İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye ve Rusya (XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri) 1789-1919, 2011

₺32.00 ₺19.20
  • Yazar: Akdes Nimet KURAT
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.2.1. Dizi, Sayı: 16
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751624048
  • Barkod : 9789751624048
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory 70 gr. kağıt, 764 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR

I. TÜRKİYE ÜZERİNE YÖNELTİLEN RUS BASKISI VE TARİHÇESİ Rus tarihinin başlangıcından Büyük Petro'ya kadar (1-10), Büyük Petro ve halefleri devri (11-24), Katarina II. devri, Küçük-Kaynarca muahedesi ve sonrast (24-40), Rus-Türk ittifakları (40-52)

II. ÇAR NÎKOLA I. DAN SULTAN ABDÜLHAMİD'E KADAR  1828/29 Rus-Türk savaşı ve Edrine Muahedesi (53-59), Rus kuvvetlerinin Boğaza gelişleri ve Hünkâr iskelesi muahedesi (59-65), Kırım harbi ve Paris muahedesi (65-91).

III. SULTAN ABDÜLHAMÎD II. ZAMANINDA TÜRK-RUS MÜNASEBETLERİ
Rusya'daki Müslümanları kışkırtma tasarısı (92-96), Sultan Abdül-hamid II. in Rusya'ya yaklaşma denemeleri (97-111), Ermeni kargaşalıkları ve Rusların 1896/97 de istanbul Boğazı(Bosfor)na baskın hazırlıkları (111-121), Boğazlara karşı 1900 deki baskın tasarısı (121-138)

IV. MEŞRUTİYET' 1N İLÂNINDAN   BÎRİNCÎ DÜNYA SAVAŞINA KADAR TÜRK-RUS MÜNASEBETLERİ
Boğaz'a (Bosfor) karşı Rus tasarıları ve Rus harp gemilerine serbest geçiş sağlamak teşebbüsü (139-156), istanbul'daki Rus elçisi Çarıkov'un Boğazlara ait teşebbüsü" (demarche'ı) (156-171), Balkan harpleri zamanında Rusya'nın tutumu ve Boğazlar'ı ele geçirme tasarısı (171-203), Ermeni reformları meselesi (203-215), İstanbul'da "Türk-Rus Dostluk Komitesi" nin kurulması ve Talât Bey'in Livadiya'da Çar Ni-kola II' yı ziyareti (216-224)

V. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
Türk-Rus ittifakı tasarısı, Türkiye'nin harbe girişi (225-242), Rus-Türk savaşının başlaması (242-258).

VI. RUSLARA KARŞI SAVAŞLAR. BOĞAZLAR MESELESİ VE RUSYA AHVALİ
Kafkas sınırı, Türk ve Rus ordularının durumu (259-266), Sarıkamış taarruzu ve felâketi (267-283), Doğu-Anadolu'da Rus taarruzları ve ilerleyişleri (283-296), Neticesiz Türk taarruzları (296-302), Harp zamanında Rusya'nın İstanbul ve Boğazlar üzerindeki emelleri ve ingiltere'nin muvafakati (302-312), Diplomatik kanallarla Rusya ahvali hakkında bilgiler (312-316)

VII. 1917 RUS ŞUBAT VE EKİM (OKTOBER) İHTİLÂLLERİ
"Geçici Hükümet" devrinde barış yoklamaları (317-325), Bolşevik İhtilâlinden sonraki gelişmeler (325-332), Erzincan Mütarekesi (332-334), Sovyetler ve "Türk Ermenistanı" (334-338)

VIII. BREST-LİTOVSK BARIŞI
Müzakereler (339-352), Brest - Litovsk müzakereleri (352- 367), Brest-Litovsk'ta Türk ve Sovyet-Rus heyetleri arasındaki müzakereler (367-385), Türkiye-Ukrayna barışı ve diplomatik münasebetlerin tesisi (385-395)

IX. GALİP KEMALİ BEY'İN MOSKOVA ELÇİLİĞİ
Petrograd'daki karma komisyon (396-399), Galip Kemali Bey'in Moskova'ya gidişi (399-413), Rusya Türk-Müslümanları ve Türkiye Büyük elçiliği (413-430), "Yeni Dünya" Gazetesi dolayısiyle Türk Elçiliğinin Sovyet Hükümetini Protestosu (430-440), Rusya'daki Türk esirleri ve yurda döndürülmeleri işi (440-457)

X. DOĞU-ANADOLU'NUN KURTARILIŞI VE KAFKASLAR
Kafkaslar'daki durum (458-466), Doğu-Anadolu'nun kurtarılması (Rus işgal bölgesi) (466-467), Trabzon Konferansı (467-473), Batum Konferansı ve Barışı (464-478) Baku'daki durum (478-480), Kuzey-Kafkasya (Dağıstan) ve Türkiye (480-488), Elviye-i Selâse'nin (Üç Sancağın)  (Kars-Ardahan-Batum)  Anavatan'a ilhakı (488-494)

XI. TÜRK DIŞ SİYASETİ VE OLAYLARI
Turancılık (497-517), Talât Paşa'nın Berlin Seyahati (517-526), Baku'nun Türkler tarafından zaptı ve Dağıstan Seferi (527-539), Azerbaycan Hükümetinin ilânı (539-543)

XII. BAKU YÜZÜNDEN SOVYET-RUSYA İLE TÜRKÎYENİN ARASININ GERGİNLEŞMESİ VE KESİLMESİ

XIII. MONDROS MÜTAREKESİ VE SONRALARI

EKLER
BİBLİYOGRAFYA
UMUMÎ İNDEKS