İletişim +90 312 267 16 11

DERGAH Giriş - Çeviriyazı - Dizin I., II, III-IV. Cilt, (Takım) Sayı: 25-42, 0

₺84.00 ₺50.40
  • Yazar: Arslan TEKİN, Ahmet Zeki İZGÖER
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-3.8. Dizi, Sayı: 1c
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751627483
  • Barkod : 9789751627483
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

I. Cilt
DERGÂH
1
Yahya Kemal Üç Tepe.3
İsmail Hakkı Kerbelâ’ya Giden Derviş..7
Mustafa Şekib Sanatın İçyüzü..9
Yakub Kadri Erenlerin Bağından -12-.14
Rezzan Ârif Mücevherlerin Manası16
Ahmed Hâşim Bir Günün Sonunda Arzu.20
Emin Receb Çiftlikten Mektup..21
Necmeddin Halil Kapanmaz Yaralar23
Ahmed Hamdi Sonbahar25
Ârif Dündar Edirne’de Sultan Selim Camii26
Mehmed Halid Eşrefoğlu.28
Hâmid Sadi Sakarya34
Abdülhak Şinasi Alev Muharriri Ali Zeki Bey ve Romancılık 37
Öksüz Âşık Dağlar 1.42
Âşık Hasan Dağlar 2.42
Halide Edib Efe’nin Hikâyesi.44
İstanbul’un On Beş Günü: Kāri
ve Kārielerimize, Nusret Duaları,
Hilâl-i Ahmerin Hayırlı Teşebbüsü,
Daruleytamlarımız, Havalar, İki Müsamere,
General Gouraud Şehrimizde.49

DERGÂH
2
Yahya Kemal Sade Bir Görüş55
Ahmed Muhtar [Yahya Kemal] Râsih’in Matlaı60
İsmail Hakkı Yeşil Medeniyet..62
Yakub Kadri Erenlerin Bağından -13-.65
VI İÇİNDEKİLER
Rezzan Ârif Çini67
Ahmed Hâşim Ölmek..73
Hasan Âlî Şark..74
Ali Hasan Pınar.75
Necmeddin Halil Dönüş..76
Ahmed Hâşim Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde..77
Bergson Şuur ve Hayat.82
Mehmed Halid Eşrefoğlu.89
Hâmid Sadi Küçük Asya..97
Abdülhak Şinasi Kitaplar Karşısında Gençliğin Buhranı.99
Mustafa Şekib Bir Şahsiyet.105
İstanbul’un On Beş Günü: İntişarımız
Münasebetiyle, Bir Ölünün Arkasından,
Tiyatronun Öldürdüğü Adam, Avdet Eden
Kafile, Mekteb-i Güzîn’in Resim Sergisi. 108

DERGÂH
3
Yahya Kemal Kalple Dil113
İsmail Hakkı Küller Altında Bir Anadolu116
Falih Rıfkı Yeni Nesiller İçin Bir Mezarlık.119
Ahmed Hâşim Müslüman Saati .121
Mehmed Fuad İslâm Medeniyeti.124
Ahmed Hâşim Parıltı.126
Mehmed Fuad Nedim’in Evi.127
Mustafa Şekib Hakikî Hürriyet129
İhsan Türk’ün Hakkı..136
Necmeddin Halil Gençlik Günleri138
Bergson Şuur ve Hayat..140
Emin Receb Arda Nehrinde Bir Gurûb.145
Mehmed Halid Câmiu’n-Nezâir..146
Hâmid Sadi Şarka Bir Nazar150
Abdülhak Şinasi İsmail Hakkı Bey ve Eseri153
Rezzan Ârif Tebriz Sultanı159

DERGÂH
4
Yahya Kemal Acıların Tadı.173
İsmail Hakkı Hayatımızın Mantığı Kendindedir.176
Köprülüzade Mehmed Fuad Şeyyâd Hamza.180
Mustafa Şekib Ruha Bir Dikkat..184
Emin Receb Batan Güneşe187
Mehmed Emin Hasbihâl..188
Necmeddin Halil Büyüklüğün Şanı.192
Rezzan Ârif Cilt..193
Hasan Âlî Taziyet..196
Bergson Şuur ve Hayat..197
Ali Hasan Havuz203
Munis Lütfi Hâfız Ahmed Paşa’nın Şehâdeti.204
Mehmed Halid Necâtî’nin Ölümü..208
Necmeddin Halil Maziden Hatıralar.212
Hüseyin Namık Türk Kelimesinin Menşei213
Mimar Mazhar İstanbul’un İmarı ve Eski Eserleri
Muhafaza216
Ahmed Hâmid Garib Ahmed222
İstanbul’un On Beş Günü: Resim ve Yazı
Sergileri, Bu Ramazandaki Darulbedâyi 229

DERGÂH
5
Yahya Kemal Esir Jeminos ve Altor Şehri235
Falih Rıfkı Güzel Vatanperverlik.240
Necmeddin Halil Tiren Sesleri .242
Mustafa Şekib İlmin Mebdei veya Umdeleri İtibarıyla
Kıymeti243
Kemaleddin Kâmi İzmir Yollarından251
Kemaleddin Kâmi Ölmüş Nişanlıya..252
Mehmed Emin Ulûm-Şuur 2.253
Ali Hasan Fırtınada Martılar..257
Mehmed Halid Kur’ân-ı Kerîm ve Arap Şiiri258
Bergson Şuur ve Hayat .262
VIII İÇİNDEKİLER
Emin Receb Bulutlar.267
Semih Rüstem Osmanlı Türk’ünün Camii268
Necmeddin Halil Bir Gün275
Hâmid Sadi Murad Dağı276
Ali Nizamî Son Lâ-İlmî Felsefe Cereyanları ve Türkler.. 279
Hasan Âlî Gözlerin282
[Hâkî] Koşma..283
Garip Hasan [Türkü].284
Mâni..284
İstanbul’un On Beş Günü: İstanbul’un Bir
Simâsı, Bayram Münasebetiyle, Bir Sual
ve Cevapları, Neşriyat Encümeni, Osmanlı
Tarihi Menbaları.285

DERGÂH
6
Yahya Kemal Gezinti..297
Köprülüzâde Mehmed Fuad En Eski Türk-Azerî Şairi Hasanoğlu.302
Ahmed Hâşim Şafakta..304
Köprülüzâde Ahmed Cemal Ondokuzuncu Asırda İran Edebiyatı305
Yahya Kemal Ses..315
Bergson Ruh ve Beden316
Mehmed Halid Nedim 1322
Henri Nouvel Kur’ân-ı Kerîm ve Arap Şiiri 2327
Ali Mümtaz Korudaki Meydan..330
Necmeddin Halil Günlerim.331
Rezzan Ârif Gülnur’un Günahı.332
İstanbul’un On Beş Günü: Nedim,
Mercure de France’ta, Bergson’un İstifası
Münasebetiyle .344
Maksim Gorki Bir Sergüzeşt 347

DERGÂH
7
Mustafa Şekib Hislerimizin Mantığı.357
İhsan Bir Vesika360
Halil Vedad İstanbul Yolunda…364
Hüseyin Namık Türk Kelimesine Dair 2..365
Emin Receb Meriç.369
İsmail Hikmet Bu da Bir Hasbihâl.371
Ali Mümtaz Gölde Geceler..374
Bergson Ruh ve Beden378
Mehmed Halid Nedim 2383
İsmail Galib Temaşamız Millî mi?.389
Hüseyin Namık Yahşi Fakîh ve Eseri393
Mahmud Nedim Asya’da Musikili Tiyatrolar 1: Hint Dram
Müzikalleri.395
Hâmid Sadi Marmara Havzası..403
Maksim Gorki Malva 1405
İstanbul’un On Beş Günü: Tâlî Tahsilde
Tadilât Münasebetiyle, Sporcularımızın
Üzücü Gafletleri, Aydınlık Mecmuası.412

DERGÂH
8
Ahmed Hâşim Şiirde Mana419
Ragıb Hulûsi Bir Mukabele ve İstizâh: Ziya Gökalp Bey
ve Mesleği Münasebetiyle..425
Mustafa Şekib Cevap428
Yakub Kadri Kuvvetli Bir Ruh.434
Ahmed Tevfik Atomlar ve Hayatı 1..435
Ali Mümtaz Tunç Madalyalar.439
Bergson Ruh ve Beden441
Necmeddin Halil Anadolu Dağlarında..447
Ahmed Hamdi Madalyon448
Mustafa Nihad Nedim Şahsiyeti ve Eseri.449
Hüseyin Namık Divanu Lügati’t-Türk’e Nazaran Hakan..453
Halil Vedad Bizim Âlem Sergisi.456
Maksim Gorki Malva 2459
İstanbul’un On Beş Günü: Türk
Musikisinin Kudreti, Fransızcada Türk
Eserleri, Edebiyat ve Maişet, Salih Zeki’nin
Ölümü, Sihâm-ı İlham, Tagore Avrupa’da,
Sanat Musâhabeleri..471

DERGÂH
9
Falih Rıfkı Hemşehrilikten Ferâgat479
Sâtı Fikret’in İstifaları.482
İzzet Melih Hüzün ve Tebessüm..494
İsmail Hikmet Fikret ve İstikbâl..497
Fevzi Lütfi Şiirde Teselli..502
Vahîd Sınâat505
Abdülhak Şinasi Kırılmış Rübâb.511
Ali Mümtaz Sükût.515
Rezzan Ârif Kısmet .517

DERGÂH
10
Ahmed Hâşim Ressamlarımız Hakkında Bir Mütalaa.543
Mustafa Şekib Mütefekkirlerimizin Seciyesi Nasıl
Keşfedilir?546
Yakub Kadri Yahya’ya Göre İncil: Sözün
Tecessümü..552
Sâtı Fikret’in İstifaları.554
Cavide Hayri Telâkî Manzumesinin Bestesi563
Bergson Ruh ve Beden565
Vahîd Sınâat568
Necmeddin Halil Yolda Mısralar..575
Fevzi Lütfi Manisa Bağları.577
Ali Mümtaz Oyun Kâğıtları.580
Hüseyin Namık Eski Türk Âdetleri..582
Rezzan Ârif Kısmet..586
Ahmed Kudsi Gölgesinde Oturduğum Ağaç ve Ben….601
İstanbul’un On Beş Günü: Kapanan
Galatasaray Resim Sergisi, Gafil
Sporcularımız, Musikimiz..602

DERGÂH
11
Ahmed Hâşim Cem’in Gözü.609
Mustafa Şekib İhtiras Nedir?612
Yakub Kadri Yahya’ya Göre İncil: İlk Müridler..618
Bergson Ruh ve Beden620
Ahmed Hâşim Hazanda Bülbül..624
Fevzi Lütfi Hasret Mektubu..625
Ahmed Tevfik Atomlar ve Hayatı 2..628
Ali Mümtaz Dalgalarla Beraber.632
Vahîd Sınâatta Hakikat-perestlik..634
Abdülhak Şinasi Ahmed Hâşim’in Eseri Etrafında641
Rezzan Ârif Kısmet..646
Necmeddin Halil Bir Teselli.655
Maksim Gorki Malva 3657
İstanbul’un On Beş Günü: Mustafa
Kemal Paşa’nın Fotoğrafları, Gazilerimiz
ve Biz, Kadıköyü’nde Azerbaycan
Sazı, Moda Çayırında Bazı Türk
Gençleri, Darulbedâyide Buhran ve Son
Mümessiller, Müze-i Hümâyûn Rehnümâ’sı,
“Kara Kitap”661

DERGÂH
12
Falih Rıfkı Millî Cereyanın Zaferi..673
Nurullah Atâ Ahmed Hâşim..676
Mustafa Şekib İhtiraslar Nasıl Doğar?.680
Necmeddin Halil Köyden Mektup..684
Halil Fikret Mekteplerin Teşkilât-ı Hâriciyesi Hakkında
Nazariyât.686
Mehmed Halid Üftâde689
Bergson Ruh ve Beden ..696
Emin Receb Denizle Hasbihâl.701
Hüseyin Namık Eski Türk İtikatları.702
Bursalı Mehmed Tahir Hezarfen Hüseyin Efendi705
Rezzan Ârif Kısmet .707
Fevzi Lütfi Sonbaharda İstanbul.725
Ali Mümtaz Tunç Madalyalar.728
Maksim Gorki Malva 4730
Abdülhak Şinasi Şiirde Vuzûh..735
Cavide Hayri Parıltı Manzumesinin Bestesi741
Halide Edib Duatepe!..743
İstanbul’un On Beş Günü: Gazi Mustafa
Kemal Paşa, Sahne Taksimi, Dante,
Edebiyatımızda Fıkra, Bir Hanım, Bulgar
Şairi Vazov’un Vefatı, Aşk, Kadıköy ve
Matmazel Blanche.748
Dizin759

II. Cilt
DERGÂH
13
İsmail Hakkı Ölenlerin Felsefesi.3
Mustafa Şekib Mesleksizlik..6
Ahmed Hâşim İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhâvere8
Abdülhak Şinasi Yazın ve Aşkın Öldüğü Gece12
Mehmed Emin Ne Çıkar?13
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin17
Ali Mümtaz Bendler.20
Nurullah Atâ Sonbahar.21
Ragıb Hulûsi Şark İslâm Tarih ve Medeniyetine Dair 1..23
Vahîd Sınâat29
Halil Fikret Mekteplerin Teşkilât-ı Hâriciyesi Hakkında
Nazariyât.37
Nurullah Atâ Türk Tiyatrosunda “İlk Gözağrısı”41
Necmeddin Halil Köyden Mektup 2..44
Fevzi Lütfi Anadolu Hanları.46
Rudyard Kipling Cengelnâme..48
Ahmed Hamdi Hicret58
İstanbul’un On Beş Günü: Anadolu’nun
Milliyetperver Gazetelere Teşekkürü, Yeni Bir
Arkadaş, Türk Haremlerini Teftiş .59

DERGAH
14
Yahya Kemal Balkan’a Seyahat.67
Mustafa Şekib Ruh.80
Necmeddin Halil Bir Akşamın Hisleri81
Namık İsmail Üç Mel‘ûn ve Sanatkâr 182
Mehmed Emin Anlaşılmaz ki Anlayamazsınız ki…88
Vahîd Sınâat91
Ali Mümtaz Kumlara Çizdiğim Hatlar..98
Ragıb Hulûsi Şark İslâm Tarih ve Medeniyetine Dair 2..99
İsmail Galib Temaşa ve Darulbedâyi.105
Nurullah Atâ Türk Tiyatrosunda “Ceza”.108
Fevzi Lütfi Anadolu Akşamları.111
Cavide Hayri Viran Bağ Bestesi.114
Ahmed Hamdi Annem İçin 1.115
Münir Tevfik “Arda” Kıyılarında Akşam..116
Rudyard Kipling Cengelnâme117
İstanbul’un On Beş Günü: Ömer Naci ve
İttihad ve Terakkî, Türkçede Müenneslik,
Büyük Bir Kabahatimiz122

DERGÂH
15
Yahya Kemal Karanlıkta Uyanan Biri128
Nurullah Atâ Yalnızlık.133
Ali Mümtaz Ademe Çıkan Yol.134
Mustafa Şekib Spor İhtirasının Mahiyet ve Kıymeti.135
Doktor Rıfat Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ne Dair.139
Namık İsmail Üç Mel‘ûn ve Sanatkâr 2.146
Cevdet Korkud Ata.150
Vahîd Sınâat.157
Nurullah Atâ Türk Tiyatrosunda “Leylâ” ve “Baykuş”.163
Mehmed Halid Birkaç Anadolu Simâsı Önünde .166
Fevzi Lütfi Anadolu’nun İnsanı 1: Aydınlılar.172
Rudyard Kipling Cengelnâme175
İstanbul’un On Beş Günü: İleri’nin Tefrikası,
İstanbul Gazetelerinin Tefrikaları183

DERGÂH
16
Yahya Kemal Bir Kitabın Uyandırdığı Hatıralar..189
Halide Edib Mekkâreci Mehmet 1.197
Mustafa Şekib Ruhun Bin Bir Gecelerinden…201
Yakub Kadri [Sakarya Vadilerinde Yunan Barbarlarının
Yaktığı Köyün Ahalisine].204
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.207
Mehmed Şerefeddin Ankara’da Bir Şair212
Pierre Loti Pierre Loti’nin Kandilli Hatıraları..215
Ali Mümtaz Adem Yolcuları..223
Mehmed Kadri Sağır Feylesof .224
Halil Fikret Mekteplerin Teşkilât-ı Hâriciyesi Hakkında
Nazariyât..228
Mehmed Halid İlmî Eserlerde Üslûp232
Fevzi Lütfi Anadolu İnsanı 2: Erzurumlular..236
Nurullah Atâ Melâl Perisi..238
Maksim Gorki Malva 5.239
Cavide Hayri Tahsin Nâhid’in Şiirinin Bestesi247
İstanbul’un On Beş Günü: Bir Hürmetsizlik
Vesilesiyle.249

DERGÂH
17
Ruşen Eşref Yakub Kadri Bey’le Mülâkat..255
Halide Edib Mekkâreci Mehmet 2.265
Mustafa Şekib İhtirasta Faaliyet-i Ruhiye268
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.273
Ali Mümtaz Çoban ve Yolcu.277
Mehmed Emin “Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?”..279
Fevzi Lütfi “Hüzün ve Tebessüm”.285
Nureddin Mustafa Türk Diline Dair 1..288
Mustafa Nihad Bir Tebessümün Hatırası..290
Nurullah Atâ Son Gül.295
** Edebiyat ve Kitâbet.296
Fevzi Lütfi Çoban Zeyneb298
Cavide Hayri Mihrabî Baba’nın Nefesinin Bestesi300
Emin Receb Balkanlarda Ay Doğuşu.301
Nurullah Atâ Türk Tiyatrosunda “Zor Nikâh” ve “Aman
Hanım! Biraz Sus!”.302
Maksim Gorki Malva 6.306

DERGÂH
18
Yahya Kemal İmlâya Dair Güft ü Gû.319
Ahmed Hâşim Şiirde Vatan.322
Mustafa Şekib Bediî İhtiras.326
Yakub Kadri Kadın ve Ukûbet..330
Mehmed Emin Émile Boutroux ve Felsefesi 1.334
Falih Rıfkı Takriz An‘anesinin Devamı341
Fevzi Lütfi Küller ..343
F. L. İzzet Melih Bey’le Samimiyet.347
Necmeddin Halil Uyanan Hatıralar.351
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.352
Ali Mümtaz Fâni Türküler.358
Halil Vedad Karanlık Evler Semtinde Deniz360
Halil Bediî Bugünkü Musikimiz362
** Tenkit.366
Maksim Gorki Malva 7.368

DERGÂH
19
Yahya Kemal Kafiye.379
Ahmed Hâşim Havuz.385
Mehmed Emin Émile Boutroux ve Felsefesi 2.386
Yakub Kadri Erenlerin Bağından -14-391
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.393
Nureddin Mustafa Türk Diline Dair 2..398
Ahmed Vefik Paşa Zor Nikâhı402
Ali Mümtaz Hayal İklimleri..417
Mustafa Nihad Bir Azap418
Ahmed Hamdi Isfahan422
Hüseyin Avni Gurbete Giden Yol..423
Cavide Hayri Hazanda Bülbül Bestesi425
Fevzi Lütfi Gurbette Bir Hemşehri.426
Mehmed Said Solan Gönüller..432
Maksim Gorki Malva 8.433

DERGÂH
20
Yahya Kemal Vezinler 1.440
Halide Edib Muharebeyi Kazananlar..449
Ali Mümtaz Güller.450
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.451
Hüseyin Namık Millî Türk Yemekleri..457
Mehmed Hilmi Türkler ve Moğollar461
Ahmed Vefik Paşa Zor Nikâhı464
Mehmed Said Rüzgârda Gülen Ses475
Nureddin Mustafa Türk Diline Dair..476
Fevzi Lütfi Erenlerin Bağından.482
Maksim Gorki Malva 9.486
Cavide Hayri Yahya Kemal’in Güftesinin Bestesi.492
** Mizah İptilâsı.493
Rudyard Kipling Cengelnâme495

DERGÂH
21
Yakub Kadri Yeni Bir Fransız Romancısına Dair.503
Mustafa Şekib Vezinlerin Can Damarı.506
Ali Ekrem Gazel..510
Falih Rıfkı Darulbedâyi Anadolu’da..511
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.513
Necmeddin Halil Hatıralar516
Ali Galib Maksim Gorki518
İlyas Türk Hâkimiyetinde Musevîler 1.523
Fevzi Lütfi Çalıkuşu..527
Hüseyin Namık Tuğ..531
Alfred de Vigny Kırmızı Mühür.535
Mehmed Hilmi Türkler ve Moğollar539
Hüseyin Avni Ocak Başında.542
Mustafa Nihad Gümüşhaneli Hakkı545
Hasan İhsan Meraki549
Rudyard Kipling Cengelnâme551
Ahmed Hamdi Kerem’e.557
İstanbul’un On Beş Günü: İbnü’l-Muhtar
ve Benî Şakşak, Gazeteler, Nazif Ağzında
Hâmid558

DERGÂH
22
Yakub Kadri Ateş Birdir.566
Mustafa Şekib Siyasî İhtiras570
Kemaleddin Kâmi İstiklâl Ordusunun Şehitlerine..574
İlyas Türk Hâkimiyetinde Musevîler 2.575
Nurullah Atâ Yakub Kadri580
Kerim Umûmî İzafiyet Nazariyâtı..583
Hasan Rasim Halı..588
Alfred de Vigny Kırmızı Mühür.589
Hasan Âlî Felsefe Tedrisâtı 1.594
Mustafa Nihad Yanık Çiftlik 1.598
Mehmed Hilmi Türkler ve Moğollar602
Fevzi Lütfi Teselli.606
Hüseyin Namık Tarihte Türk Kadınlığı..610
Hüseyin Avni Türk, Türbe, İman..612
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.614
Rudyard Kipling Cengelnâme617

DERGÂH
23
Yahya Kemal Vezinler 2.629
Ragıb Hulûsi Büyük Petro’nun Vasiyetnâmesi633
Ali Mümtaz Teselli.638
Hasan Âlî Felsefe Tedrisâtı.639
Mihrabî Baba Nefes644
İlyas Türk Hâkimiyetinde Musevîler 3.645
Fevzi Lütfi Ömer Seyfeddin Bey..649
Alfred de Vigny Kırmızı Mühür.652
Hüseyin Namık Eski Türklerde Tabâbet.659
Mustafa Nihad Yanık Çiftlik 2.662
Cavide Hayri Mihrabî Baba Nefesinin Bestesi665
Henri Bataille Temaşa..666
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.671
** Harp Edebiyatı..677
Rudyard Kipling Cengelnâme 2679
İstanbul’un On Beş Günü: En Büyük Edip,
İstanbul’da Musiki, Bir Mektup, Bir Tercüme
Münasebetiyle682

DERGÂH
24
Ahmed Hâşim Yılan Hikâyesi691
Mustafa Şekib Mevzûn Olan Yalnız Şiir midir?..696
Ahmed Hâşim Piyâle..700
Yakub Kadri Okun Ucundan 1.701
Köprülüzâde Mehmed Fuad Kadı Burhaneddin..703
Ragıb Hulûsi Büyük Petro’nun Vasiyetnâmesi 2706
Necmeddin Halil Ölsem de Bahtiyarım.711
Ali Galib Edebî Cereyanlar.712
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.716
Ali Mümtaz Bir Gemi Yelken Açtı.720
Alfred de Vigny Kırmızı Mühür.721
İdris Sabih Ana Yüreği..728
Fevzi Lütfi Gönülden Sesler..730
Mustafa Nihad Yanık Çiftlik 3.735
Heyet-i Tahririye Dergâh ve Peyam-Sabah.739
İstanbul’un On Beş Günü: Edebiyat Âlemi 742
Dizin745

III. ve IV. Cilt
DERGÂH
25
Yahya Kemal Lisana Dair Güft ü Gû.3
Ragıb Hulûsi Büyük Petro’nun Vasiyetnâmesi 3..6
Mehmed Kadri Şerif Hoca’ya Dair Notlar..11
Ali Mümtaz Mehtap..15
Bergson Hakikat ve Şe’niyet..17
Fevzi Lütfi Esir Emine20
Hüseyin Galib Freud Mesleği.22
Claude Farrère Solmuş Eller27
Hasan Âlî Felsefe Tedrisâtı 3.34
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.40
[**] Anadolu Türkülerinden43
İstanbul’un On Beş Günü:
Fevzi Lütfi Kitaplar: Rahmet ve İlk Temas, İlk Zevk
M. T. Harb-i Umûmîye Dair, Edebiyat Âlemi44

DERGÂH
26
Yakub Kadri Eski Şeylerimizdeki Büyü.61
Mustafa Şekib Rum Mayası 164
Claude Farrère Solmuş Eller ..68
Ali Mümtaz Leylâklar76
Bergson Hakikat ve Şe’niyet..77
Mustafa Nihad Yanık Çiftlik 481
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.87
Ahmed Hamdi Odalarda Akşam..88
Rudyard Kipling Cengelnâme90
Mihrabî Baba Nefes94
Cavide Hayri Merdiven Bestesi..95
İstanbul’un On Beş Günü:
Fevzi Lütfi Kitaplar: Ruhlar ve Nur Baba ..97
Ali Galib Alman Edebiyatı101
Hasan İhsan Tiyatro 104
N. D. Sinematograf .105
Y. B. Fen Âlemi..107
Edebiyat Âlemi111
Matbuat Âlemi113

DERGÂH
27
Yahya Kemal Bugünkü Türkçe 1121
Dergâh On Beş Mayıs..124
Bergson Hakikat ve Şe’niyet126
Ali Mümtaz Tahassür.130
Claude Farrère Solmuş Eller.131
İlyas Türk Hâkimiyetinde Musevîler 4..137
Rudyard Kipling Cengelnâme.140
Hasan Âlî Tâlî Tahsilde Vahdet144
Nurullah Atâ Tahattur Saati.148
Anatole France Thaїs149
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..155
Hüseyin Avni Camide Kandil..159
Âşık Koşmalarından.161
İstanbul’un On Beş Günü:
Fevzi Lütfi Kitaplar: Raif Necdet Bey, Hayat-ı Edebiye,
Ölümünün devr-i senevîsi münasebetiyle
Tahsin Nâhid Bey .163
L. L. Rus Edebiyatı .167
Hasan İhsan Tiyatro 172
Resim .173
M. S. Harb-i Umûmîye Dair174

DERGÂH
28
Dergâh Claude Farrère’le Bir Mülâkat183
Mustafa Şekib Rum Mayası 2.186
Anatole France Thaїs191
Bergson Hakikat ve Şe’niyet ..199
Ali Mümtaz Büyükdere’de Bir Yaz Akşamı.203
Mustafa Nihad Bir Gece Âlemi204
Hüsnü Dede Nefes.209
Mahmud Celâleddin Konfüçyüs’ün Mezarı..211
Ahmed Hamdi Beyaz Taş..212
Rudyard Kipling Cengelnâme 213
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..221
Hasan Rasim Bahçeler.227
Mâniler228
İstanbul’un On Beş Günü:
Fevzi Lütfi Kitaplar: Uşakîzâde Halid Ziya Bey,
Bir Hikâye-i Sevda 229
Hasan İhsan Tiyatro 232
N. D. Sinematograf, Edebiyat Âlemi,
Matbuat Âlemi235

DERGÂH
29
Yakub Kadri Edebiyat ve Millî Cereyan.243
Halide Edib Ateşten Gömlek’ten…246
Bergson Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyât-ı
Ruhiye.249
Ali Mümtaz Sonbahar253
Mustafa Nihad Evliya Çelebi 1254
Anatole France Thaїs259
Hasan Âlî Tâlî Tahsilde Vahdet 5265
Mihrabî Baba Nefes.270
** Mâniler271
Claude Farrère Süleymaniye Camii..273
Rudyard Kipling Cengelnâme 277
Celâleddin Avni Gemici.285
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..289
İstanbul’un On Beş Günü: Edebiyat
Âlemi, Matbuat Âlemi293
Fevzi Lütfi Refik Halid Bey’e Mektup.297

DERGÂH
30
Yakub Kadri Medeniyet ve Milliyet Yolları..303
Ziya Gökalp Küçük Hemşire 1..305
Ali Galib Maeterlinck..311
Ali Mümtaz Şiir.316
Anatole France Thaїs317
Yakub Kadri Kır Mektupları325
Ahmed Hamdi Kalbim327
Maurice Maeterlinck İçeride… ..329
Mustafa Nihad Ömer’in Aşkı340
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..349
Jacques Feyder L’Atlantide Sinemaya Nasıl Alındı?.353
İstanbul’un On Beş Günü:
Fevzi Lütfi Kitaplar: Halide Edib Hanım, Dağa Çıkan
Kurt; Ahmed Hikmet Bey, Çağlayanlar; Kadı
Burhaneddin, Divan357

DERGÂH
31
Yakub Kadri Bir Elem Bir Teselli..365
Bergson Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyât-ı
Ruhiye.367
Ali Mümtaz Çoban..371
Ziya Gökalp Küçük Hemşire 2..372
Fevzi Lütfi Hind’in Sergüzeşti.380
Mahmud Celâleddin Pasteur.386
Mustafa Nihad Evliya Çelebi389
Hüseyin Avni Toplu Gönüller393
Ahmed Vefik Meraki.395
Anatole France Thaïs407
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..414
Jacques Feyder L’Atlantide Sinemaya Nasıl Alındı?.417
İstanbul’un On Beş Günü: Matbuat Âlemi,
Edebiyat Âlemi421

DERGÂH
32
Ruşen Eşref Azîm ve İman..429
Mustafa Şekib Ruhun Bin Bir Gecelerinden..433
Ziya Gökalp Türk Devletinin Tekâmülü 1435
Ali Galib Shakespeare Hakkında438
Anatole France Thaïs441
Bergson Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyât-ı
Ruhiye.449
Ahmed Vefik Paşa Meraki.453
Hasan Rasim Ayna.466
Fevzi Lütfi Bir Hemşire..467
Mustafa Nihad Evliya Çelebi’nin Hayatı 3471
Samih Rıfat Nefes.477
Hüseyin Avni Eski Ev478
Jacques Feyder L’Atlantide Sinemaya Nasıl Alındı?.481
İstanbul’un On Beş Günü:
F. Resim .484
Matbuat Âlemi, Edebiyat Âlemi485

DERGÂH
33
Dergâh Ressamlar Diyorlar ki..493
Mustafa Şekib Resmin Ruhiyâtı ve Ressamlarımız..499
Ali Mümtaz Gölde Geceler.508
Yakub Kadri Okun Ucundan 2..509
Mehmed Emin Diyarbekir’de Ziya Gökalp Beyefendi’ye511
Anatole France Thaïs516
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..525
Ahmed Vefik Paşa Meraki.528
Mustafa Nihad Bir Akşam Gezintisi.533
Necmeddin Halil Bir İki Söz.537
Hüseyin Avni Öksüz Millet.538
İstanbul’un On Beş Günü:
Fevzi Lütfi: Kitaplar: Halid Fahri, Gülistanlar Harabe[ler];
Tevfik Fikret, Ölümünün Sene-i Devriye-i Vefatı
Münasebetiyle; Fiske, Fiskeler 540
Matbuat Âlemi547

DERGÂH
34
** İstanbul’un Kalbi..553
Dergâh Ressamlar Diyorlar ki 2..555
Mustafa Şekib Ruhun Bin Bir Gecelerinden..563
Yakub Kadri Okun Ucundan 3..565
Bergson Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyât-ı
Ruhiye.567
Anatole France Thaïs571
Ahmed Hâşim Bir Ressama Cevap..579
Hüseyin Namık Osmanlılar ve Kayı Han Kabilesi.581
Fevzi Lütfi Sahbân’ın İsyanı.585
Ali Galib Tolstoy’un Son Günleri..590
Ali Mümtaz Şiir ve Tabiat593
Ahmed Vefik Paşa Meraki.594
Hüseyin Avni Türk Toprakları.600
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..603
İstanbul’un On Beş Günü:
N. Mecmualar ..607
Mektuplar (Ressam Ruhi, Ragıb Hulûsi).610

DERGÂH
35
Ziya Gökalp Mefkûrenin Harikaları617
Ali Mümtaz Sekiz Mısra621
Mustafa Şekib Resim ve Metafizik622
Süleyman Cevad Viyolonist Zeki Bey’le .630
Bergson Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyât-ı
Ruhiye.637
Mustafa Nihad Evliya Çelebi’nin Hayatı 4640
Zikrî Nefes.644
Anatole France Thaïs645
Fevzi Lütfi Sanat ve Kadın655
Hüseyin Namık Osmanlılar ve Kayı Han Kabilesi 2.659
Ahmed Vefik Paşa Meraki.662
Hüseyin Avni Halide Edib Hanım’a..
İstanbul’un On Beş Günü: Edebiyat Âlemi,
Matbu[at] Âlemi, Mektuplar (Mehmed
Emin)669

DERGÂH
36
Ziya Gökalp Türk Devletinin Tekâmülü 2: İl.675
Bergson Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyât-ı
Ruhiye.679
Salih Zekâî Türk Lehçeleri683
Samih Rıfat Güzel Aydın.687
Anatole France Thaïs689
Ali Mümtaz Zambaklar.695
Tahir Karauğuz Ötme Bülbül!696
Hüseyin Avni Türk Taşı697
Mahmud Celâleddin Osmanlı Tarihinde Dergâh..699
Ahmed Vefik Paşa Meraki.702
Hasan Âlî Hazret-i Mevlâna Hakkında Garpta
Tetkikat708
Osman Senaî Ahlâk Bahsi..712
Mustafa Nihad Bir Gençlik Derdi..717
İstanbul’un On Beş Günü:
Fevzi Lütfi Kitaplar: Orta Anadolu’da  Faciaları, Tahir
Karauğuz Bey.721
A. G. Japon Edebiyatı..723
Matbuat Âlemi726

IV. CİLT
DERGÂH
37
[**] Türk Milleti Dünyanın En Büyük Milletidir 735
Fevzi Lütfi Reşad Nuri Bey’in Dedikleri.. 736
Ziya Gökalp Türk Milletinin Tekâmülü 3: Küçük İl. 743
Anatole France Niçin Kederliyiz?. 748
Süleyman Cevad Beethoven’ın Son Zamanları. 750
Hüseyin Namık Osmanlılar ve Kayıhan Kabilesi 3. 755
Nurullah Atâ Sevdiğim Emeller 758
Ruşen Eşref İstanbul Tahayyülü: Suya Hasret 759
Ali Mümtaz Kırmızı Hilâl. 760
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin 762
Ahmed Kudsî Bir Kadın Değildi 766
Hüseyin Avni Zafer Günlerinde Şiir 767
Maksim Gorki Kızıl Vaska.. 770
Şükrü Rıfat Ahmed’in İstikbâl Marşı’nın Bestesi.. 778
Yakub Kadri Dünya Gözü ve Ahiret Sesleri.. 779
Anatole France Thaïs.. 782
İstanbul’un On Beş Günü:
Kitaplar: Aşk Kadını, Mehmed Rauf Bey; Ay
Peşinde, Refik Halid; Vatanımıza Dair: Diyarbekir
Salnâmesi, Giresun Tarihçesi, Matbuat Âlemi,
Edebiyat Âlemi  786

DERGÂH
38
[**] Osmancık, Yıldırım, Fatih, Yavuz Asıl Şimdi
Şâd, Asıl Şimdi Mesuttur. 797
Tevfik Fikret Devenin Başı.. 798
Mustafa Şekib Üç Sınıf  799
Yahya Kemal İstanbul’u Fetheden Yeniçeriye Gazel.. 804
Süleyman Cevad Rauf Yektâ Bey’le Mülâkat 805
Ali Mümtaz Akşamın Ufkunda 816
Mehmed Halid Yunus Emre Divanı 817
Hüseyin Namık Mufassal Türk Tarihi. 821
Yakub Kadri “Teslim! Teslim!”  823
Ahmed Kudsî İhtiyar Kızlar. 827
Anatole France Thaïs.. 828
Basri Lostar Benares. 838
Kemaleddin Kâmi Zafer.. 843
Suad Salih Sakarya Cenginde.. 844
Maksim Gorki Kızıl Vaska.. 848
İstanbul’un On Beş Günü:
Fevzi Lütfi Kitaplar: Niçin Aldatırlarmış: Hüseyin Cahid
Bey.. 850
Matbuat Âlemi  852

DERGÂH
39
Mustafa Şekib İhtiyarlar Medeniyeti. 859
Yakub Kadri Küçük Neron. 863
Ziya Gökalp Türk Devletinin Tekâmülü 4: Orta İl 868
Tokadîzâde Şekib Neler Gördüm?. 872
Basri Lostar Himalaya Dağlarında 874
[** ] Genç Osman Destanı 880
Mehmed Halid Necâtî’nin Hayatı 881
Ali Mümtaz Hayalet. 888
Anatole France Thaïs.. 889
Fevzi Lütfi Sanat ve Kahraman 900
Maksim Gorki Kızıl Vaska.. 903
Hüseyin Avni Sonbahar Musâhabesi.. 909
İstanbul’un On Beş Günü:
Mehmed Emin Kitaplar: Felsefe-i İslâmiye Tarihi’nden, İsmail
Yakub bin İshak el-Kındî  910
Fevzi Lütfi Nedim Divanı. 913
Yeni Neşriyat. 915
A.G. Temaşa Âlemi .. 915
Matbuat Âlemi. 917

DERGÂH
40
Ziya Gökalp Türk Devletinin Tekâmülü 5: Büyük İl 923
Ruşen Eşref Müzakere Salonunda. 927
Ali Mümtaz Sonbahar Akşamları.. 935
Mustafa Şekib Rum Mayası 3.. 936
Mehmed Halid Sehî ve Eseri.. 941
Süleyman Cevad Ali Rıfat Bey’le Mülâkat.. 946
Viyolonist Zeki İstiklâl Marşı Bestesi.. 955
Hüseyin Avni Mâverâî Toprak 956
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin 958
Anatole France Thaïs.. 963

DERGÂH
41
Ziya Gökalp Türk Devletinin Tekâmülü 6: Yabguluk.. 977
Bernhard Munkácsi Türk Kelimesinin Manası 981
Ahmed Talat İlham-ı Tasavvuf . 986
Dergâh Ahmed Yektâ Bey’le Mülâkat 987
Nurullah Atâ Akşam Şarkısı 992
Basri Lostar Caypur.. 993
Ali Mümtaz Üç Çeşme 998
Âdem Dede Gazel.. 999
Mehmed Halid Âdem Dede.. 1000
Ahmed Hamdi Bir Yolcuya.. 1003
Yakub Kadri Kiralık Konak. 1004
Ali Mümtaz Mehtap 1.. 1008
Ali Mümtaz Mehtap 2.. 1009
Mustafa Nihad Karanlıkta 1. 1010
Hasan Rasim Ayna 2. 1015
Hüseyin Avni Edebiyatımızda İklim. 1016
Anatole France Thaïs 1018
Ali Mümtaz Kaval.. 1023
Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin. 1024
İstanbul’un On Beş Günü:
M. N. Rus Edebiyatı: Çariçenin İkinci Nikola’ya
Mektupları 1028
Hasan İhsan Tiyatro 1031

DERGÂH
42
Mustafa Şekib Taklitten İbdâa.. 1039
Köprülüzâde Mehmed Fuad Anadolu Tarih-i Dinîsi Hakkında Notlar 1042
Ziya Gökalp Türk Devletinin Tekâmülü 7:
Türk Mucizesi. 1046
Abdülhak Hâmid Şair-i Azam.. 1050
Ali Mümtaz Çoban ve Yolcu 3. 1053
Ruşen Eşref Üç Türbe.. 1054
Ali Mümtaz Çoban ve Yolcu 4. 1057
Mehmed Emin Bizde Feylesof Niye Yetişmedi?  1058
Ali Mümtaz Sonbahar.. 1062
Ahmed Hamdi Senenin Son Gecesi. 1063
Ali Mümtaz Kargalar 1064
Grenard Kızılbaşlar. 1065
Şükûfe Nihal Mudanya Zaferinden Sonra 1072
Ali Mümtaz Leylekler 1073
[**] Mülkiyet-i Edebiye Hakkındaki Fikirler 1074
Anatole France Thaïs 1077
Hüseyin Avni Tatlı Anlar 1084
Ali Mümtaz Dalgakıran 1086
François Herceg Asker 1087
N. İstanbul’un On Beş Günü: Lisanımıza Dair
Türkçenin Müspet ve Menfî Gayeleri, Yeni
Istılâhlar, Fikriyât ve Mefkûriyât.. 1093
Konferans. 1095
Dizin. 1097

<DIV style="TEXT-ALIGN: justify">I. Cilt<BR>DERGÂH<BR>1<BR>Yahya Kemal Üç Tepe.3<BR>İsmail Hakkı Kerbelâ&#8217;ya Giden Derviş..7<BR>Mustafa Şekib Sanatın İçyüzü..9<BR>Yakub Kadri Erenlerin Bağından -12-.14<BR>Rezzan Ârif Mücevherlerin Manası16<BR>Ahmed Hâşim Bir Günün Sonunda Arzu.20<BR>Emin Receb Çiftlikten Mektup..21<BR>Necmeddin Halil Kapanmaz Yaralar23<BR>Ahmed Hamdi Sonbahar25<BR>Ârif Dündar Edirne&#8217;de Sultan Selim Camii26<BR>Mehmed Halid Eşrefoğlu.28<BR>Hâmid Sadi Sakarya34<BR>Abdülhak Şinasi Alev Muharriri Ali Zeki Bey ve Romancılık 37<BR>Öksüz Âşık Dağlar 1.42<BR>Âşık Hasan Dağlar 2.42<BR>Halide Edib Efe&#8217;nin Hikâyesi.44<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: K&#257;ri<BR>ve K&#257;rielerimize, Nusret Duaları,<BR>Hilâl-i Ahmerin Hayırlı Teşebbüsü,<BR>Daruleytamlarımız, Havalar, İki Müsamere,<BR>General Gouraud Şehrimizde.49<BR><BR>DERGÂH<BR>2<BR>Yahya Kemal Sade Bir Görüş55<BR>Ahmed Muhtar [Yahya Kemal] Râsih&#8217;in Matlaı60<BR>İsmail Hakkı Yeşil Medeniyet..62<BR>Yakub Kadri Erenlerin Bağından -13-.65<BR>VI İÇİNDEKİLER<BR>Rezzan Ârif Çini67<BR>Ahmed Hâşim Ölmek..73<BR>Hasan Âlî Şark..74<BR>Ali Hasan Pınar.75<BR>Necmeddin Halil Dönüş..76<BR>Ahmed Hâşim Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde..77<BR>Bergson Şuur ve Hayat.82<BR>Mehmed Halid Eşrefoğlu.89<BR>Hâmid Sadi Küçük Asya..97<BR>Abdülhak Şinasi Kitaplar Karşısında Gençliğin Buhranı.99<BR>Mustafa Şekib Bir Şahsiyet.105<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: İntişarımız<BR>Münasebetiyle, Bir Ölünün Arkasından,<BR>Tiyatronun Öldürdüğü Adam, Avdet Eden<BR>Kafile, Mekteb-i Güzîn&#8217;in Resim Sergisi. 108<BR><BR>DERGÂH<BR>3<BR>Yahya Kemal Kalple Dil113<BR>İsmail Hakkı Küller Altında Bir Anadolu116<BR>Falih Rıfkı Yeni Nesiller İçin Bir Mezarlık.119<BR>Ahmed Hâşim Müslüman Saati .121<BR>Mehmed Fuad İslâm Medeniyeti.124<BR>Ahmed Hâşim Parıltı.126<BR>Mehmed Fuad Nedim&#8217;in Evi.127<BR>Mustafa Şekib Hakikî Hürriyet129<BR>İhsan Türk&#8217;ün Hakkı..136<BR>Necmeddin Halil Gençlik Günleri138<BR>Bergson Şuur ve Hayat..140<BR>Emin Receb Arda Nehrinde Bir Gurûb.145<BR>Mehmed Halid Câmiu&#8217;n-Nezâir..146<BR>Hâmid Sadi Şarka Bir Nazar150<BR>Abdülhak Şinasi İsmail Hakkı Bey ve Eseri153<BR>Rezzan Ârif Tebriz Sultanı159<BR><BR>DERGÂH<BR>4<BR>Yahya Kemal Acıların Tadı.173<BR>İsmail Hakkı Hayatımızın Mantığı Kendindedir.176<BR>Köprülüzade Mehmed Fuad Şeyyâd Hamza.180<BR>Mustafa Şekib Ruha Bir Dikkat..184<BR>Emin Receb Batan Güneşe187<BR>Mehmed Emin Hasbihâl..188<BR>Necmeddin Halil Büyüklüğün Şanı.192<BR>Rezzan Ârif Cilt..193<BR>Hasan Âlî Taziyet..196<BR>Bergson Şuur ve Hayat..197<BR>Ali Hasan Havuz203<BR>Munis Lütfi Hâfız Ahmed Paşa&#8217;nın Şehâdeti.204<BR>Mehmed Halid Necâtî&#8217;nin Ölümü..208<BR>Necmeddin Halil Maziden Hatıralar.212<BR>Hüseyin Namık Türk Kelimesinin Menşei213<BR>Mimar Mazhar İstanbul&#8217;un İmarı ve Eski Eserleri<BR>Muhafaza216<BR>Ahmed Hâmid Garib Ahmed222<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Resim ve Yazı<BR>Sergileri, Bu Ramazandaki Darulbedâyi 229<BR><BR>DERGÂH<BR>5<BR>Yahya Kemal Esir Jeminos ve Altor Şehri235<BR>Falih Rıfkı Güzel Vatanperverlik.240<BR>Necmeddin Halil Tiren Sesleri .242<BR>Mustafa Şekib İlmin Mebdei veya Umdeleri İtibarıyla<BR>Kıymeti243<BR>Kemaleddin Kâmi İzmir Yollarından251<BR>Kemaleddin Kâmi Ölmüş Nişanlıya..252<BR>Mehmed Emin Ulûm-Şuur 2.253<BR>Ali Hasan Fırtınada Martılar..257<BR>Mehmed Halid Kur&#8217;ân-ı Kerîm ve Arap Şiiri258<BR>Bergson Şuur ve Hayat .262<BR>VIII İÇİNDEKİLER<BR>Emin Receb Bulutlar.267<BR>Semih Rüstem Osmanlı Türk&#8217;ünün Camii268<BR>Necmeddin Halil Bir Gün275<BR>Hâmid Sadi Murad Dağı276<BR>Ali Nizamî Son Lâ-İlmî Felsefe Cereyanları ve Türkler.. 279<BR>Hasan Âlî Gözlerin282<BR>[Hâkî] Koşma..283<BR>Garip Hasan [Türkü].284<BR>Mâni..284<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: İstanbul&#8217;un Bir<BR>Simâsı, Bayram Münasebetiyle, Bir Sual<BR>ve Cevapları, Neşriyat Encümeni, Osmanlı<BR>Tarihi Menbaları.285<BR><BR>DERGÂH<BR>6<BR>Yahya Kemal Gezinti..297<BR>Köprülüzâde Mehmed Fuad En Eski Türk-Azerî Şairi Hasanoğlu.302<BR>Ahmed Hâşim Şafakta..304<BR>Köprülüzâde Ahmed Cemal Ondokuzuncu Asırda İran Edebiyatı305<BR>Yahya Kemal Ses..315<BR>Bergson Ruh ve Beden316<BR>Mehmed Halid Nedim 1322<BR>Henri Nouvel Kur&#8217;ân-ı Kerîm ve Arap Şiiri 2327<BR>Ali Mümtaz Korudaki Meydan..330<BR>Necmeddin Halil Günlerim.331<BR>Rezzan Ârif Gülnur&#8217;un Günahı.332<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Nedim,<BR>Mercure de France&#8217;ta, Bergson&#8217;un İstifası<BR>Münasebetiyle .344<BR>Maksim Gorki Bir Sergüzeşt 347<BR><BR>DERGÂH<BR>7<BR>Mustafa Şekib Hislerimizin Mantığı.357<BR>İhsan Bir Vesika360<BR>Halil Vedad İstanbul Yolunda&#8230;364<BR>Hüseyin Namık Türk Kelimesine Dair 2..365<BR>Emin Receb Meriç.369<BR>İsmail Hikmet Bu da Bir Hasbihâl.371<BR>Ali Mümtaz Gölde Geceler..374<BR>Bergson Ruh ve Beden378<BR>Mehmed Halid Nedim 2383<BR>İsmail Galib Temaşamız Millî mi?.389<BR>Hüseyin Namık Yahşi Fakîh ve Eseri393<BR>Mahmud Nedim Asya&#8217;da Musikili Tiyatrolar 1: Hint Dram<BR>Müzikalleri.395<BR>Hâmid Sadi Marmara Havzası..403<BR>Maksim Gorki Malva 1405<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Tâlî Tahsilde<BR>Tadilât Münasebetiyle, Sporcularımızın<BR>Üzücü Gafletleri, Aydınlık Mecmuası.412<BR><BR>DERGÂH<BR>8<BR>Ahmed Hâşim Şiirde Mana419<BR>Ragıb Hulûsi Bir Mukabele ve İstizâh: Ziya Gökalp Bey<BR>ve Mesleği Münasebetiyle..425<BR>Mustafa Şekib Cevap428<BR>Yakub Kadri Kuvvetli Bir Ruh.434<BR>Ahmed Tevfik Atomlar ve Hayatı 1..435<BR>Ali Mümtaz Tunç Madalyalar.439<BR>Bergson Ruh ve Beden441<BR>Necmeddin Halil Anadolu Dağlarında..447<BR>Ahmed Hamdi Madalyon448<BR>Mustafa Nihad Nedim Şahsiyeti ve Eseri.449<BR>Hüseyin Namık Divanu Lügati&#8217;t-Türk&#8217;e Nazaran Hakan..453<BR>Halil Vedad Bizim Âlem Sergisi.456<BR>Maksim Gorki Malva 2459<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Türk<BR>Musikisinin Kudreti, Fransızcada Türk<BR>Eserleri, Edebiyat ve Maişet, Salih Zeki&#8217;nin<BR>Ölümü, Sihâm-ı İlham, Tagore Avrupa&#8217;da,<BR>Sanat Musâhabeleri..471<BR><BR>DERGÂH<BR>9<BR>Falih Rıfkı Hemşehrilikten Ferâgat479<BR>Sâtı Fikret&#8217;in İstifaları.482<BR>İzzet Melih Hüzün ve Tebessüm..494<BR>İsmail Hikmet Fikret ve İstikbâl..497<BR>Fevzi Lütfi Şiirde Teselli..502<BR>Vahîd Sınâat505<BR>Abdülhak Şinasi Kırılmış Rübâb.511<BR>Ali Mümtaz Sükût.515<BR>Rezzan Ârif Kısmet .517<BR><BR>DERGÂH<BR>10<BR>Ahmed Hâşim Ressamlarımız Hakkında Bir Mütalaa.543<BR>Mustafa Şekib Mütefekkirlerimizin Seciyesi Nasıl<BR>Keşfedilir?546<BR>Yakub Kadri Yahya&#8217;ya Göre İncil: Sözün<BR>Tecessümü..552<BR>Sâtı Fikret&#8217;in İstifaları.554<BR>Cavide Hayri Telâkî Manzumesinin Bestesi563<BR>Bergson Ruh ve Beden565<BR>Vahîd Sınâat568<BR>Necmeddin Halil Yolda Mısralar..575<BR>Fevzi Lütfi Manisa Bağları.577<BR>Ali Mümtaz Oyun Kâğıtları.580<BR>Hüseyin Namık Eski Türk Âdetleri..582<BR>Rezzan Ârif Kısmet..586<BR>Ahmed Kudsi Gölgesinde Oturduğum Ağaç ve Ben&#8230;.601<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Kapanan<BR>Galatasaray Resim Sergisi, Gafil<BR>Sporcularımız, Musikimiz..602<BR><BR>DERGÂH<BR>11<BR>Ahmed Hâşim Cem&#8217;in Gözü.609<BR>Mustafa Şekib İhtiras Nedir?612<BR>Yakub Kadri Yahya&#8217;ya Göre İncil: İlk Müridler..618<BR>Bergson Ruh ve Beden620<BR>Ahmed Hâşim Hazanda Bülbül..624<BR>Fevzi Lütfi Hasret Mektubu..625<BR>Ahmed Tevfik Atomlar ve Hayatı 2..628<BR>Ali Mümtaz Dalgalarla Beraber.632<BR>Vahîd Sınâatta Hakikat-perestlik..634<BR>Abdülhak Şinasi Ahmed Hâşim&#8217;in Eseri Etrafında641<BR>Rezzan Ârif Kısmet..646<BR>Necmeddin Halil Bir Teselli.655<BR>Maksim Gorki Malva 3657<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Mustafa<BR>Kemal Paşa&#8217;nın Fotoğrafları, Gazilerimiz<BR>ve Biz, Kadıköyü&#8217;nde Azerbaycan<BR>Sazı, Moda Çayırında Bazı Türk<BR>Gençleri, Darulbedâyide Buhran ve Son<BR>Mümessiller, Müze-i Hümâyûn Rehnümâ&#8217;sı,<BR>&#8220;Kara Kitap&#8221;661<BR><BR>DERGÂH<BR>12<BR>Falih Rıfkı Millî Cereyanın Zaferi..673<BR>Nurullah Atâ Ahmed Hâşim..676<BR>Mustafa Şekib İhtiraslar Nasıl Doğar?.680<BR>Necmeddin Halil Köyden Mektup..684<BR>Halil Fikret Mekteplerin Teşkilât-ı Hâriciyesi Hakkında<BR>Nazariyât.686<BR>Mehmed Halid Üftâde689<BR>Bergson Ruh ve Beden ..696<BR>Emin Receb Denizle Hasbihâl.701<BR>Hüseyin Namık Eski Türk İtikatları.702<BR>Bursalı Mehmed Tahir Hezarfen Hüseyin Efendi705<BR>Rezzan Ârif Kısmet .707<BR>Fevzi Lütfi Sonbaharda İstanbul.725<BR>Ali Mümtaz Tunç Madalyalar.728<BR>Maksim Gorki Malva 4730<BR>Abdülhak Şinasi Şiirde Vuzûh..735<BR>Cavide Hayri Parıltı Manzumesinin Bestesi741<BR>Halide Edib Duatepe!..743<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Gazi Mustafa<BR>Kemal Paşa, Sahne Taksimi, Dante,<BR>Edebiyatımızda Fıkra, Bir Hanım, Bulgar<BR>Şairi Vazov&#8217;un Vefatı, Aşk, Kadıköy ve<BR>Matmazel Blanche.748<BR>Dizin759<BR><BR>II. Cilt<BR>DERGÂH<BR>13<BR>İsmail Hakkı Ölenlerin Felsefesi.3<BR>Mustafa Şekib Mesleksizlik..6<BR>Ahmed Hâşim İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhâvere8<BR>Abdülhak Şinasi Yazın ve Aşkın Öldüğü Gece12<BR>Mehmed Emin Ne Çıkar?13<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin17<BR>Ali Mümtaz Bendler.20<BR>Nurullah Atâ Sonbahar.21<BR>Ragıb Hulûsi Şark İslâm Tarih ve Medeniyetine Dair 1..23<BR>Vahîd Sınâat29<BR>Halil Fikret Mekteplerin Teşkilât-ı Hâriciyesi Hakkında<BR>Nazariyât.37<BR>Nurullah Atâ Türk Tiyatrosunda &#8220;İlk Gözağrısı&#8221;41<BR>Necmeddin Halil Köyden Mektup 2..44<BR>Fevzi Lütfi Anadolu Hanları.46<BR>Rudyard Kipling Cengelnâme..48<BR>Ahmed Hamdi Hicret58<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Anadolu&#8217;nun<BR>Milliyetperver Gazetelere Teşekkürü, Yeni Bir<BR>Arkadaş, Türk Haremlerini Teftiş .59<BR><BR>DERGAH<BR>14<BR>Yahya Kemal Balkan&#8217;a Seyahat.67<BR>Mustafa Şekib Ruh.80<BR>Necmeddin Halil Bir Akşamın Hisleri81<BR>Namık İsmail Üç Mel&#8216;ûn ve Sanatkâr 182<BR>Mehmed Emin Anlaşılmaz ki Anlayamazsınız ki&#8230;88<BR>Vahîd Sınâat91<BR>Ali Mümtaz Kumlara Çizdiğim Hatlar..98<BR>Ragıb Hulûsi Şark İslâm Tarih ve Medeniyetine Dair 2..99<BR>İsmail Galib Temaşa ve Darulbedâyi.105<BR>Nurullah Atâ Türk Tiyatrosunda &#8220;Ceza&#8221;.108<BR>Fevzi Lütfi Anadolu Akşamları.111<BR>Cavide Hayri Viran Bağ Bestesi.114<BR>Ahmed Hamdi Annem İçin 1.115<BR>Münir Tevfik &#8220;Arda&#8221; Kıyılarında Akşam..116<BR>Rudyard Kipling Cengelnâme117<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Ömer Naci ve<BR>İttihad ve Terakkî, Türkçede Müenneslik,<BR>Büyük Bir Kabahatimiz122<BR><BR>DERGÂH<BR>15<BR>Yahya Kemal Karanlıkta Uyanan Biri128<BR>Nurullah Atâ Yalnızlık.133<BR>Ali Mümtaz Ademe Çıkan Yol.134<BR>Mustafa Şekib Spor İhtirasının Mahiyet ve Kıymeti.135<BR>Doktor Rıfat Evliya Çelebi Seyahatnâmesi&#8217;ne Dair.139<BR>Namık İsmail Üç Mel&#8216;ûn ve Sanatkâr 2.146<BR>Cevdet Korkud Ata.150<BR>Vahîd Sınâat.157<BR>Nurullah Atâ Türk Tiyatrosunda &#8220;Leylâ&#8221; ve &#8220;Baykuş&#8221;.163<BR>Mehmed Halid Birkaç Anadolu Simâsı Önünde .166<BR>Fevzi Lütfi Anadolu&#8217;nun İnsanı 1: Aydınlılar.172<BR>Rudyard Kipling Cengelnâme175<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: İleri&#8217;nin Tefrikası,<BR>İstanbul Gazetelerinin Tefrikaları183<BR><BR>DERGÂH<BR>16<BR>Yahya Kemal Bir Kitabın Uyandırdığı Hatıralar..189<BR>Halide Edib Mekkâreci Mehmet 1.197<BR>Mustafa Şekib Ruhun Bin Bir Gecelerinden&#8230;201<BR>Yakub Kadri [Sakarya Vadilerinde Yunan Barbarlarının<BR>Yaktığı Köyün Ahalisine].204<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.207<BR>Mehmed Şerefeddin Ankara&#8217;da Bir Şair212<BR>Pierre Loti Pierre Loti&#8217;nin Kandilli Hatıraları..215<BR>Ali Mümtaz Adem Yolcuları..223<BR>Mehmed Kadri Sağır Feylesof .224<BR>Halil Fikret Mekteplerin Teşkilât-ı Hâriciyesi Hakkında<BR>Nazariyât..228<BR>Mehmed Halid İlmî Eserlerde Üslûp232<BR>Fevzi Lütfi Anadolu İnsanı 2: Erzurumlular..236<BR>Nurullah Atâ Melâl Perisi..238<BR>Maksim Gorki Malva 5.239<BR>Cavide Hayri Tahsin Nâhid&#8217;in Şiirinin Bestesi247<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Bir Hürmetsizlik<BR>Vesilesiyle.249<BR><BR>DERGÂH<BR>17<BR>Ruşen Eşref Yakub Kadri Bey&#8217;le Mülâkat..255<BR>Halide Edib Mekkâreci Mehmet 2.265<BR>Mustafa Şekib İhtirasta Faaliyet-i Ruhiye268<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.273<BR>Ali Mümtaz Çoban ve Yolcu.277<BR>Mehmed Emin &#8220;Gülmek Nedir ve Kime Gülüyoruz?&#8221;..279<BR>Fevzi Lütfi &#8220;Hüzün ve Tebessüm&#8221;.285<BR>Nureddin Mustafa Türk Diline Dair 1..288<BR>Mustafa Nihad Bir Tebessümün Hatırası..290<BR>Nurullah Atâ Son Gül.295<BR>** Edebiyat ve Kitâbet.296<BR>Fevzi Lütfi Çoban Zeyneb298<BR>Cavide Hayri Mihrabî Baba&#8217;nın Nefesinin Bestesi300<BR>Emin Receb Balkanlarda Ay Doğuşu.301<BR>Nurullah Atâ Türk Tiyatrosunda &#8220;Zor Nikâh&#8221; ve &#8220;Aman<BR>Hanım! Biraz Sus!&#8221;.302<BR>Maksim Gorki Malva 6.306<BR><BR>DERGÂH<BR>18<BR>Yahya Kemal İmlâya Dair Güft ü Gû.319<BR>Ahmed Hâşim Şiirde Vatan.322<BR>Mustafa Şekib Bediî İhtiras.326<BR>Yakub Kadri Kadın ve Ukûbet..330<BR>Mehmed Emin Émile Boutroux ve Felsefesi 1.334<BR>Falih Rıfkı Takriz An&#8216;anesinin Devamı341<BR>Fevzi Lütfi Küller ..343<BR>F. L. İzzet Melih Bey&#8217;le Samimiyet.347<BR>Necmeddin Halil Uyanan Hatıralar.351<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.352<BR>Ali Mümtaz Fâni Türküler.358<BR>Halil Vedad Karanlık Evler Semtinde Deniz360<BR>Halil Bediî Bugünkü Musikimiz362<BR>** Tenkit.366<BR>Maksim Gorki Malva 7.368<BR><BR>DERGÂH<BR>19<BR>Yahya Kemal Kafiye.379<BR>Ahmed Hâşim Havuz.385<BR>Mehmed Emin Émile Boutroux ve Felsefesi 2.386<BR>Yakub Kadri Erenlerin Bağından -14-391<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.393<BR>Nureddin Mustafa Türk Diline Dair 2..398<BR>Ahmed Vefik Paşa Zor Nikâhı402<BR>Ali Mümtaz Hayal İklimleri..417<BR>Mustafa Nihad Bir Azap418<BR>Ahmed Hamdi Isfahan422<BR>Hüseyin Avni Gurbete Giden Yol..423<BR>Cavide Hayri Hazanda Bülbül Bestesi425<BR>Fevzi Lütfi Gurbette Bir Hemşehri.426<BR>Mehmed Said Solan Gönüller..432<BR>Maksim Gorki Malva 8.433<BR><BR>DERGÂH<BR>20<BR>Yahya Kemal Vezinler 1.440<BR>Halide Edib Muharebeyi Kazananlar..449<BR>Ali Mümtaz Güller.450<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.451<BR>Hüseyin Namık Millî Türk Yemekleri..457<BR>Mehmed Hilmi Türkler ve Moğollar461<BR>Ahmed Vefik Paşa Zor Nikâhı464<BR>Mehmed Said Rüzgârda Gülen Ses475<BR>Nureddin Mustafa Türk Diline Dair..476<BR>Fevzi Lütfi Erenlerin Bağından.482<BR>Maksim Gorki Malva 9.486<BR>Cavide Hayri Yahya Kemal&#8217;in Güftesinin Bestesi.492<BR>** Mizah İptilâsı.493<BR>Rudyard Kipling Cengelnâme495<BR><BR>DERGÂH<BR>21<BR>Yakub Kadri Yeni Bir Fransız Romancısına Dair.503<BR>Mustafa Şekib Vezinlerin Can Damarı.506<BR>Ali Ekrem Gazel..510<BR>Falih Rıfkı Darulbedâyi Anadolu&#8217;da..511<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.513<BR>Necmeddin Halil Hatıralar516<BR>Ali Galib Maksim Gorki518<BR>İlyas Türk Hâkimiyetinde Musevîler 1.523<BR>Fevzi Lütfi Çalıkuşu..527<BR>Hüseyin Namık Tuğ..531<BR>Alfred de Vigny Kırmızı Mühür.535<BR>Mehmed Hilmi Türkler ve Moğollar539<BR>Hüseyin Avni Ocak Başında.542<BR>Mustafa Nihad Gümüşhaneli Hakkı545<BR>Hasan İhsan Meraki549<BR>Rudyard Kipling Cengelnâme551<BR>Ahmed Hamdi Kerem&#8217;e.557<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: İbnü&#8217;l-Muhtar<BR>ve Benî Şakşak, Gazeteler, Nazif Ağzında<BR>Hâmid558<BR><BR>DERGÂH<BR>22<BR>Yakub Kadri Ateş Birdir.566<BR>Mustafa Şekib Siyasî İhtiras570<BR>Kemaleddin Kâmi İstiklâl Ordusunun Şehitlerine..574<BR>İlyas Türk Hâkimiyetinde Musevîler 2.575<BR>Nurullah Atâ Yakub Kadri580<BR>Kerim Umûmî İzafiyet Nazariyâtı..583<BR>Hasan Rasim Halı..588<BR>Alfred de Vigny Kırmızı Mühür.589<BR>Hasan Âlî Felsefe Tedrisâtı 1.594<BR>Mustafa Nihad Yanık Çiftlik 1.598<BR>Mehmed Hilmi Türkler ve Moğollar602<BR>Fevzi Lütfi Teselli.606<BR>Hüseyin Namık Tarihte Türk Kadınlığı..610<BR>Hüseyin Avni Türk, Türbe, İman..612<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.614<BR>Rudyard Kipling Cengelnâme617<BR><BR>DERGÂH<BR>23<BR>Yahya Kemal Vezinler 2.629<BR>Ragıb Hulûsi Büyük Petro&#8217;nun Vasiyetnâmesi633<BR>Ali Mümtaz Teselli.638<BR>Hasan Âlî Felsefe Tedrisâtı.639<BR>Mihrabî Baba Nefes644<BR>İlyas Türk Hâkimiyetinde Musevîler 3.645<BR>Fevzi Lütfi Ömer Seyfeddin Bey..649<BR>Alfred de Vigny Kırmızı Mühür.652<BR>Hüseyin Namık Eski Türklerde Tabâbet.659<BR>Mustafa Nihad Yanık Çiftlik 2.662<BR>Cavide Hayri Mihrabî Baba Nefesinin Bestesi665<BR>Henri Bataille Temaşa..666<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.671<BR>** Harp Edebiyatı..677<BR>Rudyard Kipling Cengelnâme 2679<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: En Büyük Edip,<BR>İstanbul&#8217;da Musiki, Bir Mektup, Bir Tercüme<BR>Münasebetiyle682<BR><BR>DERGÂH<BR>24<BR>Ahmed Hâşim Yılan Hikâyesi691<BR>Mustafa Şekib Mevzûn Olan Yalnız Şiir midir?..696<BR>Ahmed Hâşim Piyâle..700<BR>Yakub Kadri Okun Ucundan 1.701<BR>Köprülüzâde Mehmed Fuad Kadı Burhaneddin..703<BR>Ragıb Hulûsi Büyük Petro&#8217;nun Vasiyetnâmesi 2706<BR>Necmeddin Halil Ölsem de Bahtiyarım.711<BR>Ali Galib Edebî Cereyanlar.712<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.716<BR>Ali Mümtaz Bir Gemi Yelken Açtı.720<BR>Alfred de Vigny Kırmızı Mühür.721<BR>İdris Sabih Ana Yüreği..728<BR>Fevzi Lütfi Gönülden Sesler..730<BR>Mustafa Nihad Yanık Çiftlik 3.735<BR>Heyet-i Tahririye Dergâh ve Peyam-Sabah.739<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Edebiyat Âlemi 742<BR>Dizin745<BR><BR>III. ve IV. Cilt<BR>DERGÂH<BR>25<BR>Yahya Kemal Lisana Dair Güft ü Gû.3<BR>Ragıb Hulûsi Büyük Petro&#8217;nun Vasiyetnâmesi 3..6<BR>Mehmed Kadri Şerif Hoca&#8217;ya Dair Notlar..11<BR>Ali Mümtaz Mehtap..15<BR>Bergson Hakikat ve Şe&#8217;niyet..17<BR>Fevzi Lütfi Esir Emine20<BR>Hüseyin Galib Freud Mesleği.22<BR>Claude Farrère Solmuş Eller27<BR>Hasan Âlî Felsefe Tedrisâtı 3.34<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.40<BR>[**] Anadolu Türkülerinden43<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>Fevzi Lütfi Kitaplar: Rahmet ve İlk Temas, İlk Zevk<BR>M. T. Harb-i Umûmîye Dair, Edebiyat Âlemi44<BR><BR>DERGÂH<BR>26<BR>Yakub Kadri Eski Şeylerimizdeki Büyü.61<BR>Mustafa Şekib Rum Mayası 164<BR>Claude Farrère Solmuş Eller ..68<BR>Ali Mümtaz Leylâklar76<BR>Bergson Hakikat ve Şe&#8217;niyet..77<BR>Mustafa Nihad Yanık Çiftlik 481<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin.87<BR>Ahmed Hamdi Odalarda Akşam..88<BR>Rudyard Kipling Cengelnâme90<BR>Mihrabî Baba Nefes94<BR>Cavide Hayri Merdiven Bestesi..95<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>Fevzi Lütfi Kitaplar: Ruhlar ve Nur Baba ..97<BR>Ali Galib Alman Edebiyatı101<BR>Hasan İhsan Tiyatro 104<BR>N. D. Sinematograf .105<BR>Y. B. Fen Âlemi..107<BR>Edebiyat Âlemi111<BR>Matbuat Âlemi113<BR><BR>DERGÂH<BR>27<BR>Yahya Kemal Bugünkü Türkçe 1121<BR>Dergâh On Beş Mayıs..124<BR>Bergson Hakikat ve Şe&#8217;niyet126<BR>Ali Mümtaz Tahassür.130<BR>Claude Farrère Solmuş Eller.131<BR>İlyas Türk Hâkimiyetinde Musevîler 4..137<BR>Rudyard Kipling Cengelnâme.140<BR>Hasan Âlî Tâlî Tahsilde Vahdet144<BR>Nurullah Atâ Tahattur Saati.148<BR>Anatole France Tha&#1111;s149<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..155<BR>Hüseyin Avni Camide Kandil..159<BR>Âşık Koşmalarından.161<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>Fevzi Lütfi Kitaplar: Raif Necdet Bey, Hayat-ı Edebiye,<BR>Ölümünün devr-i senevîsi münasebetiyle<BR>Tahsin Nâhid Bey .163<BR>L. L. Rus Edebiyatı .167<BR>Hasan İhsan Tiyatro 172<BR>Resim .173<BR>M. S. Harb-i Umûmîye Dair174<BR><BR>DERGÂH<BR>28<BR>Dergâh Claude Farrère&#8217;le Bir Mülâkat183<BR>Mustafa Şekib Rum Mayası 2.186<BR>Anatole France Tha&#1111;s191<BR>Bergson Hakikat ve Şe&#8217;niyet ..199<BR>Ali Mümtaz Büyükdere&#8217;de Bir Yaz Akşamı.203<BR>Mustafa Nihad Bir Gece Âlemi204<BR>Hüsnü Dede Nefes.209<BR>Mahmud Celâleddin Konfüçyüs&#8217;ün Mezarı..211<BR>Ahmed Hamdi Beyaz Taş..212<BR>Rudyard Kipling Cengelnâme 213<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..221<BR>Hasan Rasim Bahçeler.227<BR>Mâniler228<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>Fevzi Lütfi Kitaplar: Uşakîzâde Halid Ziya Bey,<BR>Bir Hikâye-i Sevda 229<BR>Hasan İhsan Tiyatro 232<BR>N. D. Sinematograf, Edebiyat Âlemi,<BR>Matbuat Âlemi235<BR><BR>DERGÂH<BR>29<BR>Yakub Kadri Edebiyat ve Millî Cereyan.243<BR>Halide Edib Ateşten Gömlek&#8217;ten&#8230;246<BR>Bergson Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyât-ı<BR>Ruhiye.249<BR>Ali Mümtaz Sonbahar253<BR>Mustafa Nihad Evliya Çelebi 1254<BR>Anatole France Tha&#1111;s259<BR>Hasan Âlî Tâlî Tahsilde Vahdet 5265<BR>Mihrabî Baba Nefes.270<BR>** Mâniler271<BR>Claude Farrère Süleymaniye Camii..273<BR>Rudyard Kipling Cengelnâme 277<BR>Celâleddin Avni Gemici.285<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..289<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Edebiyat<BR>Âlemi, Matbuat Âlemi293<BR>Fevzi Lütfi Refik Halid Bey&#8217;e Mektup.297<BR><BR>DERGÂH<BR>30<BR>Yakub Kadri Medeniyet ve Milliyet Yolları..303<BR>Ziya Gökalp Küçük Hemşire 1..305<BR>Ali Galib Maeterlinck..311<BR>Ali Mümtaz Şiir.316<BR>Anatole France Tha&#1111;s317<BR>Yakub Kadri Kır Mektupları325<BR>Ahmed Hamdi Kalbim327<BR>Maurice Maeterlinck İçeride&#8230; ..329<BR>Mustafa Nihad Ömer&#8217;in Aşkı340<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..349<BR>Jacques Feyder L&#8217;Atlantide Sinemaya Nasıl Alındı?.353<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>Fevzi Lütfi Kitaplar: Halide Edib Hanım, Dağa Çıkan<BR>Kurt; Ahmed Hikmet Bey, Çağlayanlar; Kadı<BR>Burhaneddin, Divan357<BR><BR>DERGÂH<BR>31<BR>Yakub Kadri Bir Elem Bir Teselli..365<BR>Bergson Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyât-ı<BR>Ruhiye.367<BR>Ali Mümtaz Çoban..371<BR>Ziya Gökalp Küçük Hemşire 2..372<BR>Fevzi Lütfi Hind&#8217;in Sergüzeşti.380<BR>Mahmud Celâleddin Pasteur.386<BR>Mustafa Nihad Evliya Çelebi389<BR>Hüseyin Avni Toplu Gönüller393<BR>Ahmed Vefik Meraki.395<BR>Anatole France Thaïs407<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..414<BR>Jacques Feyder L&#8217;Atlantide Sinemaya Nasıl Alındı?.417<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Matbuat Âlemi,<BR>Edebiyat Âlemi421<BR><BR>DERGÂH<BR>32<BR>Ruşen Eşref Azîm ve İman..429<BR>Mustafa Şekib Ruhun Bin Bir Gecelerinden..433<BR>Ziya Gökalp Türk Devletinin Tekâmülü 1435<BR>Ali Galib Shakespeare Hakkında438<BR>Anatole France Thaïs441<BR>Bergson Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyât-ı<BR>Ruhiye.449<BR>Ahmed Vefik Paşa Meraki.453<BR>Hasan Rasim Ayna.466<BR>Fevzi Lütfi Bir Hemşire..467<BR>Mustafa Nihad Evliya Çelebi&#8217;nin Hayatı 3471<BR>Samih Rıfat Nefes.477<BR>Hüseyin Avni Eski Ev478<BR>Jacques Feyder L&#8217;Atlantide Sinemaya Nasıl Alındı?.481<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>F. Resim .484<BR>Matbuat Âlemi, Edebiyat Âlemi485<BR><BR>DERGÂH<BR>33<BR>Dergâh Ressamlar Diyorlar ki..493<BR>Mustafa Şekib Resmin Ruhiyâtı ve Ressamlarımız..499<BR>Ali Mümtaz Gölde Geceler.508<BR>Yakub Kadri Okun Ucundan 2..509<BR>Mehmed Emin Diyarbekir&#8217;de Ziya Gökalp Beyefendi&#8217;ye511<BR>Anatole France Thaïs516<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..525<BR>Ahmed Vefik Paşa Meraki.528<BR>Mustafa Nihad Bir Akşam Gezintisi.533<BR>Necmeddin Halil Bir İki Söz.537<BR>Hüseyin Avni Öksüz Millet.538<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>Fevzi Lütfi: Kitaplar: Halid Fahri, Gülistanlar Harabe[ler];<BR>Tevfik Fikret, Ölümünün Sene-i Devriye-i Vefatı<BR>Münasebetiyle; Fiske, Fiskeler 540<BR>Matbuat Âlemi547<BR><BR>DERGÂH<BR>34<BR>** İstanbul&#8217;un Kalbi..553<BR>Dergâh Ressamlar Diyorlar ki 2..555<BR>Mustafa Şekib Ruhun Bin Bir Gecelerinden..563<BR>Yakub Kadri Okun Ucundan 3..565<BR>Bergson Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyât-ı<BR>Ruhiye.567<BR>Anatole France Thaïs571<BR>Ahmed Hâşim Bir Ressama Cevap..579<BR>Hüseyin Namık Osmanlılar ve Kayı Han Kabilesi.581<BR>Fevzi Lütfi Sahbân&#8217;ın İsyanı.585<BR>Ali Galib Tolstoy&#8217;un Son Günleri..590<BR>Ali Mümtaz Şiir ve Tabiat593<BR>Ahmed Vefik Paşa Meraki.594<BR>Hüseyin Avni Türk Toprakları.600<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin..603<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>N. Mecmualar ..607<BR>Mektuplar (Ressam Ruhi, Ragıb Hulûsi).610<BR><BR>DERGÂH<BR>35<BR>Ziya Gökalp Mefkûrenin Harikaları617<BR>Ali Mümtaz Sekiz Mısra621<BR>Mustafa Şekib Resim ve Metafizik622<BR>Süleyman Cevad Viyolonist Zeki Bey&#8217;le .630<BR>Bergson Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyât-ı<BR>Ruhiye.637<BR>Mustafa Nihad Evliya Çelebi&#8217;nin Hayatı 4640<BR>Zikrî Nefes.644<BR>Anatole France Thaïs645<BR>Fevzi Lütfi Sanat ve Kadın655<BR>Hüseyin Namık Osmanlılar ve Kayı Han Kabilesi 2.659<BR>Ahmed Vefik Paşa Meraki.662<BR>Hüseyin Avni Halide Edib Hanım&#8217;a..<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Edebiyat Âlemi,<BR>Matbu[at] Âlemi, Mektuplar (Mehmed<BR>Emin)669<BR><BR>DERGÂH<BR>36<BR>Ziya Gökalp Türk Devletinin Tekâmülü 2: İl.675<BR>Bergson Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyât-ı<BR>Ruhiye.679<BR>Salih Zekâî Türk Lehçeleri683<BR>Samih Rıfat Güzel Aydın.687<BR>Anatole France Thaïs689<BR>Ali Mümtaz Zambaklar.695<BR>Tahir Karauğuz Ötme Bülbül!696<BR>Hüseyin Avni Türk Taşı697<BR>Mahmud Celâleddin Osmanlı Tarihinde Dergâh..699<BR>Ahmed Vefik Paşa Meraki.702<BR>Hasan Âlî Hazret-i Mevlâna Hakkında Garpta<BR>Tetkikat708<BR>Osman Senaî Ahlâk Bahsi..712<BR>Mustafa Nihad Bir Gençlik Derdi..717<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>Fevzi Lütfi Kitaplar: Orta Anadolu&#8217;da  Faciaları, Tahir<BR>Karauğuz Bey.721<BR>A. G. Japon Edebiyatı..723<BR>Matbuat Âlemi726<BR><BR>IV. CİLT<BR>DERGÂH<BR>37<BR>[**] Türk Milleti Dünyanın En Büyük Milletidir 735<BR>Fevzi Lütfi Reşad Nuri Bey&#8217;in Dedikleri.. 736<BR>Ziya Gökalp Türk Milletinin Tekâmülü 3: Küçük İl. 743<BR>Anatole France Niçin Kederliyiz?. 748<BR>Süleyman Cevad Beethoven&#8217;ın Son Zamanları. 750<BR>Hüseyin Namık Osmanlılar ve Kayıhan Kabilesi 3. 755<BR>Nurullah Atâ Sevdiğim Emeller 758<BR>Ruşen Eşref İstanbul Tahayyülü: Suya Hasret 759<BR>Ali Mümtaz Kırmızı Hilâl. 760<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin 762<BR>Ahmed Kudsî Bir Kadın Değildi 766<BR>Hüseyin Avni Zafer Günlerinde Şiir 767<BR>Maksim Gorki Kızıl Vaska.. 770<BR>Şükrü Rıfat Ahmed&#8217;in İstikbâl Marşı&#8217;nın Bestesi.. 778<BR>Yakub Kadri Dünya Gözü ve Ahiret Sesleri.. 779<BR>Anatole France Thaïs.. 782<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>Kitaplar: Aşk Kadını, Mehmed Rauf Bey; Ay<BR>Peşinde, Refik Halid; Vatanımıza Dair: Diyarbekir<BR>Salnâmesi, Giresun Tarihçesi, Matbuat Âlemi,<BR>Edebiyat Âlemi  786<BR><BR>DERGÂH<BR>38<BR>[**] Osmancık, Yıldırım, Fatih, Yavuz Asıl Şimdi<BR>Şâd, Asıl Şimdi Mesuttur. 797<BR>Tevfik Fikret Devenin Başı.. 798<BR>Mustafa Şekib Üç Sınıf  799<BR>Yahya Kemal İstanbul&#8217;u Fetheden Yeniçeriye Gazel.. 804<BR>Süleyman Cevad Rauf Yektâ Bey&#8217;le Mülâkat 805<BR>Ali Mümtaz Akşamın Ufkunda 816<BR>Mehmed Halid Yunus Emre Divanı 817<BR>Hüseyin Namık Mufassal Türk Tarihi. 821<BR>Yakub Kadri &#8220;Teslim! Teslim!&#8221;  823<BR>Ahmed Kudsî İhtiyar Kızlar. 827<BR>Anatole France Thaïs.. 828<BR>Basri Lostar Benares. 838<BR>Kemaleddin Kâmi Zafer.. 843<BR>Suad Salih Sakarya Cenginde.. 844<BR>Maksim Gorki Kızıl Vaska.. 848<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>Fevzi Lütfi Kitaplar: Niçin Aldatırlarmış: Hüseyin Cahid<BR>Bey.. 850<BR>Matbuat Âlemi  852<BR><BR>DERGÂH<BR>39<BR>Mustafa Şekib İhtiyarlar Medeniyeti. 859<BR>Yakub Kadri Küçük Neron. 863<BR>Ziya Gökalp Türk Devletinin Tekâmülü 4: Orta İl 868<BR>Tokadîzâde Şekib Neler Gördüm?. 872<BR>Basri Lostar Himalaya Dağlarında 874<BR>[** ] Genç Osman Destanı 880<BR>Mehmed Halid Necâtî&#8217;nin Hayatı 881<BR>Ali Mümtaz Hayalet. 888<BR>Anatole France Thaïs.. 889<BR>Fevzi Lütfi Sanat ve Kahraman 900<BR>Maksim Gorki Kızıl Vaska.. 903<BR>Hüseyin Avni Sonbahar Musâhabesi.. 909<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>Mehmed Emin Kitaplar: Felsefe-i İslâmiye Tarihi&#8217;nden, İsmail<BR>Yakub bin İshak el-Kındî  910<BR>Fevzi Lütfi Nedim Divanı. 913<BR>Yeni Neşriyat. 915<BR>A.G. Temaşa Âlemi .. 915<BR>Matbuat Âlemi. 917<BR><BR>DERGÂH<BR>40<BR>Ziya Gökalp Türk Devletinin Tekâmülü 5: Büyük İl 923<BR>Ruşen Eşref Müzakere Salonunda. 927<BR>Ali Mümtaz Sonbahar Akşamları.. 935<BR>Mustafa Şekib Rum Mayası 3.. 936<BR>Mehmed Halid Sehî ve Eseri.. 941<BR>Süleyman Cevad Ali Rıfat Bey&#8217;le Mülâkat.. 946<BR>Viyolonist Zeki İstiklâl Marşı Bestesi.. 955<BR>Hüseyin Avni Mâverâî Toprak 956<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin 958<BR>Anatole France Thaïs.. 963<BR><BR>DERGÂH<BR>41<BR>Ziya Gökalp Türk Devletinin Tekâmülü 6: Yabguluk.. 977<BR>Bernhard Munkácsi Türk Kelimesinin Manası 981<BR>Ahmed Talat İlham-ı Tasavvuf . 986<BR>Dergâh Ahmed Yektâ Bey&#8217;le Mülâkat 987<BR>Nurullah Atâ Akşam Şarkısı 992<BR>Basri Lostar Caypur.. 993<BR>Ali Mümtaz Üç Çeşme 998<BR>Âdem Dede Gazel.. 999<BR>Mehmed Halid Âdem Dede.. 1000<BR>Ahmed Hamdi Bir Yolcuya.. 1003<BR>Yakub Kadri Kiralık Konak. 1004<BR>Ali Mümtaz Mehtap 1.. 1008<BR>Ali Mümtaz Mehtap 2.. 1009<BR>Mustafa Nihad Karanlıkta 1. 1010<BR>Hasan Rasim Ayna 2. 1015<BR>Hüseyin Avni Edebiyatımızda İklim. 1016<BR>Anatole France Thaïs 1018<BR>Ali Mümtaz Kaval.. 1023<BR>Franz Babinger Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin. 1024<BR>İstanbul&#8217;un On Beş Günü:<BR>M. N. Rus Edebiyatı: Çariçenin İkinci Nikola&#8217;ya<BR>Mektupları 1028<BR>Hasan İhsan Tiyatro 1031<BR><BR>DERGÂH<BR>42<BR>Mustafa Şekib Taklitten İbdâa.. 1039<BR>Köprülüzâde Mehmed Fuad Anadolu Tarih-i Dinîsi Hakkında Notlar 1042<BR>Ziya Gökalp Türk Devletinin Tekâmülü 7:<BR>Türk Mucizesi. 1046<BR>Abdülhak Hâmid Şair-i Azam.. 1050<BR>Ali Mümtaz Çoban ve Yolcu 3. 1053<BR>Ruşen Eşref Üç Türbe.. 1054<BR>Ali Mümtaz Çoban ve Yolcu 4. 1057<BR>Mehmed Emin Bizde Feylesof Niye Yetişmedi?  1058<BR>Ali Mümtaz Sonbahar.. 1062<BR>Ahmed Hamdi Senenin Son Gecesi. 1063<BR>Ali Mümtaz Kargalar 1064<BR>Grenard Kızılbaşlar. 1065<BR>Şükûfe Nihal Mudanya Zaferinden Sonra 1072<BR>Ali Mümtaz Leylekler 1073<BR>[**] Mülkiyet-i Edebiye Hakkındaki Fikirler 1074<BR>Anatole France Thaïs 1077<BR>Hüseyin Avni Tatlı Anlar 1084<BR>Ali Mümtaz Dalgakıran 1086<BR>François Herceg Asker 1087<BR>N. İstanbul&#8217;un On Beş Günü: Lisanımıza Dair<BR>Türkçenin Müspet ve Menfî Gayeleri, Yeni<BR>Istılâhlar, Fikriyât ve Mefkûriyât.. 1093<BR>Konferans. 1095<BR>Dizin. 1097</DIV>