İletişim +90 312 267 16 11

Kazak Türkleri ile Çarlık Rusyası Arasındaki Siyasi İlişkiler (Başlangıcından Hanlığın Feshine Kadar), 2013

₺18.00 ₺10.80
  • Yazar: Osman YORULMAZ
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-1.1. Dizi, Sayı: 12
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751626318
  • Barkod : 9789751626318
  • Fiziksel Özellikleri : 336 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Önsöz
KISALTMALAR

GİRİŞ - KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR 1

I BÖLÜM
KAZAKLAR VE KAZAK CÜZLERİ  11
1- Kazaklar 11
2- Ulu Güz / Orda Kazakları, Yaşadıkları Bölgeler ve Boyları 13
3- Orta Cüz / Orda Kazakları, Yaşadıkları Bölgeler ve Boylan  17
4- Küçük Cüz / Orda Kazakları, Yaşadıkları Bölgeler ve Boyları 22

II BÖLÜM
KAZAK-RUS YAKINLAŞMASININ TARİHÎ SEYRİ 27
1- Kazak-Kalmuk İlişkileri 29
a- Başlangıcından 1723 Yılma Kadar Kazak-Kalmuk İlişkileri 29
b- Aktaban Şubırmdı-Büyük Felaket 38
c- Kazakları Cungarlar Karşısında Başarısız Kılan Etkenler  43 d- Bağımsızlık Mücadelesi ve Anrakay (Anırakay) Zaferi (1727-1729) 46
e- Anrakay Zaferi Sonrası Kazak Cüzlerinde Son Durum 49
2- Rus Doğu Politikası ve Kazaklar 51
a- Rusya'nın Güneydoğu İstikametinde İlerlemesi ve Askerî Hatlar 51
b-1 Petro'da Doğu Politikası Fikrinin Oluşması 58
c-1 Petro'nun Doğu Politikası İçinde Kazak Cüzlerinin Yeri  67

III BÖLÜM
BAŞLANGICINDAN 1730 YILINA KADAR KAZAK-RUS İLİŞKİLERİ 71

IV BÖLÜM
KÜÇÜK VE ORTA GÜZ KAZAKLARINDA RUS HÂKİMİYETİ 85
1- Küçük Cüz Hanı Ebulhayr'm Rusya'ya Müracaatı 85
2- Rus Elçisi Tevkelev'in Küçük Güz'deki Diplomatik Misyonu  100
a- Ebulhayr ile Tevkelev'in Hesaba Çekilmesi ve ilk Yeminler 109
b- Küçük ve Orta Cüz ile Karakalpaklarda Rus Hakimiyeti¬nin Başlaması  112
c- Ebulhayr'm Hive Hanlığı'm Rusya'ya Bağlama Gayreti 115
d- Tevkelev ile Ebulhayr'm Elçilerinin Rusya'ya Gönderilmeleri 117
3- Orenburg Araştırma Ekibi'nin Teşkili ve Orenburg Şehrinin Kurulması  124
4- Orenburg Bölgesinde Yeni Rus istihkâmlarının inşası 132
5- Başkurt isyanı ve Ebulhayr—Rus İlişkileri  134
6- 3-4 Ağustos 1738 ve 28-29 Ağustos 1740 Tarihli Orenburg Görüşmeleri: Küçük ve Orta Güz Kazaklarında Rus Hâki¬miyetinin Tesisi 139

V BÖLÜM
KAZAK-HİVE VE KAZAK-CUNGAR İLİŞKİLERİ  149
1- Rus Elçisi Gladışev'in Ebulhayr'a Gönderilmesi ve Ebulhayr ile Oğlu Nurali'nin Hive Hanlığı  149
2- Kazak-Cungar İlişkileri  153

VI BÖLÜM
RUSYA'NIN KÜÇÜK GÜZ'Ü KOLONİLEŞTİRME POLİTİKA¬SI 159
1- Neplüyev-Ebulhayr Düşmanlığı ve Ebulhayr'm Oğlu Koca
Ahmet'i (Hoca Ahmet) Kurtarma Çabası  159
2- Neplüyev'in Küçük Cüz'ü Kolonileştirme Politikası  165
a- Kazaklara Yayık Nehri'nin Sağ Tarafının Yasaklanması  167
b-Yedek Plan 167
c- Askerî Hatlar 169
d- Neplüyev'in Ebulhayr'a Karşı Denge ve Tecrit Politikası  172
3- Tevkelev'in Ebulhayr ile Neplüyev'i Barıştırması  176
4- Ebulhayr'm Öldürülmesi  180

VII BÖLÜM
1749-1790 YILLARI ARASI KÜÇÜK CÜZ-RUSYA İLİŞKİLERİ 185
1- Nurali'nin Han Seçilmesi ve Küçük Güz'de Genel Durum 185
2- Cungar Hanının, Nurali'nin Kız kardeşiyle Evlenmek İste¬mesi ve Rusya 190
3- Nurali - Barak Mücadelesi ve Barak'm Ölümü  192
4- Nurali'nin Batır Sultan ve Hive Hanı Kaip ile Mücadelesi ve Rusya 196
5- Başkurt İsyanı (1755) ve 1755-1771 Arası Küçük Cüz-Rusya İlişkileri: 200
6- İdil-Kalmuklarmın Cungarya'ya Göçleri (1771) ve Kazak-Rus İlişkileri  211
7- Pugaçev İsyanı (1773-1775) ve Kazak-Rus İlişkileri  216
8- Nurali Han-Sırım Batır Mücadelesi ve Rusya  229

VIII BÖLÜM
XVIII YÜZYILIN ORTALARINDA ORTA VE ULU GÜZ KAZAKLARI 245
1- Cungar Hanlığı ve Çin İle İlişkiler 245
2- Rusya İle İlişkiler 253
a- Orta Cüz Sınırına Kurulan Rus Askerî Hatları  253
b- XVIII Yüzyılın Ortalarında Orta Cüz-Rusya İlişkileri  254
c- Abılay Han Devrinde (1771-1781) Orta ve Ulu Cüz ile
Rusya Arasındaki İlişkileri 258

IX BÖLÜM
XVIII YÜZYILIN SONU İLE XIX YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE KAZAK-RUS İLİŞKİLERİ VE KAZAK CÜZLERİNDE HANLIK STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI 263
1- XVIII Yüzyılın Sonları ile XIX Yüzyılın İlk Çeyreğinde Orta ve Ulu Cüz ile Rusya Arasındaki İlişkiler ve Orta Cüz'de Hanlığın Feshi (1822) 263
2- XVIII Yüzyılın Sonları ile XIX Yüzyılın İlk Çeyreğinde Küçük Cüz-Rusya İlişkileri ve Küçük Cüz'de Hanlığın Feshi  267
a- Erali Han (1790-1794) ve Sırım Batır  267
b- İşim Han (1796-1797) ve Sırım Batır 268
c- Küçük Cüz'de Yeni Yönetim Arayışı ve Ayçuvak Han
Devri (1797-1805) , 269
d- Cantöre Han Devri (1805-1809)  273
e- İşim Han Devri (1812-1824)  275
f-  Tilenşioğlu Jolaman Tarhan İsyanı ve Küçük Cüz'de
Hanlığın Feshi (1824)  276

SONUÇ
KAYNAKLAR
İNDEKS
EKLER (Haritalar, Resimler, Kaynak Metinler)