İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı İmparatorluğu`nda Ayanlık, 2014

₺46.00 ₺27.60
  • Yazar: Yücel ÖZKAYA
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 157
  • Dil :
  • ISBN : 9789751606280
  • Barkod : 9789751606280
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR
ÖN SÖZ
KAYNAKLAR VE TETKİKLER

GİRİŞ
1. Âyânlık İle İlgili Bilgilerin Sınırları
2. Türkiye Literatüründe XVIII. Yüzyıldan Önceki Devirde Âyân’ Teriminin Anlamı

BİRİNCİ BÖLÜM
XVIII. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN İDARÎ DÜZENİNE BİR BAKIŞ
a. İdari Düzen18
b. Adlî Düzen 39
c. Askeri Düzen 47
ç. İktisadî Durum 54

İKİNCİ BÖLÜM
ANADOLU’DA ÂYÂNLIĞIN DOĞMASINI HAZIRLAYAN OLAYLAR
a. Anadolu Karışıklıkları.71
b. Mütegallibelik Hareketleri72
c. Leventlik.87
ç. Aşiretler94
d. Raʿiyyet Arasında Görülen Yer Değiştirmeler96
e. Devlet Memurlarının Yolsuzlukları103
f. Anadolu’da Mirî Toprak Sisteminde Olan Değişiklikler 110
g. Malî Sıkıntı.112
VIII Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyânlık

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANADOLU’DA ÂYÂNLIĞIN TEŞEKKÜLÜNÜN SEBEPLERİ
a. Sancak İdarelerinde Olan Değişiklikler 119
b. Anadolu Karışıklıklarının Artması123
c. Vergi Toplama Meselesi128
ç. Vilâyet ve Şehir Kethüdalığı132

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ANADOLU'DA ÂYÂNLIĞIN TEŞEKKÜLÜ

BEŞİNCİ BÖLÜM
XVIII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ÂYÂNLIĞIN GELİŞMESİ VE GÜÇLENMESİ

ALTINCI BÖLÜM
XVIII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA DEVLETİN ÂYÂNLARA VERDİĞİ GÖREVLER
a. İdarî Alanda173
b. İktisadî ve Malî Alanda.180
c. Askerî Alanda.187

YEDİNCİ BÖLÜM
ÂYÂNLIĞIN DEVLET İDARESİ VE TOPLUM DÜZENİNDE YARATTIĞI KARIŞIKLIKLAR
a. Âyânların Zorbalıkları.221
b. Zorla Âyân Olma Mücadelesi.256
c. Âyânların Birbirleri ve Devlet Görevlileri İle Olan Mücadeleleri289

SEKİZİNCİ BÖLÜM
XVIII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ÂYÂNLARIN TOPLUM VE HÜKÜMET YÖNÜNDEN DURUMLARI

DOKUZUNCU BÖLÜM
ÂYÂN TAYİNİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
ÂYÂN TAYİNİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.331

SONUÇ
RÉSUMÉ
BİBLİYOGRAFYA
VESİKALAR
DİZİN
FOTOKOPİLER