İletişim +90 312 267 16 11

Millî Mücadele`de Adana ve Havalisi (1918-1922), 1999

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Kemal ÇELİK
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 975-16-1144-X
  • Barkod : 975161144X
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER
 
ÖNSÖZ
 
KISALTMALAR
 
GİRİŞ
 
MONDROS MÜTAREKESİ'NE KADAR ADANA VE HAVALİSİ, YÖRENİN COĞRAFÎ, TARİHÎ VE
SİYASÎ ÖNEMİ, İTİLÂF DEVLETLERİ'NİN YÖRE İLE İLGİLİ EMELLERİ
 
1- Yörenin Coğrafi, Tarihî ve Siyasî Durumu
2- İngiltere'nin  Yöre Üzerindeki Düşünce ve Emelleri
3- Fransa’nın  Yöre İle İlgisi ve Ermeni Sorunu
  a- Fransa’nın Yöre İle İlgisi
  b- Ermeni Sorunu
4- I. Dünya Savaşı Sırasında İtilâf Devletleri Arasında
Yapılan Gizli Antlaşmalar ve Bu Antlaşmaların Adana
ve Havalisi İle İlgili Hükümleri
5- Mondros Mütarekesi Öncesinde Adana ve Havalisi'nin Durumu  
 
I. BÖLÜM
 
MONDROS MÜTAREKESİ DÖNEMİ'NDE ADANA VE HAVALİSİ'NİN DURUMU, İNGİLİZ VE
FRANSIZ İŞGALİ
 
A- Mondros Mütarekesi'nin Yöre İle İlgili Hükümleri ve Bu Hükümlere Gösterilen Tepkiler
 
1- Mondros Mütarekesi'nin Yöre İle İlgili Hükümleri  
  a- Mütarekeye Osmanlı Mebusan Meclisi'nde
Gösterilen Tepkiler 
  b- Mütarekenin Halk Üzerindeki Tepkileri  
  c- Yurt Dışındaki Tepkiler
2- Mustafa Kemal Paşâ’nın Adana’ya Gelmesi,
Mütareke Hükümlerine  Tepkisi ve Yörede
Kurtuluşa Yönelik İlk Faaliyetleri
3- Yörenin İşgali İle, İlgili Gelişmeler ve İşgal Haberlere Karşı İlk Tepkiler 
 
B- Mondros Mütarekesi Hükümleri'nin Uygulanması, Adana ve
Havalisi'nin İngiliz ve Fransızlar  Tarafından İşgali  
 
1- Mondros Mütarekesi Hükümleri'nin Uygulanması 
2- Adana ve Havalisi'nin İngiliz ve Fransızlar
Tarafından İşgali
a- Dörtyol'un İşgali ve Millî Mücadele'de İlk Kurşun
b- Mersin'in İşgali 
c- Tarsus'un İşgali
d- Adana’nın İşgali
e- Toros Tünelleri, Pozantı, Akköprü ve Çiftehan'ın
İşgali
f -Ceyhan'ın İşgali 
g- Osmaniye, Bahçe ve Haruniye'nin İşgali   
 
C- İngiliz ve Fransızlar'ın İşgal Politikası 
 
1- İngilizler'in, İşgal Sırasında ve Sonrasında
Türkler'e Karşı Tutumu
2- Fransızlar'ın İşgal Politikası ve  Yörede Fransız -
Ermeni İşbirliği 
  a- Kilikya’nın İdarî Yönden Ermenileştirilmesi 
  b-Ermeniler'e Askerî Harekâtta Yer Verilmesi
 
D- İşgalin Gelişmesi, Yörede Fransız Baskısı, Ermeni Zulmü ve 1919 Yılı Olayları
 
1- Adana’nın Doğu Cephesi Sancakları'ndaki
Olaylar
  a- Kozan Sancağı'ndaki Olaylar
  b- Osmaniye (Cebel-i Bereket) Sancağı'ndaki
Olaylar  
2- Adana Batı Cephesi'ndeki Mersin'de İşgal
Yönetimi  
3- Mersin Sancağı'nda 1919 Yılı Olayları  
  a- Tece Fâciası
  b- Başnalar Çarpışması
  c- Yeniköy Fâciası
  d- Mersin Hükümet Konağı'na Fransız Bayrağı
Çekilmesi Olayı
  e- Posta Arabası Bayrağı Olayı
  f- Şarklı Sait Çetesi ve Dağlı Köyü Olayı
  g- Arslanköy (Efrenk) Bucağı Baskını
  h- Mersin'de Silâhların Toplanması Kararı
4- İşgal Kuvvetleri Komutası'nda Değişiklik
Yapılması ve Fransız Takviye Kuvvetleri'nin Gelmesi
5- Yörenin Yönetimi Konusunda Halkoylaması ve Manda Meselesi
 
II. BÖLÜM
 
SURİYE İTİLÂFNÂMESİ, YÖREDE GİZLİ MİLLİ CEMİYETLER VE KUVA-YI MİLLİYE 
CEPHELERİNİN KURULMASI
 
A- İngilizler’in, Yöreyi Fransızlar'a Terketme Kararı ve Suriye İtilafnâmesi
 
1- İngilizler'in, Yöreyi Fransızlar'a Terketme Kararı ve Nedenleri
2- Suriye İtilâfnâmesi
3- Suriye İtilâfnâmesi'ne Tepkiler ve Mustafa Kemal
Paşa
4- Suriye İtilâfnâmesi'nin Uygulanması, Yörede Mülkî
ve Askerî  Yönetimin Fransızlar’a Geçmesi
 
B- Adana da Gizli Millî Teşkilât, Kilikyalılar Cemiyeti ve Kilikya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti
 
1-Adana da, Gizli Milli Teşkilât'ın Kuruluş Nedenleri
ve Faaliyetleri
2- Kilikyalılar Cemiyeti'nin Kuruluşu ve Çalışmaları
3- Kilikya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kuruluşu ve
Faaliyetleri
4- Mersin'de Kurulan Cemiyetler ve Faaliyetleri
a- İslâm Hayır Cemiyeti'nin Kuruluşu ve Çalışmaları
b- Şii İslâm Hayır Cemiyeti
c- İslâm Araplar Hayır Cemiyeti
d- Birleşik Ermeni Cemiyeti (Ermeni Cemiyet-i
Müttehidesi)
e-Rum Cemiyeti
f- Hrıstiyan Araplar Cemiyeti
g- Mûsevî Cemiyeti
h- Kürt Yardım Cemiyeti                 
 
G- Milli Mücadele'de Hazırlık Dönemi, Adana ve Havalisi Kuvayı Milliye Cepheleri'nin Kurulması
 
1- İzmir'in İşgali ve Millî Mücadele'ye Etkisi
2- Türk Millî Akımı'nın Doğuşu
3- Müdâfaa i Hukuk Cemiyetler-i, Millî Kongreler,
Heyet- i Temsiliye ve Kuva-yı Milliye
a- Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti
b- Milli Kongreler ve Heyet-i Temsiliye
4- Adana ve Havalisi Kuva-yı Milliye Cepheleri'nin
Kurulması
a- Kilikya Kuva-yı Milliye Umum Komutanlığı ile
Adana Doğu ve Batı Cephesi Komutanlıkları'nın
Kurulması
b- Mersin ve Tarsus Kuva-yı Milliye Komutanlığı'nın
Kurulması
 
III. BÖLÜM
 
BÖLÜM ADANA DOĞU CEPHESİ'NDEKİ KADİRLİ, KOZAN, FEKE, SAİMBEYLİ (HAÇİN), HARUNİYE, BAHÇE, OSMANİYE VE CEYHAN'DA KUVA-YI MİLLİYE'NİN TEŞKİLÂTLANMASI VE SAVAŞLAR
 
A- Adana’nın Doğu Cephesi’nde Kuva-yı Milliye'nin Teşkilâtlanması
Çalışmaları
 
1- Develi'de, Kuva-yı Milliye Teşkilâtı'nı Kurma
Çalışmaları
2- Adana Doğu Cephesi Komutanlığı'nın Andırın'daki  Faaliyetleri
 
B- Kadirli'de Millî Mücadele
 
1- Mondros Mütarekesi Dönemi'nde Kadirli
2- Kadirli’de, Fransız ve Ermeniler'in Hedef ve
Faaliyetleri  
  a- Fransız İşgali'nin Hedefi
  b-Kadirli’de Ermeniler'in Hedef ve Faaliyetleri
3- Kadirli'de Müdâfaa-i Hukuk Heyeti'nin Kurulması
4-Adana Doğu Cephesi Komutanlığı'nın, Kadirli'yi
İşgalden Kurtarma Çalışmaları, Fransızlar'ın
Tahliyesi  ve Kadirli'nin İşgalden Kurtulması
  a- Kadirli’nin İşgalden Kurtarılması Çalışmaları
  b- Fransızlar'ın Tahliyesi ve Kadirli'nin İşgalden
Kurtarılması
5- Ermeniler'in, Kadirli’yi Yeniden İşgal Etme
Teşebbüsü 
6- Kadirli'nin Kurtuluşu'ndan Sonra, İlçede Kuva-yı
Milliye'nin Teşkilâtlanması
a- Kadirli'de Kuva-yı Milliye'nin Teşkilâtlanması  
b- Kadirli'de İâşe Teşkilâtı'nın Kurulması
7- Kozan ve Çevredeki Türkler'in Kadirli'ye Sığınması,
Fransızların Hava Taarruzu
a- Kozan ve Çevredeki Türkler'in Kadirli'ye Sığınması
b- Fransızlar'ın, Kadirli'yi Havadan Bombardımanı
 
C- Millî Mücadele'de Feke ve Doğanbeyli (Bakırdağı, Rum) Nahiyesi 
 
1- Feke'nin , Düşman Tarafından İşgali
2- Doğanbeyli (Bakırdağı, Rum) Nahiyesi ve Feke'nin
Milli Kuvvetler Tarafından İşgalden Kurtarılması
3- Kozan'da, 1920 Yılı Olayları, Fransız ve Ermeni
Zulmü ve Cinayetleri 
4- Kozan Cephesi'ndeki Savaşlar
  a- Kargapazarı Savaşı
  b- Kozan Hamam Köyü Olayı
5- Kadirli'de, Kozan Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i
Hukuk Heyeti ve İâşe Heyeti'nin Kurulması
  a-Kadirli'de, Kozan Anadolu ve Rumeli  Müdâfaa-i
Hukuk Heyeti 'nin Kurulması
  b- Kadirli'de, Kozan İâşe Heyeti'nin Kurulması
6- Kozan Kuva-yı Milliye Cephe Teşkilâtı'nın
Kurulması
  a- Kozan Kuzey Cephesi'nin Kurulması
  b- Kozan'ın Doğu Cephesi’nin Kurulması
  c- Kozan Batı Cephesi'nin Kurulması
  d- Kozan Güney Cephesi'nin Kurulması
7- Kozan'daki Fransız Kuvvetleri, Fransızlar'ın
Tahliyesi ve Kozan'ın İşgalden Kurtulması  
   a- Kozan'daki Fransız Kuvvetleri
  b- Fransızlar'ın Tahliyesi, Kozan'ın İşgalden Kurtulması               
 
D- Haruniye, Bahçe, Osmaniye ve Ceyhan'da Milli Mücadele   
 
1- Haruniye'de Milli Kuvvetlerin Teşkili, Fransız ve
Ermenilerle Savaşlar ve Haruniye'nin Düşman
İşgalinden Kurtarılması
2- Osmaniye Cephesi'ndeki Savaşlar
  a- Kovanbaşı Savaşları    
  h- Kanlıgeçit Savaşları
3- Ceyhan Cephesi ve Mercin Savaşları  
  a- Ceyhan Cephesi
  b- Mercin Savaşları  
4- Saimbeyli (Haçin) Cephesi, Saimbeyli'nin Milli
Kuvvetler Tarafından Kuşatılması ve Zaptı
  a- Saimbeyli (Haçin) Cephesi
  b- Saimbeyli (Haçin)'nin Milli Kuvvetler Tarafından
Kuşatılması  
  c- Saimbeyli (Haçin)'nin, Milli Kuvvetler Tarafından
Zaptı
5- Tılan Muharebesi ve Mamure Baskını  
a- Tılan Muharebesi
b- Mamure Baskını
 
IV. BÖLÜM
 
ADANA'NIN BATI CEPHESİ'NDE KUVA-YI MİLLİYE'NİN TEŞKİLÂTLANMASI, KARAİSALI'NIN KURTULUŞU, FRANSIZLAR'A KARŞI POZANTI-KARBOĞAZI SAVAŞLARI VE DİĞER GELİŞMELER
 
A- Adanâ’nın Batı Cephesi'nde Kuva-yı Milliye'nin Teşkilâtlanması ve Karaisalı'nın İşgalden Kurtarılması
 
1- Adana’nın Batı Cephesi'nde Kuva-yı Milliye'nin
Teşkilâtlanması
2- Karaisalı'nın İşgalden Kurtuluşu
3- Karaisalı'da Teşkilâtın Kurulması ve Gerekli İşlerin
Plânlanması
  a- Karaisalı'da Teşkilâtın Kurulması
  b- Karaisalı'nın Kurtuluşu'ndan Sonra Gerekli İşlerin Plânlanması
 
B- Pozantı Şosesi ve Demiryolu Üzerindeki Fransız Karakolları’nın
Millî Kuvvetler Tarafından Zaptedilmesi
 
1- Pozantı Şosesi Üzerindeki Çamalar ve
Kadirhan'ın Zaptı
a- Çamalan'ın Zapa
b-Kadirhan'ın Zaptı
2- Pozantı Demiryolu Üzerindeki Fransız
Karakolları'nın Zaptı
a- Kelebek, Bucak ve Durak'ın Zaptı
b- Hacıkırı'nın Kuşatılması ve Zaptı
c- Belemedik'in Kuşatılması ve Zaptı
3- Birinci Kavaklıhan Muharebesi
4- Ballıca ve Ziyarettepe Muharebeleri
a- Ballıca Muharebesi
b- Ziyarettepe Muharebesi
5- Fransızlar'ın Ölüme Mahkûm Ettiği Onbeş Türk'ün
Kurtarılması, Aflak ve İkinci Kavaklıhan Savaşları,
Şakirpaşa Çarpışması
a- Fransızlar'ın Ölüme Mahkûm Ettiği Onbeş Türk'ün Kurtarılması, Aflak ve İkinci Kavaklıhan Savaşları, Şakirpaşa Çarpışması
b- Aflak Savaşı
c- İkinci Kavaklıhan Savaşı
d- Şakirpaşa Çarpışması
6- Pozantı Kuşatması ve Taarruzları, Fransızlar'ın
Çıkış Harekâtı ve Karboğazı Savaşı
a- Millî Kuvvetlerin Pozantı Kuşatması ve Taarruzları
b- Fransızlar'ın Pozantı'dan Çıkış Harekâtı ve Karboğazı Savaşı
 
C- Adana Batı Cephesi Kuva-yı Milliye Teşkilâtı'nın Kurulması
D- Adana Batı Cephesi'nde İâşe, Levâzım ve Sağlık Teşkilâtı'nın Kurulması
 
1- İâşe ve Levâzım Teşkilâtı'nın Kurulması
2- Adana Batı Cephesi'nde Sağlık Teşkilâtı'nın
Kurulması
 
V. BÖLÜM
 
KUVA-YI MİLLİYE'NİN MUT, SİLİFKE, MERSİN VE TARSUS'DA TEŞKİLÂTLANMASI, BU CEPHELERDE 1920 YILININ BAŞLICA SAVAŞLARI
 
A- Kuva-yı Milliye'nin, Mut ve Silifke'de Teşkilâtlanması
 
1- Konya’daki Hazırlıklar ve Kuva-yı Milliye'nin Mut'da Teşkilâtlanması
2- Mut'da İlk Teşkilât'ın Kurulması
3- Bu Dönemde, Silifke Livası'nın Durumu
 
B- Silifke'de İlk Teşkilât ve Mut Bölüğü'nün Kurulması
 
1- Silifke'de İlk Teşkilât'ın Kurulması
2- Mut'da Kuva-yı Milliye (Mut Bölüğü)'nin Kurulması
3- Teşkilâtın Genişletilmesi ve Mut Bölüğü'nün
Düzenlenmesi
4- Silifke ve Mut'daki Diğer Faaliyetler
5- Kuva- yı Milliye'nin, Kırobası (Mağara)'ndaki
Faaliyetleri ve Kırobası Bucağı Müdâfaa-i Hukuk
Teşkilâtı'nın Kurulması
6- Güzeloluk (Keloluk)'da Teşkilât Kurulması
7- Gülnar'da Teşkilât Kurulması ve Fedâi Müfrezeler
Birliği'nin Yeniden Düzenlenmesi
a- Gülnar'da Teşkilât Kurulması
b- Fedâi Müfrezeler Birliği'nin Yeniden Düzenlenmesi
8- Mut Müdâfaa i Hukuk Heyeti Kararlan ve Silifke'de
Teşkilât'ın Yeniden Kurulması
a- Mut Müdâfaa-i Hukuk Heyeti Toplantısı ve Alınan
Kararlar
b- Silifke'de Teşkilât'ın Yeniden Kurulması
 
C- Milli Kuvvetlerin Mersin Havalisi'ndeki Faaliyetleri, Fransızlar'ın Tutumu ve Mersin Jandarma Teşkilâtı'nın Millî Kuvvetlere Katılması
 
1- Millî Kuvvetlerin Arslanköy (Efrenk)'e Girmesi
ve Arslanköy'de Müdâfaa-i Hukuk Heyeti'nin Kurulması
  a- Milli Kuvvetlerin Arslanköy (Efrenk)'e Girmesi
  b-Arslanköy'de Müdâfaa-i Hukuk Heyeti'nin Kurulması
2- Fransızlar’ın Bu Gelişmeler Karşısındaki Tutumu
3- Mersin Jandarma Teşkilâtı'nın Durumu ve Mersin
Seyyar Jandarma Bölüğü'nün Millî Kuvvetlere
Katılması
  a- Mersin Jandarma Teşkilâtı'nın Bu Sıradaki Durumu
  b- Mersin Seyyar Jandarma Bölüğü'nün Millî
Kuvvetlere Katılması
4- Erçel ve Tömük'de Müdâfaa-i Hukuk Heyetleri'nin
Kurulması
  a- Millî Kuvvetlerin Erçel'e Gelmesi ve Erçel
Müdâfaa-i Hukuk Heyeti'nin Kurulması
  b- Tömük Müdâfaa-i Hukuk Heyeti'nin Kurulması
 
D- Tarsus ve Mersin'de Müdâfaa-i Hukuk Teşkilâtı'nın Kurulması
 
1- Tarsus'da Müdâfaa-i Hukuk Teşkilâtı'nın Kurulması
2- Mersin Müdâfaa-i Hukuk Teşkilâtı'nın Kurulması
3- Mersin Sancağı'nda İlk Milletvekili Seçimi
 
 E- Mersin ve Tarsus Cepheleri'nde 1920 Yılının Başlıca Savaşları ve Olayları
 
1- Başnalar Savaşı
2- Nisan 1920'de Cereyan Eden Savaşlar ve Olaylar
  a- Fransızlar'ın, Arpaç Sakarlar Köyü'ne Baskını
  b- Fransızlar'a Nota Verilmesi
  c- Fransızlar'ın, Mezitli Baskını
  d- İçme Savaşı
  e- Kızılyar Çiftliği Baskını ve Bazı Olaylar
3- Mersin Su Bendi Savaşları
  a- Birinci Su Bendi Savaşı
  b- İkinci Su Bendi Savaşı
4- Birinci Hacıtalip Çiftliği Savaşı
5- Temmuz 1920'deki Savaşlar
  a- Tarsus Bağlar Savaşı
  b- Rasim Bey Fabrikası Baskını
  c- Gudubes Savaşı
  d- İkinci Hacıtalip Çiftliği Savaşı
6- Fransız Kuvvetleri'nin Adana’dan Tarsus ve
Mersin'e Çıkış ve Dönüş Hareketi ve Küçük
Ziyarettepe Savaşı
  a- Fransızlar’ın, Adana‘dan Tarsus ve Mersin'e Çıkış
ve Dönüş Hareketi İle Molla Kerim ve Çeliktaş
Müfrezesi'nin Esir Düşmesi
  b- Küçük Ziyarettepe (Birinci Eshab-ı Kehf) Savaşı
c- İkinci Eshab-ı Kehf Savaşı
7- Mersin-Tarsus Cephesi'ndeki Son Savaşlar
a- Karadirlik Savaşı
b- Emirler Savaşı
c- Üçüncü Eshab-ı Kehf Savaşı
 
VI. BÖLÜM
 
ADANA'DA 1920 YILI OLAYLARI, YIRMI GÜNLÜK GEÇİCİ MÜTAREKE, KAÇ - KAÇ OLAYI VE POZANTI'NIN ADANA İL MERKEZİ YAPILMASI
 
A-Adana'da, 1920 Yılında, Yirmi Günlük Geçici Mütareke'ye Kadar Cereyan Eden Olaylar
 
B- Geçici Mütareke'yi Hazırlayan Nedenler, Türk-Fransız Görüşmeleri ve Yirmi Günlük Geçici Mütareke 
 
1- Geçici Mütareke'yi Hazırlayan Nedenler ve
Türk Fransız Görüşmeleri
2-Yirmi Günlük Geçici Mütareke'nin İmzalanması ve
Mütareke Şartları
  a-Geçici Mütareke'nin İmzalanması 
  b-Yirmi Günlük Geçici Mütareke'nin Maddeleri      
 
C-Geçici Mütareke'nin Uygulanması ve Bu Mütareke Süresince Adana ve Çevresinde Cereyan Eden Olaylar  
 
1-Geçici Mütareke'nin Uygulanması
2-Geçici Mütareke Sırasında Adana ve Çevresinde
Cereyan Eden Olaylar
  a-İncirlik Fâciası
  b-Hacıbayram ve Kocavezir Olayları
  c-Kâhyaoğlu Fâciası
  d-Camili ve Dedepınarı Fâciaları
 
D-Geçici Mütareke'ye Karşı Gösterilen Tepkiler, Mütarekenin Bozulma Nedenleri ve Sonuçlan
 
1- Geçici Mütareke'ye Karşı Gösterilen Tepkiler
2- Geçici Mütareke'nin Bozulma Nedenleri ve Sonuçları  
 
E-Adana’da Geçici Mütareke'nin Bozulmasından Sonra Cereyan Eden Olaylar ve Kaç-Kaç
 
1- Adana’da, Geçici Mütareke'nin Bozulmasından
Sonra Cereyan Eden Olaylar
2- Kaç-Kaç Olayı
a- Kaç-Kaç Olayı'nı Hazırlayan Nedenler
b-Kaç-Kaç Olayı'nın Başlaması
c- Kaç-Kaç Olayı'nın Sonuçları
 
F- Misis ve Yüreğir Ovası Savaşları 
 
1-Misis Savaşları
2- Yüreğir Ovası Savaşları
 
 G- Mustafa Kemal Paşa’nın Pozantı'ya Gelmesi, Pozantı'nın,  Adana İl Merkezi Yapılması ve Mustafa Kemal'in Adanalılara Beyânnâmesi ile Adana’da, Ermeniler’in "Kilikya Hrıstiyan Cumhuriyeti'ni” Kurması
 
1- Mustafa Kemal Paşa’nın, Adana Cephesi'ni Teftiş
Etmek Üzere Pozantı'ya Gelmesi
2- Pozantı'nın, Adana İl Merkezi Yapılması
3- Adana’da, Ermeniler’in "Kilikya Hrıstiyan Cumhuriyeti'ni" Kurması
 
H- Fransızlar Lehindeki Propaganda ve Casusluk Faaliyetleri.
 
1- Fransızlar Lehinde Propaganda ve Casusluk Faaliyetleri
2- Propaganda ve Casusluk Faaliyetlerinin Cephedeki Olumsuz Etkileri             
 
VII. BÖLÜM
 
1920 YILI SONUNA KADAR FRANSIZLARLA SAVAŞLAR, PARİS VE LONDRA KONFERANSLARI, 1921 YILI OLAYLARI, ANKARA İTİLÂFNÂMESİ VE ADANA HAVALİSİ'NİN İŞGALDEN KURTULMASI
 
A- Fransızlarla, Kurttepe, Oba ve Yüreğir Ovası'nda Savaşlar, Fransız İşgal Komutanı'nın Azli
 
1- Fransızlar'ın Kurttepe Baskını
2- Fransızlar'ın Oba’ya Taarruzu
3- Fransızlar’ın, Yüreğir Ovası'nda Tarama Harekâtı    
4- Fransız İşgal Komutanı'nın Görevden Alınması       
 
B- Fransızlar'ın, Kurttepe'ye İkinci ve Üçüncü Taarruzları
 
1- Fransızlar'ın, Kurttepe'ye İkinci Taarruzu
2- Fransızlar'ın, Kurttepe'ye Üçüncü Taarruzu
 
C- Millî Kuvvetlerde İç Gelişmeler
 
D- Fransızlarla, 1920 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Savaşlar, Buruk Cephesi'nin Durumu ve İstiklâl Mahkemesi Adana’da
 
1- Fransızlar'ın, Millî Kuvvet Cephelerine Genel Taarruzu
2- Fadıl Savaşı
3- Fransızlar'ın Buruk Cephesi’ndeki Faaliyetleri ve İstiklâl Mahkemesi'nin Adana İli'nde Görevlendirilmesi
 
E- Paris Görüşmesi ve Lond