İletişim +90 312 267 16 11

Lisanüddîn İbnü`l-Hatîb`in Siyâsî Kişiliği ve Tarihçiliği, 2012

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Nizamettin PARLAK
  • Basım Yılı: 2012
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: II. Dizi, Sayı: 5
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751624758
  • Barkod : 9789751624758
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, 206 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR

GİRİŞ

1. ESER VE KAYNAKLARI HAKKINDA
2. İBNÜ'L-HATİBİN DÖNEMİNDE (M XIV) BENÎ AHMERİN GENEL DURUMU
2.1 Siyasî Ortam
2.2 Sosyal Ortam
2.3 Kültürel Ortam

BİRİNCİ BÖLÜM
İBNÜ'L-HATİBİN HAYATI VE ESERLERİ
1 Ailesi, Tahsil Hayatı ve Hocalığı
2 Saraydaki İlk Dönemi ve Sürgüne Gidişi
3 Göreve Tekrar Dönüşü ve Bazı İthamlara Maruz Kalması
4 Gırnâta'dan Kaçışı ve Öldürülmesi
5 Eserleri
5.1 Coğrafyayla İlgili Eserleri
5.2 Fıkıhla İlgili Eserleri
5.3 Siyasetle İlgili Eserleri
5.4 Şiir ve Edebiyatla İlgili Eserleri
5.5 Tarihle İlgili Eserleri
5.6 Tasavvufla İlgili Eserleri
5.7 Tıpla İlgili Eserleri
5.8 Diğer Eserleri
 
İKİNCİ BÖLÜM
İBNÜ'L-HATİBİN SİYÂSÎ KİŞİLİĞİ
1 İbnü'l-Hatîb Döneminde Benî Alımer Dcvleti'nde Siyasî Yapı
2 İbnü'l-IIalîb'in Siyâsî Kişiliği
3 Görevleri
3.1 Sır Kâtipliği
3.2 Vezirlik Görevi
3.3 Elçiliği
4 Siyâsî Faaliyetleri ve Mücadeleleri
4.1 Şeyhu'l-Guzât Osman b Yahya ile Mücadelesi
4.2 İbnü'l Hatip ile İbn Haldun Arasındaki Sorun
4.3 Kâdı'l-Kudât Ebû'l-Hasan en-Nübâhî ile Mücadelesi
4.4 Öğrencisi Vezir İbn Zümrek ile Mücadelesi
4.5 Abdurrahman b Yeflûs ile Mücadelesi
4.6 Süleyman b Dâvûd'la Mücadelesi
5 İbnü'l-Hatîb'in Bazı Düşünceleri ve Faaliyetleri
6 İbnü'l-Hatîb'in Siyâset Nazariyesinin Temelleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İBNÜ'L-HATÎB'İN TARİHÇİLİĞİ
1 Tarih Anlayışı
2 Tarihle İlgili Eserleri
2.1 Âidü'-sıla
2.2 A'mâlü'l-a'lârn fıraen bûyi'a kable'l-ihlilâm min
Mulûki'l-İslâm
2.3 EvsâFü'n-nâs fî't-tevârih vc's-sılât
2.4 İhata fi alıbâri (târihi) Gırnata
2.5 el-İmâla an vechi'l-ihâta
2.6 el-Ketîbelü'l-kâmine fi men lekînâhü bi'l-Endelüs min
şu'arâi'l-mieli's-sâmine
2.7 Künâsetü'd-dükkârı ba'de intikâli's-sükkân
2.8 el-Lemhalü'l-bedriyye fı'd-Devlcti'n-Nasrivye
2.9 Merkczü'l-ihâta
2.10 Mi'yârü'l-ihliyâr fî zikri'l-me'ahid ve'd-diyâr
2.11 Müsâccletü'l-beyân
2.12 Nebzctü'l- asr fi Ahbâri mulûki Benî Nasr
2.13 Nüfazatü'l-cerâb (Kilâbü'r-rihle)
2.14 Rakınü'l-hulel fi nazmi'd-düvcl
2.15 Reyhânctü'l-küttâb vc nüc'atü'l-müntâb
2.16 el-Tâcü'l-muhallâ fî müsâceleti'l-kıdhi'l-mu'allâ
2.17 Turfctü'l-asr fî Devleti Beni Nasr
3 Metodu
4 Üslûbu
5 Kaynakları
5.1 Müellifler
5.1.1 Çok Faydalandığı Müellifler ve Eserleri
5.1.2 Az Faydalandığı Müellifler ve Eserleri
5.2 Rivayetler/Anekdotlar
5.3 Kendi Müşahedeleri (Müşâhedât)
5.4 Özel Defterler/Kütüphaneler, Siyâsî ve İçtimaî Belgeler (Müdevvenât)
a) Takyidât
b) İçtimaî ve Siyâsî Vesikalar
c) Mezar Taşları, Kitap Kapaklan ve binalardaki
çeşidi yazılar (Nükûş)
5.5 Mektuplar
5.6 Hristiyan Kaynaklar
6.Kaynakları Kullanma Şekli
7 Kendisinden Sonrakilere Etkisi
8 Eserlerinin Tarihî Kaynak Olarak Değeri
KAYNAKÇA
İNDEKS
EKLER