İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye`de Popüler Tarihçilik 1908-1960, 2011

₺26.00 ₺15.60
  • Yazar: Ahmet ÖZCAN
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.2.8. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751624093
  • Barkod : 9789751624093
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, 590 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR

GİRİŞ
A) ÇALIŞMANIN AMACI, ÖNEMİ VE SINIRLARI
B) KAYNAKLAR
C) KAVRAMLAR, YÖNTEM VE ÇALIŞMANIN VARSAYIMLARI

I. BÖLÜM
POPÜLER TARİHİN İDEOLOJİK VE TARİHİ TEMELLERİ
I. 1. MİLLİYETÇİLİK ÖNCESİ İDEOLOJİK TEMEL: İNANCIN
GÖLGESİNDEKİ TARİH
I. 2. OSMANLI TARİH YAZIMININ İKİ ALANI
I. 2. 1. Osmanlı Resmî Tarih Yazımı
I. 3. OSMANLI HALKININ İNANDIĞI-DİNLEDİĞİ-OKUDUĞU
TARİH .
I. 3. 1. Gazavatnâme, Fetihname, ^afernâme.
I. 3. 2. Destan, Türkü ve Şiirde Popüler Tarih
I. 3. 3. Gaza Yolunda Destanî-Menkıbevî Kahramanlar.
I. 3. 3. 1. Gazavat-ı Hz. Ali ya da Hz. Ali Cenkleri .
I. 3. 3. 2. Hamzanâme .
I. 3. 3. 3. Ebu Müslimnâme; Haza Kitab-ı Eba Müslim
I. 3. 3. 4. Battalnâme.
I. 3. 3. 5. Dani-şmendnâme
I. 3. 3. 6. Saltuknâme.
I. 3. 3. 7. Muhammed Hanefi Cengi .
I. 3. 3. 7. 1. Muhammed Hanefi Cengi'nin Konusu .
I. 4. SÖZLÜ ANLATILARLA POPÜLERLEŞEN TARİH
I. 5. POPÜLER TARİHLERİN OKUNDUĞU, DİNLENDİĞİ
MEKANLAR .
I. 6. MİLLİYETÇİLİĞİN GÖLGESİNDEKİ TARİH: TARİHİN
ÖZNESİ OLARAK "TÜRKLÜK VE TÜRK MİLLETİ"

II. BÖLÜM
TARİHÎ BİLGİNİN ÜRETİMİ, YAZDIRILMASI VE YAYGINLAŞMASI; TARİHİN POPÜLERLEŞMESİ (1908-1960)

II. 1. DEĞİŞEN İKTİDARLAR, TOPLUMSAL HAFIZA VE TARİH .
II. 1. 1. Siyasal İktidarlar ve Tarih
II. 1. 2. Toplumsal Hafızanın Biriktirdikleri .
II. 2. AKADEMİK KURUMLAR.
II. 2. 1. Tarih-i Osmanî Encümeni.
II. 2. 2. Bir Öncü: Fuat Köprülü.
II. 2.3. Âsâr-ı İslâmiye ve Milliye Tetkik Encümeni.
II. 2. 4. Türkiyat Enstitüsü
II. 2. 5. Yüksek Öğretimde Tarih ve Tarih Bölümleri
II. 2. 5. 1. Dârülfünûn'da Tarih .
II. 2. 5. 2. Üniversitelerde Tarih
II. 2. 6. Türk Tarih Tezinin Gölgesinde Tarih
II. 2. 6. 1. Türk Tarih Tetkik Cemiyeünden Türk Tarih Kurumuna
II. 2- 6. 2. Türk Tarih Tezi

III. BÖLÜM
POPÜLER TARİHİN KURUMLARI (1908-1960)
III. 1. POPÜLER KURUMLAR VE YAYINI ARI:
TÜRK OCAKLARINDAN HALKEVLERİNE
III. 1. 1 .Türk Ocakları ve Türk Yurdu
III. 1. 2. Halkevleri
III. 1.2. 1. Halkevlerinde Tarih: Her Yerin Tarihi
III. 2. POPÜLER YAYINLAR.
III. 2. 1. Kitaplar, Ders Kitapları, Yayınevleri
III. 2. 2. Süreli Yayınlar,
III. 2. 2. 1. Gazetelerde Tarih
111. 2. 2. 2. Tarih Dergiciliği
III. 2. 2. 3. Dergilerde Tarih
III. 3. POPÜLER TARÎH DERGİLERİ.
III. 3. 1. Tarihim Sesler.
III. 3. 2. Resimli Tarih Mecmuası
III. 3. 3. Tarih Dünyası
III. 3. 4. Teni Tarih Dünyası.
III. 3.5. Tarih Hazinesi
III. 3. 6. Tarih Orduya Sesleniyor
III. 3. 7. Dun ve Bugün
III. 3. 8. Tarih Aynası .
III. 3. 9. Tarihin Sesi.
III. 3. 10. Teni Tarih Dergisi
III. 3. 11. Tarih ve Coğrafya Dünyası
IU. 4. CANLANDIRILAN TARİH
III. 4. 1. Tarihî Tiyatro
İÜ. 4. 2. Beyaz Perdenin Büyüsü ve Tarih .
III. 4. 3. Radyoda Tarih.
III. 5. ROMANDAKİ TARİH
III. 5. 1. Tarihî Romanın Yükselişi
III. 6. ÇİZGİ VE RESİMLERLE POPÜLER TARİH

IV BÖLÜM

YAZILANLAR, YAZANLAR, OKUYANLAR
IV. 1. YAZILANLAR
IV. 1. 1. Konuların Oluşumu
IV. 1.2. Konuların İlk Sunumu: Kapaklar
IV. 1.3. Konular ve Kategoriler
IV 2. POPÜLER TARİHİN ANA KONULARI
IV 2. 1. Osmanlı Tarihi
IV. 2. 2. Cumhuriyet Tarihi.
IV. 2.3. Genel Türk Tarihi: Tarih Orla Asya'da Başlar .
IV. 2. 4. Dinler Tarihi
IV 2. 5. Diğer Konular
IV 2. 6. Dünya Tarihi
IV 3. POPÜLER TARİHİN ÖZEL İLGİ ALANLARI
IV. 3. 1. Padişahlar
IV 3. 2. II. Abdülhamid
IV. 3. 3. Yeniden Fethedilen İstanbul
IV 3. 4. Kadınlar
IV. 3. 5. Gündelik Hayat
IV 3. 6. Kahramanlar.
IV. 3. 6.1. Menkıbevî-Destanî Kahramanların Geri Dönüşü
IV 3. 6. 2. Denizlerin Kahramanları.
IV 3. 6. 3. Asyalı Kahramanlar.
IV 4. YAZANLAR
IV. 4. 1. Popüler Tarihçiliğin üncüsü: Ahmet Refik Altmay
IV. 4. 2. Reşat Ekrem Koçu
IV 4. 3. Ziya Şakır Soko
IV. 4. 4. M. Turhan Tan
IV 4. 5. M. Razi Yalkm.
IV 4. 6. Server İskit
IV. 4. 7. Münir Süleyman Çapanoğlu
IV. 4. 8. Feridun Kandcmir
IV. 4. 9. Nahit Sırrı Örik
IV. 4. 10. İbrahim Hakkı Konyalı
IV. 4. 11. Sermet Muhtar Alus
IV. 4. 12. İskender Fahrettin Sertelli
IV 4. 13. Enver Behnan Şapolyo
IV 4. 14. Nizameitin Nazif Tepedelenlioğlu
IV 4. 15. Kadir Can Kaflı
IV 4. 16. Abdullah Ziya Kozanoğlu
IV 4. 17. Ragıp Şevki Yeşim
IV 4. 18. Murat Sertoğlu
IV. 4. 19. Feridun Fazıl Tülbentçi
IV 4. 20. Cemal Kutay
IV. 4. 21. Haluk Lülli Şehsuvaroğlu
IV 4. 22. Mithat Sertoğlu
IV. 4. 23. Niyazi Ahmet Banoğlu
IV 5. MÜSTEARLAR MESELESİ
IV 6. POPÜLER TARİH OKUYUCUSU ÜZERİNE
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
1. Bibliyografik Verinin Oluşturulmasında Kullanılan Süreli Yayınlar
2. Arşiv Belgeleri, Yazmalar, Ansiklopedik Eserler, Kitaplar, Araştırmalar
ve Dipnotlara Aktardan Süreli Yayınlar
3. Süreli Yayınlar (Yazarı belirtilmeden kullanılan haber ve makaleler)
İNDEKS
EKLER
Ek 1. Yazıların Üst Konu Grafiği
Ek 2. Yazıların Üst Konu Grafiği (Yüzdeler)
Ek 3. Yazıların Yıl Aralıklarına Göre Grafiği
Ek 4. Yazıların Yıl Aralıklarına Göre Grafiği
Ek 5. Yazıların Yıl Aralıklarına Göre Grafiği (Yüzdeler)

Ek 6. Yazıların Yıl Aralıklarına Göre Grafiği
Ek 7. Yazıların Yıl Aralıklarına Göre Grafiği
Ek 8. En Çok İşlenilen 20 Alt Konu 1
Ek 9. En Çok İşlenilen 20 Alt Konu 2
Ek 10. 10'dan fazla Yazısı Olan Yazarlar-En Çok Yazısı Olan İlk 10
Yazar
Ek 11. En Çok Yazısı Olan 5 yazarın Üst Konu Dağılımı
Ek 12. Dergi Tablosu (İsme Göre Sıralı)

Ek 13. Dergi Tablosu (Makale Sayısına Göre Sıralı)
Ek 14. Yıl Aralıklarına Göre Yazı Sayısı Dağılımı
Ek 15. Kobug Romanının Kapağı
Ek 16. Güllekin Romanının Kapağı

Ek 17. Deli Kurt Romanının Kapağı
Ek 18. Sel ve Ekicil Yayınlarından Örnek Kapaklar
Ek 19. 1. Tefrikaların Süreli Yayın Adına Göre Albafetik Sıralaması
Ek 19. 2. Tefrikaların Yıla Göre Artan Şekilde Sıralanması
Ek 19. 3. Tefrikalar Yazar Adına Göre Alfabetik Sıralanması
Ek 20. Bibliyografik Veri