İletişim +90 312 267 16 11

Türk Edebiyatı Tarihi I-IV, 2011

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: İsmail Hikmet ERTAYLAN
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751623645
  • Barkod : 9789751623645
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory Kağıt, 1210 Sayfa

  • Ürün Barkodu

FİHRİST
Kitap Üzerine Birkaç Söz, Prof Dr. Abdullah Uçman
Bir İki Söz, İsmail Hikmet [Ertaylan]

BİRİNCİ CİLT
BİRİNCİ KISIM
On Sekizinci Asrın Şiarı (1800-1838)
Keçecizâde İzzet Molla 
Hususî ve Resmî Hayatı 
Lisanı ve Nazmı
Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey
Hayât-ı Husûsiye ve Resmiyesi.
Lisan ve Sanatı
Akif Paşa 
Hayât-ı Husûsiye ve Edebiyesi..
Lisanı ve Kıymet-i Edebiyesi
Abdurrahman Sami Paşa
Hususî ve Resmî Hayatı
Lisan ve Efkârı

İKİNCİ KISIM
Devr-i Teceddüd (1838-1876)
İbrahim Şinasi
Hayât-ı Husûsiye ve Resmiyesi
Şinasi'nin Velâdet ve Sabâveti
Şinasi Osmanlı Edebiyatında Ne Yaptı?
Hukuk ve Mehakim 
Şair Evlenmesi 
Fatin Davud
Hayât-ı Husûsiye ve Resmiyesi..
Lisanı ve Şiiri
Kâzım Paşa
Hayât-ı Husûsiye ve Resmiyesi..
Lisanı ve Sanatı
Leskofçalı Galib
Hayatı
Lisan ve Efkârı
İbrahim Hakkı
Hayât-ı Resmiye ve Edebiyesi..
Şiiri ve Sanatı
Edhem Pertev Paşa
Hayatı ve Hususiyeti
Lisanı ve Sanatı
Hersekli Arif Hikmet
Hususî ve Resmî Hayatı
Fikri, Lisanı ve Sanatı
Abdülhamid Ziya Paşa
Velâdeti ve Sabâveti
Hayât-ı Husûsiye ve Resmiyesi Ziya Paşa'nın Lisanı ve Şiiri....
Nâmık Kemal 
Velâdeti ve Tufûliyeti
Resmî Hayatı ve Gençliği
Avrupa'ya Firarı
İstanbul'a Avdeti
Kemal'in Âsârı ve Tesiri
Eş'ân
Ahmed Vefîk Paşa Hayatı
Lisana Hizmeti ve Sanatı
Zor Nikâhı

İKİNCİ CİLT
ÜÇÜNCÜ KISIM

Edebiyât-ı Cedîde (1876-1895)
Recâizâde Mahmud Ekrem
Velâdet ve Tufûliyeti
Ekrem'in Lisanı ve Sanatı 
Abdülhak Hâmid
Hayât-ı Edebiye ve Resmiyesi
Hâmid'in Şiiri ve Sanatı
Sami Paşazade Sezai
Hayât-ı Edebiye ve Resmiyesi 
Lisanı ve Sanatı
Sâdullah Rami Paşa
Sâdullah Paşa'nın Lisanı ve Hususiyeti
Ahmed Midhat
Hayât-ı Husûsiye ve Resmiyesi
Lisanı, Eserleri ve Tesiri
Hüseyin Nâzım Paşa
Lisan ve Asarı
Yenişehirli Avnî
Velâdet ve Hayatı
Lisanı, Sanatı ve Fikirleri
Muallim Naci
Hayât-ı Husûsiye ve Resmiyesi
Fikri, Lisanı, Sanatı 
Şeyh Vasfî
Muallim Feyzî
Ali Ruhî
Dili ve Sanatı
İsmail Safa
Hayât-ı Husûsiye ve Edebiyesi
Lisanı, Sanat ve Kanaati
Nâbizâde Nâzım
Hayatı
Lisan ve Sanatı
Mahmud Sâdık
Hayatı
Lisanı, Mefkuresi, Tesiri
Nigâr Hanım
Hayatı
Eserleri, Lisanı ve Şiiri
Ahmed Rasim
Hayatı
Lisanı, Üslûbu, Sanatı
Hüseyin Rahmi
Hayatı
Eserleri, Üslûbu, Telâkkisi, Sanatı
Abdullah Cevdet
Hayatı
Lisanı, Üslûbu, Sanatı

ÜÇÜNCÜ CİLT

DÖRDÜNCÜ KISIM
On Dokuzuncu Asır Osmanlı Edebiyatı: 1324 [1908] İnkılâbına Kadar (1895-1908)
Tevfik Fikret
Velâdeti ve Hayatı
Lisanı, Dehâ-yı San'atı, Mesleği ve Zevk-i Bediîsi
Rıza Tevfik
Çocukluk ve Gençliği
Şiiri, Sanatı, Lisanı ve Mesleği
Halici Ziya
Velâdet ve Hayatı
Eserleri, Lisanı ve Sanatı
Cenab Şahabeddin
Hayât-ı Hususiye ve Edebiyesi
Lisanı ve Sanatı, Sanat Hakkındaki Telâkkisi
Süleyman Paşazade Sami
Hayalı
Lisanı, Üslûbu, Sanatı
Hüseyin Câhid
Hayatı
Lisanı, Eserleri ve Meslek-i Edebîsi
Mehmed Rauf
Hayatı
Eserleri, Lisanı, Sanatı
Alime d Hikmet
Hayatı
Lisanı, Üslûbu, Sanatı
Hüseyin Suad
Hayatı
Üslûbu, Şiir ve Sanan
Hüseyin Sîret
Hayatı
Lisanı, Şiiri, Heyecanı
Süleyman Nazif
Hayatı
Nesri, Nazmı ve Üslûbu
Faik
Hayatı
Lisanı, İlham ve Sanatı
Kemalzâde Ali Ekrem
Hayatı
Lisanı ve Nazmı
H. Nâzım (Ahmed Reşid)
Hayaü
Lisanı ve Sanatı
Celâl Sâhir
Hayatı
Lisanı. Sanatı, Hassasiyeti

DÖRDÜNCÜ CİLT
YİRMİNCİ ASIR 1324 [1908] İnkılâbından Sonra
Şahabeddin Süleyman
Hayatı
Lisanı ve Üslubu
Köprülüzâde Mehmed Fuad
Hayatı
Lisanı, Nazmı ve Nesri
Yakup Kadri
Hayan
Lisanı ve Sanatı
Refik Hâlid
Hayaü
Lisanı, Üslûbu ve Sanatı
Fâlih Rıfkı
Hayatı
Lisanı ve Üslûbu
Ahmed Hâşim
Hayatı
Lisanı ve Sanatı
Emin Bülend
Hayan
Lisanı ve Nazmı
Tahsin Nâhid
Hayatı
Lisanı ve Sanatı 
Yahya Kemal
Hayalı
Lisanı ve Sanatı
Fâzıl Ahmed
Hayatı
Lisanı ve Sanatı
Ali Cânib
Hayatı
Lisanı vc Üslubu 
Ömer Seyfeddin
Hayatı
Lisanı ve Sanatı
İbrahim Alâeddin
Hayatı
Lisanı ve Nazmı
Ercümend Ekrem
Hayaü
Lisanı ve Sanatı
Halide Edib
Hayaü
Lisanı ve Eserleri
İhsan Râif
Hayatı
Lisanı, Şiiri ve Heyecanı..
Mehmed Emin
Hayatı
Lisanı ve Sanatı
Ziya Gökalp
Hayaü
Lisanı, Kanaati ve Sanatı
Mehmed Akif
Hayatı
Lisanı, Üslûbu, Sanatı
Midhat Cemal
Hayatı. Lisanı ve Sanan
Hamdullah Suhbi
Hayaü
Lisanı ve Sanatı
Reşat Nuri
Hayaü
Lisanı ve Sanatı
Halit Fahri
Hayaü
Lisanı ve Şiiri
Yaşar Nezihe
Hayatı
Lisanı, Üslûbu ve İlhamı
Orhan Seyfi
Hayaü
Yusuf Ziya 
Hayaü
Faruk Nafiz 
MÜTAREKEMDEN SONRA EDEBİYAT
İNDEKS