İletişim +90 312 267 16 11

Tarih-i Buhara, 2013

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Erkan GÖKSU
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-1. Dizi, Sayı: 5
  • Dil : Arapça
  • ISBN : 9789751626325
  • Barkod : 9789751626325
  • Fiziksel Özellikleri : 180 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ESER VE MÜELLİFİ HAKKINDA
Ebû Bekr Muhammed B Ca'fer en-Narşahî ve Târîh-i Buhârâ XIII
Târîh-i Buhârâ'nın KaynaklanXV
Târîh-i Buhârâ ve Avrupalı Uzmanlar XVI
Târîh-i Buhârâ'nın Yazma Nüshaları XX
Târîh-i Buhârâ'nın Farsça NeşirleriXXI
Târîh-i Buhârâ'nın TercümeleriXXII

TÂRÎH-İ BUHÂRÂ
[Mukaddime]3
Buhârâ'da Kadılık Yapan Bazı Zevat4
Fasl8
Buhârâ'da Pâdişâh Olan Hâtûn ve Ondan Sonra Padişahlık Yapan Çocukları 13
Buhârâ ve Ona Bağh Yerler 17
Kermîne 18
Nûr 18
Tavâyise/Tavâyis 19
Iskicket 20
Şarğ 22
Verdâne 25
Efşene/Efşine 25
Berked 26
Râmitîn 26
Verahşa/Verehşeh 28
Beykend 30
Farab/Fireb 32
Buhârâ'da Bulunan Dokuma Evi (Beytü't-Tırâz)33
Mâh Pazarı (Bâzâr-ı Mâh)34
Buhârâ'nın İsimleri34
Buhârâ Kalesi (Erg-i Buhârâ)'nin İnşâsı36
Buhârâ'daki Pâdişâhların Konaklan/Sarayları39
Cûy-i Mûlyân ve Onun Durumu41
Şemsâbâd'ın İnşası43
Âl-i Keskese/Kuskusa 45
Buhârâ ve Çevresinin Su Kanalları46
Buhârâ ve Çevresinin Haracı49
Halkın Kenpirek Dediği Duvar (Dîvâr-i Kenpirek)50
Buhârâ'nın [Dış] Sûru (Rabad/Rabaz-i Buhârâ)52
Buhârâ'da Dirhem ve Para Darbı52
Buhârâ'nın Fethinin Başlaması55
Hikâye60
Kuteybe b Müslim'in Velayeti ve Buhârâ'nın Fethi67
Hikâye71
Buhârâ'nın Fethi ve Orada İslâm'ın Doğuşu74
Mescid-i Câmi'in İnşâsı75
Hikâye77
Bayram Namazgahı79
Buhârâ Şehrinin Araplar ve Acemler Arasında Taksim Edilmesi80
Hikâye82
Hikâye84
Hikâye,85
Hikâye85
Sâmânoğulları (Al-i Sâmân) ve Onların Nesebi87
Nasr b Seyyar ve Tuğşâde/Tuğşâd'ın Öldürülmesi91
Şerik b Şeyh el-Mehrî94
Mukanna'/Peçeli ve Onun Taraftarları Beyaz Elbiselilerin (Sepîd/Sefîd Câmegân) İsyanı98
Mukanna'nın Helakinin Sebebi 109
Hikâye 110
Al-i Sâmân'ın Velayetinin Başlangıcı 111
Emîr-i Mâzî Ebû İbrahim İsmâ'îl b Ahmed es-Sâmânî'nin Velayetinin Başlaması• 115
Emir İsmâ'îl'in Buhârâ'ya Girişi 118
Emîr-i Şehîd Ahmed b İsmâ'îl es-Sâmânî'nin Velayeti 135
Emîr Sa'îd Ebû'l-Hasan Nasr b Ahmed İbn İsmâ'îl es-Sâmânî'nin Velayeti' 138
Hikâye 139
Kıssa 140
Hikâye 141
Emîr Hamîd Ebû Muhammed Nûh İbn Nasr b Ahmed b İsmâ'îl es-Sâmânî'nin Velayeti 141
Emîr Reşîd Ebû'l-Fevâris Abdu'l-melik b Nûh b Nasr b Ahmed İsmâ'îl es-Sâmânî'nin Velayeti 145
Melik Muzaffer Ebû Salih Mansûr b Nasr b Ahmed b İsmâ'îl es-Sâmânî'nin Velayeti 146
Emîr Razî Ebû'l-Kâsım Nûh b Mansûr b Nasr b Ahmed b İsmâ'îl es-Sâmânî 150
KİTÂBİYÂT 153
İNDEKS 165