl-ı Târîhiyesi
811 Seferihisar Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
811 Kuşadası Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
819 Urla Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
820 Foça Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
[946]

Sahîfe Mündericât
823 Menemen Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
826 Bergama Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
833 Tire Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
833 Bayındır Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
833 Ödemiş Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
836 Manisa Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
838 Kasaba Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
839 Salihli Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
843 Alaşehir Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
843 Demirci ve Eşme Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
844 Kula Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
845 Gördes Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
846 Akhisar Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
846 Kırkağaç Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
847 Soma Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
848 Aydın Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
852 Nazilli Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
853 Bozdoğan Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
854 Çine Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
854 Söke Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
859 Denizli Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
862 Sarayköy Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
862 Buldan Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
862 Çal Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
862 Garbîkaraağaç Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
862 Tavas Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
864 Muğla Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
866 Milas Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
873 Bodrum Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
883 Marmaris Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi
883 Mekri Kazasının Ahvâl-ı Târîhiyesi


Sahîfe Mündericât
On Sekizinci Kısım
886 Mebâdi- i Fusûl-ı Erba'a
887 Takvim
On Dokuzuncu Kısım
900 Elkâb-ı Resmiye
903 Teşrîfat-ı Resmiye-i Rüteb
905 Nişanlar
Yirminci Kısım
907 Ba'z-ı M'âlûmat-ı Müfide-i Târihiye
923 Ba'z-ı M'âlûmat-ı Müfide-i Coğrafya
Yirmi Birinci Kısım
925 Düvfel-i Ecnebiye Esâmi ve Mezhebiyle Târîh-i Ku'ûdu
[948]

Tashih ve 'İlâve
Sahîfe
63 Ahmet Mazhar Paşa Vefat
64 Ahmet Vefik Paşa Vefat

64 Riyâz Paşa Vefat
65 Şevket Paşa Vefat
66 Mahmûd Mesud Paşa Vefat
68 Ser Kurenâ- yı Hazret-i Şehriyârî Hacı Ali Bey
68 Karînta- yı Hazret-i Şehriyârî Nûrî Paşa Ferik İmtiyaz Altun Gümüş 'A 2 Mİ
68 Kurenâdan Mehmed Bey Mirliva
68 Kurenâdan Mehmed 'Arif Bey 'A 2
68 Kurenâdan Bekir Sadık Bey Seniyye 'A 3
68 Kurenâdan Faik Bey Seniyye 'A 3
69 Mâbeyn-i  Hümâyûn Cenâb-ı Mülûkâne Baş Kâtibi  Süreyya Paşa İmtiyaz Madalyası Altun ve Gümüş
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Fâzıl Bey İmtiyaz Madalyası Altın
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Nuri Bey M1
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Hüseyin Kâzım Bey Bâlâ 'A2
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Kâmil Bey İmtiyaz Madalyası Altun
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Cevâd Bey İmtiyaz Madalyası Altun 'A2
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Faik Bey İmtiyaz Madalyası Altun 'A2
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Hakkı Bey İmtiyaz Madalyası Gümüş Evvel-i Sânisi
69 M2
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Tevfîk Bey İmtiyaz Madalyası Gümüş M3
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Edhem Bey İmtiyaz Madalyası Gümüş
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Yûsuf Bey İmtiyaz Madalyası Gümüş
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Kâzım Bey İmtiyaz Madalyası Gümüş Mütemayiz M3
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Mustafa Bey İmtiyaz Madalyası Gümüş
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Ekrem Bey İmtiyaz Madalyası Gümüş M3
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Mehmed Cevâd Bey İmtiyaz Madalyası Gümüş 'A4
69 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Ahmed Reşîd Bey İmtiyaz Madalyası Gümüş Sâlise M4
70 Mâbeyn-i Hümâyûn Kâtibi Mehmed Said Bey İmtiyaz Madalyası Gümüş M4

70 Ser'asker Ali Sâib Paşa Vefat Veysel Paşa Vefat
[949]

Sahîfe
71 Sadrâzam Cevâd Paşa Müşîr Murassa'-i Osmani
71 Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi Murassa'-i Osmani
71 Şurâ-yı Devlet Riyaseti Münhal
71 Ser'asker Rızâ Paşa İmtiyaz Madalyası Altun Gümüş Murassa'-i Osmani ve Mecîdi
71 Dâhiliye Nâzın Halil Rıfat Paşa
71 Evkaf Nâzın Gâlib Paşa
71 Ma'arif Nâzın Zühdü Paşa
71 Ticâret ve Nâfı'a Nâzın Tevfîk Paşa Ferîk 'A3 Mİ
71 Aydın Valisi Abdurrahman Paşa
73 Selanik Valisi Zihni Paşa
73 Bağdad Valisi Hacı Hasan Paşa Vezir
73 Girid Vali Vekili Mahmûd Celâleddin Paşa Murassa'-i Osmani
73 Hüdavendigar Valisi Münir Paşa Murassa'-ı Mecîdi
73 Kosova Valisi Şakir Paşa Ferîk
73 Diyarbakır Valisi Sırrı Paşa
73 Kastamonu Valiliği Münhal
73 Mamuratulaziz Valisi Rauf Paşa
73 İşkodra Vali ve Kumandanı Abdulkerim Paşa Ferîk
73 Musul Valisi Abdulkâdir Kemâli Paşa
73 Bitlis Valisi Tahsîn Paşa
74 Yemen Valisi Hüseyin Edîb Paşa Ferîk Mİ
74 Yedinci Ordu-yı Hümâyûn Müşîri İsmail Hakkı Paşa Vefat
76 Agob Paşa Vefat Hazîne-i Hâssa Nâzın Mikail Efendi
76 Rumeli Kaz'askeri Mehmed Necîb Efendi Vefat İdüb Yerine Kasîdecizâde Süleyman Sırrı Efendi Ta'yîn olunmuşdur. 'A2 Mİ
77 Mektûbî -i Meşihat Şükrü Efendi İstanbul Payesi M2
77 Mahkeme-i Temyiz Ceza Re'îsi Vasıf Efendi Bâlâ 'A2 M2
77 'Adliye Müsteşarı Hâşim Bey
77 Abdunnafı Efendi Vefat
78 Zirâ'at Bankası Müdîr-i 'Umûmisi Cemâl Bey Bâlâ 'A3 M2
78 Mekteb-i Harbiye Nâzın Tophâne-i 'Âmire Müşîri Zeki Paşa
86 Vâli-i 'Âli-i Vilâyet-i Celîle-i Devletlü Ubhetlü Abdurrahman Paşa Hazretleri 'Al

[950]
Sahîfe
95 Sahlebcizâde Hacı Ahmed Efendi 'A3
95 Nesîm Habif Efendi Gümüş İmtiyaz Madalyası
95 Evkaf Muhasebecisi Cafer Sâdık Efendi Ula Sânisi
96 . Ma'ârif Müdîri Tahsîn Efendi Sâlise
97 Mektûbî Kalemi Mümeyyizi Şâkir Efendi Sâlise
98 Evkaf Başkâtibi Hüseyin Hüsnü Efendi Saniye 98       Zirâ'at Bankası Şu'be Me'mûru Fuad Bey Sâlise
98 Mahkeme-i İstînâf-ı Hukuk A'zâsından Müssevid Hacı Mehmed Fehmi Efer 98       Bilâd-ı Hamse M3
98       Mahkeme-i İstînâf-ı Ceza A'zâsından Nuri Bey Mütemayiz
98 Mahkeme-i Bidayet A'zâsından Edhem Bey İstifa itmişdir
99 Mahkeme-i Tüccar Muvakkat A'zâlığma Müceddeden Ta'yîn Olunan
Bosnalı Hacı Hasan Efendi Toraman Oğlu Sarafim Efendi Balyozzâde Lagofet Efendi Kazazyan Mirican Efendi
100 Mahkeme-i Ticâret Zabıt Ketebesinden Şekîb Bey Sâlise

100 Mîrân-ı 'Umûmi Kâtibi Bekir Selâmi Efendi
101 Ticâret Odası A'zâlığma Yeniden Ta'yîn Olunanlar
Gökbaş Oğlu Zeharî Efendi İbkâ
Mirican Kazazyan Efendi İbkâ
Eraste Kethüdası zâde Salih Efendi Müceddeden Sâlise
Nesim Astrogo Efendi Müceddeden 101      Muhacirin Komisyonu Re'îsi ve Pasaport Me'mûru Hayri Bey Mütemayiz 103      Üçüncü Saruhan Taburu Binbaşısı Timur Bey M4
106 Polis Serkomiseri Emin Efendi Saniye M4
107 Ma'ârif Meclisi Re'îsi Ma'ârif Müdîri Tahsîn Efendi 114      Dikili Nahiyesi Müdîri Şevket Efendi

124 Ödemiş Kaimmakamı Hakkı Bey Saniye
125 Bayındır Kazası Kaimmakamı Hafız Rızâ Efendi Sâlise 128     Foça-i cedîd Müdîri Abdullah Nazım Bey

128 Birunabâd Müdîri Nuri Bey
129 Nif Müdîri Rüşdü Bey
[951J

Sahîfe
129 Seydiköy Müdîri Ali Rıza Efendi
130 Karaburun Müdîri Yahya Efendi 132      Tahrîrât Müdîri Nuri Efendi Sâlise
138      Salihli Kaimmakamı Osman Nuri Efendi Saniye
143      Eşme Kaimmakamı Şükrü Efendi
145     Soma Kaimmakamı Halîl Efendi
184      Mekri Kaimmakamı Mahmûd 'Adni Efendi
186      Fırka-i 'Askeriye Kumandanlığı Münhal
250      İzmir Emti'a-yı Ecnebiye Gümrüğü Müdîri Hacı Hasan Efendi Saniye
250      İzmir Osmanlı Gümrüğü Müdîri Safvet Efendi Saniye
260      Mekteb-i İ'dâdi heyet-i Mu'allimliği Münhal
260      Müsellesât Mu'allimi Reşâd Bey
260      'İlm-i Servet Mu'allimi Ahmed Gâlib Bey
260      'Arabi ve Fârisî Mu'allimi Hoca Said Efendi Bilâd-ı Hamse
291      İran Kârperdâzı Mirza Hüseyin Han 95 'Devâ'ir-i Vilâyet-i Me'mûrîni