İletişim +90 312 267 16 11

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır (1790-1840), 2014

₺48.00 ₺28.80
  • Yazar: Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV. Dizi- Sayı: 21
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751606860
  • Barkod : 9789751606860
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ONSOZ 
KISALTMALAR 
KONU VE KAYNAKLAR.
GÎRİŞ 
BİRİNCİ BÖLÜM DİYARBAKIR TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ
I-OSMANLI ÖNCESİ 
II- OSMANLI HAKİMİYETİ.
İKtNCl BÖLÜM DİYARBAKIR ŞEHRİNİN YERLEŞİMİ
I- ŞEHRİN KONUMU VE ÖNEMİ 
II-YÖNETİM ÖRGÜTLERİNİN BULUNDUĞU YERLER 
1-Diyarbakır Kalesi 
a-Dış Kale 
aa- Kapılar 
b-iç Kale 
ba- Saray ve Hükümet Konağı 
bb-Mahkeme Binası 
III-MAHALLELER 
1- Mahallelerin Gelişim Seyri 
a- XVI. ve XVII. Yüzyılda Mahalleler 
b- XVIII. Yüzyılın ilk Yarısında Mahalleler 
c- XVIII. Yüzyılın ikinci Yansı ve XIX. Yüzyılın ilk Yarısında Mahalle¬
ler (1785-1850) 
2-Mahallelerin Fiziki Durumu 
3- Dinî Gruplar Açısından Mahalleler 
a-Müslüman Mahalleleri )....
b-Müslüman Olmayanların Oturduklan Mahalleler 
c-Kanşık Mahalleler 
IV- DÎNÎ VE SOSYAL YAPILAR 
1-Cami ve Mescitler 
a-Camiler 
b-Mescidler 
ba- XIX. Yüzyılda Yerleri Tesbit Edilemeyen Mescidler 
bb- XIX. Yüzyılda Yerleri Tesbit Edilen Mescidler 
be- XIX. Yüzyılda Yerleri Tesbit Edilen ve Faal Olan Mescidler 
2- Medrese - Mektep ve Kütüphaneler 
a-Medreseler 
aa - Cami ve Mescidlere Bağlı Olarak Faaliyette Bulunan Medreseler
ab - Müstakil Medreseler 
b-Mektepler ve Kütüphaneler 
3 - Tekkeler ve Zaviyeler 
4 - Kiliseler ve Manastırlar 
5 - Su Yollan ve Kaynaklan 
6 -Hamamlar 
V   -ZANAAT VE TİCARET YERLERİ 
1 - Bedesten ve Hanlar 
a -Bedesten 
b -Hanlar 
2 - Çarşılar ve Pazar Yerleri 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DİYARBAKIR ŞEHRİNİN NÜFUSU
I - DİYARBAKIR'IN TOPLAM NÜFUSU 
II - NÜFUS HAREKETLERİ 
III  - ŞEHİR NÜFUSUNUN TAHLİLİ 
1 - Dinî Gruplar 
2 - Cariyeler ve Köleler 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ŞEHİR YÖNETİMİ VE İDARİ YAPI
I  - DİYARBAKIR EYALETİNİN İDARÎ TAKSİMATI 
1 -1780-1850 Yılları Arasında Diyarbakır Eyaleti 
2 -1780-1850 Yılları Arasında Diyarbakır'ın Köyleri 
3 -1785-1850 Yıllan Arasında Diyarbakır Bölgesindeki Aşireüer 
II -ŞEHİRYÖNETİMİ 
III - ÜMERA (EHL-Î ÖRF) VE ŞEHİR YÖNETÎMΠ
1 - Vali ve Mutasarrıfın Atanması ve Görevleri
2 - Mütesellim ve Şehir Yönetimindeki Yeri 
3 -Voyvoda 
4 -Yeniçeri Serdarı 
5 -KethüdaYeri 
6 - Kale Dizdarı-Kethüdası ve Kale Erleri 
7 - Şehir Kethüdası 
8 -îhtisab Nazırı 
9 - Defter Nazın-Mukayyid ve Jurnal Katipleri.

10 - Gümrük Emini 
11 -Ayanlar 
12 - Mahalle İmamları ve Muhtarlar 
13 - Esnaf Temsilcileri 
14 - Diğer Görevliler 
a-Tercüman 
b- Şahne 
IV -ULEMAVE ŞEHÎRYÖNETÎMΠ
1 -Kadı (Naib) ve Şehir Yönetimi 
a -Mahkeme Görevlileri 
aa - Baş Katip 
ab - Katip ve Mukayyidler 
ac - Muhzırbaşı ve Muhzırlar 
aç - Tercüman 
ad-Nöbetçi 
2 -Müftü 
3 - Nakibü'l-Eşraf Kaymakamları 
4 -Müderrisler 
5 - Dinî Görevliler ile Vakıf Görevlileri 
V - ŞEHİRDEKİ İMAR VE SAĞLIK HİZMETLERİ 
1 - Bina Emini 
2 - Hekimler 
VI -YÖNETÎM-HALK MÜNASEBETLERİ 
BEŞÎNCÎ BÖLÜM ŞEHRİN SOSYAL DURUMU
I    - SOSYAL TABAKALAŞMA 
1 -Yönetici Zümresi (Ehl-i Örf) 
2 - Ehl-i ilim Zümresi 
3 - Yöneticilerle Halk Arasındaki Aracı Zümre...
4 - Şehir Halkı 
II - DİYARBAKIR'DA AlLENlN SOSYOEKONOMİK DURUMU 
1 - Diyarbakır'da Bulunan Müslim ve Zımmî Gruplar 
2 - Diyarbakır'da Aile ve Evlilik Gelenekleri 
a - Nikah Akdi ve Ailenin Teşekkülü 
b - Mûslimlerde Evlilik Gelenekleri ve Evlilik Kurumu 
c - Zımmîlerde Evlilik Gelenekleri ve Evlilik Kurumu 
d   -Diyarbakır'da Müslim ve Zimmî Ailelerin Evlilik Durumları ve
Çocuk Sayılan 
 
ALTINCI BÖLÜM
İKTİSADÎ DURUM
 

 
I - GELİR KAYNAKLARI 
1 - Toprağın işletilmesi 
a   - Ziraî Üretim 
2 -Mukataalar 
a - Diyarbakır Voyvodalığı Mukataası 
aa - Diyarbakır Gümrük Mukataası 
ab - Mengene-i Akmişe Mukataası 
b - Enfiye Mukataası 
c - Penbe Mukataası 
d - Kahve Rüsumu Mukataası 
3 - Vergi Gelirleri 
a - Şer'î Vergiler 
aa - Cizye Gelirleri 
b-Örfî Vergiler 
ba - Bedel-i Tımar 
bb - Imdâd-ı Hazariyye ve Seferiye 
c - Avânz-ı Divaniye 
4 -VakıfGelirleri 
II - ESNAF GRUPLARI 
III - ÜRETİM VE TİCARET 
1 - Diyarbakır'da Üretim 
2 - Diyarbakır'ın Ticarî Önemi 
IV -PARA VE FİYATLAR 
1 -Paranın Durumu 
2 - Fiyat Harekederi 
a -Fiyadar 
aa - Hububat Fiyadan 
ab - Gıda Maddelerinin Fiyadan 
ac - Diğer Eşya Fiyadan 
aç - Canlı Hayvan ve Taşınmaz Mallann Fiyadan.
3 - Kiralar 
4 -Ucreder
SONUÇ     
BİBLİYOGRAFYA     
DİZİN     
EKLERtN LİSTESİ     
I - PLAN VE HARİTALAR
1 - EK I/AA 1790-1840 Tarihleri Arasında Diyarbakır Şehir Planının
Lejantlarının Açıklanma
2 - EK 11790-1840 Tarihleri Arasında Diyarbakır Şehir Planı
3 - EK I/A XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Diyarbakır'dan Geçen
Başlıca Ticaret Yollan Haritası
4 - EK II XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Diyarbakır Eyaleti Haritası
5 - EK IIIXVIII ve XIX. Yüzyıllarda Diyarbakır Merkez Sancağı Haritası
6 - EK IV XIX. Yüzyılın ilk Yansında Diyarbakır'ın Köylerinin Haritası