İletişim +90 312 267 16 11

Eyüp Sabri Paşa ve Tarihçiliği, 2011

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Mehmet Akif FİDAN
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-2.8. Dizi, Sayı: 3
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751623911
  • Barkod : 9789751623911
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory Kağıt 70 gr., 282 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
KISALTMALAR 
GİRİŞ 
A) ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE AMAÇLARI  
B) ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI VE METODU  
C) MÜSLÜMANLARDA TARİH VE TARİH YAZICILIĞI
D) OSMANLILARDA TARİH YAZICILIĞI 

1. Osmanlı Tarih Yazıcılığının Başlangıcı ve İlk Dönemi
2. Klasik Dönem 
3. Tanzimat Sonrası 
I. BÖLÜM
EYÜP SABRI PAŞA'NIN HAYATI, ESERLERİ VE GÖRÜŞLERİ
A) EYÜP SABRİ PAŞA DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ  
1. Sosyal, Kültürel, Siyasî ve Ekonomik Durum  
2. Din Anlayışı ve Dinî Hayat  

B) EYÜP SABRİ PAŞANIN HAYATI  

1. Doğumu, Çocukluk Yılları ve Eğitimi  
2. Gençlik Dönemi ve Evlilik Hayatı  
3. Memuriyet Hayatı  
4. Rütbeleri  
5. Nişanları  
6. Vefatı 
C) ESERLERİ  

1. Telif Eserleri  
2. Tercüme Eserleri 
3. Makaleleri 
4. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Timsalleri (Maketleri)  
D) DİNÎ VE SİYASİ GÖRÜŞLERİ 
1. Dinî Görüşleri 
2. Siyasî Görüşleri 
II. BÖLÜM EYÜP SABRİ PAŞA'NIN TARİHÇİLİĞİ
A) EYÜP SABRİ PAŞANIN TARİH ANLAYIŞI 
B) EYÜP SABRİ PAŞANIN TARİH METODU 

1. Kaynaklan Kullanma Metodu 
2. Rivayetleri İfade Tarzı 
3. Tarih Yazım Metodu 
4. Tarih Tenkidi 
5. Sebep-Sonuç İlişkisi 
6. Dil ve Üslubu 
C) KAYNAKLARI 

1. Kur'an-ı Kerim 
2. Hadîsler 
3. Genel Tarih Kitapları 
4. Tefsirler
5. Şiirler, Meseller, Atasözleri 
6. Müşahedeleri ve Anıları 
7. Yahudi ve Hristiyan Kaynaklan 
8. Harita, Plan, Resim, Fotoğraf ve Şekiller 
9. Arşiv Belgeleri, Mektuplar ve Yazışmalar 

SONUÇ 
BİBLİYOGRAFYA
A) ARŞİV KAYNAKLARI 

1. Görüntü Arşivi 
2. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) 
3. Deniz Müzesi Arşivi (DMA) 
4. Salnameler 
5. Süreli Yayımlar 
B) EYÜP SABRİ PAŞA BİBLİYOGRAFYASI 
C) YAZMA VE BASILI KAYNAKLAR 
D) ARAŞTIRMALAR VE İNCELEMELER 
E) ANSİKLOPEDİ MADDELERİ VE MAKALELER 
İNDEKS 
EKLER
EK 1: Eyüp Sabri Paşa 
EK 2: Eyüp Sabri Paşa Künye Defteri Kaydı 
EK 3: Eyüp Sabri Paşa Künye Defteri Transkripsiyonu 
EK 4: Eyüp Sabri Paşa'nm Hayat Kronolojisi 
EK 5: Eyüp Sabri Paşa'ya Mirlivalık Tevcihi 
EK 6: Eyüp Sabri Paşa'nm Mirlivalık İrade Belgesi  
EK 7: E. S. Paşa'nın Kaymakamlıktan Miralaylığa Terlisi ve Sebebi
EK 8: E. S. Paşa'nın Mir'âtü'l-Haremeyn'e Dere İçin Belge İstemi  
EK 9: Eyüp Sabri Paşa'nm Mir'âtü'l-Haremeyrfı Takdimi 
EK 10: Eyüp Sabri Paşa'nın Mahmûdü's-Siyefı Takdimi 
EK 11: Tercüman-i Hakikafm Tarih-i Velıhâbiyan Takdim Yazısı 
EK 12: Mekteb-i Rüşdiye-i Bahriye (II. Abdülhamid Dönemi
(1876-1908)) 
EK 13: Mekteb-i Rüşdiye-i Bahriye Binası (2005)  
EK 14: Eyüp Sabri Paşa'nm Mezarı 
EK 15: Eyüp Sabri Paşa'nm Vefalına Bahriye Nazırının Taziyesi 
EK 16: Ceride-i Bahriye'de Eyüp Sabri Paşa'nın Vefat Haberi  
EK 17: Islahat ve Tedkik-i Muhasebat Komisyonu Reisi E. S. Paşa...
EK 18: Islahat ve Tedkİk-i Muhasebat Komis. Reis Vekili E. S. Paşa.
EK 19: Mekteb-i Rüşdiye-i Bahriye Te'sis Olunması