İletişim +90 312 267 16 11

Prof. Dr. Haydar Kazgan'a Armağan: YAKIN TARİHİMİZİN İKTİSADÎ PANORAMASI, 2011

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751623430
  • Barkod : 9789751623430
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory 70 gr. kağıt, 294 safa

  • Ürün Barkodu

YAZARLAR
ÖNSÖZ

I. BÖLÜM
BİR BİLİM İNSANI PORTRESİ: PROF. DR. HAYDAR KAZGAN

PROF. DR. HAYDAR KAZGAN, Çocukluk ve Gençlik Yıllarım
1. Ailem
2. İtalyan Ana ve İlk Okuluna gidişim
3. Eski Moda'da Çocukluk
4. İtalyan Lisesi
5. Gazi Terbiye'ye Gidişim
6. Savaş, Askerlik ve Yokluklar
7. İktisat Fakültesi
8. Chicago'da iktisada Bakışımız Değişti

GÜLTEN KAZGAN, Prof Dr. Haydar Kamgan ve Osmanlı Finans Tarihi

ERTUĞRUL TOKDEMİR, Aykırı Bakışlar: Prof Dr. Haydar Kazgan
ERTUĞRUL TOKDEMİR, Prof Dr. Haydar Kazgan'ın Eserleri Üzerine İki Değerlendirme
I. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Şirketleşme "Osmanlı Sanayi Monografi ve Yorumlar"
II. XIX. Yüzyıl Osmanlı Para, Banka ve Finans Tarihine Bakış Osmanlı'da Avrupa Finans Kapitali

Prof Dr. Haydar Kazgan'ın İktisat Tarihi Konuk Kitap veMakalelm Bibliyografyası

II. BÖLÜM ÇÖZÜLÜŞ VE UYUM SÜRECİNDE TEHDİTLER VE TEPKİLER

ERTUĞRUL TOKDEMİR, Çözülüş ve Uyum Sürecinde Tehditler ve Tepkiler
1. Tarihsel ve İktisadi Veriler
2. Siyaset ve Ordu
3. Atalet ve Değişim
4. Kırılma ve Yeniden Yapılanma

III. BÖLÜM ATALET VE DEĞİŞİM

HAYDAR KAZGAN, Gedikler
1. Giriş: Osmanlı Lonca Sisteminin 18. Yüzyıldaki Durumu
2. Muhtelif Gedik Organizasyonları
3. Gediklerin, Gedik Taşınmaz Sahipleri ve Vakıf Taşınmazları ile İlişkileri
4. Gediklere Karşı Yasal Hükümler: 8 Zilhicce 1277/1861 Nizamnamesi
5. Gedikler ve Yeni Ekonomik Düzen
6. Osmanlı Parasal Uygulamaları ve Gedikler
7. Bitirirken

FİLİZ DIĞIROĞLU, Samsun Duhan Çarsısı'ndan Merkez Tütün Borsasına
1. Giriş
2. Duhan Çarşısı İnşa Ediliyor
3. Tütün Çarşısı'nda Bir Şirket: REJİ
4. Bölge Tütün Piyasasında Çarşının Yeri
5. Çarşıdaki işlemler
6. Çarşı Güvenliği
7. Çarşının Yerel Ekonomiye Katkıları
8. Samsun Tütün Tüccarları
SAİME SUNA KAYAM - ERTUĞRUL TOKDEMİR, Savasın Zayıf Halfası:
Osmanlı Kara Ulaşımı 1853-1918
1. Giriş
2. Geleneksel Kara Ulaştırma Sistemi
3. Tanzimat Sonrası Karayolları
4. Ulaştırma Araçları ve Verimlilik
5. Kaynak Yetersizliği
6. Savaş Hizmeti Üretiminde Yolların Rolü: İktisadi Yaklaşım
7. Sonuç
ERTUĞRUL TOKDEMİR - ÖNER GÜNÇAVDI, Osmanlı İmparatorluğumda Dış Denkleşme ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketlen (1844-1913)
1. Giriş
2. Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Yöntem Sorunu
3. Altın Para Sistemi İçinde Dış Denkleşme Mekanizması
4. Osmanlı İmparatorluğumda Durum

4.1. Analizler ve Veriler: Bulguların Tutarlılığı Sorunu
4.2. Yeni Bir Yaklaşım Gereği

5. Olgular ve Kısa Vadeli Sermaye Gerçeği
6. Sonuç

ALİ BİRİNCİ, İktisat Tarihi Araştırmalarının Bir Kaynağı Olarak Hâtırat Türünden Eserler: M. Şerif Korkut'un Hatıratında Burdur'un içtimai ve iktisadî Manzarası

IV. BÖLÜM KIRILMA VE YENİDEN YAPILANMA
MURAT KORALTÜRK, Ekonominin 1. Giriş
2. Basında Osmanlı Bankası Aleyhtarlığı
3. Bankanın Karşı Girişimleri
4. Siyasal Rejim Değişikliği ve İsim Tartışması
5. Türkçe Yazışma Zorunluluğu
6. Türk Personel Çalıştırma Zorunluluğu
HER BERT R. REGINBOGIN, 1930'lardaki Müdahaleci veya Güdümlü Piyasa Ekono¬misi ve Risk Altındaki Demokrasi Tartışmasına Yeniden Bakış (Çev. Fatma Nur Karaman)
1. Giriş
2. Kapitalist Felsefenin Yeniden Şekillendirilmesi ve Ulusal Kapitalizmin Yükselişi
3. İngiltere'de Serbest Piyasa Ekonomisinin Çöküşü
4. Kartel Yönetimini Benimseyen Ekonomik Tavizler
5. Sonuç
MEHMET ERÇEK - BEHLÜL ÜSDIKEN. îlkime İktisadî: Türkiye'de Bir Akademik Disiplinin Oluşumu, Gelişimi ve Sönüşü
1. Giriş
2. İşletme İktisadı Gelmeden Önce
3. İşletme İktisadının Türkiye'ye Gelişi ve Yayılışı
4. İşletme İktisadıyla Türkiye'ye Neler Geldi? İşletme İktisadının Mahiyeti, Temel Tartışma Konulan ve Yöntemi

4.1. İktisadın Bir Şubesi Olarak İşletme İktisadı
4.2. İktisadi Bir Bütün Olarak İşletme

4.2.1. İşletmenin Bünyesi: Kapital ve Organizasyon
4.2.2. İşletmenin Faaliyederi: Fonksiyonlar ve Hesap İşleri
4.2.3. İşletme İktisadında Meselelere Temel Yaklaşım: İktisadilik
4.3. İşletme İktisadında Yöntem ve Geçerlilik İddiaları
5. İşleüne İktisadının Türkiye'deki Seyri
5.1. İşletme İktisadının Türkiye'de Kendine Yer Edinmesi
5.2. İşletme İktisadı ve Türkiye'nin Meseleleri
6. Sönüş ve İzler
KEREM COŞKUNER. Savaş Ekonomisi ve Piyasa lanetimi II. Dünya Savaşı'nda İhtikâr ve İaşe Sorununa Karsı Çözümler
1. Giriş
2. II. Dünya Savaşı'nda Türkiye Ekonomisi: Yokluk ve Yoksulluk
3. İhtikâr ve İaşe Buhranına Karşı Alınan Tedbirler: Tüketimin Daraltılması ve İkame Ürünler

3.1. Tek Tip Ekmek Üretimi
3.2. Halk Tipi Sadeyağ Üretimi
3.3. Et İhtikârına Karşı Balık Tüketiminin Özendirilmesi
3.4. Lokanta Vitrinlerinde Yemek Teşhirinin Yasaklanması
3.5. Lüks Mağazalar - Bonmarşeler Meselesi
3.6. Ucuz Giyim Eşyası
4. Sonuç

MURAT KORALTÜRK, "Yapılacak Daha Çok İş Var": Türkiye'de Finans Tarihi Araştırmalarının Öncüsü Prof Dr. Haydar Kazgan İle Söyleşi
1. Galata Bankerlerinin Doğuşu
2. Geri Kalmışlık Sorunsalı, 1960'larda İTÜ ve Tarih Merakım
3. Daha Neler Yapmak İstiyorum?
4. Azınlıklar, Selanik ve Atatürk

YAZARLAR

ALİ BİRİNCİ (Türk Tarih Kurumu)
KEREM COŞKUNER (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
FİLİZ DIĞIROĞLU (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
MEHMET ERÇEK (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi)
ÖNER GÜNÇAVDI (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi)
SAİME SUNA KAYAM (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi)
HAYDAR KAZGAN (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi)
GÜLTEN KAZGAN (Bilgi Üniversitesi)
MURAT KORALTÜRK (Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
HERBERT R. REGINBOGIN (Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve îdari Bilimler Fakültesi)
ERTUĞRUL TOKDEMİR (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi)
BEHLÜL ÜSDİKEN (Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi)