İletişim +90 312 267 16 11

Gülşen-i Hulefa: Bağdat Tarihi 762-1717, Nazmi-zâde Murteza, 2014

₺50.00 ₺30.00
  • Yazar: Mehmet KARATAŞ
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III-2. Dizi, Sayı: 9
  • Dil : Türkçe - Osmanlıca Transkript
  • ISBN : 9789751627933
  • Barkod : 9789751627933
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR
ÖN SÖZ

GİRİŞ
1. BAĞDAT TARİHİYLE İLGİLİ YAZILAN MÜSTAKİL ESERLER.XIX
2. ESERİN BAĞDAT TARİHİ İLE İLGİLİ ESERLER ARASINDAKİ
YERİ. XXII
NAZMÍ-ZÁDE’NİN HAYATI VE ESERLERİ
1. NAZMÍ-ZÁDE’NİN HAYATI VE ESERLERİ.XXIV
1.1. Nazmí-záde’nin HayatıXXIV
1.2. Nazmí-záde’nin EserleriXXV
2. GÜLŞEN-İ HULEFÁ.XXVIII
2.1. Gülşen-i Hulefá’nın Nüshaları.XXVIII
2.1.1. Yazma nüshaları XXVIII
2.1.2. Matbu nüshalarXXXIII
2.1.3. Karşılaştırılan nüshalar.XXXIV
2.2. Gülşen-i Hulefá’nın Telifindeki Amaç.XXXVI
2.3. Gülşen-i Hulefá’nın (Halífelerin Gül Bahçesi) KonusuXXXVI
2.4. Tarih Metodolojisine Göre Gülşen-i HulefáXXXVIII
2.4.1. Müellifin faydalandığı kaynaklar XXXVIII
2.4.2. Kaynakları kullanma şekli XLV
2.4.3. Dil ve üslubuXLVI
2.4.3.1. Tasvirler.XLVI
2.4.3.2. ŞiirlerXLVII
2.4.3.3. Atasözleri.XLVIII
2.4.3.4. Güzel sözler.XLIX
2.4.3.5. Ayet ve HadíslerXLIX
2.5. Nazmí-záde’nin Gülşen-i Hulefá’ya Göre Tarih Felsefesi.L
GÜLŞEN-İ HULEFÁ’YA GÖRE BAĞDAT ŞEHRİ
1. ABBÁSÍLER DÖNEMİNDE BAĞDAT.LV
1.1. Bağdat’ın KuruluşuLV
1.2. Bağdat İsminin Menşei. LVII
1.3. Bağdat’ın Abbásí Halifeleri İçin Önemi. LVII
2. ABBÁSÍLERDEN SONRA BAĞDAT’A HÁKİM OLAN DEVLETLER.LVIII
3. OSMANLI DÖNEMİNDE BAĞDAT LXI
3.1. Bağdat’ın Osmanlı Hákimiyetine Girmesi LXI
3.2. Bağdat’ın İran’ın Hákimiyetine Girmesi. LXIV
3.2.1. Bağdat’ta Bekir Subaşı’nın isyanı.LXIV
3.2.2. Hafız Ahmed Paşa’nın Bekir Subaşı üzerine yürümesi.LXIV
3.3. Bağdat’ın Yeniden Osmanlı Hákimiyetine Alınması İçin Yapılan
FaaliyetlerLXV
3.3.1. Vezir Ahmed Paşa’nın Bağdat üzerine yürümesiLXV
3.3.2. Hüsrev Paşa’nın Bağdat üzerine yürümesi.LXVI
3.3.3. Sultán Murad’ın Bağdat’ı yeniden fethiLXVI
3.4. Bağdat’ın Osmanlı Devleti İçin Önemi.LXVII
3.5. Osmanlı Devleti’nin Bağdat Valileri. LXVIII
GÜLŞEN-İ HULEFA’YA GÖRE NAZMÍ-ZÁDE MURTEZA’NIN
ÇEŞİTLİ HUSUSLARDAKİ GÖRÜŞLERİ
1. EMEVÍLERXC
2. ABBÁSÍ HALÍFELERİ.XC
2.1. Abbásíler Dönemindeki Türkler. XCI
2.2. Abbásí Halífeleri ve Ehl-i Sünnet Dışı İnançlar XCIII
2.3. Moğollar  XCIII
3. SELÇUKLU SULTÁNLARI XCIV
4. OSMANLILAR. XCVI
4.1. Osmanlı Sultánları XCVI
4.2. Osmanlı Devleti’nin Bağdat Valileri XCVII
5. ŞİİLİK VE İRAN XCIX
6. TÖRENLER C
BU ÇALIŞMADA KULLANILAN
TRANSKRİPSİYON ESASLARI
1. BU ÇALIŞMADA KULLANILAN TRANSKRİPSİYON ESASLARI.CII
2. TRANSKRİPSİYON ALFABESİCIII
GÜLŞEN-İ HULEFÁ
Çeviriyazı Metin
4. METİN 3
TÁRÍ»-İ GÜLŞEN-İ »ULEFÁ. 9
1. TAF~ÍL-İ A◊VÁL-İ ÁL-İ ¡ABBÁS VE »İLÁFET-İ ¡ABDULLÁH SEFFÁ◊
VE İN¢İRÁ≤-I DEVLET-İ BENÍ ÜMEYYE 11
2. »İLÁFET-İ EBÚ CA¡FER MAN~ÚR-Bİ’LLÁH 15
2.1. Taf§íl-i ¢atl-i Ebú Müslim. 16
3. »İLÁFET-İ MU◊AMMED EL-MEHDÍ İBNİ’L-MAN~ÚR EL-¡ABBÁSÍ . 27
4. HİLÁFET-İ MÚSÁ EL- HÁDİ İBN-İ MU◊AMMED
EL-MEHDİ EL-¡ABBÁSÍ 29
5. »İLÁFET-İ HÁRÚN REŞÍD İBN-İ MEHDİ  31
6. »İLÁFET-İ MU◊AMMED EMÍN B. HÁRÚN ER-REŞÍD . 34
7. »İLÁFET-İ ¡ABDULLAH EL-ME’MÚN İBN-İ HÁRÚN ER-REŞÍD. 36
7.1. ªuhúr-ı Devlet-i Ál-i ‰áhir  41
8. »İLÁFET-İ MU◊AMMED EL-MU¡TA~IM B. HÁRÚN  43
9. »İLÁFET-İ EL-VÁ¿I¢ Bİ’LLÁH HÁRÚN B. MU¡TA~IM 45
10. »İLÁFET-İ EL-MÜTEVEKKİL ¡ALE’LLÁH
CA¡FER B. EL-MU¡TA~IM  46
11. »İLÁFET-İ MÜNTA~IR Bİ’LLÁH EBÚ CA¡FER
MU◊AMMED EL-MÜTEVEKKİL 49
12. »İLÁFET-İ MÜSTE¡ÍN Bİ’LLÁH A◊MED B. MU◊AMMED
EL-MU¡TA~IM  50
13. HİLÁFET-İ EL-MU¡TEZ Bİ’LLÁH MU◊AMMED VE
¢ÍLE ZÜBEYR İBN-İ EL-MÜTEVEKKİL Bİ’LLÁH . 52
14. »İLÁFET-İ EL-MÜHTEDİ Bİ’LLÁH MU◊AMMED B. EL-VÁ¿I¢. 55
15. »İLÁFET-İ EL-MU¡TEMED Bİ¡AVNİ’LLÁH
A◊MED B. CA¡FER EL-MÜTEVEKKİL  55
15.1. İbtidá-ı ªuhúr-ı Devlet-i Sebüktekiniyán60
16. TAF~ÍL-İ VE ¢Á Yİ¡-İ »İLÁFET-İ MU¡TE≤İD
A◊MED B. MUVAFFA¢ ‰AL◊A B. MÜTEVEKKİL.60
17. »İLÁFET-İ EL-MÜKTEFÍ Bİ’LLÁH ¡ALİ B. MU¡TE≤İD 63
18. HİLÁFET-İ EL-MU¢TEDİR Bİ’LLÁH EBU’L-FA≤L
CA¡FER B. A◊MED EL-MU¡TE≤İD.64
19. »İLÁFET-İ EL-¢ÁHİR Bİ’LLÁH EBÚ MAN~ÚR
MU◊AMMED B. EL-MU¡TE≤İD A◊MED. 67
19.1. Rüknüddevle ◊asan b. Büveyh 69
19.2. Mu¡izzüddevle Ahmed Büveyh. 69
19.3. ¡Adüdüddevle Ebú Şuca¡ İbn-i Rükniddevle. 70
19.4. Müeyyidüddevle İbn-i Na§r Büveyhí İbn-i Rükneddín ed-Devle. 70
19.5. Fa«rüddevle ¡Ali b. Rüknüdddevle ◊asan 71
19.6. Mecdüddevle Ebú ‰álib Rüstem b. Fa«rüddevle 71
19.7. Şerefüddevle Ebu’l-Fáris Şerzíl b. ¡A∂udüddevle. 71
19.8. Baháüddevle Ebú Na§r b. ¡A∂údüddevle. 72
19.9. Sul†ánüddevle Ebú Şuca¡ b. Baháüddevle. 72
19.10. Şerefüddevle Ebú ¡Ali ◊asan b. Baháüddevle. 72
19.11. Celálüddevle Ebú ‰áhir Fírúz. 72
19.12. ¡İmádüddínulláh ¡İzzü’l-mülúk Merzbán b. Sul†ánüddevle 73
19.13. el-Melik er-Ra√ím Ebú Man§úr Fírúz »usrev b. ¡İmádüddínulláh 73
19.14. el-Melik Ebú Man§úr b. ¡İmád Li-Dínilláh. 73
20. »İLÁFET-İ ER-RÁ∞İ Bİ’LLÁH EBÜ’L-¡ABBÁS
MU◊AMMED B. CA¡FER EL-MU¢TEDİR 74
21. »İLÁFET-İ EL-MÜTTE¢Í Bİ’LLÁH EBÚ İS◊Á¢
İBRÁHÍM B. EL-MU¢TEDİR. 75
22. »İLÁFET-İ EL-MÜSTEKFİ Bİ’LLÁH ¡ABDULLÁH
EBÜ’L-¢ÁSIM B. EL-MÜSTEKFİ 77
23. »İLÁFET-İ EL-MU‰Í¡ Bİ’LLÁH EBÜ’L-¢ÁSIM FA≤L İBN-İ
MU¢TEDİR 78
24. »İLÁFET-İ E‰-‰ÁBİ¡ Bİ’LLÁH EBÚ BEKİR ¡ABDÜLKERÍM
İBN-İ MU‰Í¡ 79
25. »İLÁFET-İ EL-¢ADİR Bİ’LLÁH EBÜ’L-¡ABBÁS
A◊MED B. İS◊A¢ İBNİ’L-MU¢TEDİR  80
26. »İLÁFET-İ EL- ¢Á ’İM Bİ-EMRİ’LLÁH ¡ABDULLAH B. A◊MED
EL- ¢Á DİR Bİ’LLÁH  81
26.1. Taf§íl-i A√vál-ı Selá†ín-i Seláçika 83
26.1.1. Tuğrul Beg ibn-i Mikáil b. Selçúk 84
26.1.2. Alparslan b. Selçúk ibn-i Mikáil 84
26.1.3. Melikşáh ibn-i Alparslan.85
26.2. ±ikr-i Atebegán-ı Mu§ul 87
26.2.1. Seyfüddín Πazí ibn-i ¡İmadüddín Zengí 88
26.1.4. Tuğrul b. Ma√múd b. Melikşáh-ı Selçúkí 90
26.1.5. Mes¡ud b. Mu√ammed b. Melikşáh  90
26.1.6. Melikşáh b. Ma√múd b. Mu√ammed Selçúkí.91
26.1.7. Mu√ammed b. Ma√múd b. Mu√ammed Selçúkí91
26.1.8. Süleymán Şáh b. Mu√ammed Melikşáh Selçúkí .91
26.1.9. Arslan b. Tuğrul b. Mu√ammed Selçúkí.91
26.1.10. Tuğrul b. Arslan b. Tuğrul Selçúkí92
27. »İLÁFET-İ EL-MU¢TEDİR Bİ’LLÁH ¡ABDULLAH B.
A◊MED B. EL- ¢Á’İM 93
28. »İLÁFET-İ EL-MUSTAªHİR Bİ’LLÁH
EBÜ’L-¡ABBÁS A◊MED B. EL-MU¢TEDİ 94
29. »İLÁFET-İ EL-MÜSTERŞİD Bİ’LLÁH EBÚ
MAN~ÚR FA≤L B. MÜSTAªHİR  95
30. »İLÁFET-İ ER-RÁŞİD Bİ’LLÁH EBÜ’L-CAFER ELMAN~
ÚR B. MÜSTERŞİD. 97
31. »İLÁFET-İ EL-MU¢TEFİ Lİ-EMRİ’LLÁH EBÜ’L-¡ABDULLAH
MU◊AMMED B. EL-MÜSTAªHİR  98
32. »İLÁFET-İ MÜSTENCİD Bİ’LLÁH EBÜ’L-MܪAFFER
YUSUF B. MU◊AMMED EL-MU¢TEFİ. 99
33. »İLÁFET-İ EL-MÜSTE≤Í Bİ-NÚRİ’LLÁH ◊ASAN B. MÜSTENCİD 100
33.1. Melik el-¡Azíz ¡İmadüddín . 102
33.2. Mu√ammed el-Man§úr b. Melik el-¡Azíz ¡İmádüddín. 102
33.3. Melik el-Kámil Ná§irüddín 102
33.4. el-Melikü’l-¡ádilü’§-~aπír Ebu Bekir 102
34. »İLÁFET-İ NÁ~IR Lİ-DÍNİ’LLÁH EBÜ’L-¡ABBÁS
A◊MED B. ◊ASAN EL-MÜSTE≤Í EL-¡ABBÁS. 103
35. »İLÁFET-İ Eª-ªÁHİR Bİ-EMRİ’LLÁH EBÚ NA~R
MU◊AMMED B. EN-NÁ~IR Lİ-DÍNİ’LLÁH. 105
36. »İLÁFET-İ EL-MUSTAN~IR Bİ’LLÁH
MAN~ÚR B. MU◊AMMED Eª-ªÁHİR 106
37. »İLÁFET-İ EL-MUSTA¡~IM Bİ’LLÁH EBÚ
A◊MED ¡ABDULLAH B. EL-MÜSTAN~IR Bİ’LLÁH 107
37.1. Fa§l-ı ◊udú&-ı Vá…ı¡á-i Baπdád Bi-Riváyet-i Tárí«-i Va§§áf.114
37.2. ±ikr-i ◊ükúmet-i Ál-i Hulágu ve Cengiz der-Baπdád 130
37.2.1. ◊ükúmet-i Baydu Hán İbn-i Turfay b. Hülágu133
37.2.2. ±ikr-i ◊ükúmet-i İl«aniyán.143
37.3. ±ikr-i Ámeden-i Timur ve ◊ükúmet-i O der-Baπdád 147
37.3.1. ±ikr-i ◊ükúmet-i Karakoyunlu Kara Yúsuf152
37.3.1.1. ±ikr-i ◊ükúmet-i Emír İskender İbn-i Kara Yúsuf.153
37.3.1.2. ±ikr-i ◊ükúmet-i Mirzá Cihánşáh b. Kara Yúsuf.154
37.3.1.3. ±ikr-i ◊ükúmet-i Pirbudak155
37.4. ±ikr-i Sal†anat-ı Akkoyunlı Ebü’n-Na§r ◊asan Beg b. ¡Ali Beg b. Kara
¡O&mán. 156
38. ±UHÚR-I ŞÁH İSMÁ¡İL B. ◊AYDAR . 160
39. ±İKR-İ ◊UKÚMET-İ ±ULFİ¢AR 165
40. ±İKR-İ ÁMEDEN-İ SUL‰ÁN SÜLEYMÁN Bİ-BAΠDÁD VE
TAF~ÍL-İ NESEB-İ VE ◊ASEB-İ ÁL-İ ¡O¿MÁN. 167
40.1. Cülús-ı Or«an Πází. 170
40.2. Cülús-ı Sul†án Murád171
40.3. Cülús-ı Sul†án Báyezíd. 172
40.4. Sal†anat-ı Çelebí Sul†án Mehmed. 173
40.5. Sal†anat-ı Sul†án Murád.174
40.6. Sal†anat-ı Ebu’l-fet√ Sul†án Mehmed174
40.7. Cülús-ı Sul†án Báyezíd-i ¿áni. 176
40.8. Cülús-ı Sul†án Selím. 176
40.9. Cülús-ı Sul†án Süleymán 177
40.9.1. Fet√-i Baπdád bá-Teveccüh-i Sul†án Süleymán180
40.9.2. Sefer-i Ayas Paşa bi-Ba§ra.182
40.9.3. Serdár-ı ¡O&mán Paşa bi-Şehr-i Zúr185
40.9.4. Reften-i Válí-i Baπdád Mehmed Paşa bi-Fet√-i Şehr-i Zúr186
40.10. Sal†anat-ı Sul†án Murád-ı ¿áli&. 189
40.10.1. Cülús-ı İsmá¡íl Mirzá Şáh-ı ¡Acem189
40.10.2. Cülús-ı Şáh-ı ¡Acem Mu√ammed »udá-bende.191
40.10.3. Cülús-ı Şáh-ı ¡Acem Abbás191
40.11. Sal†anat-ı Sul†án Mehmed Hán. 193
40.12. Sal†anat-ı Sul†án A√med Hán. 193
40.13. Cülús-ı Sul†án ¡O&mán 195
40.13.1. »urúc-ı Bekir Subaşı der-Baπdád195
40.13.2. Der-±ikr-i Πalá-i ¡A@íme der-Baπdád.201
40.13.4. ±ikr-i Sefer-i Sul†án ¡O&mán ber Kefere-i ◊utún  202
40.14. Cülús-ı Sul†án Mu§†afá bár-ı diger. 203
40.15. ±ikr-i Cülús-ı Sul†án Murád.204
40.15.1. ±ikr-i Ámeden-i ◊áfı@ A√med Paşa bi-Baπdád. 204
40.15.2. ±ikr-i Firistáden-i Bekir Subaşı Mefáti√-i ¢al¡a-i Baπdád bi-Şáh-ı ¡Acem
Abbás . 208
40.15.3. Ámeden-i Şáh Abbás bi-Baπdád 209
40.15.4. ±ikr-i ◊ükúmet-i ~afi ¢uli Hán der-Baπdád ve ámeden-i
Vezír A√med Paşa.215
40.15.5. Cülús-ı Şáh ~afi.218
40.15.6. Ámeden-i »usrev Paşa bi-Baπdád 219
40.15.7. ±ikr-i ◊ükúmet-i Bektaş Hán der-Baπdád. 224
40.15.8. Fet√-i ¢al¡a-i Revan.225
40.15.9. Ámeden-i Sul†án Murád bi-Baπdád ve tes«ír-gerden-i …al¡a-i mezbúre.226
40.15.10. ◊ükúmet-i ◊asan Paşa 232
40.15.11. ◊ükúmet-i el-Vezír Derviş Mehmed Paşa.233
40.16. Cülús-ı Sul†án İbráhím. 235
40.16.1. ◊ükúmet-i el-Vezír ◊asan Paşa bár-i digerest.236
40.16.2. Cülús-ı Şáh-ı ¡Acem Abbás Şafi236
40.16.3. ◊ükúmet-i el-Vezír Deli ◊üseyin Paşa237
40.16.4. ◊ükúmet-i el-Vezír Mehmed Paşa.238
40.16.5. ◊ükúmet-i el-Vezír Músá Paşa238
40.16.6. Fet√-i Yanya der-Girid.239
40.16.7. ◊ükúmet-i el-Vezír İbráhím Paşa239
40.16.8. Fet√-i ¢al¡a-i Retmu der-Cezíre-i Girid241
40.16.9. ◊ükúmet-i el-Vezír Músá Paşa241
40.17. Cülús-ı Sul†án Mehmed 242
40.17.1. ◊ükúmet-i el-Vezír Melek A√med Paşa243
40.17.2. ◊ükúmet-i el-Vezír Arslan Paşa. 244
40.17.3. ◊ükúmet-i el-Vezír ◊üseyin Paşa .245
40.17.4. ◊ükúmet-i el-Vezír Kara Mustafa Paşa 246
40.17.5. ◊ükúmet-i el-Vezír Murta≥á Paşa.247
40.17.5.1. Sefer-i Murta≥á Paşa bi-Ba§ra249
40.17.6. ◊ükúmet-i el-Vezír Mehmed Paşa 254
40.17.7. ◊ükúmet-i el-Vezír »a§ekí Mehmed Paşa.256
40.17.8. ◊ükúmet-i ¿ániye Murta≥á Paşa 266
40.17.9. Fet√-i ¢al¡a-i Varad270
40.17.10. ◊ükúmet-i el-Vezír ¢anbur Mu§†afá Paşa 271
40.17.11. Fet√-i Uyvar272
40.17.12. ◊ükúmet-i el-Vezír Mu§†afá Paşa273
40.17.13. Veládet-i Şehzáde-i Civanba«t Sul†án Mu§†afá Hán.273
40.17.14. ◊ükúmet-i el-Vezír Mu§†afá Paşa .275
40.17.15. ◊ükúmet-i el-Vezír İbráhím Paşa276
40.17.15.1. Sefer-i Ba§ra277
40.17.16. Cülús-ı Şáh-ı ¡Acem Süleymán282
40.17.17. ◊ükúmet-i el-Vezír Mu§†afá Paşa.282
40.17.18. Fet√-i ¢andiye der-Cezíre-i Girid.291
40.17.19. ◊ükúmeti el-Vezír ◊üseyin Paşa.293
40.17.20. Veládet-i Şehzáde Sul†án A√med295
40.17.21. ◊ükúmet-i el-Vezír ¡Abdurra√mán Paşa297
40.17.22. ◊ükúmet-i el-Vezír ¢aplan Mu§†afá Paşa.299
40.17.23. ◊ükúmet-i el-Vezír Ömer Paşa301
40.17.24. ◊ükúmet-i el-Vezír İbráhím Paşa303
40.17.25. ◊ükúmet-i el-Vezír Ömer Paşa305
40.17.26. ◊ükúmet-i el-Vezír A√med Paşa 306
40.18. Cülús-ı Sul†án Süleymán Hán. 307
40.18.1. ◊ükúmet-i el-Vezír Ömer Paşa ¿áli&en 308
40.18.2. ±ikr-i Va…¡a-i Sefer-i Bec312
40.19. Cülús-ı Sul†án Süleymán Hán. 320
40.19.1. ◊ükúmet-i el-Vezír ◊asan Paşa.325
40.20. Cülús-ı Sul†án A√med Hán 330
40.20.21. ◊ükúmet-i Bázergán A√med Paşa330
40.20.22. ◊ükúmet-i A√med Paşa Ket«udá-yı Ömer Paşa331
40.20.23. ◊ükúmet-i el-◊ac A√med Paşa332
40.21. Cülús-ı Sul†án Mu§†afá. 332
40.21.1. ◊ükúmet-i ¡Ali Paşa.333
40.21.2.Veládet-i Sul†án Ma√múd.333
40.21.3. ◊ükúmet-i İsmá¡íl Paşa.334
40.21.4. ◊ükúmet-i el-Vezír Mu§†afá Paşa.335
40.21.4.1. İcmál-ı Sefer-i Nehr-i ±iyáb.367
40.21.5. ◊ükúmet-i el-Vezír Yúsuf Paşa.391
40.22. Cülús-ı Sul†án A√med Hán 392
40.22.1. ◊ükúmet-i el-Vezír ¡Ali Paşa nevbet-i diğer.393
40.22.2. ◊ükúmet-i el-Vezír ◊asan Paşa394
40.22.5.1. Sefer-i A¡®áb-ı ◊uveyze ve Eş…iyá-yı Bení Lám.410
SONUÇ. 425
BİBLİYOGRAFYA. 427
DİZİN