İletişim +90 312 267 16 11

XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı, 2012

₺18.00 ₺10.80
  • Yazar: Ahmet Nezihi TURAN
  • Basım Yılı: 2012
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.2.12. Dizi, Sayı: 2
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751624802
  • Barkod : 9789751624802
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, 310 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
KAYNAKLAR

GİRİŞ

I. BÖLÜM
İDARÎ YAPI
A. OSMANLI İDARÎ TEŞKİLATI VE DİYARBEKİR EYALETİ
B. RUHA SANCAĞI
1. Coğrafi Mevkii
2. İdarî Durumu
3. Ruha Sancağının İdarî Taksimatı
   3.1 1518 Tahririne Göre Durum
   3.2 1523 ve 1540 Tahrirlerine Göre Durum
   3.3 1566 Tahririne Göre Durum
4. Sancağın Yönetimi

II BÖLÜM
İSKÂN VE NÜFUS

A. SANCAĞIN MERKEZ NÜFUSU /ŞEHİR
1. Müslim Nüfus
2. Gayrimüslim Nüfus

B KÖYLERİN NÜFUSU
1. Müslim Nüfus
2. Gayrimüslim Nüfus

C AŞİRETLER
1. Yerleşik Olanlar
   1.1 Bozuluş
   1.2 Karaulus
2. Konar-Göçerler

D GENEL SANCAK NÜFUSU
1. Vergiye Tabi-Muaf Şehir Nüfusu
2. Vergiye Tabi-Muaf Kır Nüfusu
3. Dirlik Sahipleri
4. Toplam Nüfus

III BÖLÜM

İKTİSADÎ HAYAT
A ZİRAÎ HAYAT-ÜRETİM - VERGİLER
1. Ziraî Alanlar ve Vergilendirme
   1.1 Ziraî Alanlar
   1.2 Ziraî Vergiler
2. Üretim ve Vergilendirme
   2.1 Hububat ve Bakliyat
      2.2 Diğer Üretim
      2.2.1 Pamuk Üretim
      2.2.2 Susam Üretimi
      2.2.3 Bağcüık
      2.2.4 Sebze ve Meyve Üretimi
3. Hayvancılık
   3.1 Arıcılık
   3.2 Koyunculuk
   3.3 Yaylak ve Kışlak

B. ŞAHSA BAĞLI VERGİLER
1. Bennak Resmi
2. Mücerred Resmi
3. İspenç Resmi
4. Cizye
5. Irgadlık Resmi
6 Odun Vergisi
7. Arızî Vergiler
   7.1 Bâd-ı hevâ ve Cürüm ve Cinayet Resimleri
   7.2 Tapu, Deştbanlık, Arûs, Kışlakcıyân ve Yave ve
Kaçgun Resimleri
 
SINAÎ VE TÎCARÎ HAYAT/MUKATAALAR
1. Tesisler ve Bunlardan Alman Vergiler
   1.1 Değirmenler (Resm-i Asiyâb)
   1.2 Boyahane
   1.3 Diğerleri (Meyhane, Darphâne, Başhâne, Kirişhâne,
Kassabhânc)
2. Ticarî Hayal ve Bağlı Vergiler
   2.1 Bâc ve Damgalar
   2.2 Arasa, Dellâliye ve Mezad
3 Bazı Hizmetler ve Mııkataa Gelirler
   3.1 İhlisâb
   3.2 Asesiyc
   3.3 İhzariye

SANCAK GELİRİNİN DİRLİKLERE TAKSİMİ
1. Haslar
   1.1 Padişah Hasları
   1.2 Sancakbeyi Hasları
   1.3 Diğer Haslar
2. Ze'âmetler
3. Timarlar

IV BÖLÜM

XVI YÜZYILDA RUHA ŞEHRİ
 ŞEHRİN FİZİKÎ YAPISI VE MAHALLELERİ
1. Ruha Kalesi
2. Şehrin Mahalleleri
   2.1 Bâb-i Berriye Mahallesi
   2.2 Bâb-i Emîr Mahallesi
   2.3 Bâbü'l-Mâ Mahallesi
   2.4 Bâb-i Harran Mahallesi 
   2.5 Gemâ'at-i Erâmine
   2.6 Mağaracık Mahallesi 
   2.7 Cemâ'at-i Bîrûniyân
   2.8 Ccmâ'at-i Şeyh Çâkeri 
 
B. ŞEHİRDE SOSYAL-İKTİSÂDÎ HAYAT VE TİCARET
1. Sınaî ve Ticarî Faaliyetler
2. Çarşı, Pazar ve Esnaf

C. VAKIFLAR VE VAKIF ESERLERİ
1. Cami, Mescid ve Medreseler
2. Zaviye, Tekke ve Türbeler
3. Diğerleri

SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
EKLER
I : 1518 Tarihli Ruha Kanunnâmesi
II : 1566 Tarihli Ruha Kanunnâmesi
III : Ruha Sancağına Bağlı Köylerin Nüfusları, Hâsılları ve Bağlı
Oldukları Gelir Üniteleri
IV : Her Tahrirde Kaydı Bulunan Köyler
V : Nahiyelere Göre Nüfus ve Hâsıl Toplamları
VI : Ruha Sancağında Ziraî Üretim
VII: Ruha Sancağında Bağcılık
VIII: Ruha Sancağı Köylerinde Yapılan Arıcılıktan Alman
Vergiler
IX : Ruha Sancağı Köylerinde Bulunan Değirmenler ve Bunlard
Alınan Resimler
X : 1518 Tarihli TD 64'e Göre Ruha Sancağı Timar Sahipleri
XI : 1525 Tarihli MM 4735'e Göre Ruha Sancağı Timar
Sahipleri
XII: 1566 Tarihli TD 204'e Göre Ruha Sancağı Tımar
Sahipleri
XIII: Harita Üzerinde İşaretlenen Köyler
GRAFİKLER, KROKİ, HARİTA
Ruha Şehri Krokisi
Ruha Sancağı Haritası