İletişim +90 312 267 16 11

Yemen`de Osmanlı İdâresi ve Rumûzî Târihi I. ve II. Cilt (Takım), 2003

₺80.00 ₺48.00
  • Yazar: Prof. Dr. Hulûsi YAVUZ
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I. ve II. Cilt
  • Dil :
  • ISBN : 9751615402
  • Barkod : 9751615402
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

YEMEN'DE OSMANLI İDÂRESİ VE RUMÛZÎ TÂRİHİ(923-1012 / 1517-1604) (2 cilt)Hulûsi YAVUZ

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

TRANSKRİPSİYON İŞÂRETLERİ

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA

BİRİNCİ BÖLÜM FETİHDEN ÖNCE YEMEN'İN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI

I - İSLÂM'DAN ÖNCE

A - Giriş
B - Yemen'in Coğrâfi Durumu
C - Tabiat Şartlarının Sosyo-Kültürel Yapıya Te'sîri
D - Câhiliyye Devrinde Sosyo-Kültürel Bakımdan Yemen Toplumu


II – İSLÂM'DAN SONRA

İKİNCİ BÖLÜMYEMEN'İN FETHİ VE OSMANLI İDÂRESİNİN BAŞLANGICI

I - FETİHDEN EVVELKİ GELİŞMELER

 A-Mısır'ın Fethi Sırasında Yemen'de Siyâsi Durum
 B - Mısır'dan Sonra Yemen'de İlk Osmanlı Nüfûzu
 C - Kaptan Selman Reîs ve Yemen Seferi
 D - Hadım Süleyman Paşa ve Süveyş Donanması

II - HADIM SÜLEYMAN PAŞA'NIN YEMEN'DE İLK FETİHLERİ

III -YEMEN'DE OSMANLI İDÂRE ve NÜFÛZU

A-Yemen Eyaletinin Kurulması ve Beylerbeyilerin İdâresi

1 ) Mustafa Bey (945-946/1539-1540)
2) Mustafa Neşşar Paşa (946-952/1540-1545)
3) Üveys Paşa (952 954/1545-1547); İlk Zeydî İsyanı ve Özdemir Bey
4) Ferhad Paşa (954-956/15471549)
5) Özdemir Paşa (956-962/1549-1555)
6) Mustafa Neşşar Paşa (962-966/1555-1559)
7) Karaşâhin Mustafa Paşa (966-967/1559-1560)
8) Mahmud Paşa (967-972/1560-1565)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMZEYDÎ İSYÂNI VE YEMEN'İN İKİNCİ DEFA OSMANLI İDÂRESİNE GEÇİŞİ

I - İSYÂNDAN EVVELKİ YEMEN: BEYLERBEYİLERİN TUTUMU, BÖLÜNME VE İSYÂN TAHRİKLERİ

A - Rıdvan Paşâ'nın Beylerbeyiliği (972-974/ 1564-1567)
B - Yemen'in İki Beylerbeyilik Hâline Getirilmesi
C - Murad Paşa'nın Beylerbeyiliği (972-974/1565-1567)
D - Hasan Paşa'nın Beylerbeyiliği (974-977/1567-1568-1570)


II - YEMEN'İN ZEYDÎLERE GEÇİŞİ VE SİNAN PAŞA'NIN YENİDEN FETHİ

A - Zeydî İsyânı ve Sebepleri
B - Lala Mustafa Paşa'nın Serdarlığı, Özdemirlioğlu Osman Paşa'nın Beylerbeyiliği
C - Vezir Sinan Paşa'nın Yemen Serdarlığı

1) Sinan Paşa; Şahsiyeti
2) Yemen Seferi
3) Yemen Beylerbeyi Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Fetih ve Faâliyetleri
4) Sinan Paşa ile Özdemiroğlu'nun İhtilâfı

D - Sinan Paşa'nın Yaptığı Fetihler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMSİNAN PAŞA'NIN FETHİNDEN SONRA YEMEN'DE OSMANLI İDÂRESİ (1571-1604)

I - BEHRAM PAŞA'NIN BEYLERBEYİLİĞİ (973-983/1570-1575)

II - KUYUCU MURAD PAŞA'NIN BEYLERBEYİLİĞİ (983-988/1576-1581)

III - "YEMENLİ" HASAN PAŞA'NIN BEYLERBEYİLİĞİ (988-1013/1580-1604)

IV - ŞÂİR VE MÜVERRİH RUMÛZİ'YE GÖRE YEMEN

V- ZEYDÎLİK

VI - BATI TE'SÎRİ

VII - İKTİSÂDİ VE TİCÂRİ HAYAT

BEŞİNCİ BÖLÜM YEMEN'DE OSMANLI MEVCÛDİYETİNİN SEBEPLERİ

I - OSMANLI DEVLETİ'NİN HAREMEYN'İ MUHAFAZA ETME VAZÎFESİ

A - Osmanlı Devleti ve İslâmiyet
B - Hukukçu ve Tarihçilere Göre Osmanlı Devleti ve İslâmiyet
C - Osmanlı Devleti ve Gayr-i Müslim Teba'a
D - Osmanlı Devleti ve Haremeyn
E - Osmanlı Devleti ve İslâm Hılâfeti

I ) Hilâfet Makâmı ve İlk Halîfeler

2) Yavuz Sultan Selim'den Evvelki Halife-Sultanlar ve Osmanlı Hilafeti

II - KIZILDENİZ VE HİND OKYANUSU'NDA PORTEKİZ TEHLİKESİ

ALTINCI BÖLÜM RUMUZÎ VE ESERİ

I - RUMÛZÎ'NİN HAYATI VE ESERLERİ
II - RUMÛZİ'NİN ESERİ: NÂME-İ FÜTÛH-I YEMEN

A - Eserin Yazılması
B - Muhteviyâtı
C - Edebî Yönü
D -Târih Düşürme ve Mu'ammâ Söyleme Ka'biliyeti
E - Târih Anlayışı
F - Eserin Nüshaları

a) Üniversite Kütüphânesi Nüshası
b) Topkapı Sarayı Nüshası
c) Nevşehir Nüshası
d) Millet Kütüphânesi Nüshası

III - NÂME-İ FÜTÛH-I YEMEN'İN TENKİDLİ METNİ
METİN

NÂME-İ FÜTÛH-I YEMEN (Tenkidli Metin)
MUKADDİME

SONUÇ
İNDEKS
BELGELER